Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
413 postów 2181 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Polska Racja Stanu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Obecna sytuacja w Polsce (i na Świecie) wyraźnie wskazuje na czasy przełomu. Wydaje się, że wszelkie możliwości rozwiązań koncyliacyjnych, wyczerpały się. Gospodarka światowa zmierza nieuchronnie w stronę kryzysu globalnego.

W najbliższym czasie muszą nastąpić zmiany systemowe – globalnie.

Źródło pojęcia „Racji Stanu” wywodzący się z francuskiego „raison d’etat”, tłumaczymy dosłownie jako „racja państwa”, „rozum państwa”. Jako pierwszy użył tego terminu Giovanni Bolero, Włoch - w wydanej w 1589 r. książce „Della region di Stato”.

Polska Racja Stanu (PRS) - jest terminem, często nadużywanym i różnie rozumianym przez polityków, stronnictwa, dziennikarzy oraz amatorów. Ostatnio, słychać głosy konieczności zdefiniowania Polskiej Racji Stanu - jako, że bywa ona często przedmiotem ideologicznych sporów: manipulacji, sprzecznych koncepcji i tez politycznych. W efekcie postępuje deprecjacja samego określenia. Tymczasem samo pojęcie PRS powinno mieć ścisłą definicję i być w miarę obiektywne. Przecież chodzi tu o najwyższe, nadrzędne interesy państwa, którym powinni podporządkować się wszyscy obywatele i działające w danym kraju organizacje, jak i też oczywiście (i co najważniejsze) - wszystkie instytucje państwa.

Jak można więc zdefiniować Polską Rację Stanu? Czy jest to zbiór - najszerzej pojętych interesów Naszego Kraju, na arenie międzynarodowej i czy on jest „constant”, czy też podlega ciągłym zmianom - w zależności od zmieniającej się sytuacji gospodarczej i geopolitycznej kraju?

W polskim języku politycznym operujemy dwoma zasadniczymi pojęciami:
 
- formułą Polskiej Racji Stanu.
- miejsce Polski w świecie,
Na pojęcie „miejsce Polski w świecie” – (czy też w UE) składa się cały szereg czynników.

Pierwsze dwa to: geograficzny i wiążący się z nim geopolityczny. Na czynnik geograficzny składają się takie elementy jak: zasoby bogactw mineralnych, dostęp do morza (oceanu), wpływ klimatu na życie mieszkańców, posiadanie lub brak granic naturalnych. (To ostatnie straciło na znaczeniu, ale jeszcze na początku XX w. posiadało swoją wagę.) Czynnik geopolityczny informuje, w jakich stosunkach pozostają z Polską kraje sąsiednie, jaką polityczną, gospodarczą/militarną siłę reprezentują, w jakich pozostają sojuszach i jaką doktryną polityki zagranicznej kierują się w dyplomacji praktycznej.

Trzeci czynnik, to skład narodowościowy państwa i jego implikacje. Inaczej prowadzona jest polityka wewnętrzna w państwie wielonarodowym, (np. Rzeczpospolita Jagiellońska czy II Rzeczpospolita, w granicach której zamieszkiwał spory odsetek mniejszości narodowych). Charakter i zasady współżycia tych narodowości wpływają zasadniczo na spoistość wewnętrzną państwa.

Czwarty element to system polityczny: demokratyczny, autorytarny czy totalitarny (dyktatorski) oraz skuteczność tego systemu, pojmowana jako służebność interesom państwa i narodu.

Piątym czynnikiem jest ustrój społeczno-gospodarczy, którego realizacja na każdym etapie historycznym powinna zapewnić obywatelom dobrobyt i pracę, a państwu siłę ekonomiczną, a w rezultacie znaczenie geopolityczne oraz chociażby na rynkach międzynarodowych.

Zasadniczą wagę należy przywiązać do przyjętej doktryny polityki zagranicznej i metod jej wcielania. Spotyka się pogląd, utożsamiający te zasady z racją stanu. Jest to wprawdzie jeden z poważnych, ale nie jedyny element racji stanu. Są i powinny one być zmienne zależnie od okoliczności, w krótkich lub długich okresach czasu. Wynikają bowiem nie tylko z własnej choćby najdoskonalszej analizy, ale i z globalnego układu sił, na który bądź to nie mamy wpływu w ogóle, bądź zaledwie pośredni.
 
Należy też wymienić czynnik niesłychanie ważny, jakim jest dominująca w danym państwie religia, z której przecież płyną nakazy moralne, a one z kolei w sposób ewidentny wpływają nie tylko na życie prywatne obywateli lecz także na życie publiczne jak najszerzej pojmowane.

Wreszcie w sposób niewymierny na pozycję danego państwa wpływa cały szereg imponderabiliów, spraw nie zawsze uchwytnych, niemniej niesłychanie istotnych, takich jak: kultura, tradycja, obyczaje, charakter narodowy, mające potężny wpływ na losy historyczne narodu, ale ich skutki dla narodu i państwa są zauważalne na przestrzeni dłuższego czasu.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że miejsce Polski w Europie czy w świecie wynika z realizacji nakazów racji stanu oraz sposobu rozwiązywania sytuacji, których nie można przewidzieć ani oczekiwać. Dlatego też nie można mówić o miejscu Polski w świecie bez sformułowania ex post lub na bieżąco nakazów racji stanu, gdyż stanowią one pierwotne źródło, praprzyczynę pozycji, jaka była lub jest naszym udziałem współcześnie.

Rację stanu można ująć dwojako: negatywnie lub konstruktywnie. W pierwszym ujęciu przez rację stanu rozumie się bezwzględne podporządkowanie interesów i praw jednostki, grup/klas społecznych przez aparat państwowy, wszystkimi dostępnymi środkami (w tym przemocą) – w przypadku zagrożenia całości państwa (wojna lub zagrożenie wojną względnie inne zagrożenie suwerenności),  jego porządku publicznego czy społecznego z zewnątrz lub przez wrogie działania wewnątrz państwa.

Od strony pozytywnej rację stanu określa taki zespół koncepcji i działań w polityce zagranicznej i wewnętrznej, które w każdym razie zabezpieczają, względnie maksymalizują lub optymalizują międzynarodowe wpływy i znaczenie państwa, jego interesy gospodarcze i spoistość wewnętrzną. Zasady racji stanu formułują i realizują elity polityczne w oparciu o analizę sytuacji wewnętrznej, gospodarczej i międzynarodowej państwa. Z drugiej strony niejednokrotnie, prócz analizy danych, decyduje w tym przypadku instynkt polityczny sprawujących władzę oraz ich zdolność przewidywania.

Zasady te mogą być formułowane błędnie, wówczas, bez względu na to jak były stosowane, nie przynoszą pożądanych skutków. Mogą być jednak postawione prawidłowo, optymalnie w danej sytuacji, natomiast na skutek nieprzewidzianych okoliczności nie było możliwości ich realizacji.

Od racji stanu dotyczącej państwa, (na co wskazuje źródłosłów – „raison d’etat”) należy odróżnić podobny zespół zasad dotyczący narodu pozbawionego własnej państwowości.

Wówczas jako cel naczelny podporządkowujący i determinujący wszystkie inne zadania jawi się odzyskanie suwerenności państwowej. Cel taki jednak musi się mieścić w dwóch wyznacznikach: niedopuszczenie do biologicznej zagłady narodu oraz zachowanie tożsamości narodowo-kulturowej. Przy niedotrzymaniu warunku pierwszego naród nie odzyskuje państwa, a sam ulega unicestwieniu, przy zaniedbaniu drugiego – potrzeba posiadania własnego państwa (oraz jego suwerenności) zanika w świadomości społecznej. Dlatego gdy walka o niezawisłość zagraża ewidentnie fizycznemu istnieniu zbiorowości narodowej, mądrość polityczna nakazuje skoncentrować się na utrzymaniu egzystencji, tożsamości i pozycji ekonomicznej narodu, wyczekując na dogodniejszą sposobność dziejową. Rzecz jasna, w przypadku bezwzględnej eksterminacji nie ma zbyt wysokiej ceny w walce o niepodległość, gdyż wszystko jest do zyskania, a już nic do stracenia.

Racja stanu jest pojęciem historycznym, jej zasady ulegają zmianie, zależnie od procesów politycznych cywilizacyjnych, społecznych, zachodzących wewnątrz, względnie na zewnątrz danego organizmu państwowo-narodowego. Dla poszczególnych okresów dziejów naszego państwa i narodu należy więc dopatrzyć się odrębnych, co nie znaczy, że zawsze wykluczających się nawzajem – zasad racji stanu.

Zapraszam do dyskusji na temat Polskiej Racji Stanu.

Ryszard Opara

PS. Artykułem tym, chciałbym rozpocząć cykl dyskusji na Nowym Ekranie, która mam nadzieję zmobilizuje innych autorów i komentatorów do spójnych, wzajemnych i konstruktywnych działań. Jest rzeczą szalenie istotną, aby zrozumieć i przedyskutować tematy – dla przykładu:

1. Jaka jest Polska Racja Stanu?
2. Kto obecnie właściwie i tak naprawdę rządzi Polską?
3. Jaka jest aktualna pozycja Polski w Europie/UE i na Świecie?
4. Historia prywatyzacji III Rzeczpospolitej.
5. Przyszłość stosunków Polsko-Rosyjskich i Polsko-Niemieckich.
6. Przyszłość finansów III RP – strefy Euro.
7. Rola Państwa i system sprawowania władzy w Polsce.

Zapewne jest wiele innych tematów. Czekam na propozycje – do konstruktywnej dyskusji.

KOMENTARZE

 • Moja Słowiańszczyzna…
  Kiedyś mieliśmy naszych własnych słowiańskich bogów. Wielu z nich było bogami Natury. Czciliśmy boginię Matkę Ziemię Mokosz. Czciliśmy boga Nieba – Swaroga. Czciliśmy jego boskiego syna – boga życiodajnego Słońca – Swarożyca. Czciliśmy boga Roda, stwórcę świata, ojca wszystkich bogów, duchów i ludzi. Czciliśmy Świętowita – boga życiodajnych sił Przyrody. Czciliśmy boginie i bogów karmicznych, strażników losu, przeznaczenia, zaświatów i reinkarnacji – Rodzanice, Wiły, Welesa.

  Dzisiaj mamy wyssanego z palca przez żydowskich kapłanów boga obcego, mściwego, zazdrosnego, ludobójczego, żydowskiego, narzuconego naszym przodkom niemieckimi mieczami przez renegata Kazimierza Odszczepieńca po buncie pogańskim.

  Kiedyś czciliśmy Ziemię jako boginię – była ona dla nas świętą boginią Mokoszą.
  Nadjordańska dżuma kazała nam czynić Ziemię sobie poddaną. Uczyniliśmy z niej przedmiot do eksploatacji, śmietnik i wysypisko odpadów. Oraz przedmiot handlu i spekulacji cenami gruntu.

  Kiedyś nasza wiara/wiedza była afirmacją życia.
  Dzisiaj każe nam się rozpamiętywać cierpienie, biczowanie i śmierć na belce.

  Kiedyś naszym świętom towarzyszyły śpiew, taniec, radość.
  Dzisiaj każe się nam pościć, posypywać głowy popiołem i umartwiać mściwemu bożkowi znad Jordanu ku upodobaniu.

  Kiedyś nie baliśmy się śmierci. Wiedzieliśmy, że po niej pójdziemy do Nawii.
  Dzisiaj straszy się nas “ogniem nieugaszonym” i “wiekuistym potępieniem”, które wyssano z palca, aby trzymać nas w strachu i posłuszeństwie. Oraz w zależności od kleru, który ogłosił się monopolistą na pośrednictwo pomiędzy okłamywanymi owieczkami a ludobójczym nadjodańskim bożkiem.

  Kiedyś mieliśmy własną kulturę – słowiańską.
  Dzisiaj mamy obcą “kulturę”, przepojoną nadjordańskimi “wartościami”- zdradą własnej tożsamości i kultury, fanatyzmem i hipokryzją. Oraz tępą wiarą w rasistowskiego, ludobójczego nadjordańskiego bożka. A także ślepą wiarą w bzdurne brednie objawione.

  Kiedyś byliśmy wolnym ludem, żyjącym w solidarnych wspólnotach. Nie było u nas głodnych obok sytych i bogaczy obok bezdomnych i biedaków.
  Przywleczona do nas nadjordańska dżuma była dobra dla garstki możnowładców, szlachty i uprzywilejowanego kleru. Za to dla ludu była uciskiem wyzyskiem i zniewoleniem.

  Dzisiaj nadal jesteśmy wywłaszczonym ludem. Nadal jesteśmy we własnym kraju oszukiwanym, okłamywanym i okradanym bydłem roboczym . Rządzi nami udająca Polaków agentura Brukseli, Grupy Bilderberga i Telawiwu.

  Kiedyś byliśmy dumnymi Słowianami z własną tożsamością.
  Dzisiaj tożsamość naszą określają obce gusła i mity, księga zbrodni lub załgana koczownicza polityczna poprawność, a potomkowie dumnych Słowian mówią o sobie – Ja też jestem Żydem (duchowym). Albo czują się Jewropejczykami – bo jest to postępactwo i “nowoczesność” promowana przez koczownicze media. I przez agentów banksterskiej sitwy.
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z61-Hs_tnB0

  Czy obudzi się w nas duch niepodległy zmyty z nas od wczesnego polania nas wodą? Czy przestaniemy być sobie samym cudzymi?

  “Czas przyszły wyjaśni tę prawdę, że od wczesnego polania nas wodą zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osłabiał w wielu naszych stronach duch niepodległy i kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi.”

  Zrabowano nam naszego Ducha. Zakłamano nam historię. Zagrabiono nam nasze mienie, naszą Ziemię.

  Jak długo jeszcze będziemy pogrążeni w żelaznych kleszczach odmóżdżającej nadjordańskiej dżumy i jej “laickiej” siostry – politycznej poprawności?

  http://monitorpolskislowian.iq24.pl/default.asp?grupa=189712&temat=202532
 • Racja stanu to interes państwa
  aby trwało i się rozwijało,

  racje stanu, albo interesy państw, są jednakowe,
  tyle, że w zależności od sytacji bieżącej, skalkulowanej w teorii gier,
  konkretne interesy poszczególnych państw mogą mieć różne priorytety.

  dla przykładu, skoro wynikiem rozboju 2 wojny światowej było ujednolicenie narodowościowe obywateli Polski, to niedorzeczna jest zmiana tego stanu rzeczy, straty z imigracji prowadzącej do powstania narodowościowych różnic w społeczeństwie nie równoważą korzyści, inaczej jest w przypadku USA, gdzie już i tak jest tygiel.
 • Następna rozbieżność interesów wiąże się np. z pozycją patentową
  o ile interesem USA jest narzucenie wszystkim ochrony praw patentowych, bo siłą rzeczy po jej globalnym wprowadzeniu USA będą tylko powiększać swoją przewagę, to interesem Polski jest, aby taka ochrona nie istniała wcale, tylko wtedy mamy szansę na rozwój.

  Jak wiadomo, rząd robi przeciwnie, a nawet gorzej, bo ściga za bezprawne używanie zagranicznych programów z większą gorliwością, niż za używanie polskich.
 • Obawaim sie że pojecie Polskiej Racji Stanu, jest...
  chyba przez polityków źle pojmowane. Bo przedewszystkim Polska Racją Stanu powinna byc pochodną INTERESU NARODOWEGO a nie odwrotnie. Pojecie Podane przez Pana stawia państwo przed narodem a chyba natura jest taka że państwo stanowią ludzie którzy zostali wybrani przez naród do reprezentowania na zewnatrz i wewnatrz kraju, interesów narodu. A więc państwo pełni niejako misje w stosunku do narodu a nie odwrotnie jak jest obecnie np w Polsce, gdzie Naród Polski służy tylko i wyłącznie do utrzymywania wyjątkowo wysokiej stopy życiowej ludzi pełniących poszczególne funkcje w organizacji państwa. Oczywiście żeby państwo (poszczególni wybrani ludzie) mogło bez sprzeciwu narodu utrzymywac tą swoją bardzo wysoka pozycję materialną, obudowało się ono róznorakimi służbami i mediami propagandowymi, którym także zapewnia udział w tym torcie. Taka sytuacja jest oczywiście patologiczna i ma juz swoją nazwę określana jako AKSAMITNA OKUPACJA
  Więc pojęcie Polskiej Racji Stanu jest obecnie zupełnie spaczone.
 • @monitorpolskisłowian 15:03:13
  Czy ty czasami nie dokunujesz tutaj jakiejś manipulacji?
 • @Jan Paweł 15:40:30
  Nie jestem manipulantem ,dla czego niby miał bym nim być ?
 • @monitorpolskisłowian 15:03:13
  Rozumiem z Twojej wypowiedzi ,ze wszystkiemu jest winna religia chrześcijańska .Czyli wszystkie 7 plag egipskich jest niczym w porównaniu do jednego Chrystusa!?Nie przeszkadza Ci jednak,że największe sukcesy Rzeczpospolitej osiągaliśmy z Bogurodzicą na ustach!Można i tak!Tylko pokaż mi tych rdzennie czystych Słowian, gdzie oni są....a wcześniej skąd się tu znaleźli.Nie żyjemy na wyspie pod jaśnie panującym nam Światowidem.Generalnie żyjemy TU i TERAZ!To miejsce umyślili sobie nasi praojcowie i na to już nie ma lekarstwa.Szukajmy rozwiązania jak uratować TEN kraj, powołany przez Słowian , przed wymazaniem GO z mapy politycznej Świata.
  Społeczeństwo gdzieś niechybnie zmierza do samozagłady , zagonione,zagubione i zmordowane pogonią o godne życie! Do polityki pchają się nieudacznicy bądź karierowicze.Obce są im słowa Honor czy Ojczyzna ,nie mówiąc o czymś takim jak RACJA STANU! Zadam pytanie
  Jakiego stanu?Jakiego państwa?No chyba ,że państwa Komorowskich, Tusków czy Niesiołowskich... ;) i ich stanu konta.
  Moi praojcowie walczący i ginacy od Powstania Styczniowego ,poprzez Legiony,WOWP Hubala czy siedzący na Mokotowie kilka lat bez wyroku za komuny, gdyby zobaczyli co się dzieje dzisiaj w ich kraju zakopaliby się z 2metry głębiej widząc co wyprawiają rządzący.
  Osobiście uważam,że Racja Stanu to postawa wydelegowanych do rządzenia krajem,by kraj ten i jego obywatele byli bezpieczni, zdrowi, wyuczeni i mieli godne życie a ICH państwo rozwijało się i było bogate i silne nie poddające się ani militarnie ani gospodarczo innym nacjom.
  Wyprzedaż majątku narodowego to zbrodnia na żywym organizmie.Jak można sprzedawać majątek,pod płaszczykiem prywatyzacji czy też restrukturyzacji całe gałęzie przemysłu firmom ,których udziałowcami są rządy innych państw lub samorządy np.landów.... To co kapitalizm w Niemczech ma inne zasady funkcjonowania niż u nas?
  Śmiem twierdzić,że Tusk ma zabezpieczone te 100mld ojro od UE ale pod warunkiem,że pozwoli przejąć jeszcze to co zostało w skarbie min. Budzanowskiego.I budżet będzie ustalany już nie w Warszawie tylko w Berlinie,Moskwie czy gdzieś tam jeszcze.My Polacy będziemy tylko najemnikami i niewolnikami Europy....Zjednoczonej Europy.Obyśmy nie odbudowywali polskości na Syberii !
 • Naważniejsza jest odbudowa ,kultury Polskiej
  Opartej na :

  1.Prawie Rzymskim

  2. Kulturze Greckiej

  3.Religi Katolickiej

  Kultura da Polakom WOLNOŚĆ OBYWATESKĄ,WŁASOŚĆ I SRAWIEDLIWOŚĆ
  Co im się należy jak psu kość.

  Pozdrawia Polków nie zrusyfikiowanych
 • @monitorpolskisłowian 15:49:05
  Zapomniałes dodac, że Buddyzm jest religią o parę tysięcy lat starszą od tej "odmóżdżającej dżumy", także Hinduizm jest straszy itd, itd...
  Niestety, okazało sie że owczesny człowiek (czy to własnie Słowianin, Buddysta czy Hinduista itd) obmyślił sobie ten świat nie tak jak chciał nasz Pan Bóg. I co w tym celu, by to naprawic Pan Bóg zrobił? (chyba wiesz o tym? bo nie jest to jakas tajemnica. Tu własnie jest ta twoja manipulacja) Otóż jak wiemy (ale i potwerdzają to już rózni naukowcy, z róznych stron świata), nasz Pan Bóg przysłał nam tu na Ziemię Jezusa Chrytusa by to wszystko UPORZĄDKOWAC. Wiele razy juz pisałem na ten temat, więc nie chce się powtarzac. W kązdym będź razie, Jezus Chrystus pozostawił nam swoje Dziedzictwo w Apostolskim Kosciele Powszechnym. A dla takich jak ty (niewiernych Tomaszów), także materialne ślady Swojego pobytu na Ziemi a także Cuda, które za Jego sprawą dokonują się na całym świecie, także w Polsce (niedawno w Sokółce)... Więc twoja manipulacja polega na tym że pomijasz jeden ale bardzo ważny moment w Historii Polski a mianowicie Chrzest Polski w 966 roku.
 • @Zibiland 16:11:52
  Żeby zrozumieć co się naprawdę dzieje w kraju i kto tym steruje znajdziesz informacje tutaj na moim forum
  http://monitorpolskislowian.iq24.pl/default.asp?grupa=189712
  żadne petycje nowe wybory nic nie zmienią oni nie oddadzą władzy jak pójdą w odstawkę bo się skompromitują ,to podstawiają swoich agentów by kontynuować dalej plan a co do chrześcijaństwa też je zmienili na swój wzór by kontrolować lud ze słowiańskimi korzeniami ,przeczytaj
  szatana plan B
  http://monitorpolskislowian.iq24.pl/default.asp?grupa=189806&temat=201388
  jeśli chcesz głębiej poszukać czym są religie światowe przerób materiał
  religia największy rak świadomości
  http://monitorpolskislowian.iq24.pl/default.asp?grupa=189806&temat=144049
  i nie zapominaj że tak jak i mi i tobie chrześcijaństwo zostało narzucone i tak jest z pokolenia na pokolenie żeby nie szukać odpowiedzi czym jest ten świat i kim my jesteśmy ,dostajemy odpowiedzi wręcz zabobony nielogiczne niezgodne nawet z biblią na temat tej religii i wiary by od dziecka wypaczyć umysł na racjonalną ocenę tego świata,tak nas kontrolują ci którzy stworzyli światowe religii i obecnie mówi się na nich illuminati,trzeba sporo materiału przerobić by widzieć to czego inni nie widzą bo nie mają szans zobaczyć szantażowani doktrynami kościoła niebo piekło itd.pozdrawiam
 • @Marek.Lipski 16:31:04
  Gdyby Polacy nie odeszli od Boga, to Polska nadal byłaby Krajem "mlekiem i miodem płynącym". Ludzie nie wiarzą tylko i wyłącznie NAWRÓCENIE (a nie jakies tam kolejne programy partyjne) magą przywrócic Polsce wolnośc i pomyslnośc.
  Jak Matka Boska Królowa Polski może pomgac dzisiejszym Polakom gdy oni z dłońmi ułożonymi w "diabolo" cieszą się z darcia Biblii na scenie, albo zamiast czcic Ją modlitwą (chociaż to nam jest potrzebna ta modlitwa) czczą "modonnę" która głosi że "Biblię napisał jakiś zapruty cpun"...
  CZEGO TACY DZISIJSI POLACY MOGĄ OCZEKIWAC OD BOGA?, Z CZYM MATKA BOSKA MA SIE WSTAWIAC U BOGA ZA NAMI?
  A chyba nie musze przypominac, ile już razy Matka Boska Królowa Polski pokazała że Jej Wstawiennictwo za Nami Polakami u Pana Boga, jest skuteczne.
 • @autor
  >Należy też wymienić czynnik niesłychanie ważny, jakim jest dominująca w danym państwie religia, z której przecież płyną nakazy moralne, a one z kolei w sposób ewidentny wpływają nie tylko na życie prywatne obywateli lecz także na życie publiczne jak najszerzej pojmowane.

  Religia jest narzędziem do podporządkowywania sobie społeczeństw. Jest takim samym narzędziem jak wojna. O religii nie powinno być mowy, gdy mówi się o racji stanu, co innego tradycja. To tardycja i kultura decydują o życiu narodu. Dziś żyjemy pomimo narzucanych nam obficie obcych kutur, religii i obrzędów, głównie dlatego, że mamy je daleko w d. Racją stanu jest ochrona społeczeństawa przed praniem mózgów i niszczeniem edukacji, a nie robienie im wody z mózgu.
 • @Marek.Lipski 16:31:04
  Masz rację w Szwajcarii, Tyrolu, Bawarii, ludzie żyją w dobrobycie, bo ŻYJĄ Z BOGIEM. Widac to na każdym kroku, ile tam jest przydrożnych kapliczek, ile dróg krzyzowych przy byle wzniesieniach, ile krzyży na szczytach gór, a pogodni, radośni ludzie witają się pozdrowieniem Grus Got (popraw mnie jeżeli źle napisałem, ale sam w Tyrolu i na Bawarii tego doświadczyłem)...
  A my przeciez mamy także piękne pozdrowienia: Szczęśc Boże, czy z Panem Bogiem...
 • O Polsce poważnie
  Żyjemy w Polsce gier i gierek partyjno-personalnych. Nawet nie politycznych. Spory między partiami establishmentu (zarówno tych rządzących, jak i pozostających w opozycji) nie dotyczą Sprawy Polskiej lecz wynajdywania haków na przeciwników, wyszukiwania brudów, czy też organizowania nagonki na - niestety, nielicznych - polityków, którym obca jest tzw. poprawność polityczna. Wezwanie p. Ryszarda Opary do dyskusji o polskiej racji stanu odbieram jako zaproszenie nie do kolejnych swarów, ale właśnie do debaty o najważniejszych problemach Polski. A jest ich niemało, gdyż w tempie błyskawicznym nasz kraj stacza się po równi pochyłej. Co więcej, jeśli dobrze odczytuję artykuł, Autorowi nie chodzi o taki czy inny aspekt polskiego życia publicznego, choćby jednostkowo bardzo ważny, ale o zestaw imponderabiliów, którymi powinny kierować się elity polityczne Państwa Polskiego, bez względu na to czy mienią się one "lewicowymi" czy "prawicowymi", "wolnorynkowymi" czy etatystycznymi.
  Skoro takiej dyskusji nie chcą lub nie potrafią prowadzić politycy, zróbmy to sami, siłami sympatyków i blogerów "Nowego Ekranu". Wierzę, że uda nam się. Musi udać.
  Zbigniew Lipiński
 • @liberalkonserwatywny 16:13:41
  >Naważniejsza jest odbudowa ,kultury Polskiej
  Opartej na :
  1.Prawie Rzymskim
  2. Kulturze Greckiej
  3.Religi Katolickiej

  Niespełnione to będą marzenia obcej agentury, bo mamy ciągle żywą kulturę słowiańską, prawo sobie utworzymy polskie, a propagarorów obcych porządków i religii pogonimy do izreela.
 • @ssak 16:51:06
  10 przykazań podarowanych na kamiennych tablicach to akurat kanon przyzwoitego człowieka.Nie trzeba tutaj otoczki religijnej.
  Oczywiście ,że zgadzam sie z tym ,że religie były ,są i będą wykorzystywane do kontroli społeczeństwa...myślę,że "papiści" w najmniejszym stopniu....popatrzmy na Islam ,dla kontrastu.
 • @Brat Żorża 16:37:26
  Panie Bracie,

  Uprzejmie proszę pisać na temat. Jeżeli Pan nie wie co proszę nic nie pisać.

  A skąd Pan wie, że Autor jest winien jakieś pieniądze "Parolowi, Pietkunowi i reszcie" - tylko dlatego, że oni to Panu powiedzieli. A może, to Oni są winni Autorowi pieniądze, a może coś więcej? Zastanów się Pan.

  Ja rozumiem, że Pan wariat (sam się Pan zresztą, do tego przyznaje) i takim ludziom wiele można wybaczyć, ale jak Pan będzie pisał nie temat - to będę usuwał Pana komentarze.

  Rozumiem, że Pana zadanie jest psucie dobrej konstruktywnej dyskusji - czy to z własnej inicjatywy, czy tez na czyjeś zlecenie - w związku z tym
  informuję - że nie będziemy tego więcej tolerować.

  Życzę zdrowia (zwłaszcza psychicznego) i kłaniam się
 • @Marek.Lipski 16:31:04
  Ci młodzi teraz ludzie na tych wszystkich koncertach wykonuja tą czarną satanistyczną magię z tymi dłońmi ułożonymi w "diabolo", odchodzą od Wiary swoich Przodków, od tej Tradycji Chrześciajńskiej dającej Polsce pomyslnośc, praktykuja różne właśnie pogńskie gusła a potem się dziwią, że muszą wyjeżdżac ze swojego Kraju na tułaczke po światowych dworcach i pod mostami
 • @Jan Paweł 16:26:18
  Naprawdę myślisz że bóg z miłosierdzia zniszczył poprzednie cywilizacje z niewinnymi nieświadomymi sterowanymi ludźmi jako nowy boży plan?Ja nie widzę tu żadnego Jezusa tylko wilka w owczej skórze podającego sie za niego widać to gołym okiem patrząc na ten świat ,żadna religia ci nie da jego nauk bo on jest w nas jako empatia i tylko w sobie możesz go znaleźć jeśli chcesz i iść jego drogą patrząc racjonalnie na świat religijny w jakim żyjemy możesz go zmienić,chrześcijanie opętani naukami kościoła uznają cytaty biblii jako obrazę uczuć religijnych bo wierzą w kazania księdza całkowicie odbiegające od prawdy ,biblia jest bardzo ciekawa sporo w niej fałszu i prawdy ale wierni wiary nie czytają a co dopiero o woli racjonalnego podejścia w jej zapiskach,ich wiara jest narzucona od dziecka,Jezusa jakiego mają w sobie już nie czują, a to stwórca obdarzył nas jego cząstką czyli Jezusem by być jego wzrokiem słuchem empatia na ten swiat i istoty a jak my je traktujemy jedząc mięso?Myślisz że Jezus by nie był temu przeciwny?Na pewno by był, a ten fałszywy nawet z apostolskiego kościoła o tym nie wspomni ,i to ma być ten boży plan ?śmiem twierdzić że nie.
  Jak można chrzcić zabobonami hurtowo tych którzy chcą i nie chcą nowych nauk?jeśli chrzest chroni przed złem to spójrz na dzisiejsze społeczeństwo każdy ponad każdym wyścig o dobra materialne ,podziały na biednych i na bogatych,tym wszystkim steruje ktoś i po jego symbolach poznasz z poprzednich cywilizacji jak i dzisiejszej wpisz w Google symbole illuminati ,to wszystko się powtarza każda cywilizacja ma swój koniec a ta jest na skraju tego co spotkało inne,by mogli zacząć od nowa nas hodować gdy się budzimy z tej konspiracji.
  Nie będę więcej się rozpisywać bo to tutaj nie na temat zapraszam do siebie na forum http://monitorpolskislowian.iq24.pl/default.asp
 • @monitorpolskisłowian 16:48:05
  Treści we wskazanej stronie www znałem i powiem jedno: idea strony OK( każdy może wyrażać swoje poglądy) ale niektóre wiadomości zawarte na niej są po prostu błędne i nieprawdziwe.Przykład generałów II RP.
  Nie zawsze nazwisko niemiecko brzmiące stanowi o tym ,że to Niemiec.Polskie nazwisko Bach- Zalewski okazało sie krwawym katem Powstania Warszawskiego....
 • @Zibiland 17:20:35
  Nie jestem w stanie w 100% widzieć blednę drobne informacje ,jeśli ktoś ma inne zdanie poda źródło tych informacji to zostanie zmienione przez moderatora
 • @Zbigniew Lipiński 16:56:34
  Szanowny Panie, uważam że chyba najwyższy juz czas skorzystac z doświadczeń naszych Przodków, naszych Rodaków, tylko żyjących tutaj troche wczesniej. A przypuszczam że gdyby mogli, to dali by nam niezłą szkołę. Możemy to zrobic za nich (dac sobie ta szkołę) korzystając lekcji tej Wielkiej naszej Historii Polski. A tam wyraźnie stoi, że gdy tylko zacząlismy spiskowac przeciw Bogu np w tajnych masońskich, satanistycznych, okultystycznych związkach, spiskach, to... kończyło się to dla Polski TRAGICZNIE. Chyba ta klatwa tamtych nieodpowiedzialnych działań, ciągnie się do dzisiaj. Jak sobie z tym poradzic, chyba nie ma innej drogi jak powrót do Wiary.
 • @Marek.Lipski 17:02:31
  Oczywiście, że tam w Tyrolu, Bawarii itd, nie ma jakiegos fanatyzmu, jak może niektórzy tutaj od razu zaimputują:-). Jest pogoda ducha, życzliwośc, itd, itd...
  Pozdrawiam
 • Wszyscy
  Rozmawiając telefonicznie z autorem notki wyraziłem przekonanie, że byłoby celowym utworzenie działu (po zlikwidowaniu lub komasacji niektórych), gdzie prezentowane byłyby poglądy tyczące PRS.
  Proszę zauważyć "lemingozę" innych portali; jeśli powstanie taki dział o Polsce - to stanie się istotnym czynnikiem wpływającym na przestrzeń publiczną.
  To może być ważny element kształtowania Narodowej Strategii.

  Zauważcie. Wypracowanie zalążków PRS - pozwoli na dokonanie porównań z bieżącymi działaniami obecnych władz.
  Może to się wydawać mało ważne, ale jeśli będziemy w przyszłości sądzić zdrajców - to wg jakiego kryterium?
 • @Marek.Lipski 16:20:01
  Opowiadam,Daj. Boże,że jak w Polsce przyjmiemy w końcu władzę to należy to po
  1.zmienić konstytucję -mamy do dyspozycji
  a,konstytucję Michalkiewicza
  b.USA bez poprawek
  2.uwolnić gospodarkę -ustawa Wilczka
  3.reprywatyzacja-kradzione nie toczy
  4.ustwa o ziemi-właścicielem może być tylko obywatel Polski- obcokrajowiec tylko dzierżawić
  5 Zakaz pełnienia funkcji państwowych - dotychczasowych "właścicieli PRL I PRL BIS.
  Tyle na pierwszy rzut .

  Pozdrawiam Polaków nie zrusyfikiowanych .
 • Trzy definicje Racji Stanu
  Niccolò Machiavelli sformułował Rację Stanu, jako strategię utrzymania władzy pod wieloznaczną konstrukcją słowną „mantenere lo stato”.
  60 lat później jego strategia weszła pod pojęciem sformułowanym przez Botero - ragion di stato- do historii.

  Giovanni Botero definiuje państwo, jako trwałe panowanie nad Narodem oraz Rację Stanu definiuje, jako znajomość środków, które są potrzebne do ustanowienia, utrzymania i rozszerzenia tego panowania.

  Definicja ta dotyczyła utrzymania rządów absolutycznych, poszczególnych księstw i królestw, rządzonych wg zasady absolutyzmu „państwo to ja”.

  A więc Rację Stanu definiuje się pierwotnie, jako zasadniczą podstawę orientacji i działań politycznych dla zachowania i rozszerzenia Państwa lub autorytetu państwowego.

  Aktualnie, politycy interpretują Rację Stanu na trzy różne sposoby:
  Racja Stanu, jako:

  1. Pierwszeństwo interesów Państwa przed wszystkimi innymi interesami.
  Tu reprezentantem widzę profesora Szyszko z PiS-u.

  2. Potrzeby Państwa w przeciwieństwie do rozsądku i potrzeb indywidualnych.
  Tu reprezentantem widzę Sikorskiego

  3. Podstawową zasadą działania państwa jest zachowanie i pomnożenie zysków z Państwa przy akceptacji wszelkich możliwych metod działania nawet łamiących przepisy moralności i prawa.
  Tu reprezentantem widzę wykształciuchów ze służb specjalnych, z placówek handlu zagranicznego w byłym PRL-u itd.

  Jak widać, żadna z powyższych definicji nie uwzględnia interesu i dobra NARODU.

  DOBREM NARODU POLSKIEGO zajmuje się AKT WOLI NARODU, który jest pierwszym etapem uzyskania niepodległości. W przypadku osiągnięcia sukcesu będziemy mieli Polskę dla ich obywateli, zyski z państwa dla wszystkich obywateli Polski i tylko Polski, strategię państwową dla obywateli Polski.

  AKT WOLI NARODU
  http://www.petycjeonline.com/akt

  PS.
  Popieram refleksje monitorpolskisłowian o Słowianach:
  „Zrabowano nam naszego Ducha. Zakłamano nam historię. Zagrabiono nam nasze mienie, naszą Ziemię.” ale trzeba patrzeć faktom historycznym w oczy. Polityka to dziedzina dotycząca władzy świeckiej. Tu R. Opara napisał artykuł polityczny świecki, a nie religijny. Ta dyskusja tpod artykułem R. Opary NIE powinna być prowadzona w sposób religijny, czy Jezus jest silniejszy od Swaroga.
 • @monitorpolskisłowian 17:17:10
  A ty dalej mącisz. Wyobraź sobie Nieskończone Piękno (we wszystkim) do którego możesz byc zaproszony, ale jak ty sobie wyobrażasz tam swój pobyt gdy masz czarną od piekielnych praktyk tu na Ziemi duszę (bo ciało Tu zostawisz). Od tych satanistycznych czarnych uczuc, od tych grzechów w których świadomie tkwisz. Jak myślisz Czy Pan Bóg pozwoli sobie takim tobą zbabrac to Absoutne Piękno? Po to tu jesteś, byś się oczyścił z tego brudu. Jeżeli jestes ochrzczony to już masz zmazany grzech pierworodny, ale cała reszta zależy juz od ciebie.
  Więc nie mąc nawet tutaj tymi swoimi wypocinami, bo jeżeli ktoś przez ciebie straci wiarę, to bierzesz to na siebie.
 • @monitorpolskisłowian 17:17:10
  Jesteś taki mocny? by wziąśc na klatę utrate wiary przez innych z twojego powodu? bo ja, to szczerze mówiąc, nie ryzykowałbym...
 • @autor
  Polską Rację Stanu określono w sposób jednoznaczny przy "powstaniu" państwa polskiego. Pisząc powstaniu mam na myśli rządy Mieszka I i chrzest, ponieważ o wcześniejszych czasach wiemy zbyt mało.

  Racją tą jest zachowanie odrębności kulturowej. Dodatkowe aspekty Polskiej Racji Stanu wyłoniły się w sposób jednoznaczny na dalszym etapie historii. Tymi aspektami jest wspieranie idei wolności w krajach z nami sąsiadującymi. Tylko bowiem w takiej sytuacji ruchy mające na celu pozbawić nas własnego dorobku cywilizacyjnego mają rację bytu.

  Historia dobitnie pokazała, że zanik państwowości czeskiej, rusińskiej (Ukraina, Białoruś) doprowadza do sytuacji bezpośredniego zagrożenia integralności terytorialnej Polski, a co za tym idzie szansy zachowania odrębności kulturowej.
 • @Marek.Lipski 17:11:11
  >Dlaczego do Izraela kiedy można Izrael połączyć z Polską bez wiz

  Szanowny Pan jak zwykle nie na temat.
  Powiedziałem, że nie chcemy tu propagatorów obcych porządków. Co nie oznacze, że nie wolno przyjechać Żydowi na wycieczkę, a nawet mieszkać i pracować. Słowianie to gościnni ludzie:)
 • @adevo 17:43:38
  Wypaczasz poglądy Machiavellego, jak znakomita większość osób powołujących się na niego, wcale go nie czytając. Odwołujesz się do niektórych aspektów "Księcia" całkowicie pomijając "Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza".
 • Natomiast wracając do Polskiej Racji Stanu(1)
  Uważam, że generalnym warunkiem realizacji INTERESU NARODOWEGO jest posiadanie przez Naród swojego MAJĄTKU NARODOWEGO. Jak pokazuje praktyka, nie sprawdza się slogan "państwo żyje z podatków a nie z posiadania swojego majątku". Oddanie naszego Polaków, Majatku Narodowego na "Wolny Rynek" skutkowało (i coraz bardziej skutkuje) tragicznie dla Polski. Państwo z jednej strony, pozbawiło Naród majątku wartości 1bln przez co pzobawiło nas Wszystkich Polaków, wpływów z tego majątku, z którego jak wiemy były realizowane różnorakie misje. Z drugiej strony Państwo zadłużyło Naród Polski na kwotę ok 1bln zł i to wcale nie na utrzymanie tych misji (bo zostały one porzucone) a chyba przede wszystkim na swoje (funkcjonariuszy rozbudowanego Aparatu Państwowego) utrzymanie.
  Cała perfidia takiego myślenia była błędna od samego poczatku, po pierwsze to nie państwo jest włascicielem MAJĄTKU NARODOWEGO a właśnie Naród. Po drugie, Państwo nie jest jakims tworem oddzielonym od Narodu a tylko i wyłącznie reprezentantem Jego (Narodu) woli. I po trzecie, Państwo, tzn ludzie pełniacy funkcje państwowe, zostali tam wydelegowani przez Naród, do PEŁNIENIA MISJI, PRZEDE WSZYSTKIM NA RZECZ NARODU. Jedną z takich misji jest (albo powinna byc) OCHRONA (ale także i obrona) MAJĄTKU NARODOWEGO.
 • @Andarian 18:16:57
  Dla mnie trafiłeś w 10.

  Jan Paweł II, w swojej najbardziej narodowej homilii pierwszej pielgrzymki do Polski (1979) 3 czerwca w Gnieźnie, mówił głównie o relacjach z sąsiadami. O naszym korzystaniu z owoców ich wolności.

  Wolność respektująca człowieczeństwo w kulturach naszych sąsiadów, to dla mnie Polska Racja Stanu.
 • @Jan Paweł 17:43:57
  Ale straszysz tym piekłem aż mi się nogi ugięły :-) ja żyje w piekle tu na ziemi niesprawiedliwość ból śmierć widzę wszędzie do okuła na swojich braciach bliźnich, ignorancja ludzi wiary jest powszechna każdy dba o swoje zbawienie opętany strachami piekła o którym piszesz ja jestem ponad tym ,chodź bym szedł ciemną doliną zła się nie ulęknę i stawiam mu czoło teraz i po śmierci fizycznego ciała .
  A grzechu pierwotnego nie ma ,jak może dziecko noworodek być grzeszne jak jest niewinne nieświadome ,najwyżej może zrobić w pieluchę,ktoś kto nie ma własnego rozumu w strachu przed kościelnymi zabobonami będzie wierzył w takie absurdy.
  Piekło jest tu i teraz ludzie żyją w głodzie niesprawiedliwości bólu i zabijają swoje bratnie istoty tego świata zwierzęta, bo wpojono im że mięso jest potrzebne do przeżycia, holokaust zwierząt trwa w tym raju boga,szatan rządzi tym światem pogódź się z tym bo nie po to stwurca dał nam rozum byśmy ignorowali fakty.
 • @Jan Paweł 18:00:33
  Biorę całą odpowiedzialność na siebie jestem gotów postawić na to swoją dusze jeśli było by trzeba, wiele lat poświęciłem tym poszukiwaniom prawdy i jestem pewien chodź nie wiem jeszcze wszystkiego o tym świecie wiem jak działa szatan w owczej skórze podając się za boga .
 • +Pieniądz
  Witam Autora i współczytelników.

  Temat jest ważny. Dodałbym do podanych wyżej aspektów politykę pieniężną. Po pewnym zastanowieniu napiszę, że odjąłbym religię.

  Polacy powinni się łączyć w swoich powinnościach niezależnie od wyznania.

  Pozdrawiam
 • @Marek.Lipski 18:53:30
  Ja tam chce w Polskiej władzy i polityce tylko polaków Polskiego pochodzenia kto ma inne korzenie żydowskie niech wraca do ojczyzny sprzedawać ich przemysł obcym krają ,to samo dotyczy sadów prokuratorów nie polskiego pochodzenia, chcą sądzić niech sądzą swoich,a gdy Polski polityk ,premier, prezydent skłamie karą wydalenie z kraju niech za granicami szuka sprawiedliwości zdrajca proste?:-)
 • Racja stanu - to racja istnienia jako określonej tożsamości.
  To, co Pan pisze o uwarunkowaniach geo...itd - to nie jest merytorycznre. -:)
  Nie ma racji stanu - niezmiennej, ponieważ tożsamość i narodowa i obywatelska - ewoluuje.
  Sensem zachowania tożsamości - jest zachowanie kultury.
  Jeśli odrzucimy, jako zbędne dla Polski - Jej historię i przeszłosć - to zostanie z kultury jedynie bieżący język - degenerujący się z racji braku fundamentu w jego klasyce.
  Dlatego podstawowym elementem zachowania tożsamości jest język polski.

  Jeśli w tym języku istnieje dorobek kulturowy - to jest on fundamentem tożsamości.
  Jeśli uznamy - co obecnie bardzo "cool", czy -:))) "trendy" - że język angielski jest równie dobry, a nawet lepszy, by go przyjąć za własny - to polską rację stanu - powinniśmy pisać po angielsku.

  Od innych odróżniamy się prócz języka - zwyczajami, obyczajami - odzwierciedlającymi nasz system wartości. Hierarchię dobra, tolerancji i zła. Ta hierarchia jest (tego oczekujemy większościowo) bazą dla ograniczeń wolności jednostki w NASZEJ zbiorowości.

  Dlatego prawa, które stanowimy/ ustanowimy - winne być z nią zgodne - winny być jej (hierarchii wartości) - odzwierciedleniem.
  Jeśli przyzwolimy na "europejskie", czy globalne normy prawne - to będzie to ewolucja tożsamości nienaturalna i przyśpieszona. To narusza stabilność - więc jej istotę. Naturą tożsamości jest stabilność.

  Więc prawo - powinniśmy, na ile to możliwe - stanowic sobie sami.

  Prawo - to również system finansowy/podatkowy.
  O tym również powinniśmy decydować sami - czym grozi zlekceważenie tego imperatywu - widać za oknem, więc komentował szerzej - tego nie będę.

  Oczywiście nasze prawo - może obowiązywać tak daleko, jak daleko nie wchodzi w konflikt z innym istniejącym prawem.
  Linią demarkacyjną - jest granica państwa. (też chyba nie wymaga to komentarza.)

  Tyle - wystarczy moim zdaniem, by trwać jako naród - ustanawiający sobie państwo - dla ochrony powyżej zarysowanej polskości.

  Strzeżmy:
  1.JĘZYKA POLSKIEGO (I KULTURY W NIM WYRAŻONEJ, ŁĄCZNIE Z OBYCZAJAMI)
  2.ZIEMI, KTÓREJ POSIADANIE ZAWDZIĘCZAMY KRWI PRZODKÓW.
  a PONIEWAŻ OKUPIONA KRWIĄ, więc - PRZEDMIOTEM HANDLU - NIE POWINNA BYĆ. PODOBNIE, JAK PRZEDMIOTEM ZASTAWU (np. w celach "troski socjalnej") ZIEMIA MUSI BYĆ NIEPODZIELNA - BY MOGŁA LICZYĆ NA OBROŃCÓW.
  3.PRAWO I PIENIĄDZ MUSI BYĆ POD SPOŁECZNĄ - POLAKÓW WIĘKSZOŚCOWĄ KONTROLĄ. BEZ ZGODY POLAKÓW - STANOWIENIE PRAWA - JEST ZBRODNIĄ PRZECIWKO NARODOWI.

  Zestaw powyższych trzech zasad - powinien stanowić nienaruszalne - ŹRÓDŁO prawa szczegółowego - powszechnego.
 • 7 przykazań politycznych
  http://www.youtube.com/watch?v=nxbleS9w9zw
 • @Andarian 18:21:59 - Protestuję!
  >Wypaczasz poglądy Machiavellego

  Andarian uważałem Ciebie za uczciwszego. Protestuję! Ja nie wypaczam poglądów Machiavellego, gdyż o nich nie pisałem. Ja tylko wzmiankuję, że źródłem historycznej definicji Racji Stanu pana Botero były w aspekcie tej definicji poglądy Machiavellego sformułowane, jako „mantenere lo stato”. Z tego pochodzenia definicji racji stanu można dokładnie zrozumieć, o co chodzi Botero:

  O zachowanie władzy dla panujących i jak najbardziej wydajne wykorzystanie zasobów państwa dla celów tych panujących.

  Własne uczuciowe definicje PRS - jak na klasówce dla dzieci w klasie pierwszej można dopiero wtedy robić jak zna się międzynarodowe standardy i definicje w polityce. Wtedy nie ma nieporozumień.

  Politycy w życiu politycznym, jak wskazałem powyżej
  http://ryszard.opara.nowyekran.pl/post/88164,polska-racja-stanu#comment_769348

  kierują się definicjami, jakie są używane też w politologii
  Wychodząc, więc z konkretnej definicji RS można dyskutować o Polskiej Racji Stanu (PRS).

  Jak wykazałem i czego nie ma w artykule, lub jest błędne. Międzynarodowe, aktualne definicje RS nie mają nic do czynienia z propozycjami pana Opary, czy komentatorów.

  Jeszcze jeden raz wyraźnie:
  żadna praktykowana RS nie uwzględnia Narodu tylko Państwo.

  Znaczy to, co tu w większości napisane dotyczy nie faktów, ale życzeń ( słowiańskich i tych pobożnych).

  Wszystkie struktury RS sformułowane są i przykrojone na system hierarchiczny (monarchiczny, czy parlamentarny- przedstawicielski) - Od absolutyzmu "państwo to ja" w każdej używanej definicji RS droga jest niedaleka. AKT WOLI NARODU ist inicjatywą prowadzącą do systemu niehierarchicznego demokracji bezpośredniej.

  AKT WOLI NARODU
  http://www.petycjeonline.com/akt
 • @Jan Paweł 16:49:27
  "A chyba nie musze przypominac, ile już razy Matka Boska Królowa Polski pokazała że Jej Wstawiennictwo za Nami Polakami u Pana Boga, jest skuteczne."

  A przypomnij prosze te skuteczne wstawiennictwa, bo od kiedy w 1657 (?) roku zostala Krolowa Polski to tylko same zajazdy, rozbiory, nieudane powstania, emigracja, syberiady, 2 wojny swiatowe i komunizm. Jesli to nazywasz "opieka" to ... gratuluje optymizmu :)
 • @adevo 19:22:38 poprawka
  Oczywiście nie Od tylko Do:

  Wszystkie struktury RS sformułowane są i przykrojone na system hierarchiczny (monarchiczny, czy parlamentarny- przedstawicielski) - Do absolutyzmu "państwo to ja" w każdej używanej definicji RS droga jest niedaleka. AKT WOLI NARODU ist inicjatywą prowadzącą do systemu niehierarchicznego demokracji bezpośredniej.
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:35:39
  Takie działy notek ponadczasowych były proponowane od początku nE, tyle, że nigdy nie zrealizowane,

  ponadto, tego typu działy wymagają narzędzi wspomagających dyskusję i ustalanie wspólnego stanowiska, czego w nE brak.
 • @Jan Paweł 18:25:18
  Biedni ci którzy wzięli autorytet za prawdę zamiast prawdę za autorytet:-)
 • @kowalskijan584 19:31:01
  Raczej, upadek Polski zaczął siż z nastaniem epoki "Za króla Sassa, hulaj pij i popuszczaj pasa". Wcześniej to jak może znasz z lekcji Historii Polski, to Polska była Krajem mlekiem i miodem płynącym
 • @interesariusz z PL 19:36:37
  Może NE dojrzał do przyjęcia takiego stanowiska?
 • @Brat Żorża 17:50:56 ----------------------- Panie Opara
  gdyby raczył Pan wprowadzić to, o co walczę od dwóch lat,
  tj. aby psudo było umieszczone przed komentarzem (może być też po)
  -------------------------
  to bym pomijał wypowiedzi brata,

  a tak, to PAN, PANIE OPARA, zmusza mnie, aby po jego kwestiach błądzić wzrokiem.

  -------------------------
  jaka jest racja nE ?????
 • @ wszyscy
  jak widzę, dyskusja poszła na manowce,

  na zdrowy rozum ignoranta, racja stanu to racja życia
  w czasach królestwa była interesem dynastii - rodziny królewskiej,
  w czasach demokracji jest interesem narodu,

  od pewnego czasu cały czas przypominam,

  że najważniejsze jest, aby jak najwięcej nas, Polaków, przeżyło najbliższe lata, chodzi nie tylko o narodziny, ale przede wszystkim dorosłych i starych,

  tymczasem na nE najwięcej jest troli nawołujących do likwidacji ZUS, chorych i emerytów,

  moim zdaniem te nawoływania są sprzeczne z racją stanu.
 • @interesariusz z PL 20:49:00
  Powstał niezdrowy układ z przewagą dbałości o interesy ludzi starych - bo maja prawo głosu.
  Czy podtrzymywanie ich poziomu życia jest zgodne z interesem narodowym?
  Wątpię.
  Wygląda na to, że może nastąpić wkrótce samolikwidacja ludzi starych - po prostu braknie kogokolwiek do zapewnienia im minimalnej opieki.
  Dzieci nie mają - bo po co. Mogą mieć trochę papierków zwanych pieniędzmi.

  Myślę, że powstanie działu, gdzie dałoby się wyartykułować różne racje - byłoby bardzo cennym czynnikiem.
  Zapewne powinien być opiekun, który najważniejsze sprawy potrafiłby zebrać i stosownie skomasować tak, aby powstał z tego spójny program.
  Czy NE podejmie taki wysiłek?
  Może wspólnie z KIP, a może zapraszać różne osoby do przedstawienia swych uwag?
  To gałąź na której wszyscy siedzimy.

  PS. Na podtrzymanie wartości emerytur wyprzedawano majątek narodowy. Obecnie wchodzi w wiek emerytalny powojenny wyż. A tu kasy nie ma, wszystko sprzedane. Przemysłu nie ma a kończy się przygotowania do sprzedaży ziemi.

  I już widzę te tłumy emerytów szturmujących policyjne kordony.
 • @Opara
  To jest ble...ble...ble...

  Niech się Pan przygotuje i nam tu nie robi wykładów.

  Jaka jest polska racja stanu według Pana, panie Opara?
 • @adevo 17:43:38
  To są kolego popierdułki.
 • @Marek.Lipski 17:11:11
  >Są inne Elity ,które nie uznają granic Polski.
  Jawohl.
  Zobaczę u Ciebie 5 komentarzy i 3 kolejne posty bez oznakowywania ich fałszywą spacją to Ciebie odblokuję.
 • @jazgdyni 21:36:14
  Przecież ja tych definicji nie wymyśliłem, są one z podręcznika politologii. Co pana w tym tekście tak zdenerwowało, że pisze pan "popierdułki"?
  Przecież ważne jest wiedzieć, jak RS praktykują, jak widzą, współcześni dyplomaci.
 • @Jan Paweł 20:18:17
  Nie odpowiedziales na pytanie. Podaj prosze przyklady wskazujace na skuteczne wstawiennictwo Maryi Krolowej Polski. Dla ciebie to oczywiste, dla mnie nie.

  1sza Rzplita byla "mlekiem i miodem plynaca" bo szlachta uzywala Rozumu zamiast slepej wiary w opieke Maryi i wszystkich swietych.

  Im wiecej slepej, katolickiej wiary tym gorszy byl stan Polski. Np. w najgorszym okresie czyli tuz przed rozbiorami, za porzucenie wiary katolickiej grozila smierc (jak w krajach islamu obecnie).

  Ty twierdzisz, ze slepa wiara jest super wiec podaj przyklady, ze dziala na przykladzie ktory sam wywolales: wstawiennictwo Maryi Krolowej Polski.
 • @monitorpolskisłowian 15:03:13
  Jak być Polakiem gdy człowiek rodzi się bez ziemi i bez żadnych praw do czego kolwiek. Ta cała tak zwana racja stanu to komuchy które boją się Narodu króry szuka desperacko sprawiedliwości społecznej.
  Gdybym nie był nacjonalistą (nie rasistą, bo wiem że prawdziwi Polscy Żydzi zostali wymordowani w obozach koncentracyjnych przez obcych żydów, 12 plemion) już bym dawno temu uciekł z Polski.
  Model Słowiański ? teraz stawiki są o wiekiększe niż bóstwa i religie. Chodzi o prawo do życia na ziemi, nie dla wszystkich.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:29:49
  "Powstał niezdrowy układ z przewagą dbałości o interesy ludzi starych - bo maja prawo głosu."

  gdzie ? czy żyjemy w innym państwie ?

  czy eutanazja jest zgodna z naszą kulturą, religią, człowieczeństwem ?

  no to może zaczniemy chwalić holocaust, ostatcznie rozwiązanie podobne do eutanazji,

  a może zamiast starych przymusowo likwidować nieprzydatnych, kto nie ma pracy, do gazu?

  Przecież to nie emeryci rozkladali majątek narodowy, tylko ich dzieci.

  A że dla polskich starców nadchodzą czasy gorsze niż obozy zagłady w generalnej guberni, to inna sprawa.

  Kiedy skończymy z hipokryzją i w aptekach, zamiast lekarstw, będziemy sprzedawać pakiety eutanazyjne ?

  Zagłada emerytów, do której wszystko zmierza, jest pochodną tego, że ich dzieci nie odczuwają potrzeby posiadania swojego państwa.

  Skąd taka postawa się wzięła. Biorąc pod uwagą Pana dokonania filozoficzne, proponuję przemyśleć temat i się z nami przemyśleniami podzielić.
 • Zamiast uprawiac demagogie ...
  Zapraszam do lektury poznania lepiej naszego wspolnego wroga. http://pl.gloria.tv/?media=401843 Odkrycie tajemnic masonerii II - APEL DO LUDZI DOBREJ WOLI ! Kroluj nam Chryste ! ! !
 • @jazgdyni 21:33:10
  hi hi,

  nieładnie, gdzie indziej piszesz co nieco,
  a tu robisz za trola ?

  Może Ty nam powiesz. Też jesteś obywatelem, i bez poznania twego zdania będziemy błądzić.
 • @adevo 21:37:33
  W słusznej sprawie źle wyrażasz myśli,

  jest różnica pomiędzy podmiotami, racją stanu, a racją jakiejś kliki,

  ja nie jestem do końca przekonany, że DB jest dla Polaków dobra. Aby działała, uczestnicy muszą być świadomi, tymczasem większość tego narodu ma wszystko gdzieś i zagłosuje w ramach jakiegoś złośliwego dowcipu, a nie z myślą o samostanowieniu. Tylko tak da się wytłumaczyć wygraną Palikota, czy Klicha.
 • @Mantrid 22:09:24
  nie myl racji stanu z interesem komuchów,
  rozumiem, że Cię wkurzają, ale dlaczego z rozżalenia pisać głupoty ?
 • Józef Unrug
  -wybrał Polskę, dlaczego ?
  -dlaczego teraz niemcy nie chcą być Polakami ?
 • @kowalskijan584 22:08:32
  Poczytaj sobie moze ten artykuł:
  http://marucha.wordpress.com/2012/08/05/objawienia-na-siekierkach-1943-a-powstanie-warszawskie/
  Kup sobie może tą książkę:
  http://gloria24.pl/matka-boza-zwycieska-cuda-maryi-w-historii-polski-i-swiata
  Poszukaj także samemu, jest tego trochę, ale jak zapewne sie spodziewasz, nie jest to reklamowane. Poczytaj także ten bardzo ciekawy, niemal sensacyjny artykuł:
  http://marucha.wordpress.com/2012/04/06/oblicze-zbawiciela/
 • @interesariusz z PL 22:21:22
  W przypadku Polski to jest tem sam bajer, opieka nad dzieciakami polakami. Nie ma racji stanu itp. duperelami, mam pięści i wiedzę. Są reguły i zasady, i tak Państwo powinno działać. Dwa słowa, a przepaść niędzy nimi. Tylko idioci nie widzą różnicy ...
 • @interesariusz z PL 22:19:18
  >W słusznej sprawie źle wyrażasz myśli,
  >jest różnica pomiędzy podmiotami, racją stanu, a racją jakiejś kliki
  Przecież cały czas jest wszystkim jasne, że racja stanu jest racją tych u władzy.

  >ja nie jestem do końca przekonany, że DB jest dla Polaków dobra.
  Nie musisz, ważne że Naród będzie.
 • @kowalskijan584 19:31:01
  Jak widzisz:
  http://toczytaelita.nowyekran.pl/post/88188,wyjazd-na-xiv-czuwanie-krucjaty-rozancowej-za-ojczyzne-jasna-gora-22-23-02-2013
  nie jest to jakiś tam mój wymysł, ale juz coraz więcej ludzi, budzi sie z tego letargu "Tańca z gwiazdami" i nareszcie Ojczyzna znowu zaczyna byc NAJWAŻNIEJSZA.
  Zachęcam i Ciebie do udziału w tej odnowie duchowej Narodu Polskiego, do powrotu do naszej (Twojej, mojej, naszej...) Tradycji Chrześciajńskiej.
 • @oleg 19:52:39
  Całkowicie się zgadzam z tym.
 • @adevo 22:46:44
  tak, tych u władzy, to nasza wina, że nie jesteśmy u władzy, cały czas wypuszczamy ją z ręki, ale nominalnie, to u władzy jesteśmy my.
 • @interesariusz z PL 23:09:04
  >nominalnie, to u władzy jesteśmy my

  Jeżeli ludzie uświadomią sobie, że chcą, że mogą, to będą rządzić.
 • @ IntersariuszzPL22:13 emeryci & Tadeusz B...
  smutna dola emeryta,
  lecz ja sądzę,że nie tylko
  bo,gdy ktoś już nie jest młody,
  może mieć różne kłopoty

  I te z pracą i ze zdrowiem
  To dla młodych świat otworem,
  Lecz i oni będą starzy,
  Starość winni mieć w uwadze...

  Ziemia polska być powinna
  Nie na sprzedaż jakimś innym,
  Niż Polacy, jednak wiemy,
  To od dawna się już dzieje.

  Na dodatek pakt fiskalny
  Przeciw nam jest też realny,
  Służba zdrowa wciąż kuleje,
  Eutanazja - tej jest wiele,

  Stary człowiek miast żyć godnie,
  Dogorywa w biedzie w Polsce,
  Z każdym rokiem ma się gorzej,
  Dzieci ważne, lecz czyż może

  Być tak, aby babcia z dziadkiem,
  Z chorób i z braku dostatku,
  Za swą pracę i mozoły
  Byli teraz chorzy, goli?

  Patrząc co by ze śmietnika
  Móc wygrzebać, bo im tyknął
  Zegar za bardzo do przodu,
  A z kolei też za młodu,

  Wojna, potem budowanie
  Często pasa zaciskanie,
  Gdy już się zacisnąć nie da,
  Eutanazji na nich trzeba?:)
 • Panie Ryszardzie Opara
  Albo utworzy Pan zakładkę "śmieci" i będzie Pan tam lokował wszystkie wpisy nie dotyczące racji stanu, albo bedzie Pan(proszę wybaczyć łagodność) - wypier...ł wszystkie "luizy" wraz z kuzynami poza zakładkę racja stanu,...
  ALBO przestanę pisać teksty merytoryczne, których Pan nie czyta (co widać) i obiecuję Panu, że będę Panu wystawiał tak złe recenzje, że Pan pożałuje...
  Usuwanie wpisów niemerytorycznych CHAMÓW należy uczynić REGUŁĄ I DEMOKRATYCZNYM PRAWEM portalu.
  Jesli ma pan obawy - proszę przeprowadzić referendum wśród komentatorów.

  Antycokolwiek-cy niech sobie założą portal "anty" - i tam niech sobie piszą protesty - nawet przeciw sobie "za, a nawet przeciw" - Pan Bóg z nimi.

  "Wygrali, przegrali - jeb.ł ich pies... tak jest, tak jest, tak jest!!!".

  Demokracja może i polega na tym , że każdy p....i jak potłuczony...
  Ale niekoniecznie na NE. O tym nawet €U nie stanowi...
  Jest tyle miejsca dla "poturbowanych"... Palikot każdego przygarnie...
  Komu się nie chce - "dla Polski" - tylko - jemu "od Polski się należy" - niech się pocałuje, gdzie sięgnie...
  A co mu serce każe - niech zamula w Onecie...

  Proszę rozważyć moje ultimatum - śmieszne - ale śmiertelnie serio.

  Kryterium obecności na NE - "ad meritum".
  Ad personam - na Berdyczów...
 • @Niespodzianka 00:18:17
  Miła Niespodzianko
  Mam lat 65.
  Mam na sumieniu udział w "marcu", "grudniu", "sierpniu"... cud sprawił, że mnie nie internowano.
  Nie liczę na cokolwiek od młodszych - podatku (od legalnej działalnosci na otwartym rynku - płacę tyle, że pokrywa to (z nawiązką) wartość pensji wykładowcy - którą mi "państwo" wypłaca.)
  Doceniam wartość artystyczną "apelu", ale nie dając przykładu - własną aktywnością - nie możemy liczyć na wiele. Może - na litość...
  Póki mi ręka "klika" myszą - o litość - nie poproszę....
  Serdecznie pozdrawiam...
  -:)
 • @Zibiland 16:11:52 Chyba nie prawda.
  Z Bogurodzicą na ustach wygraliśmy jedynie pod Grunwaldem, co i tak zaprzepaściliśmy rychło.

  Przez Watykan straciliśmy tak naprawdę Rzeczpospolitą, bo NIE wielka Rzeczpospolita była celem Watykanu, a narzucanie przez Rzeczpospolitą władzy Watykanu. Czyli poszerzanie kościoła rzymsko-katolickiego rękami... powiedzmy naszych dziadów.

  Już na sam koniec, kiedy Rzeczpospolita upadła, nie podniosła się mimo prób, tak, wtedy Bogurodzica znów zaczęła nas jednoczyć. Szkoda że tak późno i praktycznie za późno. Za czasów komuny również pomagała, ale to jest tylko takie coś na pocieszenie. Musztarda po obiedzie.

  Rzeczpospolita mogła sięgać aż do... Władywostoku i to nie jest żart. Jakim język by w niej dominaował? A czy ma to większe znaczenie?
  Nie będę rozpisywał się o historii, ale oddanie Moskwy której koronę bojarowie sami wręczyli naszemu królowi zawdzęczamy bezpośrednio polityce Watykanu. Bojarzy chcieli być cześcią Rzeczpospolitej tylko że papieżowi i jezuitom śniło się wprzódy ich nawrócić!
  Podobnie historia niby to potopu szwedzkiego. Nie potop ci to był tylko konflikt zindoktrynowanego przez jezuitów Wazy ze swoją szwedzką rodzinką. Wszak protestantyzm to bee.
  A Wiedeń po kórym Turcy zerwali z nami przymierze i zaczęli nasze kresy najeżdżać i Rzeczpospolitą osłabiać.
  Nie mówiąc już o wsadzaniu kija w ukraińskie mrowisko. Kłócie ich jakimiś Unitami. Nie dziw że Rosja Ukrainę w końcu Rzeczpospolitej wyrwała.
  Ta religijna "poprawność" była ludowi Rzeczypospolitej obca. Niektórzy królowie nasi potrafili powiedzieć Watykanowi NIE i zakazywali ograniczania praw i nietolerancji wobec nie krzymsko-katolików. Nie pozwalali na wprowadzanie papieskiej woli tudzierz poleceń. Niestety tylko niektórzy, a wpływy ich nie były nazbyt duże więc racja stanu Rzeczpospolitej musiała ulec racji stanu Watykanu.

  Nie jest mi to łatwo mówić bo tak jak większość Polaków też jestem katolikiem. Rzymsko-katolikiem. Z drugiej strony fakty i analizy naszej historii nie pozwalają dłużej trzymać głowy w pisaku. Szkoda że jest już za późno i akurat tego już się nie da zmienić. W tej chwili naszą tożsamością jest Bogurodzica. Ta z obrazów w Watykanie, nie z ikon. To nas równiż ogranicza do obszaru do którego nas ostatecznie zepchnięto, jeśli wogóle uda się go w całości na dłużej utrzymać.

  PS. Pierogi ruskie nie są rosyjskie! Współcześni Polacy utracili już nawet zdolność rozumienia nazwy swojego podstawowego dania. Wnętrzności mi się przewracają kiedy wszyscy rodacy za granicą tłumaczą obcym tę nazwę na Russian Pierogi, czyli rosyjskie!!!
  Pierogi ruskie, znaczą pierogi...polskie! Albo ogólniej... Rzeczpospolitej, tylko tej ze wschodu, z Rusi, bo Ruś to prostu dalsze kresy i Ukraina.
  I tu nie można mylić Rusi (Ukrainy), z Białorusią, czyli z Litwą, bo prawdziwa Litwa i jej język, to białoruska cześć Rzeczpospolitej. Na Białoruś mówiliśmy Litwa. Stąd i Pogoń mają w herbie.
  A czemu o tym wspominam? Bo to wszystko, wraz z Rzeczypospolitą, czyli Rzeczą Wspólną, czyli Unią Narodów utraciliśmy, w dużej mierze przez jezuitów i Watykam. Tylko ruskie pierogi nam pozostały.
  Chociaż tyle bo to mój najlepszy przysmak...
 • ---------------------POLSKOŚĆ -----------------------
  http://www.youtube.com/watch?v=RRZAz8C7eMY
  http://www.youtube.com/watch?v=zAOm6h6Mk2A
  http://www.youtube.com/watch?v=ieDgLI3VziY
  http://www.youtube.com/watch?v=kftS2hY9r7o
  http://www.youtube.com/watch?v=o3e1OH1BpjA
  http://www.youtube.com/watch?v=QqzM8x5Nyh4
  http://www.youtube.com/watch?v=ElXTywiTam8
  http://www.youtube.com/watch?v=YtZUP7HyD3Y
  http://www.youtube.com/watch?v=vH6zs7JcnOk
  http://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE
  http://www.youtube.com/watch?v=UwYuFqj6MZA
  http://www.youtube.com/watch?v=BDfnojpsj30
 • @TadeuszB 00:51
  Całkowicie rozumiem Pana podejście,
  cóż ja jestem kobietą w średnim wieku,
  absolutnie też nie liczę na niczyją pomoc,
  ale uważam,że ludziom starszym należy się szacunek
  i godność na stare lata.
  Dobrze,że jest Pan zaradny i zdrowy jak mniemam,
  ale sama zaradność może nie wystarczyć,gdyby nie daj Boże
  dopadła ciężka choroba.Nie twierdzę,że komuś się
  tylko i wyłącznie należy, lecz jeśli pracował przez wiele lat,
  to powinno go być stać na godną starość,
  a w większości przypadków tak nie jest,
  nie mówiąc już o sytuacji w służbie zdrowia
  i czekaniu na wizytę u specjalistów i wielotygodniowych kolejkach.
  Większość ludzi,nie stać na prywatne leczenie.
  Nie piszę o sobie ,bo moje życie,to mój problem,
  jeśli go mam,to go muszę rozwiązać sama,zresztą póki co nie jestem staruszką,ale najważniejsze jest zdrowie,bo gdy go zbraknie,
  to w naszym kraju los nawet osoby dobrze sytuowanej może
  się diametralnie zmienić,a gwarancji na nie nikt z nas nie ma...

  Zgadzam się całkowicie z Pana wypunktowanym komentarzem z godziny 19:04

  Pozdrawiam również serdecznie...
 • ---------------PALMY
  http://www.youtube.com/watch?v=TxQeeadYTlU
 • ---------DUSZAAAAAAAAAAAAAAAAA
  http://www.youtube.com/watch?v=PXnjB3VwJsY
 • @ Autor
  Żeby Polska umiała zdefiniować swą rację stanu potrzebna jest nie tylko dobra jej definicja, ale także jako-tako funkcjonujące państwo. Inaczej każda diagnoza na nic. Żeby to państwo jakoś funkcjonowało potrzebne jest diagnoza tego co wymaga reformy i co wymaga reformy w pierwszej kolejności. Niewielu blogerów NE się tym zajmuje, ja widzę jednego Jurka Wawro. Ale oprócz niego było tu kilku dobrych blogerów (ja szczególnie dobrze wspominam wiktorinoca - proponował rozpoczęcie dyskusji o reformie państwa od reformy organów prawa), których pożałowania godne rządy ŁŁ zniechęciły do publikowania na NE. Odzyskanie ich powinno być zadaniem dla Pana i Zarządu NE, wtedy sensowna dyskusja będzie miała sens. Życzę powodzenia. Proszę pamiętać, że skoro Pan zniechęcił się do ŁŁ to i niektórzy blogerzy - też. Ich odzyskanie oznacza, że piłka jest po Pańskiej stronie. O ile zależy Panu na sensownej dyskusji...
 • @adevo 21:55:12
  No właśnie - podręczniki tu cytujecie zamiast z sensem dyskutować jaka ta polska racja stanu ma być.
 • @interesariusz z PL 22:15:26
  Tu nie ma pola do dyskusji. Wolicie ględzenie o tym co niezbyt kumaty repatriant wam podsuwa, zamiast zająć się rzeczywistym rozmyslaniem, jaka ta polska racja stanu ma być.
  Pytajcie swojego wodza, który jako ewentualny prezydent musi wiedzieć o co walczy.
 • @interesariusz z PL 22:13:27
  Proszę Pana. na pewno na powstałą sytuację nałożyło się wiele czynników i to o różnej wadze. Bardzo często poszczególne osoby inaczej postrzegają ich ważkość - stąd różne diagnozy.
  Moja sugestia to przedstawianie tak różnych punktów widzenia, aby wypracować to, co jest wspólne i ważne i zacząć to realizować.

  A ja mam 65 lat i na pewno pisząc o ograniczeniu praw emerytów - nie mam na myśli własnych korzyści.

  Polska ma być naszą Rzeczą Wspólną - to cel, ku któremu wszyscy Polacy winni dążyć. Ci, którzy myślą tylko o sobie - kwalifikują się do eutanazji. A Pan?
 • @interesariusz z PL 22:19:18
  DB i ale elitarna DB.
  Czyli dla tych, którzy :
  a. najpierw wypracują zasady PRS
  b. będą je stosować sami i wprowadzać w życie.

  Ten model jest oczywisty. Dyskusja winna dotyczyć, jak zapewnić otwarty dostęp do elit. "Z urodzenia" - przyczyniło się do upadku I RP. Dostęp nie może być ograniczony i nie może być przekazywany.
  System mandaryński?
 • @Mantrid 22:26:55
  Bo teraz nie jest realizowana Cywilizacja Polska.
 • @BTadeusz 00:41:10
  Wcześniej napisałem, że powinien być opiekun działu, który będzie wyłapywał najważniejsze teksty i na tej podstawie tworzył zakładkę podsumowującą. Z najważniejszymi ustaleniami.

  PS. Do pewnych rzeczy "dorastamy". Nie jest tak, że wszystko jest jasne. Ideę CP głoszę od 2 lat i dopiero teraz zaczyna być zauważana.
  Polska Racja Stanu - taki tekst zamieściłem chyba ze 3 tygodnie temu.
  Obecny Opary - jest kontynuacją tej linii w jego rozumieniu problemu.
  On próbuje to dostosować do świadomości środowiska.
  Jesli grono ludzi zainteresowanych tematem powiększy się - jest szansa na stworzenie nowej wartości oddziałującej społecznie.
  A tylko wtedy, gdy będzie to nasz wspólny problem - możemy chcieć go rozwiązać.

  Może warto byłoby pomyśleć nie o jednym opiekunie tematu, a grupie?
  Poprzednio liczyłem, że taki zespół może powstać w ramach RzBiK. Niestety Carcajou spiepszył sprawę.

  Tu apel do NE: rozważcie taki wariant organizacyjny tworzenia PRS.
 • @mąż stana 01:05:05
  Myślę, że problem jest dłuższy i trudniejszy.
  Chwała NE, że jest tu postawiony.
  A i tak brak pewności, czy środowisko NE jest wystarczająco rozwinięte do wszechstronnego rozważenia problemu.
  Bez kozery. Jest bardzo wielu "wybitnych naukowców", którzy koniecznie bedą chcieli dołożyć swoje "trzy grosze" - nawet tylko po to, aby spiepszyć całość.
  PRS - to organizm rozwijający się, a na "jajach kobyły" (ja, jako były ...) daleko się nie zajedzie.
 • @Jerzy.63 01:56:30
  Trochę racji i trochę nie.

  Przede wszystkim - aby określić PRS - potrzeba określić cel państwa.
  Ale aby określić cel państwa - trzeba określić wartości na jakich ma opierać się wspólnota. Czyli wartości cywilizacyjne, które winny być podstawą a na bazie której w dostosowaniu do warunków i okoliczności można tworzyć PRS. (tę część dość dobrze określił Opara - brak tylko odniesienia do bazy).

  Ja określam to polskością. Czyli - najpierw określić należy czym jest polskość w odniesieniu do systemów ościennych. Czym się różnimy?
  Czy katolickość jest tożsama z polskością?
  Na czym polegają różnice w różnych przejawach słowiańszczyzny? Co jest groźne dla nas ze strony germanizmu, turańszczyzny, czy judaizmu?

  Jeśli to da się określić - wtedy możemy stworzyć wizję państwa jakie chcemy mieć.
  I wtedy można określić PRS.
 • @jazgdyni 04:00:10
  znowu nadużycie,
  dlaczego ubliżasz mi od mojego wodza ?
  Czym dałem do zrozumienia, że to mój wódz ?
  Czy tym, że na Ekspedycie nie chciałem podać swojego adresu pocztowego?
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:20:37 - 07:36:05
  "ja mam 65 lat i na pewno pisząc o ograniczeniu praw emerytów - nie mam na myśli własnych korzyści.

  Polska ma być naszą Rzeczą Wspólną - to cel, ku któremu wszyscy Polacy winni dążyć. Ci, którzy myślą tylko o sobie - kwalifikują się do eutanazji. A Pan?""

  Proszę nie wprowadzać w błąd fałszywą propagandą - jest zasadnicza różnica pomiędzy emerytem na emeryturze, dawnym pracownikiem, a emerytem żyjącym z kapitału, dawnym prywaciarzem lub dziedzicem.

  Polska jest Rzeczą Wspólną tylko dla niektórych. Kraj ma mnóstwo wyrodnych synów, bo antypolskie postawy nigdy nie były tu zwalczane.

  Nigdy bym się nie ośmielił osądzać, kto się kwalifikuje do eutanazji, a kto nie.

  "elitarna DB.
  Czyli dla tych, którzy :
  a. najpierw wypracują zasady PRS
  b. będą je stosować sami i wprowadzać w życie.
  System mandaryński?"

  to proponuję rozwinąć w osobnej notce, wtedy podyskutujemy

  "Może warto byłoby pomyśleć nie o jednym opiekunie tematu, a grupie?"

  Dawno pisałem, że pomimo obstrukcja administracji i redakcji nE można coś zdziałać tworząc grupę wzajemnej adoracji.

  Nic nie przeszkadza, aby grupowo opracowywaną w dyskusji notkę co jakiś czas publikować przez różnych członków grupy, nie wspominając już o wzajemnych cytowaniach w notkach indywidualnych.

  Piwniczeniu proponuję zaradzić tak, jak to robię dotychczas, wysyłam adwersarzowi info pocztą o mojej nowej publikacji.

  Na trolowanie, przy obstrukcji właściciela w sprawie wątków, jest jedna rada, publikujemy notkę ponownie dołączając na jej dole interesujące uwagi z poprzedniej dyskusji. (uznanie technicznej natury medium)

  Na ten ostani punkt, znajdę czas, dam przykład, po raz drugi ukaże się notka
  http://interesariusz.nowyekran.pl/post/88099,ultima-thule-kraina-nieograniczonego-konikowania
 • @moher 02:13:10
  Masz rację, to jest coś nieprawdopodobnego, jak teraz młodzi ludzie reagują na słowo Jezus, Kosciół Katolicki itd, itd. od razu cytują gazetę Fakty i Mity, albo wyśmiewają się Wiary np, że "Jezus Chrystus dlatego został przybity do krzyża bo szubienica źle by wygladała na drzwiami"...
  Czy potrafimy sobie wyobrazic, My Polacy. to spustoszenie na które pozwoliliśmy Szatanowi w naszej Ojczyźnie? Czy teraz możemy sie dziwic że tyle zła u nas się dzieje? Czy ci młodzi nie widzą związku z tym, że teraz niemal masowo muszą opuszczac ten swój piękny Kraj?
  To jest Ziemia ochrzczona i uświęcona modlitwa i krwią naszych Rodaków którzy o Nią walczyli a dzisiejsi Polscy mówią na tą naszą Ojcowiznę... SYF!?
  Już raz w naszej Historii, ta Ojcowizna została nam przywrócona, czy to nie nauczyło Nas Polaków niczego?!
 • @mąż stana 23:15:11
  To da sie zauważyć, że Tadeusz swoje organista swoje. Np w tym wątku też: http://krzysztoflachowski.nowyekran.pl/post/87697,kim-opiekuje-sie-panstwo-opiekuncze#comment_767872

  Po "przejściach" nowy ekran stał sie rodzajem kółka różańcowego, do którego proste rozwiązania czy sugestie Pana BT.. nie pasują lub zakłócają/burzą osiągniętą harmonię. Przecież należałoby zweryfikować i uprościć własne stanowisko - tak uprościć, że rozwiązanie byłoby jasne i powszechnie zrozumiałe i nie trzeba by było bronić się za pomocą lokalnych wątpliwych rozwiązań. Nie dziwię się ze trzeba to tłumaczyć na wielogodzinnych prelekcjach.

  Gdyby nie było, tu u Opary czy gdzie indziej, tych wszystkich producentów śmieci, byłoby to jeszcze bardziej rażąco widać.

  Pozdr.
 • @Jan Paweł 08:43:00
  "Czy ci młodzi nie widzą związku z tym, że teraz niemal masowo muszą opuszczac ten swój piękny Kraj?"

  jaki piękny kraj ? Dla nich to zaścianek. Co w tym kraju jest teraz polskiego, oprócz brudu ?

  "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie - kanclerz Jan Zamoyski,"

  A co myśmy dziciakom zafundowali opócz wolnej europy, a potem Michnika ?
 • @interesariusz z PL 08:58:18
  Zgadza się, to My Polacy (w domyśle, dorośli wychowujący kolejne pokolenia) dopuściliśmy by Szatan dokonał takich spustoszeń.
 • @BTadeusz 19:14:16
  1.JĘZYKA POLSKIEGO (I KULTURY W NIM WYRAŻONEJ, ŁĄCZNIE Z OBYCZAJAMI)
  2.ZIEMI, KTÓREJ POSIADANIE ZAWDZIĘCZAMY KRWI PRZODKÓW.
  a PONIEWAŻ OKUPIONA KRWIĄ, więc - PRZEDMIOTEM HANDLU - NIE POWINNA BYĆ. PODOBNIE, JAK PRZEDMIOTEM ZASTAWU (np. w celach "troski socjalnej") ZIEMIA MUSI BYĆ NIEPODZIELNA - BY MOGŁA LICZYĆ NA OBROŃCÓW.
  3.PRAWO I PIENIĄDZ MUSI BYĆ POD SPOŁECZNĄ - POLAKÓW WIĘKSZOŚCOWĄ KONTROLĄ. BEZ ZGODY POLAKÓW - STANOWIENIE PRAWA - JEST ZBRODNIĄ PRZECIWKO NARODOWI.

  Priorytety są.
  Mamy
  1- kultura - język i obyczaje,
  2 -Terytorium - ziemia w granicach,
  3 - Prawo - stanowione wiekszością uprawnionych Polaków,
  Ja bym dodał punkt czwarty...
  4 - Sprawiedliwość - czyli zmiana systemu prawnego prawa stanowionego - na system common law, który znosi: a- monopol na nieomylność kolektywnego ustawodawcy, b- daje każdemu obywatelowi poczucie sprawiedliwości i szansę obrony przed zmową kartelu, c- o jego winie lub niewinności decydują równi jemu, a nie kartel prawników chroniący dziś dostęp do siebie tak jakby jego korzenie nie wywodziły się z totalitarnego państwa.

  Bez tak rozumianej sprawiedliwości nie da się osiagnąć stabilnego systemu państwa i nie ma co nawet marzyć o wygaszaniu grupowego wewnętrznego uprzywilejowywania. Bez sprawiedliwości Racja Stanu 1-3 byłaby zawsze zagrozona.

  Pozdr.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:49:53
  Czy podziela Pan opinię Andariana co do istoty Polskiej Racji Stanu
  @Andarian 18:16:57 ???

  Dla mnie to kluczowe dla uzgodnienia "co".
  Po tym można zaczynać debatę "jak".
 • -----------ciągłość
  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=JKHJJTXkdcw&feature=endscreen
 • "Nowoczesna" racja stanu,
  to niszczenie Polski przez lewaków i obcych, a prawdziwa racja stanu , to odzyskanie Polski dla Polaków i przez Polaków i danie zapłaty wszelkim zdrajcom, na co każdy z nich zasłuzyl.
 • Polska Racja Stanu(2)
  Chyba nie ma watpliwości, że obecnie główny ciężar naprawy Rzeczpospolitej powinien byc poniesiony w EDUKACJI. Przywrócenie tego modelu który wywindował Polske na to 12-te miejsce w Europie w sensie gospodarczym. Przywrócenie właściwych znaczeń słowom WARTOŚCI NARODOWE, PATRIOTYZM a zlikwidowanie tych wszystkich mącących umysły młodych Polaków tresci antynarodowych, kosmoplitycznych, niszczących naszą Dumę Narodową. Usuniecie z programów nauczania, tych szkalujących Polaków bezpodstawnych pomówień, mających na celu wytworzenie poczucia winy a w związku z tym i zadoścuczynienia. Wreszcie powszechna nauka tych całych bogatych tomów naszej Historii. Oczywiście tej niezakłamanej, ze szczególnym uwzglednieniem okresu od czasów przedrozbiorowych do współczesności, wraz ze stosownym zestawem lektur. Oczywiście szczególne miejsce w tak pojetej edukacji powinna zajmowac Tradycja Chrześcijańska i jej znaczenie w pomyślności Polski.
 • ---watykańska głowa Narodu
  http://www.youtube.com/watch?v=Bf6PHCqjuyc
 • ---- youtube
  -- dialogi z filmu SZWADRON
 • @Marek.Lipski 09:22:47
  To prawda. I to jest jakby druga strona, tego medalu, że to My dorosli zgotowalismy tym młodym teraz taki los. Znam przypdaki wypychnia przez dobrze sytuowanych rodziców, swoich dzieci za granicę, zamiast udzielenia im pomocy ulokowania sie tu w Polsce.
  Chyba juz gołym okiem widac, że w Polsce panuje wyniszczająca OKUPACJA i byc może dla Polski jest lepiej że przynajmniej części naszych Rodaków uda się ją przeżyc, nistety za granicą.
  Jednak zasadnicza sprawą jest to, że POLACY NIE TRZYMAJĄ SIĘ RAZEM, tak jak właśnie na tej wspomnianej Bawarii. Przecież gdyby Bawarczycy właśnie nie trzymali sie razem, to ten Globalistyczny Kapitał juz dawno by ich tam zeżarł jak nas Polaków! Prawdziwy Bawarczyk nie kupi niczego w hipermarkecie a tylko i wyłącznie u swojego sąsiada. Po pierwsze, wie że te wyłożone u sąsiada pieniądze z całą pewnościa do niego wrócą (gdy sobie troche pokrążą po miasteczku) czygo nie można powiedziec o pieniądzach wydanych w hipermarketach (bo zaraz wylatuja do tych rajów podatkowych, gdzie korporację są zarejetrowane). A po drugie, gdy Bawarczyk kupuje u swojego sąsiada to wie co kupuje, bo widzi jak nawozi pole, jakie dodatki dodaje do prodkutów i... WIE ŻE KUPUJE ZDROWIE A NIE ŚMIERC... jak u nas w hipermarketach. I tu można i trzeba miec pretensje do tych starych Polaków (że źle wychowali młodych) ale i do tych młodych, bo w końcu swój rozum mają.
 • @Marek.Lipski 09:22:47
  Aleś to pięknie i dosadnie podsumował!:-)
  UE nie lubi Bawarczyków (przypuszczam że z wzajemnością:-), ale BMW i leki kupuje od nich!:-)...
  Podejrzewam że nie tylko leki, bo także inne zdrowe produkty.
  Pozdrawiam!:-)
 • Polska Racja Stanu(3)
  Niestety obecnie w Poslce mamy okupację i chyba jednyną różnicą pomiedzy ta z II wojny jest to... że nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. A i używane środki eksterminacji są inne. W tych warunkach, chyba nie ulega wątpliwości, ze to właśnie teraz jest czas na tą naszą SOLODARNOŚC... tzn Solidarnosc tych którzy jeszcze jakos wiążą koniec z końcem z tymi którzy juz niestety nie daja rady. A są to własnie przewaznie ludzie młodzi, wykluczeni, pozamykani niejednokrotnie w jakichs swoich gettach, ci których już nawet nie stac na wyjazd z Polski, pewnie także ze względów emocjonalnych.
  Chyba nie ulega wątpliowści że obecnie także POLSKA RACJĄ STANU JEST, SOLIDARNOŚC Z TYMI NASZYMI RODAKAMI.
  Solidarnośc wyrażająca się na rózne sposoby, ale nie tylko w postaci tej łatającej nasze sumienia, jakiejś pomocy jednorazowej...
 • @oleg 11:25:32
  no cóż, na akcję totalnej obłudy rządzących, na którą pozwoliliśmy nie garbując Wałęsie skóry, mamy reakcję, cyniczne zohydzanie wszystkiego.
 • @mąż stana 11:40:06
  Można te poszczególne pozycje traktować wstępnie jako pola szczegółowej dyskusji bo one bardzo ją porządkują.

  Co do p2...
  PRS ma największy pokojowy sens póki Polska będzie wyodrębnionym obszarem z innych kultur. Bez obszaru język, kultura, obyczaje, tożsamość stają się b. zagrożone, a PRS będzie przede wszystkim znów wolność państwa tak długo aż zapomnimy o swoich korzeniach...

  To by ziemia była w polskich niezbywalnie rękach jest więc b. ważną racją stanu i jej własność musi być ograniczona bo inaczej Polacy jej się pozbędą jak rybacy się pozbyli bałtyckich dalekomorskich kutrów rybackich, których dziś praktycznie nie ma. Tyle kutry to nie to samo co ziemia bo można je odtworzyć, a ziemie sprzeda się TYLKO RAZ - nikt jej juz Polakowi nie odsprzeda.. Ale to szerszy temat :))

  Pozdr.
 • @Marek.Lipski 10:22:49
  Jestem za Cywilizacją Polską; to dużowięcej niż neutralność.
  To prezentowanie własnej opcji ideowo-cywilizacyjnej, która ma mieć wpływ na inne narody i cywilizacje.

  Szwajcaria jest 'wycofanym" krajem z istotnymi elementami Porządku Zgodności. Dlatego dobrze funkcjonuje.
 • @oleg 11:17:48
  Właśnie takie prostackie ujęcie to jest pierdu, pierdu.
 • GDYBYM BYŁ RZĄDZĄCYM W NASZYM KRAJU ,TO
  POLSKĄ RACJĄ STANU BYŁOBY

  1.ustanowienie w Polsce , najlepiej w Krakowie ,
  siedziby Rządu Światowego

  2.nadanie obywatelstwa polskiego wszystkim chętnym
  ludziom na świecie , a byłoby ich wielu , gdyż podatek
  dochodowy docelowo równałby się 0%

  3. osoby prawne NIE dysponowałyby prawem własności
 • @mąż stana 11:48:02
  Cenne podejście.
  Cenne bo z btadeuszem mamy bardzo bliskie poglądy.
  Ale też - tworzenie PRS - to dzieło wszystkich. Nie można cedować swych praw. Właśnie uchylanie się od współdecydowania i współodpowiedzialności doprowadziło do upadku IRP.
  Bo w takich wypadkach zawsze na czoło wysuwają się swołocze.
  Czy to nie jest zauważalne?

  Tutaj też - wydyskutujemy, ustalimy itd., ale jak nie będziemy uczestniczyć w realizacji - zaraz znajdą się "starsi".
 • @Andrzej Madej 09:17:40
  Andarian tylko miesza. Jego poglądy są ograniczone i niespójne. Tyczy to zarówno ekonomii, jak i historii.

  Dlatego - zdecydowanie należy traktować te wypowiedzi jedynie jako głos w dyskusji, ale bez traktowania poglądów jako ważnych wątków.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:30:10
  Cenię "mieszanie" Andariana, bardziej niż 100 innych mieszaczy.

  Tą jego wypowiedź doceniam tym bardziej, że potwierdza ona perspektywę polskiego rozwijania się w Europie sąsiadów, wskazaną przez Jana Pawła II w jego pierwszych mowach do Rodaków (z roku 1979). Mowach, które mogły być i mowami ostatnimi.

  Napisałem to w swoim komentarzu @Andarian 18:16:57 i ciekaw jestem Pana opinii wobec takiej propozycji ujęcia Polskiej Racji Stanu.
 • @oleg 13:05:34
  Też bym chciał być piękny, młody i bogaty.

  Aby Polska miała cechy przez Pana wymienione - trzeba spełnić określone warunki.
  Same życzenia i roszczenia , bez drogi dojścia, to jest pierdu, pierdu.

  Łatwo nie będzie...
 • @Andrzej Madej 13:20:52
  Rozmawiałem z Andarianem u Opary; nie przekonał mnie do swych poglądów - także odnośnie genezy słowiańszczyzny.

  W CP - wskazałem na różnice między polskością i katolicyzmem.
  Najpierw należy rozdzielić te pojęcia. Polska nie była cywilizowana chrześcijaństwem więc twierdzenie, że nasz rozwój cywilizacyjny zaczyna się od chrztu - jest ewidentna manipulacją.
  Niemniej wartości na jakich rozwija się jednostka - są rzeczywiście tożsame. Problem jest na poziomie społecznym - jest zauważalny już na poziomie rodziny.
  (Akurat jest dyskusja na S24 na ten temat - biorę w niej udział).

  Sprawy są trudne i wymagają dużej precyzji w ocenach. Wszystko staje sie jasne dopiero z perspektywy cywilizacyjnej.
  Dopiero kiedy uzmysłowi sobię Pan, że Polska tworzyła i jeszcze tworzy odrębność cywilizacyjną i określi (przyjmie) wartości bazowe - wtedy wiekszość procesów społecznych stanie się jasna. Także i wydarzeń historycznych.

  Bez tego - jak dziecko we mgle.
 • @Andrzej Madej 13:20:52
  http://czasnarodzine.salon24.pl/487342,o-naprawe-malzenstwa-kryzysy-malzenskie
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:16:05
  Dziękuję.
  AM.
 • @Marek.Lipski 10:08:24
  Z automatami nie gadam.

  Podac to w ASCII?
 • @adevo 19:22:38
  W takim razie przepraszam. Wkurza mnie po prostu, kiedy wszędzie napotykam negatywne opinie o Machiavellim. Cała propaganda stworzona celem dyskredytacji jego tekstów mnie doprowadza do szału. W szczególności drażni mnie, gdy robią to Katolicy, tylko dlatego, że ktoś im tak powiedział.

  Zarzuty wobec Machiavellego najczęściej nawet nie są prawdziwe. Doktryna "cel uświęca środki" zawarta w "Księciu" jest całkowicie wypaczona.

  Nie będę się nad tym rozwodzić. Uważam, że Machiavellego (zarówno "Księcia" jak i "Rozważania nad..." każdy powinien przeczytać ze zrozumieniem, a dopiero później krytykować.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:16:05
  Proszę czytać ze zrozumieniem. Nie napisałem, że Polska została cywilizowana chrześcijaństwem. Użyłem specjalnie wyrazu powstała w cudzysłowie, ponieważ tak nauczani są ludzie w szkołach. Fakt przyjęcia chrztu z rąk czeskich w sposób jednoznaczny określił, że Polska stanowiła odrębny byt kulturowy (zgadzam się z opinią, że nie tylko kulturowy, ale i cywilizacyjny). Tym samym to wydarzenie jest pierwszym udokumentowanych historycznie dowodem Polskiej Racji Stanu, jako zachowania odrębności kulturowej. W nauce zwykło się uważać cywilizację za coś więcej aniżeli kulturę, lecz jeszcze w XVIII wieku wyraz cywilizacja nie miał nawet liczby mnogiej. Można toczyć dyskusje na temat tego, czy Polska wytworzyła kulturę, czy cywilizację, aczkolwiek tutaj, chociaż z innych względów zgodzilibyśmy się, że cywilizację.

  Odnośnie naszej rozmowy, dotyczyła ona GŁÓWNIE pochodzenia Słowian. Także twierdzenie: "nie przekonał mnie do swych poglądów - także odnośnie genezy słowiańszczyzny" jest w tym kontekście dość zabawne.

  Brakuje mi obiektywizmu w kwestii oceny spójności własnych poglądów, jednak z całą pewnością mogę stwierdzić, że Tobie brakuje wiedzy na temat moich poglądów, by podjąć się oceny ich spójności.

  Pozdrawiam,
 • @Andarian 14:47:35
  Nie przeczę, że potrafi Pan stworzyć ferment mentalny - na pewno, jak na swój wiek, ma Pan szerokie rozumienie rzeczywistości.

  Nie mogę jednak zgodzić się z niektórymi stwierdzeniami.
  Problem jest tego rodzaju, że same w sobie pańskie poglądy są ciekawe, ale nie stanowią spójności. Właśnie dlatego te zanegowane przeze mnie stwierdzenia świadczą o braku pełnego rozeznania sytuacji.
  To się nie nadaje do realizacji.

  Cieczy, że Pan zdaje sobie z tego sprawę - o tym Pan pisze. To świadczy, że
  jest Pan otwarty na rozwój. Ale to pan się rozwija i nie jest dobrze, gdy stany rozwojowe są traktowane jako już gotowe ideę.
  jest pan w tym podobny do Kajdasa. Tyle, że on za każdym razem uważa, że :"odkrył Amerykę".
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:34:55
  Poglądy człowieka ewoluują przez całe życie. Następuje jednak taki moment, w którym dalsza ewolucja stanowi już tylko proces doskonalenia. Nie potoczy się już ona inną ścieżką, może jedynie się precyzować. Owszem, zapewne zdarzają się wyjątki, gdy ktoś zmienia poglądy na starość, zdarza się to jednak dość rzadko, bądź zmiana ta ma charakter fasadowy a podłoże materialno-pragmatyczne, nie ideologiczne.

  Być może tworzenie ideologii zarezerwowane jest tylko dla starych ludzi. Być może to jest właśnie nasze, ludzkie przekleństwo. W szczególności w dzisiejszych czasach, gdy historia nabrała prędkości. Jeśli bowiem do budowy idei potrzeba wieku i doświadczenia, to dla rozumienia zmian otaczającego nas świata potrzeba młodości i zapału. Oznacza to jednak, że gdzieś na którymś etapie życia pojawia się optymalne ekwilibrium i nie chcą w żaden sposób Pana urazić, podczas gdy być może jest ono jeszcze przede mną, to z całą pewnością jest już za Panem.

  Idee by odnieść sukces muszą bowiem trafić do młodych, starsi natomiast muszą je zaakceptować.
 • @Andarian 16:12:12
  "Poglądy człowieka ewoluują przez całe życie. Następuje jednak taki moment, w którym dalsza ewolucja stanowi już tylko proces doskonalenia."

  Każdy chciałby, aby to była prawda. Tak niestety nie jest. To trochę jak z chłopcami, którzy podobno "rozwijają się do piątego roku życia, a potem to już tylko rosną".

  Starszy człowiek ma tylko tę przewagę, że łatwiej mu odrzucać plewy, dopiero hierarchia z prespektywy życia ma znaczenie.
 • @Andarian 16:12:12
  Tworzenie ideologii jest przypisane do ludzi z inwencją i charyzmą, wiek nie ma tu nic do rzeczy.

  Podobnie jeśli chodzi o rozumienie otaczającego świata. Na pewno jest uzależnione od dostępu do informacji, ale też od pamięci (wielkości pamięci operacyjnej), i trafności skojarzeń.
 • Istota Polskiej Racji Stanu:
  Racja stanu to prosta, zrozumiała dla większości idea dla której młody człowiek zostanie w kraju by pracować, a emeryt odda część swej - minimalnej socjalnie - emerytury.
  I uczynią to dobrowolnie - mogąc w dowolnej chwili odstąpić od od swych zamierzeń - zobowiązań.

  Idea ta nie powinna nic ze swej istoty utracić wskutek formalizowania jej poprzez konstytucję - i - dla wygody zdeterminowanych tą ideą obywateli - uszczegółowiania aktami prawnymi niższego rzędu.

  ==============================
  "Wstydliwa sprawa" własności ziemi.
  ------
  Przyjmując zasadę "świętej własności ziemi" (bez limitów czasowych) - musimy uznać, że prawowitymi jej właścicielami są potomkowie niegdysiejszych jej właścicieli. I Państwo nie może handlować nią - bo nie zostało przez prawowitych właścicieli do tego - upoważnione.
  Nie ma takiego skrawka polskiej ziemi, który by kiedyś nie był już czyjąś własnością.
  Te obszary były nadawane, lub sprzedawane przez monarchów.

  Wypada też uznać akty własności dla potomków obcych obywateli.
  Należy takze ustanowić środki prawne celem zagwarantowania zwrotu ziem zajętych przez obcych, a należących w przeszłości do Polaków.
  Swiętość - to ŚWIĘTOŚĆ.

  Wszelkie więc akty własności ziemi są z mocy przyjętej zasady - prawnie bezskuteczne....
  KTO CHCE DOBROWOLNIE ŁOŻYĆ NA TAKIE PAŃSTWO?
  ---
  Możemy przyjąć inną zasadę - ZIEMIA POLSKA JEST NIEPODZIELNA, NIE MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU HANDLOWEGO, CZY PRZEDMIOTEM ZASTAWU.
  Można to złagodzić gdy zagrożona jest fizyczna egzystencja obywateli - oczywiście za ich większościową zgodą.

  Moim zdaniem inne propozycje, to szubrawstwo.
 • @jazgdyni 03:56:55
  >No właśnie - podręczniki tu cytujecie zamiast z sensem dyskutować jaka ta polska racja stanu ma być.

  Czy jest sens dyskutować wyniki rachunku różniczkowego, gdy się nie zna tabliczki mnożenia?

  Podstawy, gdy ich nie mam, to je sobie przyswajam. Tak się nauczyłem. Uważam za śmieszne, że ludzie wypowiadają się nie uwzględniając podstaw, to takie naiwne i słabe.

  Natomiast żenujące jest układanie teorii spiskowej o PRS i to bez dowodów i podstaw wiedzy w temacie. - Ale to historia z nory circowatej

  Pytanie osobiste:
  Czyżby było Panu za ciemno i za ciasno w tej norze, że zaczyna pan z niej wychodzić?
 • @Andarian 16:12:12
  idee, aby odnieść sukces, muszą być prawdziwe.
  Przynajmniej na danym etapie rozwoju - wtedy bowiem znajdują wyznawców, którzy się z nimi utożsamiają.

  PS. Rozumiem, że już Pan "wskoczył w spodnie" aby zaproponować jakąś nową wielką ideę, którą wszyscy młodzi "łykną" jak gęś kluskę?
 • @mąż stana 17:58:33
  W sytuacji kataklizmu można rozważać, czy o ile przeżyjemy na mniejszym (WSPÓLNYM PRZECIEZ) obszarze - to może lepsze to, niż zagłada całości?

  Zresztą uwarunkowałem to głosem większości. A w tych kategoriach - i ja, i Pan - będziemy mieli po jednym głosie...-:)))
 • BTadeusz 18:07:25 - dalej...
  Taka opcja poprawiłaby nam demografię, nad którą tak bolejemy...
  Polacy z Kazachstanu - dostaliby ziemię pod dom. A jeśli radzą sobie tam - poradziliby sobie i tu. Na "darmowe cuda na kiju" - nie oczekują.
 • @oleg 17:57:58
  to:
  ---------------------------------------------------------------
  bezpieczne granice, dobrze rozwiniętą gospodarkę, edukację gwarantującą kadry dla tej gospodarki, w miarę spokojne i dostatnie życie, pracę, chleb, wypoczynek, opiekę lekarską, godną starość.
  --------------------------------------------------------------

  Nie jest racja stanu - LECZ WYNIK WŁŚCIWIE ZDEFINIOWANEJ RACJI STANU.
  Racja stanu - to motywacja do wysiłku DLA OJCZYZNY (BEZ WYNAGRODZENIA), a nie gwarancja bezwysiłkowej gratyfikacji OD OJCZYZNY.
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:50:55
  Zgadzam się w pełni, że idee muszą być prawdziwe. Jednak nie po to by odnieść sukces, a po to by nie przyniosły szkody. Było i jest na świecie wiele idei, które sukces odniosły, ale nic dobrego to nie przyniosło.

  W kwestii zaproponowania młodym idei powiem tak. Z powodu błędów popełnionych przez starsze pokolenia obecna młodzież jest na etapie skrajnie destrukcyjnym. Młodzież zawsze ma tendencje to wywracania obecnego porządku, jednak w tym wypadku ma również rację. Idee wdrażane w gniewie prowadzą do zniszczenia starego porządku, ale nie dają nadziei na to, by to co zostanie zbudowane na gruzach było dobre. Każda rewolucja pożera swoje dzieci. Ta rewolucja wybuchnie i bez idei. Jeśli jednak będzie ona przeprowadzana w myśl nawet najlepszej idei, jej konsekwencją będzie jeszcze więcej zła niż jest w tej chwili.
 • @interesariusz z PL 16:48:12
  Inwencja natomiast jest silnie powiązana z wiekiem i procesem kształtowania osobowości. Obecny system kształtowania osobowości, zwany powszechną edukacją ma na celu zabicie wszelkiej inwencji. Również system ekonomiczny premiuje raczej systematycznych i posłusznych wyrobników, aniżeli osoby z inwencją, tym samym utrwala i pogłębia to co zapoczątkował proces edukacyjny.
 • @Jan Paweł 22:39:44
  Pierwszy link jest o tym, ze Maryja nie byla w stanie wybronic Warszawy od "kary" za zle zachowanie jej mieszkancow. Wiec jej "wstawiennictwo" nie bylo skuteczne.

  Dziwi mnie tylko, ze dla niektorych ludzi naturalne jest gdy za kilkanascie
  tysiecy grzesznikow kare ponosi kilkaset tysiecy zwyklych, bogobojnych ludzi. Ale ja nie jestem katolikiem.

  Nie mam tez 30 zl na ksiazke z drugiego linku.

  Myslalem, ze bedziesz sypal przykladami jak z rekawa a tu guzik.

  Tak sie jakos sklada, ze jej "skuteczne wstawiennictwa" byly skuteczne gdy stawaly naprzeciw siebie sily podobnej wielkosci a "kary" spadaly na Polske gdy sily wroga byly miazdzace.
 • @Andarian 20:25:41
  "Ta rewolucja wybuchnie i bez idei. Jeśli jednak będzie ona przeprowadzana w myśl nawet najlepszej idei, jej konsekwencją będzie jeszcze więcej zła niż jest w tej chwili."

  Rozumiem, że trzeba na żywioł a będzie, co Bóg da.

  To jest droga. Czas Panu na wejście do Kółka Różańcowego.
  Tylko proszę nie uszczęśliwiać wszystkich swymi rozważaniami.
 • @oleg 22:08:15
  Widzę, że Pan wierzy w Boga, jak mało który katolik...
  Proszę się pomodlić w tej intencji...
  Łaączę się z Panem w tej modlitwie...
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:24:37
  Nie wybuchnie.
  Potencjalni przywódcy budzą torsje... -:)
  Młodzież czeka na kilka PRSTYCH myśli - dających nadzieję (w miejsce iluzji, bo na dźwięk iluzji - także dostaje torsji...)

  Np.

  My kształtujemy NASZĄ władzę.
  NIE - nasza władza kształtuje nas.

  Albo:

  Policjanci!!!
  Chronicie Polaków?
  Czy przemoc nad Polakami?

  I to ma być deklaracja serio. nie dla jaj....
  Musi za tym iść zaufanie - więc PRAWO WYBORU PRZYSZŁOŚCI...
  Demokracja bezpośrednia -większościowa!!!
  Strach - przed nią - UNIEWIARYGODNI NAS!!!
 • @Andarian 20:25:41
  Na jakiej podstawie to twierdzisz? Z kąd u ciebie to przekonanie ,możesz to uzasadnić? Mnie takie stwierdzenia nie przekonują.Pis zjasniej jesli potrafisz chyba że nie o prawde ci chodzi tylko tak juz masz że jestes na przekóe.Pozdrawiam Stefan Dembowski Stowarzyszenie Demokracja USA Nowy stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com Ps a może znajdziesz czas i do nas napiszesz? zapraszamy.
 • @Marek.Lipski 15:43:39PARTIE TO MAFIE BOJKOT WYBORÓW
  Panie Marku Lipski pan tez nie wyobraża sobie życia be zpartii?To partie spowodowały że Polska znalazła sie w tak niekożystnym położeniu ekonomicznym.Partie to mafie które poprzez swoich posłów w sejmie i senacie ustanawiają prawo pod swoje interesy.Kto tego nie zrozumia ten nie ma pojęcia o polityce w Polsce.Chodzenie na wybory to przedłużanie agoni Polski,to kolaboracja z tym Reżimem .Zbojkotujmy wybory sami sie nie wybiorą.Stefan Dembowski Stowarzyszenie Demokracja USA Nowy Jork stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com
 • @amadeusz2006 05:06:40
  "Zbojkotujmy wybory sami sie nie wybiorą"
  - A realnie? Bo to jest idea jedności, która nigdy nie zaistnieje.
 • @amadeusz2006 05:00:35
  Postaram się napisać na ten temat osobny artykuł.

  W najwyższym skrócie.

  Diagnoza przyczyn i wskazanie winnego jest prostsze aniżeli wskazanie programu pozytywnego mającego na celu naprawę obecnego stanu rzeczy.

  Kilka całkowicie różnych przykładów:

  Ron Paul - głosi swoje poglądy od kilkudziesięciu lat. Zaczął zdobywać masowe poparcie dopiero w momencie, gdy sformułowano klasycznie negatywne hasło "End the FED". Jakkolwiek z pomysłem powrotu do parytetu złota mogą się ludzie nie zgadzać, jakkolwiek mogą się sprzeciwiać likwidacji państwowego systemu edukacji czy pomocy społecznej, tak większość się zgadza, że trzeba skończyć z FED.
  "End the FED" jest programem stricte destrukcyjnym.

  Andrzej Lepper - jego poparcie wyrosło na haśle "Balcerowicz musi odejść." Kolejny przykład programu negatywnego.

  Jarosław Kaczyński - "Trzeba przede wszystkim rozbić ten układ."

  Rewolucja lutowa - Za cel postawiła koniec władzy cara i samodzierżawia - program negatywny. Dopiero Lenin, stanowiąc z bolszewikami w rzeczywistości mniejszość przeforsował program "pozytywny". Bez rewolucji lutowej, rewolucja październikowa zostałaby rozniesiona na carskich bagnetach w 2 dni.

  Krzysztof Wojtas - Ja popieram hasło Cywilizacji Polskiej, zgadzam się z bardzo dużą ilością postawionych przez pana Krzysztofa tez. Niemniej jednak różnimy się w kwestii pochodzenia Słowian, co sprawia, że nie potrafimy podjąć rzeczywistej współpracy - to jest przykład na to, że w przypadku pozytywnego programu nawet najmniejsza niezgodność poglądów prowadzi do paraliżu działań.

  Nowy Ekran - zdecydowana większość autorów NE zgadza się, że jedną z głównych przyczyn obecnej sytuacji jest monopol pieniądza dłużnego kontrolowanego przez międzynarodową finansjerę. Równocześnie nie udało się wypracować wspólnego programu pozytywnego. Jakkolwiek bowiem zgadzamy się co do oceny obecnej sytuacji, mamy całkowicie różne koncepcje budowy po likwidacji tego monopolu.

  Mam nadzieję, że te przykłady wystarczą dla zrozumienia tego, co miałem na myśli.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:24:37
  Nie, nie rozumie Pan.

  Wyjaśnienie w moim komentarzu do "amadeusz2006".
 • @mąż stana 12:49:35
  Nie znam przepisu na imperium.
  Imperia powstają naturalnie, jako wynik prawa, na którym państwo funkcjonuje. To trochę podobnie, jak z elitą - służy innym, jako dobrowolny wzorzec. Taka sceneria geograficzno historyczna wzmacnia siłę państwa na scenie międzynarodowej. W pewnym momencie w obliczu marazmu państwa - wyjściem jest myśl imperialna.
  Dobrym przykładem jest RFN. Najpierw dogoniła istniejące imperia, potem zdominowała naśladowców.
  Niestety - po "transformacji" - moda na rzetelną pracę - w Polsce się nie rozpowszechniła...-:) Ale jak byśmy się dziś wzięli do roboty... to może za 50 lat?...
  No... ale nam się przecież należy...-:)))
  Czyż nie?
 • @jazgdyni 21:33:10Pan Opara od roku unika odpowiedzi na pytanie jaka ordynacja
  Uważajcie na pana Oparę od roku nie odpoiada na nasze pytanie jaka ordynacja.To nie przypadek że NE kiedy tylko może flekuje PiS.Nie jestem zwolennikiem PiSu bo wszystke partie to mafie ale to o czyms swiadczy.Stefan Dembowski Stowarzyszenie Demokracja USA Nowy York stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com
 • @interesariusz z PL 23:09:04 Partie to mafie
  Nominalnie to jestesmy stadem bezmyslnych baranów które zapędzane jest do urn wyborczych przez Episkopat ,TVN i ojca Rydzyka.Kiedy się obudzimy?Tylko Bojkot Wyborów zmieni władzę w Polsce na Polską.Stefan Dembowski Stowarzyszenie Demokracja USA Nowy York stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com
 • @adevo 17:43:38
  "Tu ja widze sikorskiego",
  chyba to jakis zart czy propaganda ???
  Jego miejsce jest tam skad go przytransportowano,
  tam z kraju lordow i grabiezcow koloni...
  Ten czlowiek jak wielu innych nalezy do grupy SAMOZWANCOW.
  On nie mogl okreslic kiedy nastapila katastrofa tzw.katastrofa Smolenska ale potrafil dokladnie stwierdzic ze."WSIE PAGIBLI",potwierdzajac wszystkim sms-em...
  On jest tyle wart co kwiat lotosu a pogawarzac potrafi sobie tylko z corka komendanta MO-stokrotka,
  wyglada to czasami jak Sikorka siedzaca u fryzjerki,
  aby ona mu jego piora (nie uczesane) poukladala.
  Jego wyraz twarzy,jakgdyby jakis nie slowianski a KALAMUCKI,
  nic przeciwko temu ale w jego dzialaniu jego udawania dyplomacji a z wyuczenia historyka przysparza mu trudnosci do rzeczywistosci cywilizacyjnej...
  Nie wspomne o IQ obojga,sadze ze nie ma ludzi nie zastapionych.
  Pewnwe jest ze w europie zachodniej stokrotka i historyk,byc moze otrzymaliby pol etatu CZYSCI_BUTOW,przeciez nikt nie watpilby w ich braki genetyczne do adekwatnosci wykonywanych czynnosci...
  Historycy do archiwow,pisac ksiazki,nauczac dziec.
  A fachowcy,ekonomisci,inzynierowie,matematycy specjalisci i wszyscy bezpartyjni do rzadu,wowczas mozna przy naszej rowniez pomocy, cos poczetego odczuc i to szybko.
  Wstawic ludzi owych dac im zadanie skonczylyby sie jakies wyjazdy za granice,doprowadzic do tego stanu aby np; Norweg jak wielu innych przyjezdzalo do Polski zarobic ZLOTOWKE aby moc sobie kupicPolskie wedliny zamiast(Z lidla niemieckiego w Polsce SLISKO-BLYSZCZACA SIE NIEMIECKA SZYNKE) aby np.mogli sobie za zarobione w Polsce zlotoweczki- kupic rower,gacie z ciucholandu i oplacic wlasny rachunek za prad...
  Do zrobienia mamy we wlasnym kraju,
  mamy morze,ryby,miedz,wegiel,geotermie,gaz,lasy,laki.pola,metale-.suwalkiistawy rybne,mleko,ser,miejsce na stocznie,oplaty za tranzyt ciezarowek-(nie tylko lupic wlasnych Polakow za oplaty przez autostrady),mamy wiecej niz skandynawowie itp. do kupy wzieci,
  jest potencjal,tylko sie schylic,
  mamy Polskich swych madrych ludzi...
  Brak nam wolnej reki,brak odwagi uwierzyc w siebie.
  Za to mamy odwage tolerowac trampkarzy-telewizyjnych i ich glupawe wywody i podsmiechu..i z nas w kolchozniku telewizyjnym,
  oni sa tym sokistami-HAMULCOWYMI naszego kraju!
  Ja jakos nie moge zauwazyc zadnego meza stanu,mam na mysli rzadzacych na wlasciwym miejscu od 1939 roku,
  "Moze mnie padlo na oczy"!
  P.S.

  Japonczyk marzylby aby zyc w tak bogatym panstwie jak Polska zamiast siedziec na wulkanie-trzesawce otoczony oceanami ...
 • @Marek.Lipski 18:53:30
  Prosze nie zmuszac ludzi do myslenia!
  Prosze nie kojarzyc SWISS z neutralnoscia i suwerennoscia !
  To nie wypali,
  SWISS nie produkuje MERCOW,
  nikt na to nie pojdzie!
  Nie ma to jak to miec (SWEGO NIEMCA) i MERCA Z LAWETY,
  jeszcze swiezego z kraju przykladowego nie- NIENEUTRALNEGO
  ale w miare mozliwosci SUWERENNEGO,
  nie dajacego sie juz od dawna innym pouczac i byc popychadlem niskocywilizacyjnym,
  przy pomocy jakichs wlasnych -TRAMPKARZY-!
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:20:37
  "Polska ma byc nasza Rzecza Wspolna ....kwalifikuja sie do eutanazji ".
  Sz.Panie Wojtas,
  to jest wrecz przeciwnie,
  obecni rzadzacy -TRAMPKARZE-,
  wlasny narod wysuwaja do

  " EUTANAZJI"...
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:49:53
  Zastanawiam czy wizja panstwa Polskiego jest Unia Europejska ?
  Dla panstw europy zachodniej nie przeszkadza byc w niej,
  jednoczesnie posiadac i dbac o wlasna wizje swego panstwa...
 • @Marek.Lipski 09:22:47
  Bawaria swego czasu kraj KIELBASY i krow z czasem stal sie nowoczesnym przemyslowym katolickim ewenementem!
  Tam jest na harmonijne miejsce religi,tradycji i nowoczesnego przemyslu.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031