Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
415 postów 2197 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Święto Niepodległości = Reformy Systemowe RP

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W Naszym Kraju brak jest elit Państwowo-twórczych, gwarantujących stabilny rozwój kraju. Wśród młodego pokolenia niepokojącą była tendencja „nihilizmu kosmopolitycznego”, ale to się zmienia.

 

Niezmiennym jest jednak fakt, że Polacy są narodem żyjącym przeszłością- narzekają na teraźniejszość, są wiecznie niezadowoleni. Za swoje niepowodzenia obarczają historię, sąsiadów, komunę, tzw. „żydo-masonerię” i innych. Wszystkich tylko nie siebie. Żyją nadziejami na Cud, który rozwiąże wszystkie ich bieżące problemy, albo też na „partię” chyba króla Salomona…A przecież z pustego rozumu…nikt nikomu NIC nie naleje.Prawda jest jedna -Polacy mogą liczyć tylko na siebie.(a wiadomo: Polak jak chce – to i potrafi)!

 

Zasadnicza kwestia, która nigdy właściwie od czasów Królestwa (tak naprawdę Jagiellonów) nie została zdefiniowana to: „Funkcja i Rola Państwa” w systemie sprawowania władzy oraz funkcjonowania instytucji Państwa. W wielu krajach Cywilizacji Łacińskiej, zostało to dawno zrobione w procesie r/ewolucji sterowanej przez elity (Francja, Wlk., Brytania, USA), czasem była to działalność wizjonera politycznego. (Niemcy Bismarcka). W Naszym Kraju, na skutek rozmaitych (historycznych) zbiegów wydarzeń, Polacy albo przyjmowali obce rozwiązania, albo byli do tego zmuszani. Obecna sytuacja kraju jest oczywistym potwierdzeniem reguły.

Państwo musi sprawować wobec Narodu rolę służebną, nadzorczą i koordynacyjnązapewniającwszystkimobywatelom bezpieczeństwo życiaorazrówność wobec prawa.Powinno gwarantować wszystkim Polakom: prawo do życia, mieszkania i pracy. Takie gwarancje wymagają systemowych reform, które mogą być zrealizowane z woli Narodu, poprzez silną władzę centralną, koordynującą obywatelski system władz samorządowych.

Aby wypełnić swoje zasadnicze role/funkcje, Państwo musi (przez demokratycznie wybrane władze) - mieć właściwą, racjonalną współpracę ze społeczeństwem, opartą na zaufaniu.

 

Świat nie funkcjonuje w próżni i nie ma zasad uniwersalnych. Rola i funkcja Państwa także podlega ciągłym zmianom; jest zależna od sytuacji gospodarczej i politycznej kraju oraz „geodynamiki” świata.Rola i obecność elit państwowotwórczych – jest dlatego fundamentem istnienia i suwerenności kraju. (Każdego kraju).

Jesteśmy obecnie świadkami globalnego kryzysu gospodarczego (oraz kryzysu wartości), którego przyczyny są ogólnie znane, ale skutki i następstwa –NIE. Nieznane są losy jutra ani przyszłości za…20-30lat. W tym krajobrazie Polska nie mając właściwych elit i autorytetów a co najgorsze nie dysponuje już własnym majątkiem a posiada właściwie niespłacalne długi.W rezultacie Polska, która powinna zostać liderem - staje się „żebrakiem” Narodów.

 

Państwo przestaje funkcjonować we wszystkich wymiarach: nie kontroluje pieniądza (NBP) ani finansów. Dług publiczny, jest „niekontrolowalny” z powodu rosnących zobowiązań np. emerytalnych. Cały niemal handel, banki, większość przemysłu i produkcji krajowej zostały zlikwidowane lub oddane pod kontrolę obcych kapitałów przy biernej postawie (lub też za przyzwoleniem) urzędników Państwa. To celowa akcja różnych niepolskich grup interesów, walczących o całkowitą kontrolę rynku pracy i konsumpcji (oraz finansów) w Polsce.

 

Państwo zlikwidowało narodowe siły zbrojne (pisałem o tym wcześniej), nie ma możliwości obrony przed żadną obcą agresją. I o ile teoretycznie wojna nam nie grozi…to jak wiemy z historii – w historii świata nie ma miejsca dla bezbronnych i słabych. Wojna zresztą już się toczy od dawna – jest to wojna ekonomiczna!!! Najgorsza, z możliwych - podstępna i cicha. Wrogowie udają przyjaciela. Skutki tych wrogich działań stają się coraz bardziej oczywiste.

Polska jest bezbronna i coraz słabsza. Cóż MY Polacy możemy więc zrobić?Została nam najważniejsza siła i nadzieja - NARÓD, który musi dokona

reform systemowych.Konieczne są następujące Reformy Systemowe.

Propozycje:

1.Reforma administracji:(Kraj podzielony na50 WojewództwiGminy(stan obecny?) -zorganizowane jako Związki Gmin (Starostwa)reprezentujących wspólnoty lokalne.

 

50 województw:(10 regionów: Związki Województw): Pomorze, Warmia i Mazury, Pomorze Zachodnie, Wielkopolska, Mazowsze, Podlasie, Podkarpacie, Małopolska, Śląsk, Dolny Śląsk

 

*Każde Województwo -Wojewoda=Senatorwybierany w wyborach powszechnych-JOW- jest członkiem Prezydenckiej Rady Stanu oraz Senatu - Władza/Rada Nadzorcza Państwa.

 

380 Starostw?(jako związków Gmin). (obecne tzw. powiaty ziemskie + miasta wydzielone). Starosta wybierany wJOW,powszechnych (sejmik), jest jednocześnie posłem na Sejm RP stanowiąc Władze Ustawodawczą. Sejm zbiera się 4 razy w roku (kwartalnie) po 10 dni.

 

Likwidacja Powiatówjako struktur biurokratycznych, sztucznych, typowo partyjnych bez znaczenia dla rzeczywistej władzy jednostek samorządowych na poziomie Gmin.

 

Samorządy to prawdziwa władza obywatelska: Wojewoda i Starostowie współpracują ściśle z Wojskiem/OTK Regionów. Samorządykontrolująwszystkiepodatki bezpośrednie,nadzorują: służbę zdrowia, szkolnictwo, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, rynek pracy i przedsiębiorczość na terenie związku Gmin (Starostwa)

Władze Samorządowe Gminne są kwitowane - przy pomocy Sejmików Obywatelskich.

 

2. Reforma Sił Zbrojnych i Obronności Kraju:

Siły Obronne RP: (ogółem 350 tys żołnierzy – 1% populacji – 50% służba zawodowa)

- Kraj podzielony na 4 okręgi: Śląski, Pomorski, Centralny, Wschodni - w każdym 1 Armia Pancerna oraz dodatkowo 1 dywizja operacyjna, mobilna, szybkiego reagowania

- Każdy Region Kraju posiada minimum 1 dywizję pancerną WP

- Lotnictwo i Marynarka Wojenna - sprzężone działania z armią i dywizjami operacyjnymi.

3. Obrona Terytorialna Kraju– OTK –(model Szwajcarski). Obywatele w wieku pow. 18 lat przeszkoleni w OTK (2 miesięczne kursy, powtarzane co 10 lat), aż do wieku emerytalnego. - Rezurekcja Szkół Oficerskich/Akademii Wojskowych: szkolenie Kadr dla WP, Centra OTK.

 

-Wprowadzenie obowiązku Powszechnej Zasadniczej Służby Wojskowejdla mężczyzn (dla kobiet – na ochotnika). Studenci –obowiązkowe przeszkolenie wojskowe.

4. Reforma Wymiaru Sprawiedliwości:(Sądy niezawisłe, niezależne, obywatelskie)

- Sąd Najwyższy – 12 sędziów, kadencja 10lat, nominacje Prezydenta oraz propozycje obywatelskie, sejmu - zatwierdza Rada Stanu/Prezydent. Rotacja składu 50% co 5 lat.

- Naczelny Sąd Administracyjny

- Trybunał Konstytucyjny

- Naczelna Prokuratura Generalna

- Sądy (Prokuratura) Regionalne (10)

- Sądy (Prokuratura) Związku Gmin (Starostwa): Trybunały Ziemskie i Grodzkie -380

Reforma wymiaru sprawiedliwości wymaga większego, właściwego udziału społeczeństwa.

 

5. Reforma finansów Państwa:

-Reforma NBP -jedynej instytucji, konstytucyjnie uprawnionej do emisji pieniądza. Obieg i każda emisja waluty -wprost proporcjonalna do sumy wartości rynkowej: produkcji, usług wytworzonych i dóbr materialnych będących własnością obywateli, w ścisłej korelacji fiskalnej do Budżetu Państwa.

-Utworzenie w każdym województwie oddziału NBP. Kredyty i depozyty bezodsetkowe.

 

- Abolicja kreacji pieniądza dłużnego – jako niezgodnego z prawem.

 

- Obecne zadłużenie zagraniczne Polski– do debaty Narodowej (referendum)?

 

*Opcja: Państwo, (poprzez np. BGŻ), przejmuje kontrolę nad byłymi bankami kraju. Banki te mogą być notowane na GPW, ale pakiet kontrolny jest w rękach Skarby Państwa. (żaden inwestor zagraniczny nie może posiadać pakietu większego niż 10%.)

6. Reforma systemu podatkowego:

Podatki bezpośrednie kontrolowane są i płacone poprzez władze samorządowe:

- Podatekdochodowy – Liniowy10% – osoby fizyczne i prawne.

-Próg dochodowy bez podatkowy. (10,000zł rocznie/podatnika)

- Podatek obrotowy – Banki, Instytucje Finansowe, Ubezpieczeniowe, Sieci Handlowe

- Podatki pośrednie (konsumpcyjne) – pod kontrolą Urzędu Prezydenta i Rady Stanu.

Reforma i restrukturyzacja Finansów Państwa może wymagać zmiany waluty – (np. Talar) oraz kreacji samorządowych walut lokalnych – wspieranych przez Administracje Centralną.

 

 

W ramach ww. reform Państwo oferuje społeczeństwu rozwiązania systemowe (Projekty):

 

 1. Projekt „Ziemia i Dom dla Polaków”. (Ziemię i mieszkania/domy - Kolonizacja terenów będących własnością Państwa na rzecz obywateli – wszystkich chętnych, w pierwszej kolejności bezdomnych, bezrobotnych.

 2. Projekt „Kredyty dla Polaków” (Bezodsetkowe) na zakup ziemi, budowę mieszkań, spłacany przez zainteresowanych, pracą w projektach publicznych, budowy infrastruktury w tym „dla siebie” na terenach kolonizowanych.

 3. Projekt „Praca - Likwidacja bezrobocia” – masowe Rządowe projekty publiczne, finansowane przez SP - (drogi, infrastruktura, regulacja rzek, melioracja) + budownictwo mieszkaniowe.

 4. Projekt „Niezależność Energetyczna RP” –Energia Geo-termiczna, Gaz Łupkowy. Właściwa eksploatacja Polskich zasobów węgla. (Projekty Profesora Żakiewicz

 

Oprócz tego projekty:

 

5. Reforma Służby Zdrowia: „Medicare”; Prywatne ubezpieczenia- (Model Australijski).

 1. Projekt „Opieki socjalnej” („Szklane domy” dla bezdomnych i opieki dla emerytów).

 

Reformy systemowe, będą realizowane z woli Narodu, poprzez silną władze centralną–Prezydenta, z masowym poparciem obywateli. Po zdobyciu i przejęciu władzy, konieczne będzie również „Referendum Narodowe Tysiąclecia” dotyczące następujących zagadnień:

 

 1. System Sprawowania Władzy w Polsce (Prezydent – Reforma administracji)

 2. Konstytucja i Ordynacja Wyborcza

 3. Obecność i rola Polski w Unii Europejskiej.

 4. Alternatywy – Federacja Europy Centrum

 

To wstępne („autorskie”) propozycje. Czekam na publiczną dyskusję na temat. Czasem lub niektórym mogą się one wydawać nierealne lub niemożliwe. Powstaną słuszne pytania i wątpliwości. Najważniejsze: Jak to wszystko zrobić i jak sfinansować?

Wbrew pozorom, to nie jest takie trudne. Nie będę mówił o pieniądzach. Przykład z historii. II WŚ przyniosła Polsce nieobliczalne wprost straty w ludziach, produkcji i majątku. W ciągu zaledwie jednego pokolenia i wbrew wielu przeszkodom (totalitaryzm, komunizm i ZSRR) – Polacy odbudowali kraj, stolicę niemal wszystko. Przecież teraz nie jest gorzej. Spójrzmy też na obecne przykłady Brazylia, Ameryka Południowa. Świat się zmienia i budzi (np. Afryka).

 

Wola Narodu, pod właściwym, Pro-Polskim, niezależnym kierownictwem, połączona wspólnymi wartościami – osiągnąć i zbudować może wszystko.

Wspólnie Razem - dokonamy Cudu Naprawy Rzeczpospolitej.

KOMENTARZE

 • Primo.
  Jako polak i katolik pytam,gdzie w tych reformach systemowych jest miejsce dla Boga,Tradycji Narodu Polskiego ,odnowy moralnej Polaków,
  łączności z minionymi pokoleniami.
  Musimy budować na skale,a nie na piasku...
  Bez mocnych fundamentów każdy dom się zawali...
 • @RJCHK 14:52:38
  "...gdzie w tych reformach systemowych jest miejsce dla Boga,Tradycji Narodu Polskiego ,odnowy moralnej Polaków,
  łączności z minionymi pokoleniami."? - a nie wszędzie?
 • Panie Opara
  Pomysły mi się podobają, ale należy to wszystko uporządkować i pozbyć sprzeczności. Na przykład z jednaej strony pisze Pan: Reforma NBP -jedynej instytucji, konstytucyjnie uprawnionej do emisji pieniądza. Następnie dopuszcza Pan istnienie pieniądza lakalnego.

  Kto ma emitować pieniądz lokalny -NBP?

  Odnośnie konstytucji, to nie widziałem jeszcze projektu. Mam nadzieję, że będzie ona oparta na wartościach i dla ludzi na Ziemi, a nie w niebie.

  Odenośnie projektów, to proponuję dołożyć rozwój nauki i informatyzację kraju. Tworzenie polskich systemów informatycznych -czy musimy używać windowsów? Każdy obywatel powinien mieć komputer z bezpiecznym oprogramowaniem.
 • @AnnaZofia 15:14:40
  Oczywiście,że wszędzie.W kazdej dziedzinie życia.
  Dziękuję za dookreślenie mojego komentarza.Wyraziłem się mało precyzyjnie.
  Dziękuję
 • Pytanie do punktu 3: OTK –(model Szwajcarski).
  Rozumiem, że po tym szkoleniu zabieramy do domu broń z którą ćwiczyliśmy ?
 • a ja proponuję nam, Polakom, NORMALNE państwo...
  ...czyli zupełnie innowacyjne (w tych chorych czasach to dobre słowo) myślenie o państwie.

  Normalne państwo to państwo dla UCZCIWYCH, normalnych ludzi - gdzie ochrona tej uczciwości i dobrowolności relacji między ludźmi jest priorytetem państwa.

  http://freedom.nowyekran.pl/tag/66591,nowa-wizja-panstwa


  http://m.nowyekran.pl/8da7427dcb08a73b61695b2ba3a1b19e,0,0.jpg
 • Offtopem
  Krzysztof Bosak ze Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" będzie dziś gościem w TVN24 o 18.40. Z kolei Witold Tumanowicz prezes Stowarzyszenia będzie gościem w TOK FM o 19.00.

  Ps. Panie Opara czekam na wiecej.Widze w tych pomyslach czesciowe nawiazanie, do nie ktorych projektow Sluzby Cywilnej Narodu, i grupy "Szanca" ONR-NSZ...
 • @autor
  >Starosta wybierany wJ OW,powszechnych (sejmik), jest jednocześnie posłem na Sejm RP stanowiąc Władze Ustawodawczą. Sejm zbiera się 4 razy w roku (kwartalnie) po 10 dni.

  Większość prac ustawodawczych powinna przebiegać jawnie i być pod kontrolą społeczną. Powinny istnieć portale internetowe do tego celu. Aktów prawnych powinno być niewiele, ale każdy powinien je znać. Dlatego nie ma potrzeby regulowania kiedy sejm ma zasiadać i jak długo obradować.
 • @cziken1 16:13:51
  Ja bym się wizytami w tych mediach nie chwalił.
 • Panie Primo
  Oczywiście ma Pan rację. Wiele już o tym pisałem w innych artykułach i komentarzach. Reformy systemowe kraju, muszą być powiązane wiarą w Boga oraz działaniami opartymi na wspólnych wartościach.

  Oczywiście nasze wspólne działania mają szansę na powodzenie jedynie z błogosławieństwem Pana Boga. A Bóg jest wszędzie.

  Dziękuję i z Bogiem
 • @ssak 15:18:14
  Szanowny Panie.

  NBP ma wyłączne prawo do emisji pieniądza Narodowego. Obecnie to raczej Banki Komercyjne, kreują pieniądz dłużny - to jest niezgodne z Konstytucją.

  Pieniądz lokalny może być emitowany przez Samorządy. Tak jak to jest praktykowane w wielu krajach (Szwajcaria).

  Dziękuje za cenną uwagę dotyczącą rozwoju nauki i informatyzację kraju.
  To bardzo ważne, (jak i reforma systemu edukacji) ale nie sposób o wszystkim napisać.

  Pozdrawiam
 • @Ryszard Opara
  1.
  Brakuje mi uzasadnienia tych zmian.
  Na przykład: musimy mieć 350tys. wojska, bo mniejsza armia sobie nie poradzi z atakiem wroga N.
  Albo: likwidacja powiatów zmniejszy biurokrację, bo następuje obecnie powielenie kompetencji z gminami w zakresie ....

  2.
  W informatyce spotyka się dwa rodzaje organizacji. Jedna - charakterystyczna dla naszych przedsiębiorstw opiera się na silnym przywództwie. To zarząd decyduje co należy robić i przekazuje w dół do wykonania. Druga - charakterystyczna dla firm innowacyjnych opiera się na ogólnie zarysowanych celach z jednej strony, oraz (równie niedoprecyzowane) budżety z drugiej. To ludzie decydują co robić by zbliżyć się do celu, a ta informacja idzie w górę do zatwierdzenia.
  Polski nie stać na organizację państwa zgodnie z pierwszym modelem. Kandydaci prawicy do bycia elitą SĄ JESZCZE GORSI niż rządząca mafia. Piszę to z pełną odpowiedzialnością. Dlatego tylko demokratyzacja związana z decentralizacją może się udać. Na dole nawet jeśli dojdzie do władzy idiota, to jego kariera będzie krótka, a szkody ograniczone.
  Taka organizacja wymaga jednak jednego: pełnej identyfikacji członków (społeczeństwa) zarówno z organizacją jak i jej celami.
  I od tego trzeba moim zdaniem zacząć.
 • @Opara
  //"Powinno gwarantować wszystkim Polakom: prawo do życia, mieszkania i pracy."//

  Zagwarantować prawo do pracy?

  Prawa do pracy nie gwarantuje państwo, bo to prawo naturalne, które ma każdy, jak życie, wolność, itd.

  Państwo ma nam nie przeszkadzać i nie psuć prawa naturalnego, a to co innego.
  Obecne prawo to nie prawo.

  A elity są, tylko je odebrano narodowi, a elitom ukradziono majątki.

  http://www.youtube.com/watch?v=nO44DhJwXCk
 • NIE
  Też mi takie rzeczy po głowie chodzą. Ale i moje i pańskie przemyślenia można wyrzucić do kosza. To kolejna utopia oderwana od rzeczywistości. I są 2 rzeczy nie do obejścia. Które blokują nam od wieków naprawę kraju, i wprowadzenie sensownych reform.

  1. Niemcy, Rosja i ogólnie wszelkie mocarstwa i korporacje. Mają u nas tyle tajniaków, i niszczą nasz kraj od wewnątrz. Tańczymy, ja oni nam zagrają.
  2. Naród, który jest podzielony, zepsuty i głupi, bo nie uznaje żadnych kompromisów. Katolik z ateistą nie będzie budować wspólnej Ojczyzny. Czy lewicowiec z prawicowcem, itd. Czemu?

  W pierw, trza zrobić 2 rzeczy na raz. Zjednoczyć naród. Na co nam nie pozwolą obcy. I po drugie wyrwać się z wpływów z zewnątrz, co jest niemożliwe. Już to tyle razy analizowałem. Szkoda pisać na ten temat.

  Niedługo Polacy będą niewolnikami. I najgorsze jest to, że sami na to pozwolimy. Zostaniemy zniewoleni duchowo i materialnie. Z resztą po co ja to pisze, i tak ja już się poddałem.
 • Frustracja i zniecierpliwienie.....
  a może nawet rozczarowanie Polakami zaczyna przebijać z tekstów pana Opary. I bardzo dobrze, bo to pierwszy krok do zrozumienia faktu, że wszelkie reformy należy zacząć od samych Polaków a nie nie od d..py strony tj. reorganizacja terytorialnej czy innych ważnych, ale etapów na nieco późniejszy czas.
  Poza tym samo słowo "reformowanie" jest niefortunne i nietrafione. Dotychczasowe skrajnie zdemoralizowane władze polityczne, urzędnicze, sądownicze i itd. nadają się wyłącznie do ZASTĄPIENIA nowymi zdrowymi organizmami - o reformowaniu tego bagna nie ma mowy.

  pozdrawiam
 • @Pisarczyk 15:34:15
  Szanowny Panie.

  Fakt jest, że obecnie w Naszym Kraju, praktycznie nie ma wojska i sił obronnych - które miałyby zdolności operacyjne w przypadku zagrożenia.

  Czy to ma być 200 czy 350tys. Kwestia do dyskusji. Ja wolałbym armię dużo większą. Proszę zwrócić uwagę, że wojsko to nie tylko siły obronne.
  To również wychowanie i kształcenie młodzieży w duchu patriotycznym. To również pomoc rozmaitym służbom i instytucjom Państwa, w przypadku rozmaitych zagrożeń, nawet w czasach pokoju. To wielość działań i funkcji.

  Inne sprawy (szkolenie w ramach OTK), ziemia, mieszkania, kredyty bezodsetkowe, czy też model służby zdrowia - wszystko do dyskusji fachowców.

  Pozdrawiam
 • @Żorż Ponimirski 16:44:46
  Szanowny Panie,

  Najserdeczniej dziękuję, za wszystkie Pana cenne komentarze. Wezmę je oczywiście pod rozwagę. Rozumiem, że Pan doskonale orientuje się w sytuacji, która obecnie panuje w Australii. Nie tylko zresztą tam.
  (zapewne jest Pan ekspertem spraw wszelkich - na całym świecie)

  A nawiasem mówiąc i moim skromnym zdaniem, analiza kosztów ma tyle wspólnego z życiem, co zeszłoroczny śnieg - tego lata.

  Jestem niezmiernie zaszczycony, że Łaskawy Pan, uprzejmie przeszedł z moją skromną osobą na Ty. Wybaczy Pan, że nie zdobędę się na śmiałość wzajemności. Zbyt wysokie progi arystokracji, w dodatku z Oxfordu...

  Z największym szacunkiem i ukłonami

  Ryszard Opara
 • @Ryszard Opara
  Czytam w kolejnych Pana postach, jak rozwija i uszczegóławia Pan swoją, przemyślaną koncepcję korzystnych zmian w naszym kraju.
  Wiem, czytam, jak niektórzy komentatorzy niecierpliwią się, że nie wykłada Pan wszystkiego „kawa na ławę”, a jak już napisze Pan coś konkretnie, to w matrycy wychowania przez TVN i im podobnych, próbują ośmieszyć tę koncepcję.
  Zauważam też, że coraz więcej osób chce się włączyć w Pańskie wizje, uzupełniając je twórczo, co cieszy zapewne nie tylko Pana.

  Ja jestem tu tylko w roli przyszłego wyborcy i jako taka też snułam swoje marzenia wyborcy przez kilka postów i wiele komentarzy o tym, jak chciałabym, żeby było.
  (Przykład: http://inamina.nowyekran.pl/post/17161,co-by-bylo-gdyby )

  Moje słowa i myśli, naiwnie brzmiące, odnajdują w Pana tekstach i propozycjach ten kierunek zmian, których oczekiwałam, a w żaden sposób nie umiałam ich uzasadnić pragmatycznie, a tylko intuicyjnie.

  Po wyborcy nie należy się spodziewać odpowiedzi na pytanie, jak coś zrobić. Wyborca musi poczuć, że proponowane zmiany dotyczyć będą i jego osobiście i jego, jako członka Narodu.

  Tak się czuję, czytając Pańskie propozycje. Dziękuję.
 • @Ryszard Opara
  Proszę Państwa, to jest projekt do dyskusji. Bardzo wstępny.

  Bardzo dobrze, że Pan to napisał. Trzeba zacząć planować na przyszłość i zacząć rozmawiać.
  A na szczegóły przyjdzie czas.

  Pozdrawiam
 • @ Autor
  Szanowny Panie,
  właściwie zdiagnozował Pan nowotwór toczący Rzeczypospolitą.
  Natomiast terapia, którą Pan proponuje, to tylko/aż kosmetyka. Gdyby nie było tak śmiertelnie poważnie, to zażartowałbym, iż to kosmetyka funeralna. Ale nie będę żartował.

  Podobne, wartościowe i "z serca", Tezy leżą u Mnie - stale - na biurku: "O poprawie Rzeczypospolitej" Andrzeja Frycza Modrzewskiego... a efekt Ich jest znany. Posiadam także inne, podobne... a było ich wiele... niestety.

  Odwoływanie się tylko do Polaków przyniesie efekt taki, jak wszelkie, dotychczasowe Apele, etc., czyli "wołania na puszczy".

  Poważnym błędem Pańskiego wywodu jest stawianie na: "z masowym poparciem obywateli".

  Jednakże dobrze jest, iż powstają takie opracowania - nawet "śmiszna" - bo "koncesjonowana" przez "system przywiślański" - neo-eNDeckość RAZ.

  Jakie są "Te skuteczne" działania, nie będę pisał publicznie. Polityka, a zwłaszcza praca nad odzyskaniem Rzeczypospolitej, to sprawa Poważna oraz Dyskretna.

  pozdrawiam serdecznie
  równe zatroskany o losy Państwa
  MStS
 • @Żorż Ponimirski 17:56:20
  Szanowny Panie,

  Widzę, że jakakolwiek dyskusja z Panem nie ma sensu.
  Pan i tak wie wszystko najlepiej.
  Ja nie będę się wysilał do Pańskiego poziomu.

  Zastanawiam się tylko po co i dlaczego albo dla kogo Pan to robi?
  Czy nie szkoda Panu cennego czasu marnować na wszystkie głupoty, bzdury o których piszą w Nowym Ekranie?

  Życzę zdrowia, sławy i chwały gdzie indziej, aczkolwiek zdaje sobie sprawę, że to raczej pobożne życzenie...A Pan nas nie opuści.

  No cóż takie jest życie, taka jest Polska - Nasz Kraj

  Ukłony
 • @Ryszard Opara 17:29:39
  To co Pan pisze, jest w ogóle nie realne!
  Pan przecież nie ma nic do powiedzenie w sprawie "Święta Niepodległości", a tym bardziej w sprawie tych "Reform Systemowych RP"!
  No i nielogicznym uważam jeste stawianie w tym tytule znaku równości
  "Święto Niepodległości = Reformy Systemowe RP".

  Najpierw należy się wziąć za organizację ludzi, którzy by w te pomysły chcieli wierzyć i chcieli działać, a w tej kwestii, ani Pan, ani Pańscy etatowi pracownicy nic nie zrobili i nie zrobią, bo się boją!
  Za grosz nie wierzę w skuteczność takich złud.
 • Wspaniale
  Co ze szkolnictwem wyższym i badaniami naukowymi ? Wszystko prywatne czy państwowe ? Uważam, że Polska powinna mieć również centralnie koordynowany plan badań naukowych na minimum 10 lat w postaci grantów celowych oczywiście rozliczany z efektów. Badania naukowe powinny być koordynowane z jakąś wspólną wizją w połączeniu z kierunkami rozwoju gospodarki. Nad wszystkim powinien czuwać Prezydent.

  Co do obronności to każdy zdrowy mężczyzna powyzej 25 roku powinien miec obowiązek przeszkolenia z obslugi broni krótkiej i taką broń posiadać w domu wraz z zapasem amunicji. Do tego magazyny broni automatycznej i ppanc wydawanej w razie zagrozenia plus rowniez szkolenia okresowe z obslugi tej broni. Nie ma chyba na swiecie armii, ktora pokonalaby 5 milionow uzbrojonych obywateli. Słuzba wojskowa powinna być przywilejem dajacym szereg ulatwien w dalszej karierze zyciowej a nie obowiazkiem.

  Ponadto Polska powinna rozwijac energetyke jądrową i dążyć do posiadania własnej broni atomowej w celach odstraszania. Nasze polozenie geograficzne, wielkosc narodu i historia nas do tego wrecz obligują.

  No i pozostaje jeszcze jedna sprawa... wprowadzenie tej idei bedzie sie wiazalo z bardzo duzym niezadowoleniem naszych sasiadow, byc moze nawet agresją. Moze powtorzyc sie historia przedrozbiorowa. Trzeba byc na to przygotowanym.
 • Propozycje wymagają poważnego potraktowania.
  Ważne propozycje. Na tym zakłamanym i przereklamowanym rynku beznadziejności, którego sternicy unikają jakiejkolwiek dyskusji, propozycjom należą się słowa uznania. Wcale to nie oznacza, że wszystkojest do zastosowania, ale nie można tych koncepcji nie zauważać.
  W ciągu ostatnich lat, nikt nie chce myśleć o koniecznych reformach, a jedynie trzyma się władzy.
  Panie Ryszardzie. Trzeba temat drążyć niezależnie od krytykantów, którzy myśla według otrzymywanych wytycznych.
  Reforma zarządzania jest niezbędna. Trzeba zlikwidować tę kastę urzędniczą.
 • @Marek.Lipski 16:52:20
  Szanowny Panie Lipski,

  Uprzejmie dziękuje za komentarze, słowa poparcia i otuchy.

  Wiele lat spędziłem w Australii i USA - jestem uważnym obserwatorem spraw Polskich - od zawsze. Naprawdę i szczerze niepokoję się sytuacją w Naszym Kraju. Uważam, że Polska w najbliższym czasie utraci suwerenność, będzie uzależniona finansowo od UE i bezbronna, bezsilna.

  Jak pisałem wielokrotnie. Jedyną nadzieją (wbrew swym przywarom i niedoskonałościom) są Polacy.
  Nasz Naród w chwilach największego zagrożenia dziejowego - zawsze potrafił się zjednoczyć. Wierzę w potęgę, siłę i wolę Narodu.

  Obecnie przygotowujemy się do Marszu Niepodległości. Moje artykuły i inne akcje Nowego Ekranu, zmierzają w kierunku stworzenia masowego ruchu społecznego poparcia kandydata w najbliższych wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz prezydenckich.

  Wydaje mi się, że obecne Partie polityczne, mające monopol na władzę w naszym kraju - to nie jest właściwe rozwiązanie - przynajmniej obecnie.

  Masowy ruch poparcia społecznego - to właściwa droga. Jak pisałem:
  chcemy zmienić obecną rzeczywistość.
  Aby to zrobić - trzeba mieć:
  - RACJE (te coraz bardziej się klarują - w formie dialogu społecznego)
  - Media i środki masowego przekazu: NE,TV, Radio, Prasa - budujemy.
  - Ludzie - struktury - masowe - powoli budujemy
  - Muszą być sprzyjające okoliczności historyczne - te same nadchodzą.

  Potrzebne są również olbrzymie środki (pieniądze) i wsparcie społeczne.
  Budujemy je w formie działań - spółdzielczych.

  Zapraszam Pana, znajomych, przyjaciół serdecznie do współpracy.
  A może odwiedzi nas Pan w Redakcji? - Zapraszam serdecznie. Albo my odwiedzimy Pana w Niemczech.

  Pozdrawiam serdecznie

  Proszę o kontakt na pocztę wewnętrzną
 • @Ryszard Opara
  Proszę nie popełnić strategicznego błędu lansując te jako własne czy eksperckie poszczególne pomysły, czy całe linie programowe. Chodzi o to żebyśmy się zjednoczyli mając prawo do RÓŻNYCH koncepcji na Polskę. Niech nas Pan nie podzieli na tych co popierają cały ten program, czy też niekoniecznie. To będzie błąd. PiS taki jest, co sobie umyśli jakieś tam ich plenum, to reszta ma popierać. W naszym ruchu nie może być takiej dyscypliny, to nie jest wojsko, ale WOLNI obywatele samodzielnie myślący może z wyjątkiem korwinowców, oni sami nie myślą.

  "prawo do życia, mieszkania i pracy"

  To obiecanka dla biednego ludu, a dla zamożnych konkretna redukcja podatków do liniowego 10%. Kto to kupi z biedoty? Od razu widać pod kogo szyta jest wizja redukcji podatków. Może we Francji będzie wam lepiej z 75% podatkiem :):):)

  "Próg dochodowy bez podatkowy. (10,000zł rocznie/podatnika)"

  Dlaczego tylko 10 tys zł? Chciałby Pan żyć z takiej kwoty cały rok? Wielu chciałoby, ale mówimy o ludzkim statusie. Kwota wolna powinna być większa jeszcze, bliższa 20-24 tys zł, a podatek liniowy uważam za wielki błąd. Progi 5-10-15-20-25-30-35-40% to element polityki solidarności i odpowiedzialności obywateli z większymi dochodami, podatek od nadmiaru. Tu się będę zatem różnił, nie będę nigdy zwolennikiem podatku liniowego. Zamożniejsi mogą płacić dużo więcej, problem jest obdzieranie ze skóry biedoty. Trzeba poluzować podatki pośrednie także.

  I tak naszej siły (de facto antysystemowej w wielu elementach) nie poprze klasa zamożnych z nielicznymi wyjątkami naszych środowisk, rodzin, nie warto zatem tego robić pod siebie, pod garstkę lepiej sytuowanych. Co to ma być? Lobbies dla zamożnych? To demokracja, walczymy o głosy 10 mln wkurzonych Polaków, którzy widzą ten milion zamożnych i bardzo bogatych, szlag ich chce trafić, bo sami ciężko pracują, a ledwo im starcza na skromne życie.

  Likwidację powiatów popieram, chyba ten punkt Pan wreszcie dołożył i dobrze. Proszę jednak przemyśleć jeszcze większe uproszczenie systemu, a likwidacja województw? A po co nam one? Bo pasują do Pana koncepcji ustroju politycznego? Najważniejsze jest silne państwo centralne i silne gminy, 2500 gmin. Gminy sobie poradzą tworząc związki, stowarzyszenia celowe itd Państwo będzie budowało drogi itd i to bez żadnych opłat dla kierowców, to ważne. Drogi mają być free, fundusz na ich remonty będzie w cenie benzyny, będzie z podatków.

  ========================================
  Ludzie mają gdzieś skrajnie upolitycznione, przesycone układami, lodziarzeniem... samorządy powiatowe i sejmiki wojewódzkie.
  ========================================

  Całą tę bandę urzędników pogonić. Wszystko ma być do załatwienia w gminie, przez internet i w większych miastach jako rejonach delegatury urzędów państwowych. Tak samo szpitale będą oparte na rejonach, struktury obronności, to w ogóle nie wymaga podziału samorządowego w skali województwa! Świat się zmienił, Polska jest mała, to nie jest PRL, po co nam województwa? Idźmy odważnie w naprawdę radykalne reformy. Tam gdzie trzeba poluzować, to zaraz napiszę.

  Gmin jest 2500, ale należy ułatwić ich "ostateczne" przetasowanie, np moja powinna się wg mnie podzielić albo na dwie, albo jedno sołectwo może przejść do innej gminy jeżeli tak zdecydują, oni nas tłamszą w rozwoju od bardzo dawna, a być może inne gminy chcą się połączyć, wymienić sołectwami, osiedlami. Różnie bywa, trudno jest o secesje, system to bardzo utrudnia mieszkańcom, za duża jest rola samej rady, wójta i władz centralnych. Parafii jest 10 tys i gmin też mogłoby być bliżej 10 tys, niż 2500, w każdym razie parafia na wsi, to tak jak gmina potencjalna, ma wystarczającą żywotność, a społeczność poczuje się wreszcie U SIEBIE, a nie w jakimś kołchozie sołectw skonfliktowanych ze sobą bardzo często, czy z odrębnymi interesami, wyrywaniem sobie budżetu.

  Inne uwagi za chwilę.
 • @Żorż Ponimirski 20:12:31
  Dobry wariat wart wielu wariatów, na kilogramy.
  Ile ważysz?
  Zanim napiszesz coś, pomyśl, albo nic nie pisz, nie mów, tylko wydaj parę groszy na NE, wtedy uwierzę, że masz przychylne wpisy;-)
 • @Ryszard Opara 20:01:45
  To zaczyna wyglądać rozsądnie.
  Czego mi brakuje?
  Deklaracji celu.
  Czyli wskazania jaki cel chcemy osiągnąć nakłaniając społeczeństwo do wyboru wskazanej drogi i metod wprowadzania systemu.

  Dżyngis Chan - obiecał, że każdy z jego Niebieskich Mongołów będzie miał własną jurtę.
  Wtedy był to program godny poświęceń.
  Co teraz? Że będę mógł więcej zjeść i wypić? A jak już nie chcę albo i nie mogę?
  Nowy samochód? Domek z ogródkiem? A może będę miał prawo dopiepszyć temu wstrętnemu sąsiadowi?

  Co do propozycji organizacyjnych.
  Na pewno sędziowie SN - wybierani w województwach.
  Podobnie prokuratura!!!!
  Prokuratorzy wojewódzcy winni być wybierani i tworzyć odrębne prokuratury. Tylko specjalna grupa (?) dbająca o interes państwa.

  Sejm - tu zgoda - jako pierwsze stadium, bo docelowo - referenda.

  I najważniejsze. W wyborach uczestniczą tylko świadomi obywatele. Czyli określone kryteria do spełnienia. Ich zakres - do dyskusji.
  Ale nie ma sensu pozwalać na decyzje ludziom nie mającym pojęcia o prawach i obowiązkach.
 • @Żorż Ponimirski 20:12:31
  Wariat, posłuchaj: miejmy nadzieję że czasy marketingu (czyli wmawiania ludziom potrzeb), PRu imadżu, ludzi od tych pierdół miną w końcu na zawsze. Właśnie mamy okazję obserwowac te cyrki w mega wydaniu w stanach, które kreują jednego z drugim a potem ten jeden wylansowany likwiduje amerykanom poprawke do konstytucji i robi z nich niewolników a ci własnie ludzie od PRu, imadżu itd robią wszystkim taką wodę z mózgu że ci naiwni amerykanie nadal myślą że są wolnymi ludźmi. Stówrzmy nareszcie Polske wolną od marktingu!...
  P.S. Żorżyk a ty potrafisz pisac normalnie?
 • Jeszcze raz namawiam do likwidacji nie tylko powiatów, ale i województw - ich zadanie przejmą gminy przede wszystkim
  Gminom nie będzie odbierane tyle podatków co teraz, a pilnowanie wydatków, etatów jest bardziej realne przez mieszkańców gmin, niż całych województw. Z punktu widzenia zwykłego obywatela to administracja samorządowa, urzędnicy spoza gminy są jak z Warszawy. Inne planety. Po co lokalsom zarząd Marsjan?

  Regionizacja to rozbijanie państwa, spójności Polski na której tak nam zależy. Niemcy aż sobie ostrzą pazurki na takie opolskie, co to ma być za kuriozalne województwo i mają być rozmnożone do 50 jak za komuny? Po co? Będzie bardzo trudno redukować urzędy, etaty urzędników, zatem żadnych województw i wtedy nieco inne podejście do parlamentu.

  Po co UE rozbiła państwa na kilka poziomów regionów NUTS? Dlaczego zniosła granice? Do czego zmierzają? Państwo UE, rozbiją nas, rozbiją inne głupie państwa na regiony wielkości 2-3 obecnych województw. Kluczem jest gmina, to zła filozofia żeby stawiać na związki gmin (praktycznie powiaty stare, ale po nowemu) i województwa w liczbie aż 50. Czego się boicie, co takiego fajnego w województwach? Wojewodowie, jakieś sejmiki partyjniaków, tysiące urzędników, miliardy zmarnowane w skali kraju? Co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie? Przyzwyczajenia historyczne? I ma tak być do końca świata? Przecież na początku naszej historii nie było tylu województw, historyczna Małopolska i Wielkopolska były olbrzymie. Liczy się Polska, regionizacja oznacza biedę np na Mazurach i Podkarpaciu. Tam zawsze będzie za mało kasy docierało na inwestycje żeby dorównali do reszty kraju.

  Sejm proponuję w ordynacji mieszanej, połowa mandatów JOW (ale jakim, dwuturowym jakiego chce Lunarbird czy takim brytyjskim jakiego chciał śp Profesor Przystawa?), połowa mandatów inny system, ale na pewno nie obecny z progiem 5% i preferowaniem tych co osiągnęli najlepsze wyniki. To musi być bez progu, tu naprawdę trzeba niejednej debaty i coś może ustalimy. Jest kilka ciekawych ordynacji, algorytmów. Siła obywatelska która ma określone poparcie w skali kraju ma prawo do swojego przedstawiciela w sejmie, a jednocześnie wyborcy nie chcą mieć poczucia zmarnowanego głosu. Zatem więcej możliwości trzeba, np nie chcemy żeby wygrało PO, ale nie wierzymy w PiS. Głosujemy na swój komitet, ale rezerwowo na PiS dajmy na to. Dwa głosy ważne, drugi alternatywny, ważny tylko jeżeli ten pierwszy nie przejdzie. Listy kandydatów z komitetów np w kolejności alfabetycznej, albo losowej, albo wg wieku od najstarszych :) Można mnóstwo kwestii ustalić, sam wiek wyborczy 18 lat to wg za mało, dajmy 21. Kandydaci jeszcze starsi.

  Trzeba zmienić wiele ustaw, o partiach, ordynacje, finansowanie, wybory, kampanie, media. Komitety wyborcze mają mieć takie same szanse i możliwości jak partie. Finansowanie ze składek określanych ustawą np 1/10 płacy minimalnej miesięcznie i ustawowo określanych bardzo niskich darowizn, obecny próg jest kosmicznie wysoki, kto taką kasę wpłaca tym palantom z partii? Nikt zdrowy, zatem być może miliarderzy, zagranica, chory system. Oczywiście żadnej kasy z budżetu dla partii, niech wreszcie przyjmą miliony swoich wyborców, zwolenników na członków. Nasz ruch powinien być wielomilionowy jak I Solidarność, będziemy mieć wtedy uczciwy budżet ruchu politycznego w dziesiątkach milionów zł rocznie.

  Senat w mojej wizji byłby konwentem samorządowym, czyli 2500 włodarzy gmin spotykałoby się co kwartał powiedzmy na zjazd w stolicy, ewentualnie ich zastępcy-uprawnieni przedstawiciele, bo tu senatorem nie byłaby osoba prywatna, ale uwierzytelniony przedstawiciel społeczności, wyraziciel jej woli, instrukcji wyborczych. Np w referendum czy konsultacjach wójta zobowiązuje się żeby przedstawił dany problem, czy pomysł. np u nas chcielibyśmy tranzytową drogę klasy GP dwujezdniową z ciągiem pieszo-rowerowym zamiast obecnej krajówki-miedzy średniowiecznej którą woły przeganiano na zachód. Niestety nie pozwoli na to mafijna umowa na A4 Katowice-Kraków :) Witamy w Małopolsce :) Problemem zajmie się odpowiednia komisja, ci co umowę podpisali na dożywocie przy budowie kolejnych dróg, dalej komisja senacka prześle to rządowi, albo zaproponuje ustawowe rozwiązanie, przydzielenie na to środków.

  Gdzie jest miejsce mędrców? Znajdziemy je :) Sejm to też jednak obszar dla barwnego towarzystwa, istotą sejmu jest też funkcja przedstawicielska, ta wymaga zaufania wyborców do kandydata kimkolwiek on jest. Może wyborcy nie chcą profesorów samych? Czy Suweren to sami profesorowie? Ludzie chcą także takich jak oni żeby posłowie rozumieli dobrze ICH sprawy, oczekiwania.

  Ostatnio zwątpiłem też w system rządów prezydenckich. O to nietrudno w Polsce, Europie i USA nawet. Mam dość kacyków. Ideą Staszica były rządy sejmu i to zamierzam teraz lansować. Parlament wyłania komisje i na ich bazie ministrów-przewodniczących komisji, będą cały czas pod nadzorem parlamentu, a ten pod okiem Suwerena-wyborców. W rządzie zatem sejmowym bierze udział cały sejm, WSZYSTKIE kluby, oczywiście im mocniejsze tym większe mają wpływy. Marszałek sejmu jest nr 1 w państwie, pełni rolę głowy państwa po samym Suwerenie i zanim wicemarszałkowie wg siły klubów. Błaznów czyli premiera i prezydenta nie potrza. Lepiej już króla obrać dla ozdoby (Piasta) i mielibyśmy monarchię konstytucyjno-parlamentarną. Król wykonywałby dokładnie wolę Narodu i parlamentu. Wiem że to pomysły bardzo zaskakujące, ale p. Opara też nieźle szybuje w chmurach... to nie będę gorszy...
 • @Madara 17:07:37 Nowe zdrowe organizmy wprowadzające zapis konstytucyjny, że interes narodowy RP ponad interesem partyjnym i ...
  prywatą.
 • Armia i obrona narodowa
  W przymusowy pobór do wojska i szkolenie starego typu już nie wierzę. Trzeba do tego podejść inaczej. Od dziecka uczyć w szkołach i poza szkołami "przedmiotu" który możemy nazwać Narodowa Obrona Terytorialna, takie rozbudowane dawne PO z wieloma innymi elementami. Przedmiot obowiązkowy, kilka godzin w tygodniu zamiast np języków obcych, których jest za dużo godzin. Języków się można uczyć w domach, prywatnie, po lekcjach. W praktyce to jest wychowywanie kolejnych milionów emigrantów, to bariera językowa ludzi trzymała w III RP, w PRL. Masy młodzieży nauczyły się języków i fruu z Ojczyzny za dobrobytem u obcych. Uciekły nam.. 2 mln żołnierzy.

  Zatem służba wojskowa od dziecka, bo tym ma być nowy przedmiot i międzylekcyjne ścieżki edukacyjne żeby się to wiązało w całość. Np na W-F może być przygotowanie kondycyjne pod kątem żołnierskim, elementy samoobrony itd Taki rzut granatem można wyćwiczyć, to samo ze strzelaniem, wynoszeniem rannego itd Na historii można pokazać przebieg słynnych bitew, kampanii, zamiast bzdur jakich uczą o Solidarności, bohaterze bolku co powinien raczej wisieć.

  Konkludując wątek. Przed ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej, w wieku 18-19 lat cała młodzież (dziewczyny też) złoży przysięgę żołnierską w mundurach. Dalsze szkolenie na ćwiczeniach rezerwy skoszarowanych i także w miejscu zamieszkania, ale nie tylko. Można się będzie zgłosić na ochotnika do służby nieodpłatnej (mały żołd) w wojsku na ustalony termin, np kwartał, pół roku, rok, pięć lat, 10 lat... jak ktoś nie ma pomysłu na życie, a wojsko będzie akurat potrzebowało kogoś takiego, raczej jako specjalisty. Gdyby ochotników było za mało, to nabór do płatnych kontraktów, ale bez przywilejów emerytalnych jak teraz, drażliwy temat, ale mundurowi nie mogą mieć takich przywilejów, reszta ma zdychać w robocie do 67 lat. Studenci na podficerów, absolwenci uczelni na oficerów, szkółki oczywiście, uczelnie wojskowe to sie wie. Zawodowej, czy raczej kontraktowej kadry będzie niewiele. Dla studentów i absolwentów ochotników powinny być bonusy, np dodatkowy atut w przypadku starania się o pracę w budżetówce, ulgi podatkowe, może rok, dwa wcześniejszy wiek emerytalny.

  Armia 350 tys, albo większa, ale jednak na pewno nie zawodowa, na pensje i emerytury już idzie ponad 1/3 budżetu MON, to jest zdrada nawet, a nie skandal. Poza tym w dużej mierze obywatelskie oddziały OT. One powinny być w 2500 gmin. 10% społeczności minimalnie ma być zachęcona do służby czynnej w OT, z tym że to całość, czyli rozbudowane zaplecze, Obrona Cywilna, ratownictwo, patrole obywatelskie-żandarmeria obywatelska zamiast dzielnicowych, obstawa meczów, imprez bez kosztów. Broń, amunicja w gminnych arsenałach pilnowanych przez mocne warty i systemy elektroniczne, kamery. W przypadku wojny już po chwili dyżurny oddział gminny będzie miał na posterunkach bojowych ręczne rakiety przeciwlotnicze, wkm, działka przeciwlotnicze, posterunki na drogach itd z każda godziną cała machina ruszy.

  Co do wojsk operacyjnych kilka uwag.
  Stawianie na armie i dywizje pancerne to anachronizm. W wojnie obronnej liczy się artyleria, rakiety, śmigłowce szturmowe, drony, dopaść agresora z dużej odległości, czołgi walczą z bliska... wróg ma wiele sposobów żeby je unicestwić. Zamiast tysiąca łatwych do zniszczenia czołgów T-72 (te twarde nie są dużo lepsze, to przecież modernizacja) to lepiej mieć 1000 dział Szeremietiewa 155mm z zaawansowanymi pociskami. Można wtedy całe armie pancerne rozwalić z 30 km, dosłownie je rozstrzelać np broniąc Warszawy, później można je schować w tunelach, w metrze. Kasety działają dobrze na lżej opancerzone pojazdy, ale na czołgi od góry raczej też.

  Stawiajmy na kaliber 155mm, działa nie tylko gąsienicowe, ale tańsze kołowe, ciągnione, nawet na okrętach rzecznych, pociągi artyleryjskie. Mniejsze kalibry nie mają takich zalet. Odłamek 155-tki jeżeli spadnie koło Rosomaka, to go przebije jakby ten wielki wóz był z tektury, poza tym podmuch go przewróci. Katiusze także są niezłe, mogą mieć głowice przeciwpancerne-kasetowe także, dlaczego nie mamy większych kalibrów, od lat się mówi o MLRS i gdzie one są? I tak będą ZA DROGIE. Trzeba prostej broni w dużych seriach.

  Wyśmiewamy samoloty SU-22, Mig-29, ale przy mądrej taktyce mogą się przydać. Trzeba walczyć na dystans, bomby szybujące z napędem, rakiety o większym zasięgu niż kilka km, zapomnieć o walce na krótki dystans, bo będą to misje jednorazowe kamikaze.

  Wojna obronna to miny, ale nie takie żeby zerwały gąsienicę, czy koło... bo takie produkujemy... czołgu typu Leopard na pewno nie rozwalą. Mina ma zamienić czołg w kupę żelaza. Minami można zatrzymać armie pancerne i następnie rozwalić je z powietrza, oraz artylerią.

  Piechota powinna być uzbrojona w przyzwoity karabin, a nie karabinek na amunicję pośrednią przerobiony z kałacha. Niedługo z nich nowoczesnej kamizelki nie będzie się dało przebić z ponad 300 metrów. Gdzie te czasy gdzie karabin strzelał skutecznie na kilometr i przebijał 2 cm blachy ze 100 metrów? Karabinki na amunicję pośrednią zaczynają przypominać pistolety maszynowe, broń bardziej policyjna, a nam trzeba karabinów większych kalibrów które przebiją blachę lekko opancerzonych celów, choćby gazika itd Zwiększy się zasięg granatów nasadkowych, a to świetna broń. Zwiększy się zasięg skuteczny karabinów z przyrządami celowniczymi wersji wyborowych.

  OT to nie tylko system podobny do Szwajcarii, a sieci paramilitarnych organizacji, klubów? Czy wszystko musi MON organizować? Po co? Pospolite ruszenie, to pospolite ruszenie. Jednak podczas wojny ma to zadziałać, w 1939 gdzie był wielki "Strzelec"? Bronili każdego progu jak twierdzy? Tak jak w Gdynii kosynierzy... zawsze broni brakuje, dobrej organizacji, zawsze ten POLSKI BURDEL.
 • 49 województw już było
  Więc 50 niczego nie zmieni.
  Powiat jest czymś naturalnym dla ludzi mieszkających na wsiach. To miasto w odległości 10-15km, które ma wszystkie możliwości i atrybuty władzy państwa, czyli sądy, prokuraturę, policję, straż pozarną, szpital, supermarket. A większe sprawy można załatwić w województwie.
  Tworzenie 50 biurokracji w miejsce 16 to błąd.
  No i sam pomysł, że na przykład "Okręg Ciechanowski" ma być równorzędny "Okręgowi Warszawskiemu", czy też "Krakowskiemu" to kpina, bo nie może.
 • 2012 - 250 = 1762
  Moim skromnym i pesymistycznym zdaniem obecna sytuacja w Polsce podobna jest do tej dwiescie piecdziesiat lat temu, dziesiec lat przed pierwszym rozbiorem. Na zachodzie silne prusactwo, na wschodzie moskale (porzuccie mrzonki o slowianskim braterstwie). A u nas? Korupcja, nepotyzm i wodzenie sie za lby w cyrku, zwanym bombastycznie sejmem.

  Obawiam sie, ze na tych, pisanych patykiem na piasku projektach nowych Stasziców naprawa Rzeczypospolitej sie skonczy - ot zwykle chciejstwo. Mlodzi, bardziej cyniczni jak przed rozbiorami, zrozumieli juz, ze patriotyzmem brzuchów nie da sie wypchac, stad ta masowa emigracja. A nowa religia to przyslowiowy zloty cielec i karków nie tak wielu nastawi za jakies mgliste, górnolotne idee. W koncu przyklad idzie z góry.

  Wyjscia z impasu jak na razie nie widac. Polska jest podzielona - dalismy sie, niestety. Bardzo wielu widzi swe interesy gdzie indziej i sluzy innym - z plemiennej czy klanowej lojalnosci albo za garsc srebrników.

  Kiedy bedziemy naprawde wolni? 1918 + 250 = 2168?
 • @Ryszard Opara 20:01:45
  "Zapraszam Pana, znajomych, przyjaciół serdecznie do współpracy.
  A może odwiedzi nas Pan w Redakcji? - Zapraszam serdecznie. Albo my odwiedzimy Pana w Niemczech."

  Szkoda, ze Pan nie chce mnie odwiedzieć w Gdańsku...? Dlatego zaśpiewam po niemiecku:"Ich mache keine Kommentare!"
  Franciszek Krzysiak
 • @ Ryszard Opara
  Szanowny Panie,
  podoba mi się Pańskie podejście do spółdzielczości, więc - jako mój wkład intelektualny w przemiany polityczno-gospodarcze, które Pan proponuje – udostępniam Panu opracowany i skalkulowany na kilkanaście obiektów: projekt/ideę Taniego Budownictwa Mieszkaniowego.
  przykład znajduje się na tych stronach: http://ekotrendy.com/1/7.htm

  http://ekotrendy.com/1/Gamma.jpg

  Udostępnienie niedrogich, lecz przyzwoitych mieszkań, w trybie spółdzielczym, pomoże w rozwoju gospodarczym Państwa, o przysporzeniu Panu przychylnych Wyborców, już nie wspominając.

  z poważaniem
  Dipl.Ing. Marek Stefan Szmidt
 • POSTSCRIPTUM
  a tak może TBM wyglądać przestrzennie:

  http://ekotrendy.com/1/04.jpg

  Przyzwoicie, niedrogo i ładnie :-)
 • Jesli juz o domach mowa...
  ... http://www.habiterrabuildingsolutions.com/index.html

  W Meksyku najtanszy z domów (47 metrów kwadratowych) kosztuje w przeliczeniu na polskie zlote jakies marne ... 8 (slownie: osiem) tysiecy.

  Ciekawe, czy podobne ceny serwowano by nam w Polsce?
 • @Marek Kajdas 00:14:46
  Wypowiada się Pan często i obficie. Nie przeczę, że w wielu przypadkach rozsądnie.
  Mam tylko taką wątpliwość.
  otóż już kilkukrotnie zmieniał Pan odniesienia. Teraz znowu lans opcji tyczącej roli Sejmu.

  Czy nie uważa Pan, że byłoby celowe ustalić granice swych poglądów na zmiany w Polsce i dopiero zacząć je prezentować?

  Chyba ani Polski, ani nawet środowiska blogerów, nie stać na takie ciągłe zmiany. Te mentalne rewolucje niech Pan przeprowadza gdzieś na zapleczu.
 • -------------------------pejzaż -----------------
  ---droga wiodła nie wiadomo dokąd -rozkopany wiecznie Wrocław -jego objazdy niejednokrotnie zapędzały kierowców z innych rejonów Polski - w dzikie pola bez drogowskazów - w rejony ciągnących się w nieskończoność pól i pagórków - meandrowata -wąska asfaltowa droga zaprowadziła mnie w Wąwóz / Parów -MGŁA spowijała ruiny potężnych poniemieckich gospodarstw , które mijałam i mijałam -cisza pozieleniałych z wilgoci i braku słońca setek wyludnionych domostw -zaskoczyła mnie -nigdy wcześniej w Polsce nie widziałam czegoś podobnego -NAGLE ! błysnęło słońce - oślepiona nagłym snopem światła -zatrzymałam samochód -po kilku minutach jeszcze raz spojrzałam w górę -na polanę ! jedynym miejscem na odcinku ok. 6km gdzie słońce miało dostęp na tym życiodajnym miejscu -pysznił się nowo budowany kościół
 • @Autor
  Trzeba zacząć od zorganizowania Polaków. Pierwsze to nowa Konstytucja. Drugie to wprowadzenie systemu prezydenckiego jak w USA. Władza prezydenta jest namiastką i cieniem monarchii.

  Po trzecie, co Pan wiesz o ekonomii, o prawie, o polityce zdroworozsądkowej i jaką jej zasadę należy wprowadzić w Polsce? Polacy, niech się przedtem nauczą logicznie myśleć i niech się nauczą właściwie używać tego, co nazywają mądrzy ludzie- Rozumem.
 • @vendaval 06:56:59
  szanowny Panie,
  jeżeli wyeliminuje się zasady, które opisałem na http://marekstefanszmidt.nowyekran.pl/post/74910,oszustwo-kredytu-hipotecznego

  oraz uwzględni spadek cen nieruchomości, materiałów budowlanych a także http://marekstefanszmidt.nowyekran.pl/post/75795,podatki-do-likwidacji
  etc,. etc., etc., to czemu nie :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • W kwestii konkretów
  „*Opcja: Państwo, (poprzez np. BGŻ), przejmuje kontrolę nad byłymi bankami kraju. „- kto zapłaci za repolonizację czy po prostu nacjonalizujemy

  „Abolicja kreacji pieniądza dłużnego – jako niezgodnego z prawem.”- to znaczy że nie będę musiał spłacać hipoteki , czy wręcz przeciwnie muszę oddać natychmiast pieniądze?

  „Obecne zadłużenie zagraniczne Polski– do debaty Narodowej”-ogłaszany niewypłacalność ? I co dalej?

  „Utworzenie w każdym województwie oddziału NBP. Kredyty i depozyty bezodsetkowe.”-kto będzie decydował na jakie cele i dla kogo? Skoro bezodsetkowe kto będzie płacił za funkcjonowanie oddziału?

  „Kolonizacja terenów będących własnością Państwa na rzecz obywateli – wszystkich chętnych, w pierwszej kolejności bezdomnych, bezrobotnych”- jeżeli chlajus całe życie pracą się nie skalał też dostanie działeczkę za free - bedzie za co walić

  „Kredyty dla Polaków” (Bezodsetkowe) na zakup ziemi, budowę mieszkań, spłacany przez zainteresowanych, pracą w projektach publicznych, budowy infrastruktury w tym „dla siebie” na terenach kolonizowanych”- kto będzie wyceniał grunt pod ten kredyt (czy grunt w Wilanowie i Tarchominie będą o takiej samej wartości) ,kto będzie wyceniał wartość pracy na terenach kolonizowanych

  „Praca - Likwidacja bezrobocia” – masowe Rządowe projekty publiczne, finansowane przez SP - (drogi, infrastruktura, regulacja rzek, melioracja) + budownictwo mieszkaniowe”- kto zapłaci za tą masowość, sama „masowa” regulacja rzek może na dekadę położyć finanse Polski.
 • @
  "4. Reforma Wymiaru Sprawiedliwości:(Sądy niezawisłe, niezależne, obywatelskie)
  - Sąd Najwyższy – 12 sędziów, kadencja 10lat, nominacje Prezydenta oraz propozycje obywatelskie, sejmu - zatwierdza Rada Stanu/Prezydent. Rotacja składu 50% co 5 lat.
  - Naczelny Sąd Administracyjny
  - Trybunał Konstytucyjny
  - Naczelna Prokuratura Generalna
  - Sądy (Prokuratura) Regionalne (10)
  - Sądy (Prokuratura) Związku Gmin (Starostwa): Trybunały Ziemskie i Grodzkie -380
  Reforma wymiaru sprawiedliwości wymaga większego, właściwego udziału społeczeństwa."
  ================

  Koniec bezkarnej niezawisłości i niezależności organów wymiaru "sprawiedliwości". To mają być organy wybieralne przez Suwerena, oceniane przez Suwerena i w razie utraty zaufania odwoływane przez Suwerena. Przykładem prokuratura która umarza śledztwo w sprawie policjanta który usiłował zabić niewinnego człowieka kopiąc go w głowę. Pan Opara jako lekarz wie że to jest próba zabójstwa, krwiaki mogą spowodować zgon później, albo podczas operacji, powikłania... Osobiście znałem takie przypadki, ludzie umierali, albo byli o krok od śmierci. Takich prokuratorów, sędziów trzeba odwoływać, a nawet osądzić za łamanie prawa, to jest przekroczenie ram uznaniowości.

  TK jako siedziba agentur, lobbystów, żydomasonerii należy przy pracach nad konstytucją w całości zlikwidować, relikt z PRL. Cerber układu. Piekielnie szkodliwa instytucja i zależna tylko od diabła samego, oraz jego sług... co dla nas istotne. Rolę TK może spełnić SN, albo Zgromadzenie Narodowe na wniosek komisji konstytucyjnej.

  Skoro jestem za likwidacją powiatów i województw, to sądy raczej miejskie, dalej rejonowe, dalej okręgowe, niektóre pomysły Rebeliantki ekipy można rozważyć, przysięgłych choćby. Potrzebne są też uprawnienia dla gmin wiejskich, a nawet sołectw, osiedli. Drobne spory, występki, można tam oceniać i karać np orzekaniem pracy na rzecz społeczności, publicznym piętnowaniem itd Czy kobieta którą system ścigał jak zwierzę... za 2 tys zł spornych wobec US najpierw nie powinna stanąć przed arbitrażem sądu osiedlowego? Być może społeczność by jej pomogła i nie byłoby całej tragedii.

  Generalnie kusi nieco zmniejszenie ilości tych sądów, to przecież kosztuje podatników niemało... może trzeba redukcji całego systemu, ludzie mogą dojechać do miasta wojewódzkiego, to nie jest całodzienna, czy dwudniowa wyprawa jak 100 lat temu gdzieś gdzie nie było kolei... ale czy wtedy nie będzie jeszcze bardziej niewydolny? I potrzebny nowy kodeks.

  Naród ma większe poczucie sprawiedliwości, adekwatności kar i czynnika wychowawczo-odstraszającego od tzw fachowców. Np powszechnie oczekuje się i kara więzienia będzie łączona z przymusem bardzo ciężkiej pracy bez wynagrodzenia poza np kasą na drobne wydatki typu papierosy. To na razie niemożliwe, świat nam na to nie pozwoli, ale trzeba to głosić uparcie do skutku, kiedyś będzie to możliwe, 100 tys więźniów (w tym ci z dożywocia, mordercy) zacznie budować jak dawniej wały, drogi, powinni mieć swoje gospodarstwa rolne żeby się wyżywić samodzielnie itd

  Dlaczego mamy zalegalizowaną pedofilię? Przecież bariera 15 lat to zbyt mało, dlaczego nie ma 18, czy chociaż 17 lat? Co roku masa młodych dziewczyn zachodzi w ciąże, ojcami są oczywiście także niekiedy nieletni, tu też trzeba jakichś kar. A gwałty? Dlaczego są tak niskie kary za gwałty, w tym za brutalne, zbiorowe? Standardem powinno być dożywocie i dopiero od niego można uwzględniać jakieś okoliczności łagodzące, acz jakie doprawdy nie wiem... wiek? To młody może więcej, albo schorowany staruszek?

  Nie widzę zbyt głębokich propozycji zmian w tej materii, szkoda, bo to ważny fundament państwa, cywilizacji.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:04:07
  Tylko krowa nie zmienia poglądów, trwa naturalne ewoluowanie, dojrzewanie, zmiany nie dotyczą SYSTEMU WARTOŚCI, te mam niezmienne, są to zatem technokratyczne wizje udoskonalania państwa, nadawania obywatelom coraz większej podmiotowości bez zapominania o Bogu. System prezydencki utracił moje zaufanie, byłem zauroczony systemem USA, ale to przeszłość. Oligarchie, kliki, sztuczne elity, nadwładza (nierzadko trefnych) jednostek, nie tędy droga. Demokracja bezpośrednia zawsze mnie ciągnęła.

  Mamy dyskusję i tyle.
 • @Marek Kajdas 14:31:20
  > zmiany nie dotyczą SYSTEMU WARTOŚCI, te mam niezmienne

  Czy to nie Pan ostatnio pisał w komentarzu o "chrześcijaństwie starej daty"?
  Stawiając to jako zarzut dla ludzi, którzy chcą właśnie poszanowania NIEZMIENNYCH WARTOŚCI, zawartych choćby w przykazaniach 7,8,10 (bo te odnoszą się do gospodarki)?
 • @Marek Kajdas 14:24:24
  > Koniec bezkarnej niezawisłości i niezależności organów wymiaru
  > "sprawiedliwości". To mają być organy wybieralne przez Suwerena,
  > oceniane przez Suwerena i w razie utraty zaufania odwoływane przez
  > Suwerena.

  Panie Marku - TAK właśnie wygląda wymiar sprawiedliwości w Nowej wizji państwa http://freedom.nowyekran.pl/tag/66591,nowa-wizja-panstwa

  Dokładnie tak to wygląda: Sędziowie, Prokuratorzy - są bezpośrednio powoływani przez nas, ich działalność jest całkowicie jawna, i mogą być w każdej chwili odwołani przez nas, jeśli przestaniemy im ufać.

  Wspomnę jeszcze, że każdy Sędzia czy prokurator to nie jest żadna święta krowa - i każdy obywatel może go postawić przed Sądem, jeśli dopuści się nadużycia - a odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych jest z definicji WIĘKSZA niż odpowiedzialność za taki sam występek w przypadki "zwykłego" obywatela

  Bo nasi przedstawiciele w służbie publicznej mają być wzorem do naśladowania - i powinni stanowić przykład - od takich wymaga się więcej.
 • @Freedom 15:21:59
  Trochę się zbliżyliśmy stanowiskami tu i tam, w każdym razie na tyle że da się bez agresji rozmawiać :) Moje idee są niezależne od Pana wizji, ludzie intuicyjnie i rozumem dochodzą odrębnymi ścieżkami do podobnych wniosków. To dowód na ich słuszność, albo wagę problemu. Co do "chrześcijaństwa starej daty", to chyba nie chodzi o mnie, a może chodzi, bo jednak solidarne wspólnoty pierwszych chrześcijan, nauczania Chrystusa odnośnie bogaczy... często używam.

  To czego oczekuję od p. Opary i środowiska NE, oraz Marszu Niepodległości, to (tylko - plan minimum) zbudowania wielkiego ruchu Polaków. Musimy zorganizować Polaków. Program wtedy, czy ich raczej wachlarz, wiązkę zdołamy na pewno wyłonić. Ruch jest arcyważny, a nie pałowanie się pomysłami i przekomarzaniem kto ma rację. Chce mieć w swojej gminie oddział ruchu, czy klub na początku, chcę żebyśmy docierali do ludzi nie tylko siecią i nie tylko z poziomu NE. Od prawie dekady odbijam się w sieci od ściany, ile można? Gdybym nie popierał PiS... to pewnie byłbym teraz w PIS ważnym działaczem... powiatowym, może w sejmiku "nawet". Taki paradoks. Gdybym się zdecydował na LPR, to miałem na tyle niezłe wejścia że byłbym blisko samego Giertycha. Wtedy nie wiedziałem kim on naprawdę jest, to był rok 2006. Gram sam i jestem tam gdzie zaczynałem dekadę temu. Trochę jestem znużony, trzeba zacząć realną politykę i znaleźć swoje miejsce. Nie poprę byle kanapy. To ma mieć perspektywy przynajmniej na konstruktywną opozycję, budzenie Polaków.
 • @Ryszard Opara Czyli wszystko jak teraz,centralne sterowanie (gospodarką kraju) i tyrania ludu dająca władzę oszustom pozostają;
  korupcje, afery, nadużycia, socjalistyczne rozwiązania i "mądrość ludu" dająca władzę największym oszustom i złodziejom bez zmian. Mimo, iż pan doskonale wie, że to nigdy i nigdzie nie działa, bo jest amoralne i nielogiczne! Socjalistyczne rozwiązania i tyrania zawsze prowadzą do zniszczenia, bo opierają się na dzieleniu bogactwa i postępowaniu wbrew wolnej woli, a nie tworzeniu nowego! Skąd tak fundamentalne sprzeczności w pańskim myśleniu?

  I dlaczego ludziom wydaje się że są geniuszami potrafiącymi DOBRZE sterować gospodarką kraju (choć NIKOMU SIĘ TO JESZCZE NIE UDAŁO!)? i skąd ciągła chęć wprowadzania rozwiązań Zastraszające..

  Czy naprawdę nie można wyzbyć się pychy i posłuchać mądrzejszych?

  "Wolny rynek jest najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystania zasobów i zaspokajania potrzeb” Jan Paweł II

  "Jedyne przypadki w calej znanej historii,w których masy podniosly się z biedy,to te gdzie żyją na zasadach kapitalistycznych i w dużej mierze wolnorynkowych,natomiast mają najgorzej w spoleczeństwach,które od tych zasad odeszly.Dotąd nie odkryto żadnej alternatywnej drogi dla poprawy losu zwyklych ludzi,niż wyzwolić ich przez wolny gospodarczo system" M.Friedman noblista ekonomii http://www.youtube.com/watch?v=O8flu4WT2OY

  Im więcej wolności ,tym lepiej się żyje wszystkim. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.221192544587729.57420.101861109854207

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031