Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
428 postów 2268 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Polska Droga

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Aby dokonać uzdrowienia Polski działać należy zdecydowanie, rzeczowo, radykalnie i w sposób przemyślany. Inne postępowanie będzie tylko ugładzaniem skompromitowanego systemu.

„Zadania administracji kraju na bieżący rok to: Zbilansować Budżet - uzupełnić Skarb Państwa. Zredukować Dług Publiczny, ograniczyć pomoc zagraniczną. Zlikwidować niewydolną biurokrację Jeżeli nie zrobimy tego teraz, z logiką i jak najszybciej, Państwo zbankrutuje. Obywatele muszą nauczyć się żyć z pracy własnych rąk - a nie z pomocy społecznej”. – Cycero 55bc. 

Czy nauczyliśmy się czegoś w ciągu ostatnich 2067 lat? Czy słowa Cycerona są nadal aktualne?
 
Polska scena polityczna nie zmienia się praktycznie od lat. Zmieniają się niektóre nazwiska. Rządzi wciąż ten sam układ. Obserwujemy powszechne, narastające zniechęcenie i brak zaufania społecznego dla całej obecnej klasy politycznej.Nawet pojawianie się niby nowych partii (Ruch Palikota), opinia publiczna traktuje (tu słusznie), jako manipulację kontrolowaną „z góry”, przez istniejący Układ. Jako zmiany raczej kosmetyczne, które nie rokują żadnej faktycznej poprawy. Ludzie przestali już dawno wierzyć w elity polityczne, Partie. Ich Liderzy, Ci sami od 23 lat, nie dokonają żadnych istotnych zmian na lepsze. To bardzo niepokojące zjawisko, przeciwne interesom naszego kraju, wspierane przez wrogów RP.
 
Należy szukać alternatywnych rozwiązań, odmiany i odnowy Polskiej sceny politycznej, -wprowadzając do przyszłych władz RP-Rządu/Sejmu ludzi zupełnie nowych, nie „skażonych” przeszłością; młodych, patriotów, prezentujących wspólne Polskie i chrześcijańskie wartości.Działać należy rzeczowo, przemyślanie i radykalnie. Inne postępowanie jest tylko gładzeniem skompromitowanego systemu

Proponuję rozwiązania, które powinny uzyskać zrozumienie, powszechną akceptację społeczną. Twierdzę, że przyszłość Naszego Kraju/Europy – należy do sprawnych, światłych patriotów-menadżerów, oraz że:
 
Nasz Kraj to „Spółka akcyjna” wszystkich Polaków - faktycznych akcjonariuszy „Polska SA”. Państwo ma obowiązek i musi działać w interesie wszystkich obywateli - akcjonariuszy.
 
Wybory władz Państwa, do Sejmu/Senatu- to…Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) – „Polska - SA”. Kandydaci do Zarządu Spółki, najpierw przechodzą komisję kwalifikacyjne (lustrację?)- prezentują życiorys, wykształcenie, doświadczenie, (wstępna ocena PKW). Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani, podpisują wstępny Kontrakt Wyborczy (DWP) i walczą o zaufanie akcjonariuszy w wyborach powszechnych. Wybrani, podpisują kontrakt pracy na określonych warunkach w „Polska SA”. Podobne zasady można stosować na szczeblach samorządowych.
 
WZA „Polski SA” wybiera Prezydenta, Rząd i inne władze - najlepszych menadżerów, spośród kandydatów społeczeństwa, (stowarzyszeń i partii). Elekci wykonują swoje zadania i obowiązki w interesie większości. Jeżeli spełniają ustalone warunki, działając zgodnie z wolą akcjonariuszy, mogą być wybrani ponownie. Jeżeli działają na niekorzyść akcjonariuszy, niezgodnie z prawem lub oczywistą szkodę spółki Polska SA – tracą stanowiska, władzę, nawet odpowiadają karnie, idą do więzienia. To przecież proste i zrozumiałe.
 
Działalność „POLSKA SA”, zaczniemy od powołania Społecznego Ruchu Wyborczego(nazwa do ustalenia) którego pierwszym zadaniem będzie opracowanie Kontraktu Wyborczego,zawierającego:
- „Deklarację Wartości”     – ( preambuła Kontraktu Wyborczego)    
- „Deklarację Przyrzeczeń” – (Kontrakt Wyborczy) = Kontrakt Wyborczy - DWP
 
Kontrakt DWP miałby Regulamin, zatwierdzony drogą Referendum, (ogłoszony przez praworządnie prowadzone PKW?). Każdy Członek Zarządu „Polska SA” musi/ma obowiązek wyborczy - stosować się do Regulaminu. W razie złamania jednego z punktów Kontraktu lub działania niezgodne z Deklaracją DWP - osoba taka byłaby odwoływana zgodnie z regulaminem - w ustawowym trybie lub musiałaby się sama podać się do dymisji.
 
Kontrakt wyborczy DWPpowinien być stworzonyw formie zgodnej z obecną ordynacją wyborczą.

KontraktDWP - jako propozycja deklaracji/zobowiązań wyborczych - powinien być też utworzony tak, aby skonsolidować najbardziej wartościową, (obecnie niezagospodarowaną) grupę polskiego społeczeństwa. Powinien być jednoznaczny, stanowczy, pragmatyczny.
 
Podstawowe zadania Ruchu Społecznego to w kolejności: wygranie  wyborów Samorządowych, następnie przejęcie kontroli Urzędu Prezydenta, Sejmu/Senatu.
 
Równoległym, (bardzo ważnym marketingowo i społecznie) zadaniem Ruchu Społecznego byłoby zainicjowanie i przeprowadzenie dyskusji nad koniecznymi zmianami w Polsce i zainteresowanie polityką najszerszego grona wyborców, zwłaszcza młodych. Jest to szczególnie ważny element, gdyż ogólnonarodowa dyskusja mogłaby przed nadchodzącym kryzysem gospodarczym zarysować jasny plan działania na przyszłość - a także ożywić ideologicznie Polaków. Tak przykładowo dzieje się w np. Islandii, Finlandii i na Węgrzech. Realne, praktyczne, właściwe zasady, do naśladowania i zastosowania – z niewielkimi zmianami w Polsce.  

Deklaracja Wartości to - uniwersalne, chrześcijańskie wartości ideowo-programowe w życiu osobistym i rodzinnym, w życiu Narodu oraz w stosunkach międzynarodowych, stanowiące podstawę wolności i godności Narodu; odpowiedzialności każdego człowieka i obywatela.
 
Deklaracja Wartości(Propozycja):
 
1. Życie każdego człowieka, obywatela od chwili poczęcia do naturalnej śmierci jest chronione. 
2. Rodzina, (związek między kobietą i mężczyzną) –jako podstawowa komórka społeczna.
3. Własność prywatna bezwzględnie chroniona a wspólna (Narodowa) zgodna z interesami większości obywateli.
4. Silne, sprawne Państwo obywatelskie. stojące na straży praw/obowiązków, gwarantem bezpieczeństwa obywateli. Państwo i jego Instytucje w służbie Narodu i Społeczeństwa - jako Suwerena. Bezpieczeństwo socjalne społeczeństwa: (edukacja, ochrona zdrowia, emerytury).
5. Polska Historia, Kultura, Tradycje, Katolicyzm – to Patriotyzm Narodowy, będący fundamentem naszej państwowości. Więź z Polakami na świecie – Adopcja Polonii, czyli nadanie obywatelstwa.
6. Dobrobyt Narodowy budowany w oparciu o naukę i pracę - podstawą rozwoju wartości materialnych.
7. Samorządność i demokracja bezpośrednia  – jako system budowy państwa obywatelskiego.
8. Poszanowanie praw mniejszości, tolerancja wyznań i przekonań -na zasadach równości wobec prawa.
9. Usprawnienie i sanacja polskiego wymiaru sprawiedliwości – sędziowie wybierani w wyborach powszechnych, zlustrowani i sprawdzeni przez kontrwywiad; sprawa złożona do sądu nie może procedować dłużej niż 3 miesiące, jeden sędzia prowadzi w tym czasie jedną sprawę a rozprawy odbywają się dzień po dniu. Sędzia to ukoronowanie kariery prawniczej a Sędziowie którzy rozpoczęli asesurę lub otrzymali nominacje przed 1990 r. bezwzględnie przechodzą na emeryturę. Powrót do ław przysięgłych.
 
10. Konieczne wprowadzenie ekstraordynaryjnego Trybunału Narodowego (na zasadach Trybunału Norymberskiego sądzącego nazistów), który programowo zająłby się waluacją i badaniem działania wszystkich polityków konstytucyjnych po 1989 r. (Prezydentów, Premierów, Ministrów, Posłów, Senatorów, Wojewodów, Prezydentów miast także szefów urzędów naczelnych i centralnych oraz prezesów sądów i trybunałów, szefów służb specjalnych) czy w czasie służby publicznej nie złamali prawa (nie tylko pozytywnego ale i naturalnego), nie zdefraudowali lub zmarnowali majątku narodowego oraz czy nie działali niezgodnie z Polską Racją Stanu (wbrew polskiemu interesowi narodowemu). Badaniu podlegałyby także dokumenty ze zbioru zastrzeżonego IPN. Trybunał miałby także uprawnienia dekomunizacyjne i pozbawiania praw publicznych, w tym prawa do emerytury. Listę takich osób powinniśmy już tworzyć. Należy przywrócić karę śmierci dla zbrodniarzy i zdrajców.
 
11. Bezwzględne zerwanie z tradycją prawną i organizacyjną nawiązującą do PRL i Okrągłego Stołu (III RP) – Parlament otrzymałby obowiązek uchylenia w trakcie Pierwszej Prawdziwej Kadencji wszystkich przepisów i kodeksów prawnych uchwalonych po 1939 r. i uchwalenia nowego prawa, będącego kontynuacją stanu prawnego II RP i nawiązującego do jego ducha. Orzecznictwo z lat 1940-2012 wyrzucamy do kosza.
 
12. Prawo do posiadania broni dla każdego obywatela,
 
13. Zniesienie wszelkich koncesji i zezwoleń (poza dotyczących bezpieczeństwa energetycznego państwa i handlu bronią).
 
14. Złoża należą w 90% do właściciela terenu jeżeli jest Obywatelem Polskim, takiej ziemi nie można zbyć obcokrajowcowi.
 
15. Zniesienie państwowego monopolu alkoholowego.
 
16. Partia polityczna lub Komitet Wyborczy otrzymywałyby z budżetu pieniądze proporcjonalne do ilości obywateli, którzy głosowali na daną listę. Wprowadzenie JOW do rozważenia.
 
17. Poselski mandat związany (z prawem odwołania Posła przez wyborców)
 
 
Deklaracja Przyrzeczeń Wyborczych(propozycja) – kontraktu wyborczego DWP.
 
1.    Polityka PRO-aktywna - wspieranie przez Państwo i Rząd- Małych i Średnich Przedsiębiorstw, (MiŚ), jako podstawy funkcjonowania Polskiej gospodarki:  70% PKB – 70% zatrudnienia.
2.    Zasadnicza redukcja podatków. Likwidacja podatku CIT i VAT. Dochody Państwa składają się z:
- Podatek dochodowy Liniowy 10% + Podatek Konsumpcyjny – Osoby fizyczne , małe/średnie spółki. 
- Podatek obrotowy: Banki, firmy o dużych obrotach (np. Sieci Handlowe).
- Zamiana części podatku na podatki celowe: Armia/Wojsko, Nauka/Nowe Technologie
- Podatki lokalne
3. Polityka PRO-rodzinna. Wspieranie finansowe wielodzietności. (50tys zł/dziecko lub finansowanie przez Skarb Państwa dostępu nauki i szkolnictwa wyższego).  „Adopcja Polonii”.
4. PRO-społeczna – Wspieranie różnych form społecznej gospodarki rynkowej (model Skandynawski) – jako alternatywy rozwoju gospodarczego kraju, w celu odzyskania kontroli nad handlem i przemysłem.
5.  Wspieranie Banków spółdzielczych i SKOK, Utworzenie Unii Kredytowych w celu odzyskanie kontroli społecznej i obywateli Polskich nad sektorem bankowym kraju.
6. Wspieranie nauki i rozwoju nowych technologii (hi-tech), w celu budowy specjalizacji przemysłowej.
7. Stworzenie „ Banku Ziemi Polski” (BZP)- Przekazanie (nieodpłatnie) gruntów, pozostających własnością Państwa (np. Agencji Rynku Rolnego) lub objętych umowami indeminizacyjnymi, obywatelom: młodym, bezdomnym i bezrobotnym. Bezwzględny zakaz zwracania majątku osobom o innej narodowości niż Polska.
8. Wspieranie finansowe budowy mieszkań i całej infrastruktury dla terenów BZP . Jednoczesne kreowanie miejsc pracy. (Obywatele dostają kredyt od Państwa – na budowę ww mieszkań, który muszą odpracować – zatrudnieniem przy budowie infrastruktury osiedli BZP.
9. Wspieranie wszystkich inicjatyw – w celu obniżania kosztów energii i kosztów życia obywateli RP.
10. Polityka zagraniczna oparta na strategii „Szlaku Bursztynowego” (północ – południe) i związkach sojuszniczych z Chinami.
 
Prócz deklaracji wartości/przyrzeczeń wyborczych należy jako punkt wyjściowy ustalić również: Zasady funkcjonowania Państwa – zgodne z Interesem Narodowym - Polską Racją Stanu. A więc:
 
1.   System sprawowania Władzy w Polsce:Prezydent wybierany w wyborach powszechnych kadencja 7 lat. Prezydent mianuje Rząd - Władza Wykonawcza oraz sprawuje ustawowy nadzór nad wszystkimi instytucjami Państwa.
 
2.   Władza ustawodawcza: Zgromadzenie Narodowe – Sejm – Sejmiki.
 
3.   Rola Państwa – Zapewnienie Bezpieczeństwa Obywateli:Wewnętrznego, Zewnętrznego  Energetycznego, Finansowego oraz Socjalnego.
 
4.   Wojsko Zawodowe, Służby Bezpieczeństwa Państwa – Podległe Urzędowi Prezydenta.SłużbyBezpieczeństwa nie związane z żadną partią polityczną,działają w interesie całego Państwa – nadzorują realizację założeń Polskiej Racji Stanu.
 
5.   NBP – Niezależny, Własność Narodowa, kadencja członków NBP 7lat.50% członków mianowana przez Prezydenta RP, 50% wybierana colat wgłosowaniu powszechnym.
 
6.   Dochody Państwa: Obywatele/małe firmy - Podatki dochodowe Liniowe i konsumpcyjne.Banki, Firmy Ubezpieczeniowe i firmy o dużych obrotach(Sieci Handlowe)- Podatek obrotowy.
 
7.   Reprywatyzacja(Częściowa Nacjonalizacja) Przeprowadzona pod nadzorem instytucji Skarbu Państwa reprywatyzacji oraz uczciwej prywatyzacji uzasadnionej interesami Narodu części mienia społecznego oraz restytucji majątku bezprawnie zawłaszczonego.
 
8.   Wymiar Sprawiedliwości: TK, Sąd Najwyższy NSA (Sędziowie w 50% wybierani przez Prezydenta i ZN; kadencja – 7 lat). Sądy Powszechne: Samorządy – Ławnicy - Obywatele
 
9.   Polityka Zagraniczna:Polska inicjatorem/koordynatorem Federacji krajów Europy Środkowej i Szlaku Bursztynowego. To - Największy (ok 2.5 mln km2 ) i najbardziej liczny kraj Europy (ludność 200mln).  (Polska, Białoruś, Ukraina,Słowacja, Litwa?, Łotwa?, Węgry, Bułgaria, Czechy, Estonia?, Kraje Bałkańskie, Skandynawia? Turcja). Federacja początkowo funkcjonuje jako „strefa wolnego handlu”-wspólna waluta np. TALAR (Polski, Ukraiński etc) oparty na parytecie złota lub pracy.
 
 
Zapraszamy wszystkich do komentarzy, zgłaszania swoich idei do Deklaracji Wartości/Wyborczych. (DKW) To nasz wstęp do demokratycznych prawdziwie obywatelskich wyborów. Poniżej lista propozycji:
 
Deklaracja Wartości:
 
1.    ……………………………………………………………………………………………………………………….
 
2.    ……………………………………………………………………………………………………………………….
 
3.    ……………………………………………………………………………………………………………………….
 
4.    ……………………………………………………………………………………………………………………….
 
5.    ……………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
Deklaracja Przyrzeczeń:
 
 
1.    ……………………………………………………………………………………………………………………….
 
2.    ……………………………………………………………………………………………………………………….
 
3.    ……………………………………………………………………………………………………………………….
 
4.    ……………………………………………………………………………………………………………………….
 
5.    ………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
Lista będzie otwarta przez 1 miesiąc – od dnia publikacji. Wyniki ogłosimy natychmiast, notowania będą podawane na Prawybory.Net. Społeczny Ruch Wyborczy może zacząć swoją działalność od września 2012.
 
Zapraszam do dyskusji, działania i konsolidowania się.
 

KOMENTARZE

 • "Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani, podpisują wstępny Kontrakt Wyborczy (DWP)"
  a jednak stare metody, kojarzą się i z zamordyzmem,

  i z ograniczeniem biernego prawa wyborczego obywateli,

  na dodatek arbitralnie.
 • @Autor
  Należy przywrócić karę śmierci dla zbrodniarzy i zdrajców. - brawo
  Cala reszta tez bardzo interesujaca
  Musimy kupic, przepraszam, zbudowac! - bardzo duzy okurzacz :)
  i zabrac sie za sprzatanie. HEJ!
  Pozniej nieco ogarnac chate i bedzie spoko ;)
 • "Rodzina, (związek między kobietą i mężczyzną) –jako podstawowa komórka społeczna. "
  ja tam wolę, aby podstawową komórką był obywatel,
  czy ludzie stanu wolnego są o tyle mniej warci, że muszą pozostawać poza "podstawowymi" komórkami, czym im ma to grozić ?
 • @interesariusz z PL 19:32:58
  HAHA, a Ty jak zwykle sie boisz, że gdzieś się nie zakwalifikujesz. Nie ma obaw, masz szansę, wystarczy, że ograniczysz wypisywanie głupot. Pozdrawiam
 • "3. Własność prywatna bezwzględnie chroniona "
  a tymczasem, wg 1, życie tylko

  "1. Życie każdego człowieka, obywatela od chwili poczęcia do naturalnej śmierci jest chronione.
  "

  Dokładnie to, co lansuje obecny reżim, dobra materialne burżuazji są lepiej prawnie, a i zapewne fizycznie, chronione niż życie zwykłych ludzi.

  Zabijanie ludzi za to, że wleźli jak "świnie" w szkodę będzie przyjętym zwyczajem.
 • jedna jaskółka nie czyni wiosny
  popieram

  "10. Konieczne wprowadzenie ekstraordynaryjnego Trybunału Narodowego (na zasadach Trybunału Norymberskiego sądzącego nazistów), "
 • a tu mamy pod prąd, prywatyzacja kopalin
  "14. Złoża należą w 90% do właściciela terenu jeżeli jest Obywatelem Polskim, takiej ziemi nie można zbyć obcokrajowcowi.
  "
 • popieram
  "15. Zniesienie państwowego monopolu alkoholowego.
  "

  ale równocześnie testy na obecność metanolu dostępne w każdym spożywczaku.
 • @Łażący Łazarz 19:37:01
  nie, ja się obawiam wszystkich pomysłów, które chcą jakiś ludzi wykluczać,

  czemu twoim zdaniem to głupoty ?

  ile razy małe, z pozoru niewinne, ograniczenia przekształciły się w totalitaryzm ?
 • @interesariusz z PL 19:58:26
  Każy Ruch Społeczny jednak określa warunki kto i dlaczego ma go reprezentować
 • ...!
  "7. Samorządność i demokracja bezpośrednia – jako system budowy państwa obywatelskiego."

  CZAS PODZIĘKOWAĆ ZA DEMOKRACJĘ...
  http://racjonalizm.nowyekran.pl/post/65816,czas-podziekowac-za-demokracje
 • re
  "Zadania administracji kraju na bieżący rok to: Zbilansować Budżet - uzupełnić Skarb Państwa. Zredukować Dług Publiczny"

  prosze o konkrety bo odczytuję to wyłącznie jako kolejne może nieświadomie wpisane polityczne slogany typu "trzeba wesprzeć edukację, zredukujemy podatki, zwiększymy wydatki". Podstawowe pytanie brzmi tutaj JAK bo Tusk też bilansuje budżet wyprzedając SSP, zamykając szkoły i szpitale, przejadając rezerwę demograficzną, wyprzedając spółki wojskowe, spółki komunalne

  podstawowe pytanie brzmi JAK a niestety ani słowa nie przeczytałem JAK pan chce zredukować dług publiczny - inaczej mówiąc: podstawoym punktem programu wyborczego powinno być
  PRAWO PAŃSTWA/NARODU DO EMISJI PIENIĄDZA

  " Podstawowe zadania Ruchu Społecznego to w kolejności: wygranie wyborów Samorządowych, następnie przejęcie kontroli Urzędu Prezydenta, Sejmu/Senatu. "

  Podstawowym zadaniem RS powinna być zmiana naszego kraju na lepsze a nie "przejmowanie" "wygrywanie" "przejmowanie kontroli" bo brzmi to trochę jak manifest partyzantki komunistycznej ;)

  "Złoża należą w 90% do właściciela terenu"

  Złoża powinny należeć w 100 % do społeczeństwa.

  Nie widze też ani słowa o Unii Europejskiej - wyjście z tego molocha to powinien być pkt nr 2 programu wyborczego tuż po odzyskaniu kontroli nad finansami państwa a nie "prawo do broni"

  Państwo po pierwsze niczym firma powinno wykonać bilans kosztów i bilans przychodów. Jeśli chcemy uzdrowić budżet to nie ma zmiłuj się i trzeba podnieść podatki w sposób progresywny i zlikwidować ulgi by później obnizać podatki wraz ze zmniejszaniej administracyjnej roli państwa.

  Polacy - szczególnie ci zarabiający powyżej średniej naprawdę nie potrzebują ulg na dzieci. Polacy potrzebują DOBRZE PŁATNEJ PRACY, i panstwo powinno zapewniać warunki do tworzenia miejsc pracy i godne zarobki. Jesli ludzi będzie stać, to będą tworzyć rodziny a d o tego trzeba poza pracą odpowiednich wzorców kulturowych i społecznych

  trzy - jeśli chcemy kontrolować własne państwo to rząd / NBP MUSI mieć wpływ na kontrolę kursu złotego i samemu ten kurs wyznaczać bo obecnie kurs wyznacza sektor bankowy

  jeżeli chcemy być bogatym krajem musimy zadbać o umocnienie własnej waluty (cel długofalowy 1 złoty = 1 euro) ...

  to tak na szybko

  jeśli chcemy tworzyć deklaracje programowe to takie deklaracje powinny wynikać z szerszego dyskursu bo to co zaprezentowano powyżej jest niestety słabe i jeśli na czele ruchu postawimy jakiegoś dziadka w stylu Szeremietiewa to wróże kolejną kleskę wyborczą.

  nową partię powinny prowadzić tacy ludzie jak Krzysztof Rybiński

  ludzie z nowym spojrzeniem

  ludzie z nową wizją

  nowe pokolenie

  ku przemyśleniu
 • ...!
  "13. Zniesienie wszelkich koncesji i zezwoleń (poza dotyczących bezpieczeństwa energetycznego państwa i handlu bronią)."

  Ponad 90 proc. pracujących wykonuje prace zbędne, szkodliwe, więc przedłużanie takiej pracy, tworzenie msc takiej pracy nie tylko nie polepszy, ale wszechstronnie pogorszy sytuację ekologiczno-klimatyczno-zdrowotno-ekonomiczną społeczeństw, w tym dając pretekst rządzącym psychopatom, debilom do dalszego zadłużania ich ofiar pod zastaw prośmieciowego, pseudousługowego, probiurokratycznego/utopijnego PKB...!


  Praca ma na celu jak najefektywniejsze, z jak najmniejszymi skutkami ubocznymi zaspokajanie racjonalnie zasadnych potrzeb (a nie zapewnianie, na siłę, za wszelką cenę, każdym kosztem, utrzymania (od tego są zasiłki), zwiększanie PKB).

  Z uwagi na efekty/skutki wyróżniamy 2 rodzaje działalności:
  PRACA – jest to racjonalnie - ekonomiczno-ekologiczno-zdrowoto-etycznie - zasadne zajęcie przynoszące najbardziej efektywnie, rzeczywiście, korzyści (np. produkcja zdrowej żywności, energii z źródeł odnawialnych, budowa energooszczędnych budynków, transport publiczny (zbiorowy) wykorzystujący energię odnawialną (na każdym etapie), dostarczanie istotnych, sensownych informacji itp.).

  PŁATNE ZAJĘCIE – jest to irracjonalne, krótkowzroczne, utopijne imitowanie pracy; zużywanie energii, surowców, skażanie środowiska, trucie przyrody, ludzi, tracenie zdrowia, czasu, pieniędzy; postępowanie mające na celu obrót pieniędzmi, pobierając za to zajęcie prowizję, czemu często towarzyszy jeszcze pranie mózgu tzw. klientom, by skorzystali z oferty (np. produkcja tzw. dupereli, w tym zniczy, wiązanek, kwiatów, które po kliku dniach stają się śmieciami, produkcja i używanie lakierów, farb do paznokci, mazideł, trucizny nikotynowej, alkoholowej, szkodliwej żywności i takich dodatków do niej, w tym konserwantów, barwników, większości samochodów osobowych, przemysł jubilerski, zbrojenia, przeznaczanie ropy, węgla, drewna na cele energetyczne, działalność org. religijnych, robienie politycznej kariery, produkcja ogłupiających, wypaczających, zabierających czas filmów, programów w telewizji, radiu (w tym wypłocin reklamowych), podobnie z treściami większości pism, książek, hazard itp., itd.).


  Wydatek jest to opłacanie nieefektywnego, zbędnego, szkodliwego zajęcia, tego skutków.
  www.o2.pl / www.sfora.pl | Czwartek 25.08.2011, 10:28
  ILE KOSZTUJE CIĘ UTRZYMANIE FISKUSA
  By odzyskać złotówkę podatku fiskus wydaje 2,29 zł.
  Na utrzymanie urzędników fiskusa każdy z nas wyda w tym roku 129 zł. To o 3 zł więcej niż w roku ubiegłym - informuje dziennik.pl.
  Na administrację skarbową wydajemy rocznie ok. 5 mld złotych. Z tej kwoty aż 2,5 mld pochłaniają urzędy skarbowe.
  Z wyliczeń portalu wynika, że są one jednak bardzo nieefektywne. Świadczy o tym zestawienie wydatków na fiskusa z kwotami, które udało mu się odzyskać od nieuczciwych podatników. Okazuje się, że pozyskanie każdej złotówki kosztuje 2 zł 29 gr!
  Jednak, jak tłumaczy dziennik.pl, nie jest to wina urzędników lecz skomplikowanego systemu rozliczeń i niejasnych przepisów. | WB

  [Kolejne miliardy wydawane są na doradców podatkowych, księgowych, biura rachunkowe. - red.]
  Bieda, niedobór użytecznych produktów, usług, wynika z działań, produkcji rzeczy zbytkowych, szkodliwych, zbędnych; z powodu marnotrawstwa potencjału produkcyjnego, działań irracjonalnych.
  To racjonalna użyteczność oferty ma decydować o produkcji, sprzedaży, usłudze, a nie pranie mózgów potencjalnym tzw. klientom za pośrednictwem tzw. reklam.
  ZEZWOLENIA/KONCESJE EKONOMICZNO-EKOLOGICZNO-ZDROWOTNO/ETYCZNE
  Na rynku muszą funkcjonować najlepsi, a nie, kosztem zdrowia, jakości, dzięki kombinatorstwu, najtańsi (...) producenci i usługodawcy! Bo trzeba dodać fatalne, kosztowne skutki funkcjonowania takich firm.
  Ilość koncesji np. na otworzenie sklepu, zakładu usługowego powinna być wydawana na podstawie sytuacji ekonomicznej już istniejących firm/liczby potencjalnych klientów. Na zarzut, iż tak się właśnie dzieje (prawa (dzikiego) rynku) odpowiadam tekstem poniżej.
  Trzeba wprowadzić koncesje ekonomiczno-ekologiczno-zdrowotno/etyczne, by nie miało mse - masowe - dogorywanie, egzystencja, zapracowywanie się (praca po 6-7 dni w tygodniu, po 10-12 godzin dziennie nie należy do rzadkości) by tylko przetrwać, bo obok konkurencja tylko czyha.... Taka działalność, oprócz zaharowywania się tych ludzi, prowadzi też do prowadzenia jej kosztem jakości, zdrowia klientów, środowiska naturalnego (...)(bo kogo na dbanie o nie stać...), pracowników, współpracujących firm. W takich warunkach „tańszy”, czyli nierzadko najgorszy, wygrywa. – Jak jeden z oferentów wprowadza tańszą... ofertę, wiadomo jakim kosztem (...), to pozostali mają wybór: albo wziąć przykład albo splajtować. To, co się dowiadujemy z prasy, własnych i znajomych doświadczeń (np. o przebijaniu dat ważności, zepsutej, brudnej, nafaszerowanej chemią żywności, kłopotach z wyegzekwowaniem reklamacji) to tylko wierzchołek góry!
  Częste są też sytuacje rzeczywistego pracowania (np. w sklepach, punktach gastronomicznych, msh usług), łącznie, np.1-2 godziny dziennie, a reszta czasu to czekanie na klientów, którzy za to zapłacą, w tym zdrowiem w związku z ekologicznymi skutkami małej wydajności, efektywności takich rozmnożonych msc pracy, których wybudowanie, wyposażenie i eksploatacja pochłania materiały i energię, więc odbywa się kosztem zużywania surowców, skażania środowiska, trucia ludzi.

  * Jedno miejsce pracy stworzone w ramach popularnego w czasie prezydentury Billa Clintona programu "First start" (dla osób na zasiłkach) kosztowało gospodarkę USA około 250 tys. dolarów!

  [No przecież urzędnicy-swojaki-wyborcy tym się zajmujący nie będą głosować, wraz z rodzinami, za frajer... - red.]


  Racjonalna użyteczność, korzyść z działalności.
  Trzeba ustalać, czy dana działalność jest korzystna - w całym, ogólnym bilansie, a więc jej wpływ na przyrodę i ludzi, bilans zysków do strat; jej racjonalną i etyczną użyteczność - począwszy od np.: wydobycia, transportu, sprzedaży i przerobu surowców, następnie sprzedaży i transportu półproduktów do hurtowni, ich ponownej sprzedaży indywidualnym odbiorcom i ponownego transportu do msa przerobu, wytworzenia docelowego produktu, a następnie jego transport do kolejnych hurtowni, sprzedaż, a z nich do punktów sprzedaży dla indywidualnych odbiorców, ich sprzedaż, po czym jego wykorzystywanie, a na końcu, po zużyciu, jego pozbycie się (przetworzenie).

  -----------------
  Więcej: TO TYLKO... REALIZACJA UTOPII (skrót)
  http://www.racjonalnyrzad.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=12
 • RYSZAR OPARA
  RUCH musi objąć tych, u których wisi na scianie portret Piłsudskiego oraz tych dla ktorych najważniejszy jest Dmowski.

  Ten stary podział MUSI byc zasypany.

  Ale jest kilka ale, wszyscy będziemy budować Polskę, której ustrój nie będzie socjalistyczny. Precz z krypto socjalistami brukselskimi czy moskiewskimi

  Wartosci chrzescijańskie muszą bys fundamentem przemian.

  Naród Polski wreszcie bedzie rządził własnym krajem

  To musi się udać!

  Czas na remont kapitalny Polski.

  Życzę Panu dużo mądrości, wytrwałosci i zdrowia. Prosze poprowadzić Naród Polski do zwycięstwa
 • Deklaracja wartości:
  1. Polska Królestwo Chrystusa Króla i Bogurodzicy Królowej Polski. Reszta mnie nie interesuje zbytnio. Króluj nam Chryste !!!
 • @Wolnyczlowiek 20:13:04
  List do politykow http://www.gloria.tv/?media=270400
 • Jesli ktoś ma wątpliwości co do Intronizacji...
  Króluj nam Chryste !!! http://www.gloria.tv/?media=246794
 • @Wolnyczlowiek 20:40:46
  http://www.gloria.tv/?media=251467
 • No cóż Panie Rysiu
  http://youtu.be/2WrF3lcLUl8

  Pzdr
 • @Łażący Łazarz 19:37:01
  Nie da się w jakiś sposób "poprosić" Redaktora1966, by ograniczył się do wrzucania linków, a nie wklejania tych tasiemców?

  Pozdrawiam

  PS. To tylko taka nieśmiała sugestia.
 • Blogerzy NE
  Widzę, że aktywność i uwagi blogerów są dostrzegane przez Centralę NE - co w jakiś sposób cieszy...

  Skoro powstaje społeczny ruch wyborczy - to jest najlepsza chwila, aby zaprezentować i zaproponować zupełnie nowe myślenie o państwie - zupełnie nową wizję państwa - niektórzy mam nadzieję wiedzą już o co chodzi, zapraszam pozostałych:
  http://freedom.nowyekran.pl/post/67546,polska-naszych-marzen-nowa-wizja-panstwa-organizacja-wladzy-w-panstwie

  To dopiero początek prezentacji całościowego pomysłu na NORMALNE państwo.
  Zachęcam do poczytania, żebyśmy ZNOWU nie dali się wymanewrować ładnymi słówkami i chwytliwymi hasłami :)
 • @Freedom 21:38:25
  To bardzo dobry post. Poprzedni też. Jednak jesteś niepoprawnym marzycielem.

  I może i dobrze :-)
 • Przepiękny Manifest, panie Opara!
  Naprawdę świetny program. Będzie to już chyba czternasty program naprawy naszej Ojczyzny w tym roku pańskim i na tych łamach, a mamy dopiero lipiec. Pomniejszych rezolucji oraz planów budżetowych nie wliczam. Ale nic, panie Opara, tym razem na pewno się wszystko panu uda. Metody implementacji pańskiego programu proszę zostawić jednak profesjonalistom, bo jak panu zapewne wiadomo, parę tysięcy trupa trzeba będzie jednak położyć. Tusk się tak łatwo sam z siebie nie podda. Poza wierchuszką i razwiedką, ktokolwiek by się nie krył pod tymi kryptonimami operacyjnymi, trzeba bądzie wytracić tych wszystkich pokątnych, cichych wspólników, prominencje polityczno-biznesową, sprzedajnych dziennikarzy (pan się nie bój, panie Bogatko, nie będzie bolało) no i trochę trzeba będzie dobrać z niewinnych, dla wzmocnienia efektu pedagogicznego. Jak mus to mus, to trochę tak, jak ubić karpia na święta lub potopić młode kocięta. Biorę to na siebie, mam glajt od naszego Pana Kapelana.

  Ale mam też taki wniosek ulepszeniowy dla pańskiego programu, panie Opara. Właściwie to mój kapral-konfident to wykombinował, ale że on akurat ma wolne i jest na chwilę obecną po osiemnsatym browarze, to ja muszę tutaj po krótce jego pomysł zreferować. Otóż my tu mamy na linii takie programy dowodzenia. Od mniej więcej trzech lat funkcjonują one dość sprawnie, sztabowcy używają ich do szybkiego podejmowania decyzji. Teraz na ćwiczeniach polowych też jest burdel, co prawda, ale przynajmniej już o człowieku nie zapomną, tak jak mi się to kilka razy zdarzyło, gdy siedziałem z plutonem na bagnie w podmokłym okopie, czekając całymi dniami na rozkaz odwołujący nas do koszar. Taki program dowodzenia, gdyby go trochę podrasować to mógłby z powodzeniem zastąpić króla, prezydenta, parlament czy co tam pan, Opara, planujesz zainstalować u nas na Ojczyźnie. I byłby tańszy w utrzymaniu. Jak pan jesteś zainteresowany, to mogę panu piracką kopię z naszego garnizonowego leptopa kopsnąć.
 • A gdzie demokracja bezpośrednia?
  Bez niej to sobie możecie deklarować.
 • @Łażący Łazarz 21:47:49
  Widzę, że komentujesz za Ryszarda.
  Zatem:
  - to nie jest propozycja zmian radykalnych, nie zmienia też podejścia do problemu władzy.
  - ta droga prowadzi do kolejnej kanapy - brak jakiejkolwiek wizji zdobycia społecznego zaufania
  - metoda" wszystko, co chceta' - już nie pobudzi serc i umysłów. potrzeba jest pracy organicznej
  - model zależności (czyli podpisywanie kwitów) też niczego nie zmienia.

  Kończąc: nie tędy droga.

  Freedom - ma już przebłyski nowatorstwa.

  Natomiast; zapoznaj się z nową redakcją Cywilizacji Polskiej.
  W podsumowaniu będzie o kierunkach zmian. Na pewno bardziej radykalnych niż tu proponowane.
  (A tak przy okazji - ta nowa redakcja - to wersja przygotowana na prelekcję na którą nE nie ma czasu).
  Jutro zamieszczę może trzy pozostałe części, aby były znane przed spotkaniem.
 • Chrystus Król albo czeka nas smierc...
  http://echochrystusakrola.info/index.php/czerwiec/602-intronizacja-a-przyszlosc-polski
 • ja w sprawie S24
  nie mogę czynić komentarzy:
  pojawia się komunikat :błąd, spróbuj później.
  Nie wiem w co grane....
  U Państwa tak samo?
 • Czy ja wiem...
  Ta deklaracja wartości i deklaracja przyrzeczeń kopiuje trochę koncepcję z PRAWYBORY.NET. Nie wiem czy warto iść tą drogą.

  Przy okazji:
  "...Wolność, przechodząca granicę zakreśloną przez bezpieczeństwo i pomyślność narodu, potrzebna jest tylko dla łotrów.
  Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę..."
  Henryk Sienkiewicz

  Jak tu dalej będziemy hołubić tę "wolnorynkową", antynarodową, kosmopolityczną, missesowską tłuszczę, to lepiej dajmy sobie siana z polityką... Nikt z Polaków takich nas nie potrzebuje. Obca agentura może i owszem.
 • Droga, a system wyborczy
  Trudno się z Panem nie zgodzć, tylko kto to ma zrobić? Oczywiście nowi i młodzi nie skażeni skorum powanym systemem i nie uparani w żadne układy i sitwy. Czy tacy są jeszcze w tym kraju? Być może są, ale obecnie obowiązujący sytem wyborczy na pewno nie pomoże by mogło się cokolwiek zmienić, jest wręcz szkodliwy. Ordynacja proporcjonalna dalej będzie promować sitwy, układy, towarzystwa wzajemnej adoracji i wspólnych interesów, a nie konkretnych ludzi. Bo jak można wedrzeć się do Sejmu, Rady Powiatu, Rady Gminy czy Rady Miasta nie należąc do takich właśnie "układanek". Tak wedrzeć się, celowo używam takiego określenia. Ten próg wyborczy to zapora dla ludzi z poza układu i jednocześnie hamulec dla gospodarki, odnowy i prawdziwych zmian. Czy jednomandatowe okręgi wyborcze będą tym co przyniesie oczekiwane zmiany? Nie wiem, być może, ale jak narazie to tylko inicjatywy oddolne o szerokim społecznym zasięgu są w stanie dać ten zaczyn, który rozwali w przyszłości istniejący układ. Innego wyjścia po prostu nie ma. A wszystko wskazuje na to, że chyba zbliża się ten przełomowy moment, bo obecna "Polska Droga" prowadzi tak naprawdę do nikąd.
  Pozdrawiam
 • @Ryszard Opara
  A ja uważam, że napisałem lepszą deklarację: http://gps65.nowyekran.pl/post/123,deklaracja-celow-i-obowiazkow-wladzy-publicznej
 • a jaka stawka tego podatku obrotowego?
  bo zainteresowany jestem. może skupmy się zamiast od razu na rewolucji na jakimś celem małym i łatwo osiągalnym, a jak się uda to za ciosem! Boję się, że środowisko NE jest zbyt małe i hermetyczne do rewolucji.
 • @Pan podporucznik 21:51:32
  Ryszard idzie od ogółu do szczegółu. Chyba dobrze. Rychtuj kosy na sztorc
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:43:00
  Komentuję bo generalnie mi sie program podoba a Ryszard opublikował i pojechał w trasę.

  Swoje uwagi zawrę we własnej notce jak tylko znowu znajde czas na pisanie.
 • @alandir 23:01:23
  Wszak skomentowałeś
 • @ Ryszard Opara @Andrzej22 03:49:23
  1/ Panie Ryszardzie niech Pan zauważy, ile problemów rzucił tu @Andrzej22 03:49:23.
  Ja też ich mam masę! Ale żeby nie robić tu tłoku swój wstępny głos do dyskusji umieściłem na blogu "POLSKA DROGA CZY LISTA MARZEŃ RYSZARDA OPARY ! Zacznijmy zaraz od: List wrogów i przyjaciół Narodu Polskiego !" i tam Pana Zapraszam!
 • Ba no cóż
  Nihil novi sub sole.Nudy na pudy,czyli żywot głupka
 • @luiza 08:09:34
  Dopiero 9- ty manifest? Nie czternasty? Musiałem się chyba pomylić i wliczyć też Programy Naprawy Narodowej, wygłaszane przez mojego bezpośredniego przełożonego w stopniu kapitana. On je wygłasza przeważnie przy sobocie po capstrzyku, u nas na odwachu. A tam, w przytulnej kanciapie, w miłym towarzystwie dyżurnych kadrowców, już po służbie wyluzowany, wszystko mi lepiej go głowy wchodzi, więc jakoś tak mi liczba 14 utkwiła. I nie nazywałbym tych pogawędek pajacowaniem, to raczej forma kreatywnego, stymulującego brainstormingu.

  Na waszych cywilnych stopniach to ja się nie znam, nie wiedziałem, że pan Opara jest doktorem. Ciekawe, co on leczyć potrafi. Bo my, na dzień dzisiejszy, taki wstydliwy problem mamy na jednostce. Jeden szeregowy powrócił z urlopu z opryszczką na gębie. A że my tutaj w kantynie dystrybutor kawy zbożowej posiadamy i z kilku jednorazowych plastkikowych kubków kawę pijamy już od lat, to teraz wszyscy z herpesami biegamy. Maski gazowej włożyć się nie da, tak nam wargi spuchły. Nasz felczer kazywał nam czosnkiem pyski smarować i rutinoskorbin dawał, ale on nie jest doktorem, więc nic nie pomogło. Może pan doc Opara na to też cuś poradzi?
 • @Andrzej22 03:49:23
  Jaruzelski i Kiszczak do pudła do końca życia albo kara śmierci. Znów bawisz się w manipulację bo jak zwykle nie masz argumentów.
 • @luiza 08:09:34
  Pozdrowienia dla Alefa. Jeżeli juz mowa o pajacach ;-)
 • @Pan podporucznik 08:57:37
  Panie podporuczniku.

  "Capsztyk", nie capstrzyk.

  Tak pisze nasz kapral i tego mamy się trzymać, bo zagroził, że będziemy kible do rana żyletkować.

  Pozdrawiam

  PS. Czy nie czas na awans?
 • @Andrzej22 03:49:23
  Mam nadzieję, że o to samo zapytałeś wcześniej PiS. Czy mógłbyś zatem podzielić się wiadomością - jaką otrzymałeś odpowiedź?
 • @luiza 08:09:34
  Zdaje się, że pomyliłaś portale. Tutaj nie chlapie się jęzorem w wyścigach z Merkel o bojkotowaniu Euro 2012 na Ukrainie. Rozdziawianie gąb z podziwu odbywa się na innych portalach.
 • @luiza 10:52:54
  Nie wynajmuje się dla miernot.
 • @Andrzej22 10:53:18
  Znowu? A kiedy powierzył?
  Insynuacje za insynuacją. To są pytania podstawowe? Chyba z podstawówki.
 • @Łażący Łazarz 20:02:04
  "(wstępna ocena PKW). "

  również szefa należy czytać z uwagą.
 • @thot 20:09:45
  wolę soscjalizm niż wyścig szczurów z tobą o to, kto będzie panem, a kto niewolnikiem.
 • @
  No i się zaczyna. Co z jaruzelskim, co z kiszczakiem, co z psem sąsiada który sra mi na trawnik. Ludzie po co tracicie czas na jałowe kłótnie i przysrywanki. Poprosił grzecznie o propozycje i komentarze bo sprawa jest całkowicie otwarta a Wy jedziecie jak po burej suce a nic nie macie konstruktywnego do zaproponowania. Jaka macie alternatywę dla PoPiS-dowskiego układu ? Lata biadolenia i g***o z tego będzie bo znów do wyboru będzie dżuma lub cholera. Przestańcie czepiać się szczegółów. ZGŁASZAJCIE PROPOZYCJE
 • @luiza 11:31:06
  Poszukaj równego sobie.
  Trzeba mieć odrobinę dobrej woli, żeby ze mną rozmawiać. Nie mam czasu i ochoty wypełniać Twoich zaniedbań w leczeniu kompleksów.
  Zajmij się rzeczowością wypowiedzi a skończą się Twoje problemy.
 • @brzytwa 11:44:41
  słusznie, zupełnie mnie nie interesuje kiszczak,
  tylko szabrownicy, co rozkradli majątek narodowy,

  można by pisać konstruktywnie,
  ale na to trzeba poświęcić trochę czasu,

  dlatego tymczasowo tylko uwagi o elementach nie do przyjęcia,
  Pan Opara też mógłby wystrzegać się pomyłów, które trącą przerabianymi już w historii reżimami.

  Ale skoro po raz kolejny nie chce odstąpić od zasady wyższości ochrony praw do dóbr materialnych nad ochroną życia ludzkiego, to wychodzi z niego taki kolejny, tylko na razie mniej buńczuczny JKM.
 • @Andrzej22 12:19:43
  Przeczytałem dwa punkty i od razu widac że niczego nie posiadasz we łbie poza jadem którym pryskasz na boki jak prysznic a z tego i tak ciepły mocz powstaje.
  Zabierz się za myślenie a emocyjki schowaj do szuflady głęboko.
  Jak przeczytam do końca to się jeszcze wypowiem.
 • @Andrzej22 11:45:36
  Oczekuję mądrej dyskusji - tak na początek, bez wtłaczania Kiszczaka i inputowania Jaruzelskim tam gdzie dla tych indywiduów miejsca nie ma.
  Spytaj Gazetę Polską czy u nich pracuje była sekretarka Jaruzelskiego, która wykradała dla niego materiały z Tygodnika Solidarność. Ciekawe co Ci odpowiedzą. U nas takich kreatur nie ma, natomiast wciąż pojawiają się insynuacje takich jak Ty.
 • Panie Ryszardzie - szacunek za wykonaną pracę
  mam tylko jedno "ale" odnośnie strategii działania:

  przedstawiony program jest dość szczegółowy, raczej skierowany do obywateli o skłonnościach prawicowych
  i jak widać po dyskusji na tym w sumie skromnym forum już wzbudza wiele kontrowersji....
  każdy szczegółowy program przedstawiony poza formułą POPISSLDPSL tylko jakimś cudem w powszechnych wyborach otrzyma więcej niż 10% - a to i tak za mało...

  co proponuję:
  1. zawężyć program, z którym wybrana grupa ludzi pójdzie do parlamentu
  2. program obejmie zmiany w konstytucji polegające na:
  - wprowadzeniu inicjatywy ludowej
  - możliwości uchylania ustaw sejmowych w referndum
  - ograniczenie liczby posłów do 200
  - likwidacje urzędu prezydenta
  - senat jako izba samorządowa
  - wprowadzenie zasady odpowiedzialności przedstawicieli za złożone obietnice wyborcze (kontrakt wyborczy)
  - likwidacja NBP , systemy barterowe, waluty lokalne
  - obywatelski wymiar sprawiedliwości (dopuszczenie do obejmowania funkcji na podstawie wyborów)
  3. po uchwaleniu tej zmiany rozwiązanie parlamentu i nowe wybory

  to i tak być może zbyt wiele
  ale ta formuła daje SZANSĘ NA PRAWDZIWĄ ZMIANĘ poza kontrolą układu politycznego, bo ten program i gwarantujący jego wdrożenie LUDZIE są w stanie przekonać 2/3 wyborców spośród wszystkich od lewa do prawa

  po zmianie i podczas nowych wyborów będzie przestrzeń do prezentowania poglądów bardziej skonkretyzowanych i dedykowanych wybranym grupom

  oczywiście naród, wartości chrześcijanskie itp. - dużo o tym mówiono przez ostatnie 22 lata i ... co z tego zostało?

  mamy w tym kraju już więcej niż milion osób, którzy nie identyfikują z tymi wartościami - ja bym ich głosów nie odrzucał, bo wielu z nich patrzy na problemy dość podobnie do nas i ma to swoje odzwierciedlenie w poparciu przez nich większości z ww. punktów - odbyłem ostatnio dziesiątki rozmów i mamy więcej wspólnego niż się może wydawać

  pomyślmy o tym i zaatakujmy system szerokim frontem
  projekt zmian konstytucji powinien mieć symboliczne 1000 znaków
  krótko ale konkretnie
  a potem ludzie będą sami rządzić i....ponosić konsekwencje

  dzisiaj rządzą magowie polityczni - my ponosimy konsekwencje

  to oczywiście szerszy temat, który wkrótce postaram się rozwinąć

  pozdrowienia!
 • @Pan podporucznik 21:51:32
  "sprzedajnych dziennikarzy (pan się nie bój, panie Bogatko, nie będzie bolało)"

  No Panie Podporuczniku;)
  Za takie teksty najwyższa pora na awans!

  Dawno się tak nie uśmiałem:))))
 • @luiza 12:25:32
  Słuszna uwaga. Na "Ty" poszedłem z rozpędu. Przepraszam.
  A poza tym, nie trzeba być mechanikiem żeby odróżnic urwany tłumik w aucie od nieurwanego i nie trzeba być fizykiem żeby trzymać równowagę w pozycji pionowej. Tak samo nie trzeba być lekarzem, by zauważyć, że ....
 • SZANOWNY PANIE OPARA - PRZEKONAL MNIE PAN, JEST PAN MOIM KANDYDATEM
  Od dawna czytam uwaznie panskie wypowiedzi, mysle nad nimi.

  Obecna wypowiedzia przekonal mnie pan ostatecznie do zgodzenia sie z panskimi opiniami na sprawy polskie. Jestem gotow glosowac na pana, gdyby zalozyl pan partie polityczna.

  Z szacunkiem,

  bloger Marky
 • @Andrzej22 14:39:06
  Nie muszę zapominać tego czego nie ma. Naprawdę chcesz analizować kto z kim współpracował w latach 90-tych w innych okolicznościach i realiach? Niemiałbys juz dziś na kogo głosować. Tym bardziej, że Twoje autorytety robiły to na polu politycznym a nie jako zwykli biznesmeni, którzy wtedu wrócili do Polski.
 • @radosław1 13:52:52
  TY jest zwykła netykietą blogosfery, nie przesadzajmy.
 • @konserwa70 12:42:27
  ograniczenie liczby posłów nie pasuje do reszty tez,

  zgadłem ?

  na tym polegała twoja indoktrynacja ?
 • @radosław1 13:52:52
  czemu, w internecie od zawsze był zwyczaj tykania,

  ja, jak piszę do kogoś Pan, to jest to wyrazem co najmniej rezerwy.
 • @Andrzej22 14:39:06
  "bedzie słuzył Polsce i zwalczał największego wroga Polski-Michnika, "

  tu się podpisuję,

  przy okazji przypominam, że Michnik za swoją działalność został obrany Żydem Roku. Przez Żydów.
 • @luiza 14:17:18
  Coraz więcej daje Pani dowodów na właściwą diagnozę (bez urazy). "Brzoza" zabrzozowała Panią solidnie i jak sądzę - nie tylko "brzoza". I tutaj się różnimy o całą epokę. A dlaczego tak się stało? Najzwyczajniej w świecie uciekam od takich jak Pani na drugą stronę ulicy i nie muszę sobie zaśmiecać głowy i życia bylejakością.
  Proszę zrozumieć, że nie ma mnie wśród ludzi co powtarzają, co im powie tefałen i nie ma mnie wśród ludzi co powtarzają co im powie Macierewicz.
 • @Andrzej22 14:18:23
  Masz kłopot z czytaniem rzeczywistości nie od dziś i wiadomo dlaczego.
  Podłapałeś kilka sensacji w życiu i zaczęło Ci się wydawać, że już coś wiesz i nie musisz się już rozwijać. Tak mają najczęściej mało rozgarnięte osoby, które jeszcze nie aż tak dawno można było spotkać w dużych gromadach pod budką z piwem.
 • @Łażący Łazarz 15:35:47
  Dotychczas tak mi się wydawało jakoś ale samokrytycyzm tez posiadam i "zapiekłość" wystudzam jeśli trzeba.
  Dziękuję za słowo:)
 • @interesariusz z PL 16:09:33
  To faktycznie dziwny problem z tym 'tykaniem' w necie.
  Kiedy piszemy pod nickiem do nieznanego nicka, to 'tykamy'.
  Kiedy piszemy do osób znanych z życia publicznego, to w naturalny sposób zwracamy się do nich konwencjonalnie.
  Kiedy piszemy do osób używających imienia i nazwiska w 'nicku', to zachowujemy się różnie. Czasami w prywatnej wymianie zdań ustalamy to sobie, że stosujemy różne formy, prywatnie jesteśmy 'na Ty', a oficjalnie 'na Pan/Pani, albo też prywatne ustalenia przenoszą się na forumowe, bez ustaleń.

  Jednym słowem galimatias.

  Powiem tak: pisałam na NE np. do RedNacza, lub jego zastępcy na TY, a kiedy się z nimi spotkałam w tzw. realu, to tylko raz, na początku rozmowy powiedziałam 'Pan'.
  Ten jeden ich uśmiech, te niewerbalne sygnały odbierane w pierwszej rozmowie na żywo, spowodowały, że bez żadnej 'krępacji" rozmawialiśmy jak dobrzy znajomi :-))), 'na Ty'.

  Inaczej rozmawia się oficjalnie z właścicielem NE. Nie przedstawiłam się z mojego nicka w tej pierwszej rozmowie (moja niezręczność?), dlatego jednakowo zwracam się do niego pisząc i rozmawiając.

  No! Galimatias! JanKamyczek potrzebny dla Internetu od zaraz ;-)
 • @Autor
  Jakoś ciężko się zorientować o co w tym chodzi.

  1. Jeśli takie wzniosłe deklaracje mieszają się z ideologicznymi deklaracjami i wezwaniem do rozliczeń, to ja się zastanawiam co tu jest najważniejsze? Czy dobro Ojczyzny jest główną siłą napędową tych działań, czy też ich celem?
  Piszę to mając w pamięci swoje działania sprzed ponad 2 lat (http://konserwatyzm.org/demokracja/item/13-konsensus, http://konserwatyzm.org/demokracja/item/7-jakiej-konstytucji-potrzebuje-polska). Byłem wówczas głęboko przekonanym, że należy szukać wartości, które byliby skłonni zaakceptować Polacy w zdecydowanej większości. Tu widzę podejście zupełnie inne. Dlatego szanse na powodzenie oceniam na poziomie zera.

  2. Jeśli od wartości przechodzimy do konkretów (jak stawki podatkowe), to wymagałoby choćby minimalnych obliczeń i uzasadnień. Śledząc działania proreformatorskie wokół NE dochodzę do przekonania, że są one w duchu TKM. Chyba nie tędy droga.
 • @Andrzej22 17:06:07
  I sam widzisz, że miałem rację. Ty musiałeś nabierać szlifu tu i tam, a i tak zapluwasz się z rozpaczy na świadomość gdzie jesteś jak rano patrzysz w lustro. Ta rozpacz Cie nie opuści do czasu gdy nie zaczniesz myśleć. A jak to zrobić to mnie nie pytaj.
  Twoje ubogie epitety zdradzają Cię na kilometr, a niemoc i trzepotanie skrzydełkami bywa żałosna.
  Na początek poczytaj na NE trochę tekstów i nie odzywaj się przez dwa tygodnie. Zapewniam, że zaczniesz mądrzeć.
 • @Andrzej22 17:45:30
  Rób co chcesz. Zdaje się, że jesteś dorosły.
 • @autor
  //Zlikwidować niewydolną biurokrację //

  Pierwsze trzeba skrócić prawo o 90%.

  Kto tego nie wie, tylko udaje ze się na czymś zna.
 • @luiza 12:25:32
  Ty masz Lusia zasadnicze problemy z pamięcią. Juz Ci kilkakrotnie wykładano, że się w sieci nie "panuje", a się ciągle pieszczot dopominasz.
  Jeszcze półbiedy jak ktoś pod własnym nazwiskiem się produkuje, ale panowanie do nicka, to... Ty masz jakiś kompleks, albo Ci tak często nadskakują z okazji twojej fuchy, że jak ktoś tego nie robi, to w oburzonko paniusia wpada...

  interesariusz z PL, rezerwy, albo szacunku szczegolnego, ale to zależy od Ciebie, dopominać się nikt nie powinien.:p
 • --- poczytałam sobie --blogerów
  --------- 10 żydów PRACUJE na dobrobyt 11 żyda
  ---------10 Polaków --wbija w BRUK !! 11 Polaka
  --SZALOM już niebawem -będziecie państwo mówić we drzwiach -Pana WASZEGO / oczywiście z czapką w ręku :)) /
 • @ninanonimowa 00:31:19
  Przestan!

  Wroc do Slowa Boga!!!

  Polska jest NIEWAZNA, bo tylko wola Boga jest wazna!

  Milujesz Polske ponad Boga?
 • bar-bara
  -- Bóg jest wszędzie --POLSKA JEDNA --
 • @ninanonimowa 00:52:43
  NIE!

  Polska jest NICZYM w PLANIE Boga!


  NIE ma Polski i nigdy nie bylo!!!


  Jest TYLKO BOG!!!
 • bar-bara
  --to Twoja wersja / Bóg jest cielesny --wszak ucztował u LOTA -jadł / pił / rozmawiał -- a może to przybysz z innej planety ?? -pooglądaj sobie kochana dla rozluznienia emocji !! -----STAROŻYTNI KOSMICI yutube --Bóg się na ciebie nie pogniewa :)))) DOBRANOC !!! / ANIOŁ STRÓŻ niech nad Tobą czuwa !! wierzę w anioły /
 • @ninanonimowa 01:12:54
  NIE, tak nie jest!

  Polska (Niemcy, Francja, Izrael, USA...) NIGDY nie byly w planach Boga i NIGDY nie beda!

  Aby zrozumiec to, musisz poznac Biblie.
 • Autor
  90% komentarzy pod tym postem jest kompletnie nie w temacie. Bezsensowne pyskówki i dyskusje o "dupie Maryny" . Panie Ryszardzie niech Pan robi swoje i nie zwraca uwagi na wiecznie niezadowolonych malkontentów którzy wypatrują deszczu gdy słońce świeci a gdy spadnie to marudzą że mokry. Gdyby nawet dał im Pan sztabkę złota to będą marudzić że nie dość że taka mała to jeszcze ciężka. Dla wielu Polaków narzekanie to chyba już jedyny sens życia i strach ich ogarnia co by było gdyby świat się zmienił na lepsze i nie można było marudzić. W związku z tym że prosił Pan o propozycje i uwagi to z mojej strony proponuję aby zaprosił Pan do współpracy Andariana, GPS.1965, Freedoma. Ma Pan u mnie otwarty kredyt zaufania i myślę że nie tylko u mnie. Na pewno wiele osób identyfikuje się z częścią Pana poglądów tylko nie włączają się do tych bezsensownych dyskusji pod postem Pozdrawiam.
 • Władco Szanowny...
  Jeśli już się upiera Pan przy parlamencie
  To jako punkt pierwszy proponuję:

  Posłowie i senatorzy SĄ ZOBOWIĄZANI GŁOSOWAĆ ZGODNIE Z WOLĄ WYBORCÓW W SWYCH OKRĘGACH.
  I - zadłużenie kogokolwiek bez jego zgody - jest sprzeczne z konstytucją.
  Podlega karze... rok... dwa... trzy...

  A resztę deklaracji - uzgodnić demokratycznie.

  Sądownictwo oprzeć o Magna Carta - (GB 1205)
  "Każdy obywatel ma przywilej być sądzonym przez równych sobie".
 • Społeczny Ruch Wyborczy
  To jest błędne podejście, wybory są tylko cyklicznym i póki co iluzorycznym wizualizowaniem tzw demokracji III RP. W praktyce nawet korzystny dla nas wynik przejdzie przez PKW, sowieckie serwery i będzie jak w 1947. Nic nowego.

  Zatem RUCH, ale nie wyborczy, oczywiście takowy też musi działać i to non stop (bez łamania prawa wyborczego), ale w ramach szerszego ruchu. Dlaczego nie jest rozumiana potrzeba ogólnego ruchu, stałego. Polacy nie dadzą się wykorzystać jako plecy tylko do wyborów, do wyniesienia do parlamentu nowej siły.

  Start ruchu widzę ze startem tygodnika NE. Inaczej nie damy rady.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031