Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
413 postów 2186 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Kapitalizm – Made in Poland?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Reforma finansów Systemu Bankowego

 

1.Naprawa Rzeczpospolitej MUSI rozpocząć się od odzyskania przez NARÓD kontroli
nad emisją pieniądza Narodowego – poprzez odzyskania kontroli NARODU nad NBP.
 
Najważniejsze zasady ustroju RP określa Konstytucja:.
 Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.                       
Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej.
 
Art. 3. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu.
 
Art. 4. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
 
Te pierwsze artykuły Konstytucji określają podstawowe cele ustrojowe RP i temu muszą służyć się wszystkie inne artykuły oraz ustawy obowiązujące w Naszym Kraju.
2. Pieniądz polski jest „pieniądzem narodowym” - jego właścicielem jest Naród Polski. System finansowy państwa powinien być ukształtowany tak, aby dzięki niemu można było bez przeszkód realizować cele ustrojowe RP -czyli wspólne dobro wszystkich obywateli.
3. W myśl art. 227, pkt. 1. Konstytucji: Centralnym bankiem państwa jest NBP. Przysługuje jemu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski -  odpowiada za wartość polskiego pieniądza.
Od 23 lat polityka finansowa władz NBP nie spełnia konstytucyjnego prawa dbałości o dobro wszystkich obywateli.Dopuszczono Banki prywatne (zagraniczne) do przywileju emisji pieniądza w Polsce. Art. 227, p.1Konstytucji jest nagminnie łamany przez te banki, które za zgodą NBP – dokonują emisji pieniędzy w postaci elektronicznej, -kredytowej. To „Bezprawie konstytucyjne” - nazywane jest dla niepoznaki "kreacją pieniądza".
4. NBP (wyrażając zgodę na kredytową emisję), jednocześnie wstrzymuje się przed emisją pełnowartościowych pieniędzy narodowych. Pieniędzy, których przecież nie trzeba zwracać których istnienie to normalna, rynkowa  „monetyzacja” wytworzonego przez społeczeństwo majątku. Efektem prowadzonej w taki sposób polityki finansowej jest(między innymi) deficyt budżetowy państwa, powiększanie się zadłużenia obywateli a więc także obszaru biedy i ubóstwa wśród Polaków.
Sytuacja w Polsce nie jest wyjątkowa. Większość państw, które stosują neoliberalny model finansowy ma podobne problemy. Ich zadłużenie zagraniczne jest nawet nieduże, ale za to deficyt budżetowy jest bardzo wysoki. Dotyczy to większości państw UE. W skrajnych wypadkach państwom tym grozi bankructwo np. w Grecji, Hiszpanii,
5. Sukcesem ekonomii liberalnej w walce z pieniądzem narodowym było wyrugowanie zasad jego emisji z oficjalnej myśli ekonomicznej. Dla wielu współczesnych ekonomistów a także ludzi wykształconych, słowa: „emisja pieniądza” wywołują lęk i argumenty inflacji. (Od 200 lat panuje w ekonomii liberalnej przekonanie: „emisja pieniędzy nieuchronnie powoduje inflację”. To nieprawda - inflacja jest rezultatem zmiany (WZROSTU) proporcji ilości pieniędzy do ilości dóbr konsumpcyjnych na rynku. Zmniejszenie tej proporcji może być przyczyną deflacji oraz zastoju gospodarczego. Względnie „stała/stabilna proporcja” jest rozwiązaniem optymalnym, zabezpiecza przed deflacją i tzw. „nadprodukcją” - pozwala ludziom zaspokoić ich potrzeby a jednocześnie producentom osiągnąć planowany dochód i zysk.
6. Emisja pełnowartościowego pieniądza narodowego ogranicza (lub nawet eliminuje) potrzebę zaciągania kredytów, oprocentowanych długów przez Państwo, firmy i osoby prywatne. A brak państwowych długów to najlepsze i wymierne obniżenie podatków!!!
Emisja pieniądza narodowego doprowadzi do nowej konstrukcji budżetu państwa, w którym po stronie przychodów liczy się nie tylko podatki, ale przede wszystkim zysk z „monetyzacji” osiągnięć gospodarczych całego społeczeństwa, jak też przyrostu PKB (bez względu na zastrzeżenia do tego wskaźnika). Takie liczenie dochodu w budżecie pozwala właściwie oszacować i stwierdzić czy mamy deficyt czy też nadwyżkę budżetową.
Emisjapełnowartościowego pieniądza zapobiega powstawaniu monopolu finansowego. To doprowadzi do obniżenia cen rynkowych. Obecnie są one powiększane średnio o 30% ze względu na „koszty kapitałowe”, czyli konieczność spłaty kredytów. (Nawet ludzie, którzy nigdy w życiu nie wzięli kredytu, spłacają go średnio na poziomie 30% rocznie kupując dowolny towar).
7. W interesie wszystkich Polaków jest odzyskanie narodowego, społecznego, prawa do emisji pieniądza, gwarantowanego w konstytucji (w art.227, pkt. 1. Konstytucji R.P.) NBP jest zobowiązany prawnie ustawą zasadniczą do emisji pełnowartościowego pieniądza, mającego pokrycie w dobrach konsumpcyjnych i w wytworzonym majątku. To pokrycie można określić mianem parytetu dóbr. Zasady tej emisji powinny zostać zapisane w Ustawie o NBP, którą trzeba zmienić i uzupełnić.
W obecnej sytuacji Naszego Kraju konieczna jest Nowa Architektura Finansowa”. Może to być również właściwe rozwiązanie dla innych państw Europy Centralnej, (zainteresowanych np. stworzeniem Federacji Krajów Europy Centralnej).
7. Trzy Zasady Nowej Architektury Finansowej- (NAF):
I zasadaNAF - program emisji pieniądza „Pro Publico Bono”. Przyrost ilości pieniądza wyemitowanego przez narodowe banki centralne, pozwoli na szybkie rozdysponowanie efektów pracy wspólnoty narodowej lub europejskiej. Potrzebne inwestycje mogą być realizowane poprzez emisję wyprzedzającą przyrost dóbr, która zostanie rozliczona po uruchomieniu produkcji i zakończeniu inwestycji.
II zasadaNAF -to dążenie do demokratycznego rozkładu  pieniądza we wspólnocie. (Zgodnie z art. 1 i art. 2 Konstytucji R.P). Nie oznacza wdrażania zasady „równo dla wszystkich”, to realizacja zasady sprawiedliwości społecznej. Nadmierne różnice w dochodach powodują rozwarstwianie się wspólnoty, utratę więzi międzyludzkich - zjawiska tzw. wykluczenia społecznego. To może mieć to negatywny wpływ na gospodarkę. Słuszne może być „dofinansowywanie” zarabiających najmniej, aby zachować należytą kondycję społeczną oraz „popyt efektywny” - w społeczeństwie na optymalnym poziomie. Procedurą jaką warto zastosować jest zwolnienie najuboższych z płacenia podatków. Jeżeli to będzie niewystarczające należy rozważyć wypłacanie kwot zasiłku - „dochodu gwarantowanego”   
III zasada NAFto gospodarka i bankowość „bez-odsetkowa”. Jest to naturalna konsekwencja dążenia do wyeliminowania lub osłabienia roli oprocentowania i odsetek. Podstawową cechą gospodarki bez-odsetkowej jest uprzywilejowanie gospodarki realnej - dzielenie się realnym zyskiem wynikającym z jej prowadzenia. Realny zysk pojawia się jako skutek wzrostu ilości lub jakości dóbr. W zasadzie nie ma innej gospodarki jak realna, a więc powinna ona być jednocześnie gospodarką bez-odsetkową. Taka gospodarka potrzebuje bez-odsetkowej bankowości. Jej podstawą jest zysk, którego efekty w postaci wzrostu PKB są monetyzowane i zwiększają ilość pieniądza.
 
Prowadzenie emisji pieniądza narodowego jest warunkiem dbałości o dobro wspólne obywateli  i sprawiedliwość społeczną. To obowiązek wobec wszystkich pracujących, ich wysiłek jest „monetyzowany” -wzbogaca skarb państwa, budżet, znajduje inne społecznie akceptowalne zastosowania. Aby realizować pomyślność narodów w Polsce i w Europie Centralnej - opartą na zasadach sprawiedliwości społecznej, trzeba odbudować poczucie ludzkich więzi zawartych we wspólnych zasadach wartości - płaszczyzny porozumienia dla wszystkich obywateli.
Część II -
Jak zbudować Polski kapitalizm – bez kapitału? - (albo z kapitałem w obcych rękach)?
 
Propozycja sterowanej „ Nacjonalizacji” sektora Bankowego:
 
Wiadomo, że NBP posiada spore rezerwy walutowe. Sięgają one 350mld zł? Istnieje realne zagrożenie i obawa, że w najbliższej przyszłości rezerwy te mogą być w znacznej części (lub nawet w całości) przejęte przez „światowych” specjalistów/spekulantów walutowych. Wiąże się to ściśle z obecną, bardzo niepewną sytuacja gospodarczą kraju/Świata, kryzysem strefy Euro. Rząd Polski, może być przekonany, dostać propozycje „nie do odrzucenia” od fachowców duetu Merkel-Sarcozy. (może nawet w rozszerzonym gronie „Pu-Me-Kozy”) do wspierania kursu złotego oraz upadających banków UE. Wszystko oczywiście w celu „ratowania Polskiej gospodarki”, funkcjonującej w systemie naczyń połączonych UE - zmagającej się z kryzysem finansowym Grecji, Włoch, Hiszpanii - kryzysem światowym. W każdym przypadku będą to pieniądze stracone – a zarobią na tym głównie międzynarodowe fundusze inwestycyjne i globalni spekulanci.
 
Pamiętamy, że nawet dużo bardziej zasobna gospodarczo Wielka Brytania, nie zdołała ochronić funta przed „fluktuacjami” rynkowymi, sterowanymi przez Georga Sorosa. Prawa rynku są proste: „Rynek ma zawsze rację” a Polska waluta musi obronić się sama. To samo dotyczy banków. Nie należy sztucznie, za wszelką cenę podtrzymywać agonii instytucji finansowych. Muszą zrobić to same – albo po prostu ogłosić upadłość.
 
Uważam, że należy rozsądnie wykorzystać fundusze w dyspozycji NBP i na tej podstawie zbudować prawdziwie Polski system bankowy. A więc:
Podstawa odbudowy Polskiego (prawdziwie Polskiego) systemu bankowości – to NBP oraz  emisja pełnowartościowego pieniądza narodowego. Pod kontrolą Narodu.
 
1. NBP - początkowo tworzy oddziały w każdym województwie i pododdziały w dużych miastach. Oddziały te docelowo przekształcone będą w Banki Komercyjne Wojewódzkie? –
sprzedawane inwestorom przez GPW. NBP odzyskuje w ten sposób zainwestowane fundusze - ale utrzymuje istotną, kontrolną „pozycje” w utworzonych bankach.
 
2. NBPwspółpracuje, koordynuje i finansuje rozwój Banków Spółdzielczych, „Skok­-ów”  oraz rozmaitych Unii Kredytowych (lokalnych społeczności, organizacji zawodowych) etc.
 
NBP Oferując kredyty i produkty bankowe – nisko lub „bez-odsetkowe” – będzie bardzo konkurencyjne na rynku banków prywatnych. Zamiast inwestować i „dokapitalizowywać” istniejące Banki prywatne (głównie zagraniczne), co wydaje się koniecznością, w obecnej sytuacji finansowej –trzeba pozwolić im na upadłość, lub przejąć aktywa (i pasywa?) - rozwijając własny, Polski system Banków – powiązanych wyjściowo z NBP. Zgodnie z zasadą: Lepiej zburzyć walącą się strukturę i zbudować nową, zamiast remontować starą. 
 
3. Reforma strukturalna systemu bankowego, NBP, emisji pieniądza powinna być całkowicie powiązana oraz zintegrowana z reformą finansów publicznych oraz systemu podatkowego.

Ryszard Opara

Zdjęcie powyżej obrazuje dzisiejszy stan finansów państwa

KOMENTARZE

 • @Antoni1 09:55:01
  Jerzy Zdziechowski –minister skarbu z latach 1925-1926. Prekursor koncepcji „monetaryzacji parytetu gospodarczego”. Autor książki „Mit złotej waluty”.
  http://m.nowyekran.pl/01b271fe3fb3d82af51a371ad2f8f1c1,0,0.jpg

  Mamy kontynuować jego dzieło.
 • @Ryszard Opara
  Czy to nie są bardzo mądre, celne (jednak mam ochotę na małą polemikę) myśli Jacka Rossakiewicza czasem nieco przetworzone? :) Jeżeli tak, to należałoby o tym wspomnieć. Zacznę od podstawy.

  SKORO
  Art. 3. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu.

  TO
  Art. 4. Naród sprawuje władzę BEZPOŚREDNIO lub przez swoich przedstawicieli. Na razie jest jak jest, referenda są systemowe tylko kiedy system uważa że wygra (choćby je fałszując, naginając niczym w 1946), albo kiedy nie ma to znaczenia jak z uwłaszczeniem itd Prawo do referendum powinno być obligatoryjne po uzyskaniu w ciągu kilku miesięcy, czy roku (np) 100 tys weryfikowalnych w systemie podpisów (pesele skanowane i sprawdzone bez gromadzenia wyników kto na co głosuje!) na koszt podpisanych wnioskodawców, ich przelewami z kont w stawce ustalonej rozporządzeniem albo mniejszej... lub po uzyskaniu (np) 500 tys podpisów na koszt państwa, czyli wszystkich obywateli.

  Na razie mamy fikcję, w istocie mogliby ci dranie napisać w konstytucji że władza zwierzchnia należy DALEJ do Moskwy i (lub) do Berlina, Jerozolimy, oraz globalnego NWO, a ciemny lud ma wierzyć że to demokracja! Jeszcze nie mieliśmy demokracji poza okresem 1921-26.


  Chce Pan coś zmienić na lepsze w Polsce?
  To TYLKO oddolną demokracją, autentycznym ruchem obywatelskim, a nie kolejnym kanapowym, proszę nie zabłądzić jak inni politycy III RP. Proszę do nas przystać jako zwykły obywatel, nie żaden oligarcha, vip NE i światka polityki, biznesu, celebrytów ze znajomościami niekiedy też kontrowersyjnymi. Inaczej się na to nie godzę. Żadnych prezydenatów kolejnych nie będzie, żadnych nieusuwalnych wodzów oprócz Boga. Będzie Pan u nas ZWYKŁYM obywatelem jak wszyscy Konfederaci. To zacne i sprawiedliwe postawienie sprawy. Na pewno do przyjęcia.

  http://konfederacjablogerow.nowyekran.pl

  Wystarczy złożyć akces do Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów, albo przez PW do Założycieli. Rzbik jest już wyjątkowo (znowu na NE po klęsce poprzedniej rady blogerów) nieudanym projektem Carcajou, nasza koncepcja jest znacznie trafniejsza, ale też na etapie roboczym. Akronim KRaBiK jest wielce wymowny. Pan Szeremietiew się ucieszy :)

  Zwykli ludzie też coś mogą jeżeli CHCĄ. Pan już pomógł Polsce i Polakom współtworząc NE, prosimy o dalsze wysiłki, zwłaszcza o tygodnik drukowany. Bardzo jest potrzebny, zwiększymy oddziaływanie na Polaków którzy nie czytają, nie słuchają nas w sieci.
 • wszystko to piękne, tylko jak zachęcić Polaków do tego, aby chcieli współdziałać ?
  W ogóle Pan i ogół Polaków nie zdaje sobie sprawy, jakie spustoszenie w ich "kręgosłupach" zrobiło te 20 lat Michnikowszczyzny. Jesteśmy tylko zdolni do zwalczania bliźnich i skrobania swojej rzepki. Jakiekolwiek działania wspólne są niewyobrażalne. Wmówiono nam polskie piekło tak skutecznie, że realizujemy je z wielkim zapałem. Jeśli nie znajdzie się mesjasz, który wytrząśnie z nas ten samobójczy amok, nic się nie da zrobić. Jesteśmy głusi i ślepi.

  Najlepszym przykładem jest niemożność zorganizowania się autorów w celu wywarcia na Pana presji zmierzającej do usprawnienia oprogramowania witryny nE. Jeśli najbardziej aktywni ze społeczeństwa przejawiają taką samoorganizacyjną niemoc, to ruszenie reszty społeczeństwa jest utopią.

  Czy kiedykolwiek zechcemy, aby coś chcieć, MY, a nie JA?
 • @Autor
  Ble,ble,ble...

  Wystarczy zabronić bankom komercyjnym udzielania kredytów powyżej kapitału własnego i po problemie. Do tego znieść przymus posiadania przez firmy kont w bankach/obrotu bezgotówkowego. Załatwia się to jedną prostą ustawą.

  Fachowcy od sprawiedliwości społecznej wszystko tylko komplikują.
 • Ciekawe ?
  "Cosik" mi to Tomka Urbasia przypomina, zaczyna być interesująco !? Do tego: księgowy-matematyk i spec od sterowania by się przydał i ktoś od "czynnika ludzkiego" - i nowy ustrój mamy ! Warto przewidzieć w nim na początku już: 1. Najważniejsze przykazanie; 2. sposób jego ewolucji (żeby dwóch spod budki piwnej nie mogło przegłosować profesora - choć jeżeli pod budką stoi profesor ?)
  Do luiza: takich propozycji pożyczenia na sensowny procent, z dobrym zabezpieczeniem, albo wejścia w interes umiarkowanie ryzykowny i takoż dochodowy to kilka mogę złożyć. Obawiam się że powyżej nie pisano o tym ?
 • @Marek Kajdas 10:14:34
  Jak widzę, nie przegapisz żadnej okazji do propagowania własnej organizacji,

  szczęść Wam Boże,

  ja pozostanę w organizacji ludowej, nigdy nie chciałem należeć do prominentów.

  w takim razie też wstawię propagandę

  http://t-rex.nowyekran.pl/post/59681,plebiscyt-popularnosci-kto-na-prezydenta-kto-na-czlonka-rady
 • @t-rex 10:18:11 to wszystko wynika z przyjęcia doktryny liberałów-korwinistów
  chcieli upodobnić życie do zawodów sportowych, w których medal jest tylko jeden.

  Jak się to ma do człowieczeństwa, nie mówiąc już nic o humanitaryzmie, osądźcie sami.
 • @t-rex 10:18:11 dlatego w jednej ze swoich uwag pod notką Pana Ryszarda
  proponowałem, że skoro ma taką żyłkę do interesów, to niech stworzy polskie przedsiębiorstwo, które opanuje rynek, a może i wyruguje z niego Microsoft.
 • @korwinista 10:23:17
  a korwinowcy wyradzają,

  znacznie wygodniej, i z punktu widzenia US oszczędniej, byłoby posługiwać się wyłącznie pieniądzem elektronicznym.

  A że trudniej byłoby ukrywać dochody przed opodatkowaniem, to chyba dobrze.
 • @t-rex 10:26:56 czy zauważyłeś, że z inteligentnymi niegdyś ludźmi
  czytającymi Michnika, nie da się w ogóle rozmawiać, nie mówiąc już nic o porozumieniu ?
 • To jest ważne, wręcz kluczowe
  Dogmat "emisja pieniędzy nieuchronnie powoduje inflację” jest KŁAMSTWEM. Sama emisja tego nie spowoduje przy dopracowanym, uszczelnionym nowym systemie nowej architektury finansowej, demokracji finansowej. To droga do uwolnienia ludzkości z ucisku pieniężnego. Droga do wolności.

  Straszenie emisją, to strasznie ludzi "bobokiem" przez system neoliberalnego NWO finansjery. Już w Starym Testamencie wskazano żydom jak mają rządzić światem - pieniądzem, kredytem i lichwą!!!

  Prawdą jest jednak oczywiście iż potężny (powtarzam potężny, bo system ma duże możliwości elastycznego reagowania na dopływ pieniądza w rynkowej jako tako gospodarce) nadmiar nadmiar pieniędzy na rynku spowoduje nieuchronnie wzrost inflacji, a jej dopływ dalej ponad możliwości wchłaniania i możliwości zaspakajania potrzeb nadkreowanych... spowoduje spiralę inflacyjną bez odwrotu, bo oczekiwania społeczeństwa staną się pułapką jak za PRL, czy jeszcze w III RP. Ludzie jeżeli zaczną tracić siłę nabywczą pieniądza, to oczywiście wyjdą na ulicę i wykończą KAŻDY taki nierząd.

  Nadmiar pieniędzy można jednak zdejmować z rynku, przykręcać kurek emitowanych pieniędzy i kierowanych z budżetu państwa, samorządów. Słowem możliwe jest sprawne sterowanie poziomem inflacji rzeczywistej (GUS kłamie jak z nut, jest też wiele rodzajów inflacji, wszystkie należy starannie wyliczać i to przez kilka konkurencyjnych, weryfikujących się ośrodków) i nie ma żadnych obaw. Damy radę w nowym systemie.

  Pieniądze mogą też mieć okres ważności, np rok, czy kilka i wtedy nie zajdzie też zjawisko ich nadmiaru, zostaną wycofane, ludzie je wydadzą, mało kto straci. Chińskie wzory ze średniowiecza, ale też i bardziej współczesne. Inflacja pieniężna do około 24-36% rocznie (ale to graniczny poziom wysokości, przesadzam raczej mocno) będzie czymś w rodzaju ujemnego oprocentowania pieniędzy. To zachęci do ich wydawania, radykalnie wzrośnie prędkość obrotu pieniądza. To ożywi gospodarkę, wymianę i poprawi los Polaków biedniejszych teraz.

  Zakładam oczywiście system bez lichwy, całkiem bez odsetek lichwiarskich. Zakładam też brak oficjalnej wymienialności krajowego pieniądza konsumenckiego, narodowego. Handel zagraniczny przemyślimy, np barter do poziomu równowagi. Import ponad to blokować, bo sami sobie kręcimy importem pętlę na szyję m.in BEZROBOCIEM wielomilionowym, ale więcej jest konsekwencji wielkiego importu, otwarcia.

  Pieniądze jeżeli ktoś ma ich za dużo na "waciki"... oczywiście mogą pracować i zarabiać, ale zyski mają dać... zyski z danego projektu, np zbudowanej biogazowni, czy fabryki, bloku na wynajmowane kawalerki. Żadnym piramid finansowych. Lichwiarzy karać banicją.
 • @autor: Zapraszam do ustosunkowania się do nw. części i ew. całości
  Art. 13. WALUTA I SKARB RZBIK

  1. RzBiK emituje własną walutę: rzbik i prowadzi Skarb RzBiK.

  2. 1 rzbik to odpowiedniki 1/100 grama złota.

  3. Skarb RzBiK skupuje złotówki po kursie 1 złoty - 1 rzbik.

  4. W sprawach emisji waluty (rzbików) i Skarbu RzBiK współdecydują Prezydent RzBiK i Rada Blogerów i Komentatorów sprawujący wspólnie pieczę nad Skarbem RzBiK.

  5. O wysokości wynagrodzenia za pełnione w RzBiK stanowiska współdecydują Prezydent RzBiK i Rada Blogerów i Komentatorów.

  6. Po zdobyciu władzy w REALU przez Prezydenta RzBiK dojdzie do wymiany rzbików na złotówki po kursie sprzedaży złota obowiązujacym na światowym rynku złota.

  http://prezydentrzbik.nowyekran.pl/post/59969,rzbik-prezydencki-projekt-nowelizacji-konstytucji-ver-3
 • @zeby nie bylo biedy w Polsce (i na swiecie)
  to bogaci musieliby oddac to co zagarneli i z czego czerpia zyski.
  A tego zadna partia polityczna, zaden polityk (chocby najzdolniejszy i najuczciwszy) NIE osiagnie.
  Bogaci to dobrze zorganizowana mafia, ktora NIGDY nie pozwoli sobie nic odebrac.
  Dlatego przestanmy sie ludzic.
  Biednych zawsze bedziemy miec posrod nas. Dlatego powinnismy sobie nawzajem pomagac, bo tylko to mozemy.
  Nikt nam raju na ziemi nie obiecywal.
  Gdyby ludzie wiedzieli co pisze w Biblii, nie przezywaliby wielu rozczarowan i nie dawaliby sie politykom wodzic za nosy.

  Zreszta bogactwo ma swoje koszmary, bo nie w posiadaniu szczescie jest.
  Gdyby tak bylo, bogaci czuliby sie szczesliwi, a tak nie jest, chca miec nie tylko wiecej niz maja, ale chca miec wszystko. Dlatego globalizm.
  Powiem jeszcze raz, gdyby ludzie wiedzieli co pisze w Bibli...., ale nie wiedza i na tym polega prawdziwa bieda.
 • @t-rex 10:18:11
  Powiedz mi tylko jedno,
  czemu Ci wszyscy wdeptani w to błoto ludzie, tyrający od świtu do zmierzchu za 1000 zł, znoszą tę swoją niedolę tak pokornie ?

  Mi się zaczyna wydawać, że mają syndrom Żyda w Oświęcimiu, kogoś, kto jeszcze pamięta normalny świat i ten obecny absurdalny koszmar traktuje jak coś niemożliwego, jak coś, co trzeba ignorować, jak sen, z którego się niebawem obudzi.
 • @Marek Kajdas 10:14:34
  Panie Marku

  To prawda. Wiele myśli i spostrzeżeń w moim artykule, jest autorstwa Pana Rossakiewicza. Ostatnio często z nim się spotykam i dyskutuję. Bardzo szanuję jego poglądy, choć zapewne nie we wszystkim się zgadzamy. Mam też jego zgodę na publikację.

  Misją Nowego Ekranu jest informacja i edukacja społeczeństwa oraz wywołanie ogólnonarodowej dyskusji na temat przyszłości Naszego Kraju

  Najważniejsza jest prawda oraz rzetelna ocena istniejącego stanu rzeczy. Polska znajduje się w coraz gorszej, katastrofalnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. Próby znalezienia rozwiązań są absolutnym priorytetem.

  Zachęcam do dyskusji
 • @bar-bara 10:43:34
  "Bogaci to dobrze zorganizowana mafia, ktora NIGDY nie pozwoli sobie nic odebrac."

  Przegapiłaś jedną zasadniczą sprawę, bogaci wylansowali jak formę rządów demokrację, licząc na to, że zawsze będą nią sterować.

  A więc można ich zwalczyć ich własną bronią, pod warunkiem, że przestaniemy się wygłupiać tymi wybrykami od Sasa do Lasa.
 • @t-rex 10:48:01
  Jakbyśmy nie mieli czego robić - wyluzuj.
 • @interesariusz z PL 10:36:33
  Ależ nikomu nie zabroni się posiadania konta elektronicznego!!! Chce, ma!

  Chodzi o likwidację przymusu, który właśnie najczęściej przez US i banki służy do niszczenia ludzi.

  Poza tym równolegle powinien być zmieniony system podatkowy, w którym USy będą prawie całkowicie zbędne. Bo chyba z tezą, że podatki powinny być niskie i proste w obsłudze zgadzamy się wszyscy.
 • @Ryszard Opara
  "1.Naprawa Rzeczpospolitej MUSI rozpocząć się od odzyskania przez NARÓD kontroli
  nad emisją pieniądza Narodowego – poprzez odzyskania kontroli NARODU nad NBP."

  Ja chciałbym tylko przypomnieć Autorowi swoiste "memento mori" odnoszące się do takich pomysłów, a zwłaszcza prób jego realizacji na obszarze władztwa finansowego 8 rodzin bankierskich:

  Rothschild- London and Berlin;
  Lazard Bros- Paris;
  Israel Stiff:- Italy;
  Kuhn-Loeb Company- Germany;
  Warburg- Hamburg, Amsterdam,
  Goldman and Sachs NY( ten sam, który grał przeciw Złotówce )
  Lehman Bros: NY – tak, tak – ten sam stary dom bankowy Lehman, który osadził Pruskiego Augusta II na tronie Polski i doprowadził do rozbiorów
  Rockefeller- NY

  Człowiekiem i to niby potężnym, który spróbował doprowadzić, by to nie prywatna instytucja, a rządowa sprawowała kontrolę nad emisją pieniądza, był prezydent USA J.F.Kennedy. Przed śmiercią wydał on executive order 11110 i spowodował emisję dolara opartego na parytecie srebra pod kontrolą Departamentu Skarbu. Skończyło się to zamachem i śmiercią prezydenta niewyjaśnioną oficjalnie do dziś.

  Rozkazy wykonawcze są poleceniami prezydenta które nie wymagają autoryzacji przez kongres i które muszą być wykonane. Ruki po szwam, nie dyskutować. W tym miejscu historia robi się interesująca, nawet bardzo. Okazuje się mianowicie że numer 11110 był jedynym rozkazem wykonawczym który został całkowicie zignorowany. Dosłownie zniknął, przepadł. Jego prowizje w pośpiechu wycofano, ślady zatarto. Co oczywiście prowadzi do intrygującego pytania co w nim takiego było że grupa trzymająca władzę tak się tego obawiała?

  Odpowiedź jest taka; był to śmiertelny cios w grupę trzymającą pieniądze całego świata i władzę nad światem objętym panowaniem ich instytucji finansowych.
  Jeśli Pan proponuje taki manewr dla Polski, będącej w mechanizmie podległym tym instytucjom, to jakie możliwości realizacji proponowanego scenariusza Pan widzi.
  Przykładów karania niepokornych mamy aż nadto.
  W tym obszarze działania pojedynczego państwa, do tego tak słabego jak obecna Polska nie ma szans na powodzenie takiej operacji, tu trzeba by działać w dużo większej przestrzeni geopolitycznej, w której udałoby się stworzyć system wspólnego interesu na tyle silny, by atak na jego obszar był ryzykowny i w związku z tym nieopłacalny.
  Myślmy o takich projektach szerzej, nie w ramach jednego i to będącego w kleszczach wielkich interesów, tak jak Polska.
 • Ryszard Opara
  No. Nawet fajnie, ale obawiam się, że do takich zmian trzeba być na jakiej takiej prostej.
  Stoimy przed:
  -nacjonalizacją,
  -bankructwem,
  -strukturą państwa, które zawiaduje wyłącznie długiem i windykacją na rzecz obcych grup kapitału, z ewentualnie jakimiś szczątkowymi funkcjami państwa faktycznego. Tak dla zmyłki, telewizji i lemingów.

  Każda z tych rzeczy niesie poważne konsekwencje. W dodatku mogą występować więcej niż pojedynczo. Tak, czy tak wojna! Wojna na zewnątrz, albo wojna z własnym narodem, albo to i to. Zgadnijcie co wybiorą i nie mam tu na myśli jakiejś głupiej strzelaniny..
  Może tu i ówdzie dojdzie do nieporozumień z użyciem broni palnej, ale zasadniczo to nie o to biega..
  Nie widzę tego ogólnie. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem, ile zdążyliśmy wody nabrać, przez kilka miesięcy ledwie. Żadne fabryki się w tym czasie nie budują, aby poprawić wpływy z podatków. Żeby to zbilansować i płacić dalej zobowiązania trzeba obniżyć wydatki, oczywiście na tych którzy są najmniej groźni, i tak ledwie powłóczą nogami. Nędzy się najłatwiej zawsze zabiera i w podatkach i w świadczeniach. Do tego nędza to spora masa u nas, tak ze 70%. Troche ich przy tym padnie znowu, ale hukers..
 • @Ryszard Opara 10:49:28
  Jeśli "Misją Nowego Ekranu jest informacja i edukacja społeczeństwa oraz wywołanie ogólnonarodowej dyskusji na temat przyszłości Naszego Kraju"

  to dlaczego tego nie widać po stronie głównej i czemu witryna nie ma żadnych mechanizmów wspomagających dyskusję ???
 • @t-rex 10:44:56
  Ty myslisz kategoriami mikro, a bogaci o ktorych ja pisze sa w kategorii makro.

  Promil spoleczenstwa swiata ma w swym posiadaniu ponad 80% bogactwa calej ziemi. Nie Polski, lecz calej planety.

  Ty myslisz o miliarderach, a ja mowie o tych, przy ktorych miliarderzy sa biedakami.
  Ci wlasnie nigdy nie pozwola sobie odebrac bogactwa. Oni sa na prawde bogaci. Pozwalaja miliarderom byc miliarderami, aby nazwiska miliarderow pojawialy sie w mediach.
  Miliarderzy stanowia dla prawdziewie bogatych taka sfere bezpieczenstwa. Bo kazdy zna nazwiska miliarderow, ale nie kazdy zna tych, ktorzy posiadaja 80% bogactwa ziemi.

  Era globalizmu juz jest. Nie ma sensu myslec w kat.micro, tylko o Polsce. Bo Polska jest na globie, ktorym nie jakis polski parlament rzadzi, lecz globalisci z tylnich foteli.
  Ja wiem, na poczatku wyglada to fatalnie, beznadziejnie..., ale tak nie jest.

  Prawda nas wyzwala, wiec nie mozemy unikac prawdy.
  Trzeba poznac prawde. To wszystko.
 • @korwinista 10:57:08
  tak, wszyscy się zgadzamy co do tego, a przynajmniej ja, że podatki powinny być proste i zrozumiałe.

  Natomiast uważam, że ich wysokość jest obojętna, wszystko jedno, czy się płaci 1, czy 50%, byle płacili je również wszyscy konkurenci.

  Dlatego właśnie musi być przymus posługiwania się pieniądzem elektronicznym. Oczywiście, służby skarbowe w tym modelu muszą być pod kontrolą, aby nie nadużywały władzy i sposobności, którą dostaną.
 • @t-rex 10:56:33
  "Definitywnie. Koniec z kreacją pustego pieniądza i spiralą zadłużenia.
  Trzeba Polakom to powiedzieć, że nie muszą już spłacać odsetek od zaciągniętych kredytów. Tylko wtedy odzyskamy suwerenność."

  Najskuteczniejszym sposobem na przecięcie tego wrzodu to nacjonalizacja wszystkich banków i ich likwidacja w opcji zerowej. Kredyty umarzamy a lokaty wypłacamy z zysków ze sprzedaży majątku banków tylko do wysokości kwot gwarantowanych lub proporcjonalnie do procentowego udziału lokaty w majątku banków. Jeśli Naród ma ponosić wyrzeczenia dla naprawy Kraju to dlaczego nie mają ponieść podobnych wyrzeczeń ci, którzy doprowadzili do takiego stanu? Niestety rozwiązanie takie to rewolucja i nie przystoi konserwatystom ale inaczej będziemy się dusić w oparach absurdalnego systemu finansowego. Pocieszam się, że będzie to kontrrewolucja wobec pełzającej komuszej rewolucji. Cios za cios.
 • @interesariusz z PL 11:05:24
  Kto skontroluje kontrolerów? Odwieczny dylemat. Ostatnia instytucja kontrolna to CBA i tam też występuje korupcja. Ile jeszcze trzeba kontrolerów żeby wystarczyło na wszystkich?

  To komuniści wymyślili sentencję: Najwyższą formą zaufania jest kontrola.

  Skuteczniejsza i tańsza jest represja a nie prewencja.

  Właśnie pieniądz elektroniczny daje kolosalne możliwości kreacji pustego pieniądza. Do tego daje władzy niemal nieograniczoną kontrolę nad obywatelem. Spotkałeś się zapewne z określeniem "zniknąć człowieka". To już funkcjonuje.
 • @bar-bara 11:00:59
  Prawda o której piszesz nie może się przebić do świadomości wielu.
  Potem biją głową o ścianę, ale nie s w stanie stwierdzić czym ta ściana jest i kto i w jaki sposób ustawił ją na ich drodze.
 • @luiza 10:37:33
  "Ja na miejscu Autora za porównanie mnie z Panem Urbasiem, to nie wiem co bym Panu zrobiła? To był chyba ekonomiczny facecjonista nr 1 na tym portalu. On chciał tak po prostu dopisać NBP na koncie 500 mld zł ( ok. 30 % PKB), kombinując, ze nikt na swiecie niczego nie zauważy. A nastepnie za te pieniądze znikąd wykupić polski dług w walutach obcych."

  Nim Pani się wypowie proszę się zapoznać z propozycją:
  "Zmiana zasad emisji pieniądza przez bank centralny poprzez kierowanie jej bezpośrednio do obywateli czyni zbędnym tworzenie rezerw walutowych, jako pokrycia emisji. Jednocześnie istotna nadwyżka rezerw w stosunku do potrzeb zachowania płynności rozliczeń międzynarodowych umożliwia wykorzystanie tych rezerw na inne cele.
  W pierwszej kolejności rezerwy można wykorzystać na obniżenie długu zagranicznego państwa. Przerywa się w ten sposób nieefektywną spirale rosnącego długu i jednocześnie rosnących rezerw."
  http://ruchwig.pl/index.php/pl/program/analizy/3-wady-i-potrzeby-naszych-systemow-bankowych

  Spłata publicznego długu zagranicznego Polski może nastąpić z istniejących aktywów rezerwowych NBP. Nie trzeba nic dopisywać, czy emitować. To coś istnieje. Propozycja jest realna, acz budząca przerażenie strażników interesów obcych państw i finansistów.

  Fachowcy dostrzegają jej realność, nie została sfalsyfikowana:
  http://4wladza.nowyekran.pl/post/17836,xxi-tydzien-ekonomiczny-na-kul
 • @t-rex 11:07:51
  Spoleczenstwo znajace prawde inaczej reaguje.
  W uswiadomieniu spoleczensta jest klucz.
  Bo zaden polityk nie zrobi cudu, jesli spoleczensto jest otumanione, czyta i zachwyca sie skandalami jakiejs gwiazdy filmowej.

  Jest wiele informacji na internecie, ale co z tego jesli wiekszosc otumanionego przez brukowce (i dlatego biednego spoleczenstwa) jest niedoinformowana.
  Brukowce nie powstaly tak sobie. One maja zadanie utrzymania ludzi w stanie otumanienia.

  Ale gdyby 80% ludzi znalo prawde, wtedy sytuacja bylaby zupelnie inna.

  Czy wiesz jaka sila jest boikot?
  Nie kupujesz pewnych produktow i wlasciciela wykonczyczysz. Jesli tylko ja to zrobie, to nic nie da, bo wiekszosc i tak kupi u niego?

  Podobnie jest ze wszystkim. Ale aby cokolwiek osiagnac, spoleczenstwo MUSI znac prawde, musi byc doinformowane, swiadome.
  Swiadomosc tworzy byt.
  Ale niestety jak na razie byt tworzy swiadomosc.

  Wobraz sobie, ze kazdy znalby nazwiska tych na prawde bogatych (ktorzy oszustwem osiagneli bogactwo, bo wlasnie tak osiagneli) i znal firmy z ktorych oni czerpia zyski. Ilu ludzi kupowaloby ich produkty?
  Nikt.
  Ci bogaci poszliby z torbami.
  Prawda nas wyzwoli, a nie politycy.
 • @Autor
  Zanim zrobicie kapitalizm-made in poland-to was rozdziobią KRUKI I WRONY a resztę z was i wasze kości Sępy rozniosą po świecie. Szkoda czasu na takie głupoty...weźta się lepiej za taczki i kilofy i do roboty na szosy. Lepiej wam kamienie tłuc niż pieprzyć takie bzdury.

  Faber
 • @korwinista 11:21:46 Kto skontroluje kontrolerów?
  poczucie przyzwoitości i pryncypia, najwyższym kontrolerem jest społeczeństwo

  nas, Polaków, pozbawił tych przymiotów Michnik,
  i rzeczywiście, nic nie jesteśmy w stanie skontrolować

  ------------
  Nieprzyzwoite było głosowanie na premiera, który wstydzi się polskości,
  nieprzyzwoite było zaniechanie śledztwa w sprawie tragedii smoleńskiej i innych ważnych narodowo "zgonach" i przekrętach,
  nieprzyzwoite było dopuszczenie do kręcenia filmu o Solidarności przez reżysera nawołującego do wojny domowej,
  nieprzyzwoite było oddanie rządu dusz "Żydowi Roku",
  nieprzyzwoite było poparcie udzielane prywatyzacyjnym złodziejom,
  .....
 • @bar-bara 11:29:53
  społeczeństwo jest otumanione przez własną arogancję, a nie brukowce,

  jakoś tak się dziwnie składa, że arogancja jest wprost proporcjonalna do zamożności.

  Wobec tego, rzesze biedaków nie powinny być aroganckie, czyli otumanione. Tyle, że brak otumanienia nie przekłada się na zdolność do samoorganizacji.
 • @35stan 11:23:28
  Masz racje.
  Jest jeszcze inne niebezpieczenstwo, ze ludzie poznajac troche prawdy, mysla, ze wiedza juz wystarczajaco duzo, by dzialac.
  A tu chodzi o poznanie calej prawdy.
  Bo czesto w informacjach do ktorych mamy dostep sa 'male' bledy.
  To wszystko trzeba sprawdzac, bo te 'male' bledy sa bardzo wazne. Czasem jest to celowa dezinformacja, a czasem sa to bledy.
  Dlatego, jesli ktos chce cos zmienic na swiecie, niech zacznie od siebie.
  Najpierw niech cala prawde pozna (zajmie mu to czas, to prawda), bo wlasnie ta prawda zmienia nas i swiat w ktorym zyjemy.
 • @t-rex 11:33:07
  niestety, nie da się zbojkotować produktów,
  jednych, bo są niezbędne, aby być "człowiekiem", wszyscy płacimy haracz Microsoftowi, nawet Ci używający Linuksa,

  innych, bo prywatne dostawy byłyby znacznie droższe, jeśli nie dojadasz, jesteś skazany na Biedronkę.
 • Mechanizm dotyczący powstającego długu publicznego
  niniejszy tekst jest załącznikiem do listu p. Zygmunta Wrzodaka do p. dr Ryszarda Opary , patrz:

  http://wiernipolsce.wordpress.com/2012/04/18/zygmunt-wrzodak-do-pana-dr-ryszarda-opary/

  lub

  komentarze do wątku:
  http://ryszard.opara.nowyekran.pl/post/59531,moje-slowa-prawdy-z-katedry-w-jaroslawiu
 • @interesariusz z PL 11:40:44
  Najlepsza forma jest BRAK organizacji (w naszym rozumienu).
  Niech kazdy pozna prawde i dziala swiadomie.
  Po pierwsze kazda organizacje mozna rozbic (najczesciej od srodka, bo to struktury).
  Ale NIE mozna rozbic swiadomego dzialania jednostki. A spolecznstwo sklada sie nie z organizacji, lecz z jednostek.
  Jaka jednostka, takie spoleczenswto.

  Musimy wyjsc z myslenia, ze potrzebujemy polityka, i wejsc w myslenie, ze sam stanowie o moim bycie i nie bede swiadomie placil na bogaczy kupujac ich do niczego mi nie potrzebnych produktow (obojetnie jaki to produkt, bo dezinformacja to tez ich produkt).
 • @interesariusz z PL 11:43:33
  Trzeba wiedziec jak bojkotowac i co w pierwszym rzedzie bojkotowac.
  Czyli wracamy do prawdy.
 • @t-rex 11:38:16 niestety muszę zaoponować, to NASZA WINA
  winą Opary i ŁŁ jest tylko opłakany stan techniczny witryny, która miała być nasza, niezależnych autorów, i służyć szczytnym celom narodowej dyskusji. Tymczasem służy monologom, popisom oratorskim itp,, i nie będzie służyć niczemu innemu, bo korzystanie z niej w calach dochodzenia do konsensusu jest zbyt upierdliwe. Ja nawet nie mogę sam siebie cytować, bo wyszperanie czegokolwiek w moich własnych tekstach przekracza moje siły.

  Natomiast brak zdolności do samoorganizacji wynika z braku poczucia przyzwoitości i nie stosowania w praktyce żadnych uznanych pryncypiów. Doświadczenie ze żbikiem pokazało, że najaktywniejsza część społeczeństwa, czyli autorzy piszący w sieci, jest taką samą bezwolną tłuszczą jak i reszta społeczeństwa. Stadem lemingów, biegnącym na rzeź. Nikt nie zawróci, bo czemu za kolegą, a nie za nim?

  To właśnie dlatego Tusk może wodzić Polaków za nos.
 • @ktos tu pisal o podatkach
  A czy podatki sa przymusowe?

  NIE, sa dobrowolne.

  Ludzie dobrowolnie ida na wybory do urn, by glosowac jakie podatki CHCA miec. Bo glosujac na kandydata glosujemy na proponowane przez NIEGO podatki.

  Jesli wiec nie chcemy podatkow, to co robimy?
  Nie glosujemy na tych kanydatow, korzy maja w programie podatki.

  nie uczestniczenie w glosowaniu to tez bojkot, to nasza bron.
 • @ czy czasem Wałęsa nie stanął się po stronie ZOMO ?
  "Apeluję do Prezydenta, Premiera i innych osób i struktur demokratycznego państwa, o przygotowanie stosownych sił porządkowych i gotowość do konkretnej i zgodnej z prawem odpowiedzi na te działania, które dziś mogą prowadzić nawet do fizycznej konfrontacji - napisał w specjalnym oświadczeniu Lech Wałęsa - informuje Polskie Radio. "
 • @interesariusz z PL 10:53:00
  "A więc można ich zwalczyć ich własną bronią, pod warunkiem, że przestaniemy się wygłupiać tymi wybrykami od Sasa do Lasa."

  Kto to zrozumie. Choć na końcu jest i tak system informatyczny - czas wrócić do publicznego liczenia głosów. Niech to trwa i tydzień. Do tego kara za łgarstwa medialne - puszczenie Koncernu w skarpetkach czyli sądy wybierane bezpośrednio. Zacznijmy więc od takich sądów.
 • @interesariusz z PL 10:53:00
  Albo klasyczna RzBiK-o-Uzurpacja ...
 • @t-rex 11:01:43
  "Niechęć katolików i ich nieufność względem Polaków, którzy nie deklarują się jako katolicy, jest PORAŻAJĄCA"

  Dotyczy także deklarujących się lecz bez certyfikatu wystawionego przez ..... No właśnie.
 • @interesariusz & t-rex
  Podzielam wasze zdanie. Trzeba poprawić witrynę (przedstawiłem swój pomysł) w duchu przyjaznym do gromadzenia się w jedność lub wiele odrębnych bytów (na tym polega mój pomysł przeróbki) i jeszcze na tym zarobić kasę. Rada Programowa NE nie mogła się udać bez ciężkiej pracy, której nikt nie chciał podjąć - czy z powodu kasy czy z powodu zaprogramowanego paraliżu czy ... prawyborów (a wcześniej sciosobączków). Nadal wnioski nie zostały wyciągnięte - tyle dobrego, bez żadnych kpin, że doszło do polaryzacji i na bazie RzBiK wyłonił się KRaBiK. Ale to my, a gdzie bossowie? W lesie.
 • @t-rex 12:32:09
  Widzę że nadal błądzisz w meandrach prawa rzymskiego, które nie ma nic wspólnego z prawem RzBiK.

  W KRzBiK wpisana jest wola większości jako absolutnie nadrzędna i wobec tej zasady nie mają przełożenia żadne inne. W przypadku konfliktu przedmiotem rozważań są rodzaje woli, ich siła. I tego Rebeliantka nie mogła przyjąć do wiadomości, bo to gwałciło zasady przez nią wyznawane. A że zasady przez nią wyznawane gwałciły Konstytucję uznała, ze tym gorzej dla ... Konstytucji.

  Zderzyło się ważne prawo stanowione z zasadami. Nie było dobrego wyjścia - choć z punktu widzenia państwa w REALU, które jest zasadniczo amoralne - to ja miałem i mam rację.

  Pytanie jest więc jakie i czyje państwo? Państwo Polaków - katolików czy państwo Polaków, których część jest Polakami. Ja mówię to drugie, Rebelianta to pierwsze.

  Co okazało się błędem dzisiejszych Konfederatów? Że nie uznali, że "Paryż wart jest Mszy" (tyle że w drugą stronę). Zamiast zdobyć władzę, przechścić RzBiK-a i rządzić, mają Konfederację. To dla mnie i ciebie bardzo dobra informacja, bo będziemy być może mieli się okazję wykazać.
 • @interesariusz z PL 11:35:11
  "poczucie przyzwoitości i pryncypia, najwyższym kontrolerem jest społeczeństwo"

  Frazesy alibo duby smalone. Najlepszą formą kontroli jest samokontrola a jeśli ona zwiedzie to żadna inna kontrola nie pomoże tylko represja. Dlatego rozwiązaniem jest minimum władzy osobie maksimum władzy społeczeństwu. I tu dochodzimy do koncepcji państwa minimum. Jeśli "kontrolerem jest społeczeństwo" to po co państwu organa kontrolne? Jak widać nawet Najwyższy Kontroler z Pałacu Namiestnikowskiego nie realizuje swojej funkcji a raczej wprost przeciwnie, swoje prerogatywy wykorzystuje przeciwko społeczeństwu. A dlaczego??? Bo wszedł w spółkę z kontrolowanymi!!! Taka to natura KAŻDEGO człowieka. Dzięki takiej spółce kontroler i kontrolowany gnoją tych co ich niby kontrolują. Mogą to robić bo rozbudowane struktury państwa-molocha ubezwłasnowolniają każdego i Naród jako całość. Dodanie kolejnej instytucji kontrolującej to oddanie przez Naród kolejnej części swojej suwerenności jakieś grupce kolesi. Do tego część społeczeństwa traci zainteresowanie problemami kontroli bo "przecież od tego są instytucje". Samonapędzające sprzężenie zwrotne.
 • @All
  Dyskusje na NE udowadniają, że centralne panowanie nie ma szans powodzenia! Tyle planów ilu planistów.

  A jaki będzie końcowy plan?
  To będzie plan pełen kompromisów i sprzeczności. Plan niewykonalny pomimo dobrych chęci wszystkich planistów. Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane!

  A kto będzie go wdrażał?
  Ci sami co teraz albo im podobni! Na szczyt dostaną się ludzie bez skrupułów, żądni władzy, nie mrugną powieką przy kłamstwach i obiecają wszystko wszystkim żeby zdobyć władzę. Naród ich wybierze, bo przecież zawsze wybiera. Tak się dzieje na całym świecie! Dlaczego miałoby być tym razem inaczej?

  Od 200 lat wdrażana jest sprawiedliwość społeczna w różnych miejscach z różnym powodzeniem. (Rosja, Niemcy, Włochy, Chiny, Kuba itp.). Najpierw rabuje się bogatych, potem biedniejszych, a potem tak jak w Kambodży czy w Korei każdy jest wrogiem ludu - ujawnia się prawdziwe oblicze sprawiedliwości społecznej – piekło!

  Powiecie, że to nie to samo, że Wy proponujecie coś innego. To porównajcie sobie państwo Wasze wypowiedzi z wypowiedziami wielkich myślicieli socjalistycznych sprzed rewolucji. Im też chodziło o sprawiedliwość społeczną!
 • @Prezydent RzBiK 12:49:24
  "przedstawiłem swój pomysł" - ja go nie znam, gdzie ?

  jeśli da się na twoim pomyśle zrobić kasę, to czemu Pan Opara nie chce ? Czyżby naruszało to jego nadzieję zachowanie nE jako swojej tuby propagandowej ?

  A może właściciele nE mają "ważniejsze sprawy na głowie", podobnie jak Polacy mają ważniejsze sprawy na głowie niż zmuszenie władz do zachowania chociażby pozorów przyzwoitości ?

  ponad rok temu, w początkach nE oferowałem ŁŁ wiele pomysłów i swoje usługi w sprawie opracowania koncepcji witryny łączącej w sobie publikacje i forum dyskusyjne. Wtedy gotowy byłem robić to za darmo, jak również darować "własność intelektualną", jako wówczas bezrobotny miałem mnóstwo wolnego czasu. Olał to, miał pod ręką mądrzejszych.

  Moje bezrobocie wkrótce się skończyło (w związku z tym nawet z braku czasu nic nie opublikowałem na nE), ale zostałem oszukany jak ci podwykonawcy autostrad, przepracowałem rok dla innego kapitalisty, który mi w rezultacie nic nie zapłacił. Teraz już nie mogę oferować własnej pracy za darmo, bo śmierć ekonomiczna zagląda mi w oczy. Tak więc trochę rozumiem twoje kaprysy w rodzaju " nikt za bycie prezydentem Ci nie płaci. ".

  Niestety, wracając do tekstów t-rex'a na temat polskiej biedy. Ci utopiści uważają, że propagandą nawrócą Polaków na przyzwoitość, tymczasem, Ci co mają co do garnka włożyć olewają przyzwoitość (wyjątki nie ważą na ocenie całej masy), a ci co nie mają olewają wszystko, oprócz papu. Na tym polega "polityka społeczna". Aby zebrać zwolenników trzeba albo zaoferować zamożnym jeszcze większą kasę, albo biednym dać tą miskę zupy na przeżycie. Inaczej się nie da. Rozumie to nawet Paligłup. Skoro Pan Opara nie myśli o "hotelu inwalidów", na który wpadł nawet ktoś tak społecznie zacofany jak król słońce, to oznacza, że liczy na poparcie zamożnych i pod płaszczykiem propagandy skierowanej do wszystkich w istocie zmierza do wzmocnienia pozycji oligarchii, a może i warstw "średnich", kosztem ogółu.

  Dlatego, wobec obstrukcji ze strony władz i właścicieli nE, uważam, że nie mam już wobec nich żadnych moralnych zobowiązań. Kiedyś tak uważałem ze względu na niepisaną umowę stworzenia wolnego forum wymiany myśli. Obecnie rozważę każdą propozycję współpracy na nE lub poza nim, pod warunkiem, że będzie nadzieja zwrotu kosztów.

  Na coś innego po prostu nie mam środków. Czas to pieniądz.
 • @zke 14:31:24
  "A kto będzie go wdrażał?
  Ci sami co teraz albo im podobni! Na szczyt dostaną się ludzie bez skrupułów, żądni władzy, nie mrugną powieką przy kłamstwach i obiecają wszystko wszystkim żeby zdobyć władzę. Naród ich wybierze, bo przecież zawsze wybiera. Tak się dzieje na całym świecie! Dlaczego miałoby być tym razem inaczej?"

  Wiesz, że mało kto to tak naprawdę rozumie? Dranie muszą być po naszej stronie - nasze dranie.
 • @korwinista 14:27:20
  zgadzam się z tym, co napisałeś, tylko że nie widzę w jaki sposób przeczy to temu, co napisałem ja.
 • @Prezydent RzBiK 13:43:31
  "Widzę że nadal błądzisz w meandrach prawa rzymskiego, które nie ma nic wspólnego z prawem RzBiK."

  No jeśli ta wasza koteryjka odrzuca zasady prawa rzymskiego to już nie mam więcej złudzeń.

  Trzeba mieć naprawdę wielki tupet żeby negować postawy cywilizacji łacińskiej. KOMU TO MA SŁUŻYĆ???

  Żegnam ozięble.
 • @zke 14:31:24
  "Na szczyt dostaną się ludzie bez skrupułów, żądni władzy, nie mrugną powieką przy kłamstwach i obiecają wszystko wszystkim żeby zdobyć władzę. Naród ich wybierze, bo przecież zawsze wybiera. Tak się dzieje na całym świecie! Dlaczego miałoby być tym razem inaczej?"

  tak, tak będzie dopóki, dopóki nie nauczymy się wybierać.

  Eksperyment z wyborami w nE się nie powiódł.
  http://t-rex.nowyekran.pl/post/59681,plebiscyt-popularnosci-kto-na-prezydenta-kto-na-czlonka-rady
  Może nam podpowiesz, dlaczego ?
 • @interesariusz z PL 14:45:58
  "Dlatego właśnie musi być przymus posługiwania się pieniądzem elektronicznym. Oczywiście, służby skarbowe w tym modelu muszą być pod kontrolą, aby nie nadużywały władzy i sposobności, którą dostaną."

  Przymus rodzi potrzebę kontroli, ażeby uniknąć korupcji trzeba kontrolować kontrolujących i td. Rozumiesz już?

  Jeśli podatki będą sprawiedliwe nikt nie będzie unikał ich płacenia bo najlepszym kontrolerem jest poczucie przyzwoitości i sąsiad. A prostym mechanizmem kontrolnym ze strony państwa jest zapytanie o potwierdzenie opłaty podatku kiedy obywatel wystąpi o realizację usług państwa opłacanych z tych podatków:
  -Policja!!! okradli mnie!
  - Oto jest złodziej, osadzimy go i skażemy. Proszę o dowód opłaty podatku za ten i poprzedni rok.
  - Yyyyy....eeeee...
  - No to wystawimy Panu rachuneczek za bieżącą usługę złapania i osadzenia złodzieja. Dziękujemy za współpracę.

  Bardziej obrazowo się nie da. Zaryzykujesz unikanie podatków?
 • @Prezydent żbik 13:43:31
  wszystko by było w porzo, tyle, że ta wola większości nie jest tak naprawdę wolą większości, tylko zbieraniną mniej lub więcej przypadkowych głosów.

  Dlatego właśnie proponowałem głosowanie nieustające, które w zamierzeniu ze względu na czas trwania uśredniałoby przypadkowe opinie, ponadto, dawałoby możliwość przeniesienia swojego głosu na kogoś innego.

  Co do stanowiska konfederatów to nie raz zabrałem głos. Ich obstrukcja wypływająca z ich arogancji jest oczywista. Zasługują na potępienie w związku z działaniem przeciwko innym wolnym autorom, zasługują na poparcie ze względu na szczytne idee, które deklarują wcielać w życie. Ale oni nie stanowią konkurencji dla żbika, który miał składać się również z anonimowych autorów, podczas gdy oni to taki pisbis. Życzę im powodzenia, ale to nie jest towarzystwo dla mnie.
 • @korwinista 15:01:04
  "Jeśli podatki będą sprawiedliwe nikt nie będzie unikał ich płacenia bo najlepszym kontrolerem jest poczucie przyzwoitości i sąsiad."

  Z pierwszym się nie zgadzam, drugie jest to właśnie to, co pisałem.

  Fakt, że podatki powinny być rozsądne, niekoniecznie sprawiedliwe, bo gruby z chudym nigdy się nie dogadają na temat sprawiedliwości.

  Nierozsądne podatki budzą w ludziach chęć nierozsądnego zachowania się w celu ich uniknięcia, tj. poniesienia większych kosztów unikania podatku niż sam podatek. Najlepiej to widać w przypadku różnych skazanych na płacenie alimentów.

  Ale nawet rozsądne podatki nie zapewnią, że nie znajdzie się mnóstwo chytrusków, co i tak będą chcieli ich nie płacić.

  Pomysł traktowania podatków jako ryczałtu za usługi państwa jest iście korwinowski, pozostawię go bez komentarza.
 • @korwinista 14:47:58
  Trzeba rozumieć o co chodzi, a chodzi o wolność wyboru - także prawa rzymskiego, bo czemu nie koranicznego. Ludzie muszą wiedzieć co wybierają - o to właśnie chodziło i chodzi, a nie frazesy "prawo rzymskie" (kto je zna najlepiej? - prawnicy czyli oni są nie wiedzieć czemu uprzywilejowani). Niech BiK-i wybierają system praw wiedzą dobrze - wybierają prawników.
 • @interesariusz z PL 15:01:41
  Nie, Zdecydowany sprzeciw, długo by uzasadniać.

  Nie mów hop, pieniądz gorszy zawsze wypierał lepszy, a ten jest dobry kto jest pierwszy lub za nim idzie siła, nie ten co ma rację.
 • @interesariusz z PL 14:43:02
  Mhm ... i co ja mam ci odpisać. Może jeszcze będzie dobrze. Jak kociak stanie na nogi, i inne, to może będzie dobrze ...
 • @Ryszard Opara
  "7. W interesie wszystkich Polaków jest odzyskanie narodowego, społecznego, prawa do emisji pieniądza, gwarantowanego w konstytucji (w art.227, pkt. 1. Konstytucji R.P.) NBP jest zobowiązany prawnie ustawą zasadniczą do emisji pełnowartościowego pieniądza, mającego pokrycie w dobrach konsumpcyjnych i w wytworzonym majątku.

  To pokrycie można określić mianem parytetu dóbr.

  Zasady tej emisji powinny zostać zapisane w Ustawie o NBP, którą trzeba zmienić i uzupełnić."
  =============

  Tu muszę uzupełnić. Gdyby emitować pieniądze TYLKO na poziomie produkcji, parytetu wytworzonych JUŻ dóbr, to byłoby ryzyko stagnacji, blokowanie rozwoju szybkiego, a po co tak się ograniczać? Rozwój, przyrost prawdziwego PKB (obecny wskaźnik jest do niczego) może być nie rzędu paru procent rocznie (o ile jest taki), ale kilkudziesięciu i mowy nie ma o żadnym "przegrzaniu"! Nie w nowej architekturze. Tu jest rozwój taki, na jaki pozwalają zasoby krajowe (plus rozsądny import) i aktywność obywateli, mądre rządy państwa, samorządów.

  Zatem emisja TEŻ wyprzedzająca, kreująca, inwestycyjna której jedyną barierą oprócz rzeczywistych przeszkód (np brak dobrej jakości żwiru, piasku do betonu hehehee) jest wskaźnik inflacji, czy raczej wskaźniki wszystkich rodzajów inflacji. Na pewno ludzie są przerażeni tym że dopuszczam stosunkowo dużą inflację jak np do 36%, jakieś 3% miesięcznie max, a lepiej chyba, bezpieczniej na początku 1-2%. Jednak jednocześnie będzie odpowiednia indeksacja płac, emerytur i to rosnąca ponad taką inflację, siła nabywcza ludzie będzie mimo to rosnąć zatem. Nie ma się czego bać.

  Jak i ZA CO Polska mogłaby zbudować np nową sieć połączeń szynowych, w tym magnetycznych w obecnym systemie? Jak połączyć 2500 gmin z sobą torami i umożliwić darmową, komfortową, szybką, dogodną (dużo połączeń, coś jak całodobowe metro w skali całej Polski) nawet komunikację w klasie II osobówkami szynobusotramwajami? Wiele gmin nie ma takiej komunikacji szynowej, albo ją straciło.... w III RP, albo komunikacja była lepsza przed wojną, ale nie tą z 1981, ani z 1939, przed I wojną. U nas w końcu XIX wieku było lepiej niż teraz. Zimą człowiek za PRL wchodził na stację przed świtem np o 4 rano, kaflowy piec grzał, pogadało się, a teraz? Można dostać w łeb w ciemności pod stacją, a wiatr na peronie przewiewa na wylot.

  Wielkie inwestycje wymagają deszczu miliardów, wręcz ich dziesiątek i teraz na wszystko się pożycza, także zagranicą w twardej walucie, którą jakieś goldmany wydrukują w sekundę na ekranie komputera banku z NICZEGO. Tak chcą nas zadłużyć na kilkadziesiąt miliardów euro dwoma elektrowniami atomowymi choćby. Nie zgodzę się na atomówki, będą nas musieli wcześniej pozabijać żeby zbudować fukushimki, czarnobyle cele nr 1 dla dywersji, terrorystów, wojny!!!

  NAF jest pozytywną rewolucją, ale nie wystarczą tu nowe ustawy. Wszystkie może zawetować prezydent bul czy inny pajac nwo, układu, agentury. Ciemny lud nie ma specjalnie wyboru, pokazują nam paru pajaców i zazwyczaj wszystko jedno kogo wybierzemy. Ustawę może zablokować TK, a teraz UE, wiele podmiotów międzynarodowych, trybunały itd Państwa straciły suwerenność po 1945 roku, ale zakusy na to były wcześniej, były zawsze. Albo Rzym się wtrącał szczując nas na Turków, na Krucjaty do Palestyny wcześniej, albo Wersal, albo jakiś dwór, tak powstało specyficzne "prawo międzynarodowe", którego broni tzw. "społeczność międzynarodowa", czyli armie NWO połączone w globalnych zbójcerzy, głównie USA.

  Pan dobrze rozumie że to sieć globalna, nie będzie łatwo przełamać ją jednej Polsce, nawet jeżeli uchwalimy takie prawa i pokonamy wewnętrzne przeszkody. Pozostaną zewnętrzne, w istocie cały świat NWO przeciw nam. Czy odważne Węgry idą w tym kierunku? Jakoś nie, bo nie są tacy odważni, albo raczej nie są samobójcami. Po co im kolejny 1956.

  Co nam może zrobić świat "społeczności międzynarodowej"? Ano w końcu nas zaatakują zbrojnie jak Serbię, Libię, Irak itd Mogą do tego użyć naszych wrogów jak Rosji choćby. W zamian coś uzyskają, zatem dla zachodu opłacalna transakcja i tego nie rozumie choćby Kaczyński z PiS.

  Trzeba najpierw pełni władzy żeby zająć się takimi zmianami, trzeba zmienić Konstytucję, mieć do tego odpowiednią większość żeby TK nie mógł nam bruździć i prezydenat bul. To opcja demokratyczna, ale przecież takie musimy lansować. Moim zdaniem należy dogadać się z PiS na tym etapie, albo też wejść do sejmu jako konstruktywna opozycja wobec wszystkich i pozwolić PiSowi rządzić. Nie może być syndromu znanego nam z lat 1991-3, bo jeżeli np dobijemy PiS w sejmie, bo braknie im do większości iluś tam mandatów, to kto wygra kolejne wybory? Nie my, jeszcze nie my. Ano SLD, Palikoty, powrót UD pod jakimś nowym szyldem, skoro PO się wypala.

  Zbudujmy więc ruch obywatelski, zasoby jakie już są zorganizowane należy złączyć w konfederacji z zachowaniem autonomii uczestników. Nowy AWS niepisowski? Nie całkiem, ale coś w tym jest w sensie organizacyjnym. Liderem spajającym nie może być jednak jakaś nawet i wybitna, ale jedna jednostka, ale właśnie ruch obywatelski, może nawet nasz z Nowego Ekranu... bo dlaczego nie. Kto to zainicjuje jeżeli nie my? Wszyscy mamy poczucie misji. Pytanie jakiej...
 • @autor
  Proponuję zapytać waldemara.m o spólność logiczną konstytucji. Umysł ściśły bezbłędnie dostrzega nieścisłości, przekłamania i konsekwencje.

  Moim skromnym zdaniem:
  Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa.
  Tyle wystarczy.

  Jeśli Polska jest dobrem wspólnym, Naród sprawuje władzę, bo sam sobie jest panem, to dlaczego ma sobie jeszcze coś ustalać?

  No, chyba, że nie jest sobie panem?
 • @interesariusz z PL 14:59:16
  >Eksperyment z wyborami w nE się nie powiódł.
  >Może nam podpowiesz, dlaczego ?

  Do wyborów rzetelnie podchodzi się tylko na ZAKUPACH! Ci którzy się nie przyłożą do wyboru towaru od razu zostają ukarani i kara dotyczy tylko ich - wyborców!

  Z wyborami w demokracji jest zupełnie inaczej. Tu nie widać skutków przez lata, a kiedy się pojawią nie kojarzy się ich z wyborem, a co najważniejsze skutek złego wyboru nie dotyka tylko tego kto źle wybrał ale wszystkich dookoła.

  Wniosek: Demokracja nigdy nie będzie działać!!!
 • @zke 16:09:12
  Przecież RzbiK jest oskarżany o dożywotnie jednowładztwo i zamordyzm !
 • @interesariusz z PL 15:13:06
  "Pomysł traktowania podatków jako ryczałtu za usługi państwa jest iście korwinowski, pozostawię go bez komentarza."

  Co w tym szokującego/dziwnego?

  Jeśli podatki mają inną funkcję niż tylko opłacenie usług państwa wobec obywateli to proszę je tu opisać.
 • @Prezydent RzBiK 16:27:09
  Moje komentarze nie odnoszą się do wyborów Prezydenta RzBiK!

  Mnie interesuje państwowe centralne planowanie i demokratyczny mechanizm wyboru głównego planisty - dyktatora.
 • @t-rex 10:18:11
  Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwosc społeczna więc spokojnie można to łamać. Jest tylko SPRAWIEDLIWOŚĆ i tej łamać nie wolno.
 • @Prezydent RzBiK 15:27:47
  Coby nie gubić się w pojęciach to wytłumaczę: sama idea republiki i konstytucji wywodzi się wprost z prawa rzymskiego więc sama w sobie ma wbudowaną wolność wyboru. Jeśli wybierzecie prawo koraniczne automatycznie idea republiki i konstytucji upada! Tak samo jak wybierzecie prawo talmudyczne. Albo papuaskie.
  Informuję, i proszę to przyjąć na wiarę jeśli nie docierają argumenty rozumowe, że prawo oparte na religii innej niż chrześcijańska wyklucza wolną wolę. Wszystkie inne religie głoszą zdeterminowanie ludzkich czynów i losów, inaczej to przeznaczenie co oznacza, że cokolwiek byśmy nie zrobili wszystko już jest ustalone.

  Pytam więc ponownie: KOMU TO MA SŁUŻYĆ???
  Można dodać drugie: CZEMU TO MA SŁUŻYĆ???
 • @zke 16:43:48
  RzBiK to próba pogodzenia monarchii z demokracją bezpośrednią: zapraszam do mnie o zapoznanie się z nowelizacją Konstytucji i ew. po lekturze skorzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego.
 • @korwinista 16:51:11
  Sięgamy do Grecji, nie do Rzymu - póki co. Służyć ma temu czego będzie chciała glosująca większość i jej Najwyższy Przedstawiciel. Niczemu więcej. Mamy zasadniczo tabula rasa z wbudowanym w nią prostym mechanizmem większościowym - co dalej o tym jak wyżej.
 • @t-rex 11:33:07
  Zanim poznasz nazwiska ich, mozesz wprowadzic bojkot kupujac tylko to co na prawde potrzebujesz.
  Nie kupowac w supermarketach (bo sa w rekach obcych), lecz w lokalnych sklepach, lub jeszcze lepiej od rolnika.
  Wyrzucic TV, nie kupowac gazet, wychowac dzieci na samodzielnie myslacych, takich, ktorzy krytycznie patrza na informacje...

  Nazwy wielkich firm i ich posiadacze sa na internecie. Nazwiska prawdziwych bogaczy czesto sa ukryte, bo firma jest na kogos innego, ale to nie ma zadnego znaczenia.

  Bardzo dobra rzecza jest posiadanie dzialki, z ktorej mamy warzywa i owoce. Po pierwsze uprawiajac na naturalnych nawozach beda takie warzywa dla nas zdrowsze, a poza tym ograniczamy nasze uzaleznienie sie.

  Powinnismy poznac ziola i dzikorosnace rosliny jadalne. Wtedy nie bedziemy wydawali pieniedzy na 'lekarzy' i ich 'leki'.
 • @Prezydent RzBiK 17:05:04
  Prawo O’Sullivana

  Każda instytucja, która nie została zaprojektowana jako
  prawicowa, z czasem stanie się lewicowa.
  _________________________________________________________

  Niestety ale to się sprawdzi w przypadku tego waszego zwierzątka. Z prostej przyczyny: żaden prawicowiec nie przyłączy się do takiego tworu. Brakiem zasad nie zachęci się ludzi z zasadami.
 • bajki i bajeczki
  naprawa systemu bankowego wymaga tylko 3 prostych kroków:
  1) likwidacja chorej waluty fiducjarnej;
  2) likwidacja "prawnego środka płatniczego";
  3) 100% rezerwa.
  Radzę trochę poczytać EKONOMII, zanim zaczniemy się bawić w zbawicieli:)

  p.s. gospodarka bez odsetek? naprawdę, teraz to już nie tylko radzę, ale wręcz ODSYŁAM do lektury:)
  na początek - L. von Mises - Ludzkie działanie
  i JH de Soto - Pieniądz, kredyt bankowy i cykl koniukturalny.
 • @Ryszard Opara
  "W obecnej sytuacji Naszego Kraju konieczna jest „Nowa Architektura Finansowa”. Może to być również właściwe rozwiązanie dla innych państw Europy Centralnej, (zainteresowanych np. stworzeniem Federacji Krajów Europy Centralnej)."
  ===============

  Dlaczego projekt NAF ma dotyczyć tylko Europy Centralnej skoro cały świat byłby lepszy, gdyby na to przeszedł? I nie musi to być w jakiś sposób narzucane siłą jak obecny "ład" NWO, który w pewnej mierze jest rozwinięciem przedwojennego. Jeżeli Polsce będzie się świetnie wiodło w Nowej Architekturze Finansowej (a nie ma innej możliwości, chyba że zostanie to dywersyjnie skopane), to inne kraje będą się inspirowały i to wdrażały u siebie. Tylko że to oznacza raczej koniec wymienialnych walut, każdy system finansowy jest unikalnym, ZAMKNIĘTYM ekosystemem pieniężnym dla danego kraju i wg mnie nie da się tego dobrze skorelować ani uniami, ani systemem wymienialności. Tak można NAF skopać. O parytecie złota, kruszców nie chcę nawet zaczynać rozważań.
 • @korwinista 17:24:39 : To jest wlaśnie RzBiK, okrutne państwo wolnej woli, woli większości i Tyrana, co nic nie może kazać
  Zasady to sobie trzeba przegłosować. Fakt - BiK-iem może być nawet Janusz Palikot - ma prawo nawet zostać Prezydentem. Jest tylko jedno ale: jeśli tak się stanie na NE czy w blogosferze, a RzBiK pójdzie dalej, to tylko na życzenie "prawicy" co woli mówić o zasadach zamiast o nie walczyć w sposób zorganizowany (choćby i w necie). Jak walczyć? Np. przegłosować banicję, jak nie dać komuś położyć ręki na kasie BiK-ów? Przegłosować system, który to maksymalnie utrudni, itd. Ale co jeest ważne? By się nie zamykać i iść odważnie do chłopców z Antify, wciągąć ich w grę i wygrywać z nimi po drodze edukując ich i łamiąc postawy. O znaczeniu takiego boju dla "naszych" nie wspomnę. Nie ustępować ja się przegra stanowiska i w RzBiK zapanuje realny komunizm - byle były warunki odkręcenia tego w sposób demokratyczny.
 • Ostatni komentarz do artykułu
  "1. NBP - początkowo tworzy oddziały w każdym województwie i pododdziały w dużych miastach. Oddziały te docelowo przekształcone będą w Banki Komercyjne Wojewódzkie? –
  sprzedawane inwestorom przez GPW. NBP odzyskuje w ten sposób zainwestowane fundusze - ale utrzymuje istotną, kontrolną „pozycje” w utworzonych bankach.

  2. NBPwspółpracuje, koordynuje i finansuje rozwój Banków Spółdzielczych, „Skok­-ów” oraz rozmaitych Unii Kredytowych (lokalnych społeczności, organizacji zawodowych) etc."
  =======================

  A to jakoś słabo czuję. Najbardziej kontrowersyjne pomysły z całego artykułu. Nie są raczej zbyt dobre, przemyślane.
  System bankowy i emisyjny powinien być w całości państwowy, ale jako naprawdę narodowy projekt Suwerena Narodu Polskiego, bo NBP to jest taki "nasz FED", w praktyce nie nasz. Zatem żadnych oddziałów komercyjnych (!!!), misja, usługa, służenie Narodowi, a nie dojenie, zarabianie na nas. Od tego niech jest bankowość spółdzielcza, kasy.

  Żadnej giełdy, umiem sobie wyobrazić Polskę bez giełdy i będziemy mieli się świetnie bez tego KONIA TROJAŃSKIEGO. Za dużo spekulacji, kreatywnej księgowości, obracania nieistniejącym dobrem cyferek, lichwa i pośrednictwo. Żydowska cywilizacja, a chcemy przecież lepszego świata, zatem trzeba jeszcze radykalniej.
 • @t-rex 10:18:11
  "Rozpiętości zarobków są kuriozalne, nawet na skalę europejską."
  ==========

  Pięć minut roboty dla parlamentu;
  -ustawa kominowa obowiązująca wszystkich bez wyjątku, powiedzmy dość radykalnie na 10 pensji minimalnych max i załatwione. Chcą elity zarabiać więcej? Niech więc płaca minimalna u nas skoczy stopniowo z poziomu poniżej minimum biologicznego na poziom Luksemburga i będą mieli ją razy 10. To pensja prezydencka, acz tacy jak bul zarobią raczej trybunał w końcu i najwyższy wymiar kary.

  Byli posłowie (m.in Graś cieć Niemca) którzy żyli przez miesiąc w świetle kamer (bodaj w 2004 roku) za 500zł, ale wtedy to 500zł miało siłę nabywczą obecnego przynajmniej tysiąca, albo nawet 1500zł. Dla niego był to cyrk, dla innych marzenie żeby MIEĆ to 500zł co miesiąc, co drugi miesiąc nawet.

  Trzeba Polakom poczucia bezpieczeństwa, trzeba stałego zabezpieczenia socjalnego w postaci Minimalnego Dochodu Gwarantowanego, taki grant na życie, pensja życia sensownie uwarunkowana, aktywizująca realnie, lepiej niż obecny system wspierania biedy, bezrobotnych, rencistów. Taki MDG zastąpiłby obecny system i to nawet podstawowych emerytur gwarantowanych. ZUS, KRUS są bankrutami przecież, można ogłosić ich upadłość i wdrożyć nowy system. To uzdrowi finanse Polski od razu w dużej mierze.

  Ile powinien wynosić MDG? Przynajmniej prawdziwe minimum społeczne dla samodzielnie mieszkającej osoby. Samotni nie mogą być skazani na skrajną nędzę. Wg mnie to około 1500zł na rękę, lepiej byłoby z 2 tys zł. Ta kwota zmusza do dorabiania i O TO TEŻ CHODZI. W razie czego można za to jakiś czas przeżyć. Taki program przekona do nas Polaków, ruch obywatelski może WTEDY wygrać nawet wybory z obecnymi partiami, które służą finansjerze, służą zagranicy i nie mogą z czymś takim wyskoczyć.
 • Logika – podstawa ekonomii racjonalnej:
  Byłoby tylko i WYŁĄCZNIE doskonale, gdyby produkty techniczne były na tyle użyteczne, trwałe, że nie trzeba by było ich więcej produkować!
  Problem jest wtedy, gdy czegoś niezbędnego, a pożytecznego brakuje, a nie wtedy, gdy jest bezrobocie – bo to b. dobrze, że nie wszyscy ludzie muszą pracować, bo wszystkie potrzeby są w pełni zaspokajane dzięki pracy nim mniejszej części społeczeństwa, tym lepiej!
  Kolejny aspekt, to skutki pracy, skutki zaspokajania potrzeb, bo dotychczas w ich wyniku powstają efekty negatywnych lawin!
  Nie można wszystkich traktować tak samo, tylko należy wg wkładu, potencjału (przecież np. dbający o zdrowie abstynenci, wykonujący pożyteczną pracę, mający o wysokim pozytywnym potencjale dzieci, ludzie prawi, nie są równi nikotynowcom, alkoholikom, narkomanom, mającym upośledzone, debilne, psychopatyczne dzieci, nierobom, łobuzom, przestępcom).
 • @Prezydent RzBiK 17:41:52
  "To jest wlaśnie RzBiK, okrutne państwo wolnej woli, woli większości i Tyrana, co nic nie może kazać
  Zasady to sobie trzeba przegłosować."

  To na poważnie czy dla jaj??? Jak można cokolwiek budować na takim bełkocie??? Tyrania, demokracja, komunizm... może jeszcze szamanizm dodacie w głosowaniu.

  "Nie ustępować ja się przegra stanowiska i w RzBiK zapanuje realny komunizm - byle były warunki odkręcenia tego w sposób demokratyczny."

  Komuniści diagnozowali schizofrenię bezobjawową, ja tu diagnozuję schizofrenię w czystej postaci. Komunizm i procedury demokratyczne w jednym hahahahahaha...
 • @t-rex 10:30:00
  Kiedy nie piszesz o rzbiku, czy o nas, o Konfederatach KRaBiKa to potrafisz być merytoryczny i pożyteczny. Słusznie wyszukałeś ten cytat.

  "dążenie do demokratycznego rozkładu pieniądza we wspólnocie. (Zgodnie z art. 1 i art. 2 Konstytucji R.P). Nie oznacza wdrażania zasady „równo dla wszystkich”, lecz realizację zasady sprawiedliwości społecznej. Nadmierne różnice w dochodach powodują rozwarstwianie się wspólnoty, utratę więzi międzyludzkich - zjawiska tzw. wykluczenia społecznego. To może mieć to negatywny wpływ na gospodarkę.

  Słuszne może być „dofinansowywanie” zarabiających najmniej, aby zachować należytą kondycję społeczną oraz „popyt efektywny” - w społeczeństwie na optymalnym poziomie.

  Procedurą jaką warto zastosować jest zwolnienie najuboższych z płacenia podatków. Jeżeli to będzie niewystarczające należy rozważyć wypłacanie kwot zasiłku -„dochodu gwarantowanego”.
  =================

  Wyzerowanie podatku dochodowego dla biedoty nie wystarczy, a mimo to solidarny (akurat!!!) PiS nie odważył się na to. Pomógł za to klasie średniej i zamożnej biurokracji, np sobie samym jako posłom, samorządowcom, urzędnikom dobrze zarabiającym... obniżając progi, zamieniając PIT w niską już liniówkę de facto. Ludzie biedni często w ogóle nie mają dochodu, zatem od czego obniżać podatek dochodowy? Należy zmniejszać podatki pośrednie które tak podkręca teraz PO.

  O "dochodzie gwarantowanym" właśnie wspomniałem wyżej, komentuję komentarze po kolei co ciekawsze wg mnie. To są wszystko pomysły nie Tomasza Urbasia (może z małymi wyjątkami) jak ktoś sugerował, ale głównie Jacka Rossakiewicza.

  http://m.nowyekran.pl/f02430e592b8f4628413e90d546c0364,2,0.jpg

  http://jar.nowyekran.pl
 • @t-rex 10:42:19
  "wróg Carcajou"

  Nie jestem wrogiem Carcajou, lubię gościa nawet, wypraszam sobie takie prowokacyjne insynuacje, w ogóle nie szukam wrogów :) Sami mnie znajdują :):):) Po secesji naszych środowisk na NE już jest dobrze i życzę Rzbikowi wszystkiego najlepszego. Będziemy współpracować. Dobrze się stało, inaczej byłyby stałe kwasy w Rzbiku, a tam zapanuje PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ w NEolandzie.
 • @Prezydent RzBiK 10:42:27
  Mamy więcej węgla w Polsce, więc zróbcie w Rzbiku parytet węgla zamiast złota, które "mamy" zagranicą i to tyle... ile żbik napłakał za swoją ukochaną, wiosna przecie.

  1zł - 1 kg węgla superkostka megakaloryczna z uranem jako dopalaczem

  Zużywamy w domach 12 mln ton węgla, resztę przemysł itd Czy węgiel dla biedoty musi być tak cholernie drogi??? Nie musi, wystarczy zamknąć w ciupie mafię pośredników, zabezpieczyć obrót ustawą i wyzerować VAT z 23%. Kopalnie mogą nawet ceny podnieść nieco, ale węgiel bez pośredników i tak w domach będzie o 30-40% tańszy. Kolejny punkt do programu politycznego. Wielomilionowy elektorat.
 • @Ryszard Opara 10:49:28
  "Wiele myśli i spostrzeżeń w moim artykule, jest autorstwa Pana Rossakiewicza. Ostatnio często z nim się spotykam i dyskutuję. Bardzo szanuję jego poglądy,"

  Cieszę się. Poglądy Jacka znam doskonale od wielu już lat i od razu to wiedziałem. Nie mam żadnych o to pretensji, należało tylko jednak Jego nazwisko wymienić jako inspirację, czy nawet napisać to w formie cytatów żeby było jasne. Też jak Pan widzi mam tu i ówdzie jakieś tam wątpliwości, coś swojego dorzucam. Na tym to polega, co 7 tys głów, to nie jedna czy dwie.
 • @Łażący Łazarz 16:47:21
  Sprawiedliwość to sprawiedliwość kalego, czy jakaś inna.

  Nie ma sprawiedliwości bez jakiejś aksjologi, z której może być wywiedziona.
 • @35stan 10:59:25
  "śmiertelny cios w grupę trzymającą pieniądze całego świata i władzę nad światem objętym panowaniem ich instytucji finansowych.
  Jeśli Pan proponuje taki manewr dla Polski, będącej w mechanizmie podległym tym instytucjom, to jakie możliwości realizacji proponowanego scenariusza Pan widzi.
  Przykładów karania niepokornych mamy aż nadto.

  W tym obszarze działania pojedynczego państwa, do tego tak słabego jak obecna Polska nie ma szans na powodzenie takiej operacji, tu trzeba by działać w dużo większej przestrzeni geopolitycznej, w której udałoby się stworzyć system wspólnego interesu na tyle silny, by atak na jego obszar był ryzykowny i w związku z tym nieopłacalny.
  Myślmy o takich projektach szerzej, nie w ramach jednego i to będącego w kleszczach wielkich interesów, tak jak Polska."
  ==============

  Bardzo cenię Pana myśli, każdy komentarz jest wiele wart, zapraszam do naszej Konfederacji :) Pan Ryszard jest tego świadomy i piszę to na podstawie wcześniejszych Jego tekstów i takich niuansów jak ściągnięcie do NE np Romualda Szeremietiewa... Polska musi osiągnąć samowystarczalność w każdym kluczowym aspekcie i należy zwielokrotnić moce obrony narodowej, tu opcji jest sporo, m.in Obrona Terytorialna. W mojej wersji to powszechna, obywatelska, Narodowa Obrona Terytorialna oparta na nieregularnych formacjach paramilitarnych. Siła przy której obecna armia Iranu na lądzie to garstka przedszkolaków, które pod ciosami wojsk koalicji NWO ulegną w kilka dni bombardowań, ostrzału, dywersji komandosów, agentury. Do tego systemy tajnej broni.

  Przestrzeń geopolityczna jest rysowana jako konfederacja Europy Środkowej, Międzymorze. Tu polemizuję, trzeba otwarcia na cały świat, bo inaczej cały region wystawimy na skupiony cel przy bierności świata, którego to nie będzie ZNOWU dotyczyło. Będziemy OTOCZENI. Jeżeli będziemy mieli sojuszników na tyłach naszych wrogów np Chiny na ogonie Rosji, alternatywnie przyjazną nam wyjątkowo Japonię, czy też... islam skłonny z radością zrobić Niemcom "kuku", to któż nam podskoczy?

  Na razie PiS woli sojusz z Izraelem, który Rosji wspierającej np Syrię, Iran życzy kolejną ciężką wojnę z... Polską w ramach osłabienia tejże Rosji (zajęcia ich czymś "pożytecznym" - mordowaniem polskich "nazioli", "antysemitów") i jeszcze może czynnie "pomóc" w kreacji takiego scenariusza. A może już pomogli w Smoleńsku?

  I teraz, może 21 grudnia ogłoszą winę Rosji nawet powiększoną w stosunku do rzeczywistej, a ta zareaguje "obroną" poprzez wyprzedzający atak. Uznają że pora na przesilenie jak w 1920, 1939. Po co się bawić znowu zardzewiałymi tankami, a sto głowic po 50 megaton i ostateczne załatwienie kwestii polskiej. Zapowiadają koszerni akty "alkaidy" w Polsce, ale czy to będzie islam naprawdę??? Źle im u nas? Palimy meczety, albo co? Co my mamy do gadania, były obozy CIA czy nie. To wina SLD, ich wyborców, Kwaśniewskiego, ale każda partia by na to poszła z tych systemowych, Palikoty PIERWSZE gdyby wtedy rządziły. Naród nie ma nic do gadania, demokracja jest całkowitą na razie fikcją, matrixem, teatrem.
 • @Marek Kajdas 18:06:13
  "tałego zabezpieczenia socjalnego w postaci Minimalnego Dochodu Gwarantowanego,"

  w tym podzielasz moje poglądy i się z tym zgadzam,

  na początek proponowałem, aby dać wszystkim, od urodzenia, do śmierci, zasiłek w wysokości kwoty zwolnionej od podatku, pracujący już dostają, dostaliby pozostali. Załatwiłoby to sprawę zasiłków na dzieci. A potem można by podwyższać, aby starczyło na utrzymanie osób dorosłych.
 • @interesariusz z PL 18:51:30
  "Nie ma sprawiedliwości bez jakiejś aksjologi, z której może być wywiedziona."

  Właśnie.
  Zatem sprawiedliwość niekoniecznie społeczna (czyt. masońska, diabelska), czy jakaś tam inna wydumana (też szatańska w oczach chrześcijan, w oczach wierzących w Boga), ale BOŻA SPRAWIEDLIWOŚĆ. Albo w Coś wierzycie, albo snujemy jakieś ateistyczne filozofie rozumu.
 • @Marek Kajdas 18:18:59
  "Wyzerowanie podatku dochodowego dla biedoty nie wystarczy, a mimo to solidarny (akurat!!!) PiS nie odważył się na to. Pomógł za to klasie średniej i zamożnej biurokracji, np sobie samym jako posłom, samorządowcom, urzędnikom dobrze zarabiającym... obniżając progi, zamieniając PIT w niską już liniówkę de facto."

  i między innymi dlatego przegrał wybory,

  mieli szansę jak nikt zmienić Polskę, dużo się naryczeli, a wymyślili tylko aferę gruntową.
 • @t-rex 10:42:19
  Nikogo sensowenego nie zorganizujesz wokół prawa pozystywistycznego a wbrew prawu naturalnemu i zdrowemu rozsądkowi. Tłumaczyłem to tyle razy Carcajou, że aż mi sie nie chce tego powtarzać.

  Co nie znaczy, że własciwie oceniając potrzeby i działając rozsądnie nie uda się taka organizacjia na NE
 • @Tomasz Urbaś 11:24:56
  "Spłata publicznego długu zagranicznego Polski może nastąpić z istniejących aktywów rezerwowych NBP"

  Bezwzględnie zgadzam się z tą tezą!
 • @interesariusz z PL 18:59:43
  "dać wszystkim, od urodzenia, do śmierci, zasiłek w wysokości kwoty zwolnionej od podatku, pracujący już dostają, dostaliby pozostali. Załatwiłoby to sprawę zasiłków na dzieci. A potem można by podwyższać, aby starczyło na utrzymanie osób dorosłych."

  Takie rozwiązanie petryfikuje zbrodniczy podatek dochodowy. Na dziś jest dobrym rozwiązaniem prorodzinnym i prodemograficznym ale MUSI zostać zlikwidowane wraz z likwidacją podatku dochodowego. Przyszły podatek osobisty musi być równy dla wszystkich aby było sprawiedliwie i przejrzyście. I nie może być powiązany z faktem wykonywania jakiejkolwiek pracy. Jeśli wciąż będziemy opodatkowywać pracę to bogaci nigdy nie zapłacą podatku osobistego. Musielibyśmy wtedy sięgnąć do narzędzi podatkowych stosowanych dziś a to spowoduje szybki powrót do stanu dzisiejszego.
 • @t-rex 16:52:30
  Bo sprawiedliwość to nie jedyny czynnik państwotwórczy. Natomiast gdy do tego słowa dodasz przymiotnik stanie sie ten zwrot w opozycji do sprawiedliwości a więc niesprawiedliwością. Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwsze lub mniej sprawiedliwe. Albo cos jest sprawiedliwe, albo niesprawiedliwe.
 • @Ryszard Opara, @Łażący Łazarz
  Blogerzy na NE już dojrzeli do nowej architektury finansowej. Potrzebne jest zarówno "rozwiązanie bazy monetarnej" o czym pisze Tomasz Urbaś jak i zmiana sposobu rozproszenia emisji na co zwraca uwagę Jacek Rossakiewicz. "parytetu gospodarczego" mają bronić spółki właścicielsko-pracownicze.

  Już pora. Proszę ustalić miejsce i czas zebrania założycielskiego "Ministerstwa Nowej Architektury Finansowej" naszego gabinetu cieni.
 • @Marek Kajdas 19:07:52
  Sprawiedliwość wywodzona jest z doktryny religijnej oraz poczucia sprawiedliwości wspólnoty. Elukubrując o sprawiedliwości w Europie nie musimy stawiać przymiotników gdyż dziedzictwem Europy jest Chrześcijaństwo.

  Jeśli ktoś bredzi o sprawiedliwości społecznej to znaczy, że ta sprawiedliwość nie wywodzi się z dziedzictwa kulturowego Europy.
 • @Łażący Łazarz 19:31:46
  Zauważ, że sprawiedliwość europejska nie jest tożsama ze sprawiedliwością islamską, żydowską, indyjską czy też kilkoma innymi. Nawet sprawiedliwość polska i amerykańska to dwa różne światy.
 • @korwinista 19:42:15
  To dalsza część dyskusji. Sprawiedliwość jest sprawiedliwością (wzorcem) zakładamy dążenie do stanu idealnego w oparciu o doświadczenie naszej cywilizacji i naszego narodu.
 • @Łażący Łazarz 19:16:44
  Już się zbudowało: KRaBiK !
 • @nikander 19:34:33
  Co nagle to po diable. Musisz mieć precyzyjnie domkniety projekt, możliwości (osobowe i finansowe) oraz rozbudzone oczekiwanie społeczne. Proponuję najpierw wydać książkę (broszurę) z tekstami publikowanymi na NE nowej architektury finansowej. Potem stworzyć model-grę. Aż w końcu marketing i działania organiczne. Inna kolejność to falstart i porażka.
 • @Łażący Łazarz 19:46:55
  Bezwzględnie uznaję, że sprawiedliwość to uniwersalne aksjomaty oparte na poszanowaniu istoty ludzkiej jako całości fizykalnej i emocjonalnej. Bez żadnych przymiotników.
 • @korwinista 19:26:35
  Jak rozumiem, wszyscy mają płacić taki sam podatek, i właściciel województwa, pobierający czynsz za prawo do życia od paru milionów ludzi, i kaleka, nie będący w stanie zarobić grosza, i pełnosprawny dostający miskę zupy za dwie zmiany katorżniczej pracy na taśmie.

  Tak trzymać.
 • @Marek Kajdas 19:07:52
  Tu muszą zaistniec następujące filary zmian:

  1. Własność
  2. Wolność
  3. Sprawiedliwość
  4. Logika
  5. Odpowiedzialność
  6. Rentowność
  7. Innowacyjność i atrakcyjność
  8. Prostota
  9. Poczucie wspólnoty
  10. Honorowość i wiarygodność
  11. Sprawność zarządzania i działania
  12. Strategiczność i długoterminowość planowania
  13. Mądrość, Wiedza, Umiejętność
 • @Łażący Łazarz 19:46:55
  nie, sprawiedliwość zależy od aksjologii i jest dla każdego inna,

  sprawiedliwość społeczna zakłada pewną hierarchię wartości społecznych i dlatego to sprawiedliwość społeczna jest sprawiedliwością, a sama sprawiedliwość prawem kalego, tzn sprawiedliwością stojącą po stronie silniejszego.
 • @korwinista 19:35:24
  bleblasz, niestety,

  dlaczegóż to sprawiedliwość społeczna nie pokrywa się z poczucia sprawiedliwości wspólnoty ?
 • @Łażący Łazarz 19:21:29
  "@Tomasz Urbaś 11:24:56
  "Spłata publicznego długu zagranicznego Polski może nastąpić z istniejących aktywów rezerwowych NBP"

  Bezwzględnie zgadzam się z tą tezą!"
  ========================

  Kuszące i praktycznie przychylam się do tego też. Zwłaszcza długi krótkoterminowe, wysokooprocentowane i rolowane co parę miesięcy, co rok. To jest niegospodarna ZDRADA, za to powinna być szubienica! W każdej chwili kurs złotówki może podwoić, potroić zadłużenie zagraniczne.
 • @Łażący Łazarz 19:53:31
  Podajesz dobry plan pracy naszego "ministerstwa". Szczęściem gabinet cieni nie musi panować. Może więc popracować w spokoju: nie nagle i nie po diable. Nieprawdaż?
 • @interesariusz z PL 20:06:23
  Jakie piękne skrzywienie w kierunku sprawiedliwości społecznej :D:D:D

  Zauważ, że kaleka na wózku w dzisiejszych czasach może zarabiać niekiedy więcej niż pełnosprawny (informatyka daje duże możliwości). Podatek tylko od MOŻLIWOŚCI wykonywania pracy a nie za dochody z pracy.

  Biedny inwalida nie musi płacić podatków bo nigdy nie będzie np. celem złoczyńców (po co?), inwalida utrzymywany przez rodzinę na pewno zostanie przyuczony do wykonywania jakiejkolwiek użytecznej pracy na rzecz rodziny, która zrekompensuje wydatki na jego podatek. W ostateczności jeśli będzie użyteczny jakkolwiek (np. dla komfortu psychicznego=dobroczynność) dla społeczności lokalnej to też opłaci podatek.

  Pełnosprawny nie będzie robił za miskę zupy bo nie wyrobi na podatek. Ten znienawidzony kapitalista zapłaci mu tyle żeby chciał pracować i miał na coś więcej niż miska zupy bo ten pracownik jest też KONSUMENTEM jak również kapitalista wie, że biedny nie ma wiele do stracenia i może panu kapitaliście zrobić kęsim aby mu zrabować dobra.
  .......................

  Właśnie zrozumiałem, że jesteś strasznym mieszczaninem z wiersza Tuwima :(

  .. a patrząc widzą wszystko oddzielnie...

  Ręce opadają, szczególnie, że mienisz się byłym zwolennikiem JKMa.

  Poczytaj sobie kto tworzył infrastrukturę socjalną w XiX i na początku XX wieku np. na Śląsku i w Łodzi.
 • @interesariusz z PL 20:08:23
  Przytocz przykład zastosowania sprawiedliwości i sprawiedliwości społecznej w tym samym przypadku. Od czegoś trzeba zacząć dyskusję.

  Dla mnie sprawiedliwym jest podatek równy dla wszystkich w związku ze sławetnymi równymi szansami dla wszystkich, jaki jest podatek sprawiedliwy społecznie?
 • @korwinista 20:33:14
  Typowe dyrdymałki,

  „Zauważ, że kaleka na wózku w dzisiejszych czasach może zarabiać niekiedy więcej niż pełnosprawny (informatyka daje duże możliwości).”

  No i można wygrać w loto, szansa podobna, no to płaćmy bieżące podatki pod tą wygraną, tylko z czego?

  „Podatek tylko od MOŻLIWOŚCI wykonywania pracy a nie za dochody z pracy.”

  Czyli nie mając dochodów płaćmy podatki, chociaż jak na razie tylko ja proponowałem podatki do poziomu wykształcenia, największe od tytułów profesorskich.

  „Biedny inwalida nie musi płacić podatków bo nigdy nie będzie np. celem złoczyńców (po co?),”

  Jakoś tak jest, że złoczyńcy uwielbiają tłuc bezbronnych, tak te typy mają.

  „ inwalida utrzymywany przez rodzinę na pewno zostanie przyuczony do wykonywania jakiejkolwiek użytecznej pracy na rzecz rodziny, która zrekompensuje wydatki na jego podatek.”

  Jasne, rodziny mają nie tylko utrzymywać inwalidów, i zamiast ich pielęgnować, przymuszać do pracy, to jeszcze za nich płacić podatki, takie same, jakie płacą milionerzy eksploatujących ludzi w przysłowiowych kamieniołomach.

  „W ostateczności jeśli będzie użyteczny jakkolwiek (np. dla komfortu psychicznego=dobroczynność) dla społeczności lokalnej to też opłaci podatek.”

  No ale jeśli nie będzie użyteczny, to niech zdechnie.

  „Pełnosprawny nie będzie robił za miskę zupy bo nie wyrobi na podatek.”

  No tak, po co ma jeść, to przecież zbędna fanaberia.

  „Ten znienawidzony kapitalista zapłaci mu tyle żeby chciał pracować i miał na coś więcej niż miska zupy bo ten pracownik jest też KONSUMENTEM jak również kapitalista wie, że biedny nie ma wiele do stracenia i może panu kapitaliście zrobić kęsim aby mu zrabować dobra.
  "
  No to chyba to nie kapitalista, tylko altruista. Ja takich nie znam.
 • @interesariusz z PL 21:07:48
  /„Zauważ, że kaleka na wózku w dzisiejszych czasach może zarabiać niekiedy więcej niż pełnosprawny (informatyka daje duże możliwości).”

  No i można wygrać w loto, szansa podobna, no to płaćmy bieżące podatki pod tą wygraną, tylko z czego?/

  Czy dzisiejszy bezrobotny nic nie zarabia? Polska powinna się wyludniać w zastraszającym tempie.

  /„Podatek tylko od MOŻLIWOŚCI wykonywania pracy a nie za dochody z pracy.”

  Czyli nie mając dochodów płaćmy podatki, chociaż jak na razie tylko ja proponowałem podatki do poziomu wykształcenia, największe od tytułów profesorskich./

  Tak! Dziś każdy pracuje bo musi albo lubi. Po wprowadzeniu podatku osobistego od MOŻLIWOŚCI pracy nic się nie zmieni. Większość ludzi MUSI pracować.

  /„Biedny inwalida nie musi płacić podatków bo nigdy nie będzie np. celem złoczyńców (po co?),”

  Jakoś tak jest, że złoczyńcy uwielbiają tłuc bezbronnych, tak te typy mają./

  Rodzina/społeczność wykluczająca inwalidę i skazująca go na atak złoczyńców wie co robi. Pewnie nie zasługuje na opiekę.

  /„ inwalida utrzymywany przez rodzinę na pewno zostanie przyuczony do wykonywania jakiejkolwiek użytecznej pracy na rzecz rodziny, która zrekompensuje wydatki na jego podatek.”

  Jasne, rodziny mają nie tylko utrzymywać inwalidów, i zamiast ich pielęgnować, przymuszać do pracy, to jeszcze za nich płacić podatki, takie same, jakie płacą milionerzy eksploatujących ludzi w przysłowiowych kamieniołomach./

  Przecież wszyscy trąbią, że trzeba inwalidów socjalizować i zatrudniać za wszelka cenę. Nie słyszałeś o tym??? Jak jest różnica między pracą dla rodziny a pracą najemną?

  /„W ostateczności jeśli będzie użyteczny jakkolwiek (np. dla komfortu psychicznego=dobroczynność) dla społeczności lokalnej to też opłaci podatek.”

  No ale jeśli nie będzie użyteczny, to niech zdechnie./

  A jaki inny jest powód dla życia?

  /„Pełnosprawny nie będzie robił za miskę zupy bo nie wyrobi na podatek.”

  No tak, po co ma jeść, to przecież zbędna fanaberia.

  „Ten znienawidzony kapitalista zapłaci mu tyle żeby chciał pracować i miał na coś więcej niż miska zupy bo ten pracownik jest też KONSUMENTEM jak również kapitalista wie, że biedny nie ma wiele do stracenia i może panu kapitaliście zrobić kęsim aby mu zrabować dobra.
  "
  No to chyba to nie kapitalista, tylko altruista. Ja takich nie znam./

  Tu już nijak ci nie mogę pomóc. Ignorancję możesz pokonać tylko samodzielnie. Włącz krytycyzm i czytaj, czytaj, czytaj...
 • @Łażący Łazarz 20:07:27
  "Tu muszą zaistniec następujące filary zmian:

  1. Własność
  2. Wolność
  3. Sprawiedliwość
  4. Logika
  5. Odpowiedzialność
  6. Rentowność
  7. Innowacyjność i atrakcyjność
  8. Prostota
  9. Poczucie wspólnoty
  10. Honorowość i wiarygodność
  11. Sprawność zarządzania i działania
  12. Strategiczność i długoterminowość planowania
  13. Mądrość, Wiedza, Umiejętność"
  =========================

  Tak, ale czy WŁASNOŚĆ na pierwszym miejscu? A zerknijże do Nowego Testamentu libertarianie ;) Jak naucza Chrystus? Czymże są ziemskie dobra, skarby. Gdyby świat był taki logiczno-technokratyczny, to gdzie miejsce na prawdziwe wartości jak MIŁOŚĆ DO BLIŹNICH, gdzie tu Bóg? Zaczynasz od własności, a kończysz na tym co zgubiło Mistrza Twardowskiego. Ta karczma Rzym się nazywa Łazarzu :) Za wszystko trzeba będzie w końcu zapłacić rachunek. I gdzie wtedy ulokujesz np "atrakcyjność"? Albo rentowność, chciałbyś rentownej edukacji, służby zdrowia, całkowita komercjalizacja i dominacja kryterium chęci zysku, zysku? Cóż to za cywilizacja?

  @Nikander
  W gorącej wodzie kąpane bywa Pana pokolenie, może to już presja czasu, my 40-latkowi jesteśmy spokojniejsi. Przeżyliśmy PRL-u kawałek, całą III RP, przeżyjemy i ruska-sobaku z plemienia giermańców udającego Polaka, choć mierzi go ta "nienormalność bydła".

  Ludzie chcą ruchu obywatelskiego, a nie samego gabinetu cieni, ten niech ów ruch wyłoni. Niech parlament obywatelski desygnuje rząd obywatelski. Przy czym nie musi być ministrem jedna osoba, może być tak iż np MON pokieruje cały obywatelski think tank, kilkadziesiąt osób plus wsparcie spoza NE z różnych forów wojskowych itd

  @ŁŁ
  Przypomnij sobie o projektach obiecywanych, jak portal na referenda, parlament na NE itd lepszy pomysł na prawybory. Forum dyskusyjne zrobimy SAMI niebawem, tydzień, dwa i będzie. Będzie służył wszystkim na NE i spoza NE. Samo forum dla Konfederatów KRaBiKa nie miałoby wielkiego sensu. Odciążymy zatem NE :) Forum już nie róbcie, po co dwa.
 • OBIECANKI-CACANKI - MADE IN POLAND ????
  Ryszard Opara:
  "1.Naprawa Rzeczpospolitej MUSI rozpocząć się od odzyskania przez NARÓD kontroli nad emisją pieniądza Narodowego – poprzez odzyskania kontroli NARODU nad NBP.

  Najważniejsze zasady ustroju RP określa Konstytucja:.
  Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

  Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

  Art. 3. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu.

  Art. 4. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

  Te pierwsze artykuły Konstytucji określają podstawowe cele ustrojowe RP i temu muszą służyć się wszystkie inne artykuły oraz ustawy obowiązujące w Naszym Kraju......."
  ========================================

  "MUSI", "NALEŻY", "TRZEBA" itp. - na tych ogólnikowych,

  gołosłownych i bezosobowych "słowach aktywatorach" skończy się

  realizacja powyższego fikcyjno-marzycielskiego i populistycznego

  planu (mającego na celu tylko i wyłącznie zwiększenie osobistej

  popularności i odebranie głosów PIS-owi) ale też nie o realizację

  tutaj chodzi :))

  Bo twarda rzeczywistość to:

  polszewicko-bolszewicki plan "władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy"

  oparty na monopolu ubekistańskich mediów - które, są w stanie

  dzięki okradzeniu Narodu, zażarcie bronionemu ich monopolowi

  i stalinowskiej medialnej strategii niszczenia opozycji, wypromować

  jako partię dowolne komusze badziewe (PO, SLD, PSL, ostatnio RUPA

  a w przyszłości ???).

  Do tego dochodzą krypto-esbeckie i niby-patriotyczne internetowe

  portale (salon24, onet, wprost, GWno, itp.),

  załgane post-prl-owskie sondażownie oraz upolitycznione, postkomusze

  sądownictwo, które ignoruje wyborcze fałszerstwa.

  Rok 2005 to był dla "polszewicko-ubekistańskich kondomijnych elit",

  wypadek przy pracy do którego teraz za żadną cenę i z wielką pomocą

  ruskiej "maskirowki" nie chcą dopuścić.
 • @Marek Kajdas 21:43:05
  Widzę, że zaczynasz stosować koncepcję: "zrobimy jak już wszystko będzie gotowe". Jak już wszystko będzie gotowe to co tam po nas.

  KONSTRUKTYWNI działają. Wychodzimy poza NE.
 • @Marek Kajdas 21:43:05
  No cóż, własność była na pierwszym miejscu, bo to sprytny sposób na kreację neoniewolnictwa,

  jeśli chodzi o forum, to ja zawasze byłem za wpleceniem mechanizmów forum w witrynę publikacyjną, taką, jak nE. Witryna musi łączyć jak największą liczbę ludzi o różnych przyzwyczajeniach i kulturze bycia i pisania. Samo forum będzie tylko dla fanatyków.
 • @Marek Kajdas 21:43:05
  Panie Kajdas, własność jest podstawą pozostałych przymiotów wolnego, sprawiedliwego i honorowego człowieka. Bez własności nie obronimy ani wolności, ani sprawiedliwości, ani honoru.
 • @korwinista 21:56:29
  jak rozumiem, ktoś nie mający niczego cennego, co nie zasługuje na miano własność, nie może być ani sprawiedliwy, ani honorowy
 • @interesariusz z PL 22:10:22
  Może. Jednak jest bardzo podatny na niesprawiedliwość lub sprawiedliwość społeczną oraz na oddanie honoru w zamian za przywilej kosztem posiadaczy. Robi się interesowny :)
 • @autor
  Na szczęście, tych pierdów nikt poważny nie czyta.
 • @interesariusz z PL 11:54:18
  Doswiadczenie ze Żbikiem pokazuje jasno jak nie nalezy próbowac organizowania społeczeństwa. Ta próba była od początku fałszywa. Jesli nie ma troski o suwerena to suweren doskonale to wyczuwa i ma takie działania w nosie.
  Może nie miec w nosie jesli jest przekonany o uczciwości przedsiewzięcia. Zatem albo jest prawda albo wiarygodna manipulacja.
  Jedno doswiadczenie mamy z głowy.
  Mozna podjąc nastepne ale zaznaczam - musza być uczciwe.
 • @nonscolar 22:34:37
  Za późno na zaklinanie.Już 137 komentarzy :D
 • @korwinista 22:40:16
  Liczba komentarzy nie ma znaczenia.
 • @korwinista 22:40:16
  Towarzysz Opara wie CZYM skutecznie pobudzić dyskusję.
 • @korwinista 22:58:01
  Rzeczywiście.

  Jest mistrzem w promowaniu bzdetów.
 • @ admines
  Można już zdjąć z SG.
 • @Zbigniew-Grzymski 21:43:37
  Trzeźwa ocena sytuacji zawsze będzie w mniejszości i to zdecydowanej , a już sytuacja , gdy ktoś chciałby przedstawić , na podstawie przeszłości i teraźniejszości - wizję możliwej przyszłości, będzie prześladowany, z różnych stron naraz(jak ewangeliczny prorok we własnym kraju)
 • @korwinista 21:56:29
  A czym jest dla liberałów własność? Skupieniem wszystkiego co jest coś warte w Polsce w rękach 1% posiadaczy i zagranicy, korporacji, finansjery globalnej? Skoro wszystko jest na sprzedaż, a złoty wymienialny, a waluty obce uznawane, to można cały kraj z bydłem miejscowym wykupić. Emitować dolary mogą bilionami, no problem. Pokryciem dolarów jest cały wszechświat ;) w tym Polska :(

  Prywatyzacją nawet wody, czystego powietrza, wszystkich zasobów, komercjalizacja wszystkiego? A może zobaczę zaraz bajki o klasie średniej? Bo zwykle to piszecie. Wy nie szanujecie własności, Naród miał w 1989 doskonałą pozycję wyjściową i jak to wygląda po dwóch dekadach? Naród ma tylko długi.

  Dawniej nieraz tak bywało że świetny pisarz pomieszkiwał to tu, to tam i nie miał domu, mimo iż go było stać. Czy bez własności w postaci nieruchomości był kimś gorszym?

  Nowy Ekran - własność zwykłych blogerów? :) Ile procent akcji, jaki wpływ na całość, taki jak na nasz na Rzbika? :) Inne projekty blogosfer z agregatorami notek są faktycznie własnością tych społeczności z wyjątkiem Salonu24, ale to dzieło new world order w destylacie.

  Forum jakie postawi KRaBiK będzie własnością Konfederatów. To jest projekt w pełni społecznościowy.

  Przez lata patrzyłem jak w mojej gminie "gmina" pozbywa się wszelkich nieruchomości rzekomo żeby nie płacić podatku od nich itd głupoty. To były działki, domy w różnym stanie, niekiedy zabytki, niekiedy własność społeczności, jakieś byłe przedszkola budowane w czynie społecznym itd Teraz np organizacje miejscowe nie mają miejsca na siedziby, nie ma kompletnie możliwości gospodarowania majątkiem trwałym, bo go nie ma. Za takie nierządy powinien być sąd. Najłatwiej wszystko za bezcen wyprzedać rzekomo w przetargach, zazwyczaj tym co trzeba. Jak ma kwitnąć przedsiębiorczość kiedy nie ma lokali, miejsca na taką działalność i dziwią się że jest duże bezrobocie na wsiach i w małych miasteczkach. Jest tam większe bezrobocie, bieda, stagnacja, sypialnie zamiast prężnych ośrodków tętniących życiem-aktywnością, bo rządzą głupcy i szkodnicy, częściej szkodnicy, bo swój rozumek mają dla siebie, dla swoich.

  Własność i własność, nowe zaklęcie, nowy bożek, złoty cielec. Własność trzeba jeszcze uzyskać i UTRZYMAĆ, z tym jest, bywa coraz większy w III RP problem. Nie każda przynosi zysk, każda generuje koszty. Krytykujecie podatek dochodowy, a haracz od nieruchomości jest zasadny? W imię czego? Dlaczego biedak ma płacić haracz od swojego domu, działki, pola? Tak bo tak?

  Dochód powinien wyznaczać poziom podatków. Podatek dochodowy jest sprawiedliwy, w każdym razie bardziej od większości innych. Jeszcze bardziej sprawiedliwy jest podatek akcyzowy od alkoholu, ale lepiej go zakazać jak w islamie ;)
 • @nikander 21:50:26
  "KONSTRUKTYWNI działają. Wychodzimy poza NE."

  Działajcie, ale małe konferencje kanapowe nikomu nie zaimponują. Rocznie w Polsce jest tysiące dużo większych kongresów, zjazdów, same wykłady, INO CO Z TEGO WYNIKA? Nic. Przełamanie lodów jeno. Zbierzcie choćby 200 luda wpływowego, coś mającego do powiedzenia. I gdzie materiały z konferencji, jaki jest zasięg oddziaływania? Ile MILIONÓW Polaków zna konstruktywnych idee? Będą za tym głosować? Na kogo? Na partię 50+? Był już rząd cieni, zdaje się że Rokity herbu "Niemcy mnie biją". Nie mam nic przeciwko gabinetom cieni, bo sam jestem za tym, ale niech ich skład wyłoni ruch obywatelski, a nie sami "uzurpatorzy". Poza tym każdy resort mógłby być autonomicznym think tankiem obywatelskim. Jedna osoba nie podoła, nie ogarnie tematu, nikt nie ma też tyle czasu.
 • @Marek Kajdas 21:43:05
  "Forum już nie róbcie, po co dwa."

  Moja rada - to błąd, który was może kosztować spadek popularności. Na pewno jeszcze nie teraz. Musicie się skonsolidować TU.
 • @nikander 21:50:26
  RzBiK też wyjdzie, jak okrzepnie, ale tu mieć będzie "stolicę", a wy? Robicie forum czy jak?
 • @Marek Kajdas 01:05:55
  Z tego wpisu dedukuję że rzez ostatnie 20kilka lat rządził JKM et consortes. A ja to przegapiłem :(
 • @Marek Kajdas 01:05:55
  "Ile procent akcji, jaki wpływ na całość"

  Ja bym tego nie mieszał. Akcje to kasa, która się wkłada i zarabia (obstawiam ujemne salto). Nie sądzę byś chciał się dokładać. Wpływ? No cóż, po to był m.in robiony RzBiK. Teraz mamy przynajmniej 3 "organizacje": RzBiK (pierwszy się pojawił), KONSTRUKTYWIŚCI i Konfederaci. By NE się z nami poważnie liczył musi być to głos zgodny - inaczej d ....
 • @Prezydent RzBiK, & @Marek Kajdas
  Postulaty przedstawiane w KONSTRUKTYWNYCH oraz zasady tworzenia listy "TOP 21" zostały zauważone poza NE i nic na to nie poradzę, że zdobyły zwolenników. Będę pomagał im żyć własnym życiem. Moja propozycja wsparcia wysłana do władz NE został odrzucona. Nawet prośba umieszczenia linku do naszego portalu ze SWOT-em. Ja nie mam zbyt wiele czasu, aby czekać bezczynnie.
  Znalazłem także sponsora do wydania broszurki "Filary państwowości naszej" w formie podpałki do grila. Może nie wszystko pójdzie z dymem.
 • Nie jestem ekonomistą, ale mam dwa pytania.
  1) Jak doprowadzić do urealnienia pieniądza, jeżeli nasza gospodarka jest obciążona gigantycznym długiem publicznym (pusty pieniądz) i ciągle rosnącymi odsetkami od tego długu (emisja pustego pieniądza po za kontrolą państwa)?

  2) System jest tak skonstruowany, że staliśmy się zakładnikami banków, a to za sprawą konieczności dokonywania obrotów bezgotówkowych (np. reklama w google możliwa tylko za pomocą karty kredytowej). To z kolei wiąże się z koniecznością utrzymywania pieniędzy na kontach bankowych. Jeśli dojdzie do upadłości banków, to co z pieniędzmi przeciętnych klientów banków i niezbędnym w gospodarce przepływem pieniędzy, skoro jest oparty na obrocie bezgotówkowym?
 • @Piotr Marzec 09:53:33
  1. Nacjonalizacja i likwidacja banków - jak opisałem wyżej.

  2.Patrz pkt.1

  Po to ten system jest tak skonstruowany żeby wszyscy chcieli ratować banki :)
 • @Marek Kajdas 01:05:55
  w pełni podpisuję się pod tym, co piszesz na temat wyprzedaży społecznego majątku, zazwyczaj w celu rabunkowym,

  pod resztą zresztą też,

  ale, nie podzielam poglądu na temat sprawiedliwości podatków, ani podatek dochodowy nie jest zbytnio gospodarczo funkcjonalny, ani sprawiedliwy podatek akcyzowy, ten ostatni to po prostu rozbój.

  W mojej ocenie sprawiedliwe są podatki progresywne od konsumpcji. Dla przykładu, zero podatku za pierwsze użytkowane 50m2 mieszkania , a za następne podatek progresywny, który by ograniczał posiadanie dużych mieszkań do naprawdę zamożnych ludzi. Tak samo podatkami zwalczyłbym tendencję do budowy osiedli za zasiekami, podatek gruntowy wykładniczy od obszaru, którego nie mogą strawersować postronni.
 • @Piotr Marzec 09:53:33 to są zupełnie marginalne problemy
  zasadniczy problem dotyczy możliwości uruchomienia jakiejkolwiek produkcji, w Polsce nie mamy szans ani na wytwórstwo towarów przemysłowych, ani rolniczych. Nie ma już rolników, są rolni fabrykanci, taka gorsza wersja dawnych PGRów. System dopłat i zwolnień podatkowych zupełnie zniszczył dawną strukturę produkcji rolnej. Co byśmy jedli, gdybyśmy zamknęli granice ?
 • @interesariusz z PL 10:29:41
  System państwaa to system naczyń połączonych i możemy się spierać co ważniejsze: systema podatkowy, skrajne upartyjnienie państwa, nieodpowiedzialność i bezkarność władzy, zamknięty system medialny (sterowanie opinią publiczną), system własności, kondycja wymiaru sprawiedliwości, czy cokolwiek innego. Mój komentarz odnosi się do treści tekstu, a ten dotyczy pieniądza.
 • @interesariusz z PL 10:25:29
  Na temat deweloperki mam podobne zdanie ale inne rozwiązanie.

  Każda rada miasta ma prawo stanowić prawo lokalne. Można zobowiązać deweloperów do przeznaczania określonej części terenu na obszary zielone/parkowe w ten sposób mamy załatwioną sprawę betonowania miast i braku terenów spacerowych.
  Druga sprawa to nakaz budowy miejsc parkingowych dla każdego mieszkania oraz dodatkowo dla gości. Mamy załatwiony problem parkowania wszędzie i byle jak czyli korkowanie miast.

  Przewiduję w związku z tym spadek cen ziemi w miastach tym samym spadek cen mieszkań.

  Dodatkowo stosując twój podatek za zabór przestrzeni publicznej ograniczamy rozpasanie w jej zawłaszczaniu.
 • @nikander 07:07:16
  No to robisz prawidłowo, ale musisz rozważyć bilans strat i zysków. Pozdr.
 • @Zbigniew-Grzymski 21:43:37
  Najważniejsze zasady ustroju RP określa Konstytucja:. Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 3. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu. Art. 4. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. …………………………………………… Konstytucja nie wymienia w żadnym Artykule, konkretnie, że „Naród Polski” w Kraju Polska ma sprawować władzę………… Litwini odeszli i uwłaszczają się we własnym państwie Litwie. A Gruba kreska jakoś wybiórczo odcinała i nie odcięła okupacyjnych dekretów Bieruta, które dzisiaj w imię prawa III RP (okradają) tylko zwykłych polaków.
 • @nikander 07:07:16
  Moja propozycja wsparcia wysłana do władz NE został odrzucona. Nawet prośba umieszczenia linku do naszego portalu ze SWOT-em.

  Można prosić o adres tego poralu?
 • @ssak 19:39:14
  co najmniej 20% moich notek. Szczegóły to raczej na priv.
 • kilka wątków
  nazywanie tego systemu ekonomicznego kapitalizmem, jest poważnym nadużyciem

  najdosadniej to ujął swego czasu Kazik Staszewski:

  'socjalizm totalitarny zmienił się w koncesyjno-etatystyczny'


  bo de facto nie można mówić o kapitalizmie bez wolnego rynku.
  A wolnego rynku u nas nie ma. To co jest, to pewna ilość swobód w prowadzeniu działalności gospodarczej, która sama z siebie jest reglamentowana przez państwo. (system koncesji/licencji uniemożliwiający nowym podmiotom wkraczanie na rynek)
  A jak przy każdej reglamentacji- pewnych towarów(dóbr, usług) w pewnym momencie zaczyna brakować- i tak mamy dzisiaj- ogromne bezrobocie(niedobór pracy) jest efektem barier, na które napotykają codziennie przedsiębiorcy.


  co do tezy, iż "naruszenie proporcji ilości waluty do ilości dóbr, mogłoby doprowadzić do deflacji i zastoju", to pragnąłbym pana poinformować, iż mimo, że inflacja u nas jest to jesteśmy w stanie zastoju,
  wzrost gospodarczy, liczony jako wzrost PKB, jest w tym wypadku wzrostem inflacyjnym- gdy wszystko drożeje, to firmy wykazują wyższe dochody, mimo, że sprzedały tę samą/porównywalną liczbę produktów co przed rokiem (że wszystko drożeje, nikogo chyba przekonywać nie muszę- starczy prześledzić zmiany cen paliwa na najbliższej stacji benzynowej w ciągu najbliższego miesiąca)
  do tego słabnąca pozycja złotówki do walut, w szczególności do euro- pozwala firmom, eksportującym swoje towary i usługi- wykazywać wyższe dochody
  jak dodamy do tego regulacje Uni Europejskiej, nakładającej "limity na produkcję" dla rolnictwa i przemysłu, to mamy właśnie stagnację w gospodarce

  to chyba tyle odnośnie argumentu, że zerowa inflacja mogłaby doprowadzić do zastoju- zastój już jest, mimo, że cyferki rosną, to nie mają one odzwierciedlenia w dostępnych dobrach

  natomiast inflacja ma tę jedną paskudną cechę, iż pożera oszczędności- pieniądze z dnia na dzień tracą na wartości, czy tego chcemy czy nie, osoba, która 15 lat temu mogła kupić 30 litrów benzyny- dzisiaj za te pieniądze nie kupiłaby nawet 10ciu- oczywiście można tłumaczyć to wzrostem ceny ropy, tylko czym właściwie jest wzrost ceny ropy(liczonej w dolarach)? - jest to odzwierciedlenie spadku siły nabywczej dolara na przestrzeni lat! bo amerykanie również utrzymują inflację! pieniądze tracą na wartości- trzeba je więc wydawać(albo inwestować) jak najszybciej- aby nie tracić
 • @t-rex 10:18:11
  pytanie brzmi co to jest "państwo prawa" oraz co to jest "sprawiedliwość społeczna"

  o ile z "państwem prawa" jest sprawa dość prosta- jest to państwo, w którym władza przestrzega praw i dotrzymuje zawartych umów, i już w tej części leżymy, bo ani wladza nasza prawa nie przestrzega - sprawy chociażby zatrzymań i zamykania sklepów z dopalaczami, najpierw były bezprawne zatrzymania, później dopiero przepisy pozwalające takie zatrzymania wykonywać - ani też władza nie dotrzymuje zawartych umów- wydłużenie wieku emerytalnego

  a teraz 'sprawiedliwość społeczna'- co to w ogóle za zwierze? bo jeśli jest to to samo co 'sprawiedliwość' to po co dodawać 'społeczna', a jeśli nie jest to sprawiedliwość, to co ?
  załóżmy jednak, iż jest to jakaś forma sprawiedliwości, pytanie brzmi- kto określa co jest sprawiedliwe ? (w przypadku państwa prawa- robią to sądy, rozstrzygając konflikty według litery prawa ) biorąc pod uwagę dopisek 'społeczna' to znaczyło by, ze społeczństwo- ale tutaj też jest problem, bo społeczństwo nie jest monolitem, jest zbiorem indywidualności, mniejszych i większych grup społecznych- cieżko w takim gronie o jednomyślność czy nawet jakiś sensowny consensus

  spójrzmy może na praktykę- sądy umarzają sprawy złodzieji, którzy ukradli niewielke kwoty- ze względu na 'niską szkodliwość społeczną', jednocześnie, te same sądy wymierzają kary (najczęsciej grzywny, ale pewnie jakby lepiej poszukac to znajdzie się i więzienie) na każdego kto raczy krytykować polityków u władzy- tak było w przypadku wypowiedzi pana Wojciecha Cejrowskiego nt. pijanego Aleksandra Kwaśniewskiego, tak było również w przypadku autora strony antykomor.pl (kilka dni temu sąd orzekł i winie mężczyzny i nałożył karę)
  czy tym jest więc owa 'sprawiedliwość społeczna' ? pobłażliwością dla drobnych przestępców i gnojeniem tych, którzy mają odwagę krytykować rządzących ? z pewnością w wyobrażeniu ludzi jest czymś zupełnie odwrotnym...

  widać więc jak na dłoni, że ani nie jest to 'państwo prawa' ani nie rządzi w nim 'sprawiedliwość społeczna' (no chyba, że rządzi, ale wtedy to ja dziękuję za ową sprawiedliwość- wolę anarachię od takiej sprawiedliwości)

  artykuł drugi jest, więc martwy, w całej rozciągłości, a (p)osłowie robią sobie co chcą na koszt podatnika
 • @interesariusz z PL 10:25:29
  Cena wódki w POLSCE niestety musi być sterowana, nawet piwska, "win", bo nasz Naród niestety zapiłby się całkiem na śmierć, już z tym nie jest dobrze, a byłoby lepiej przy wódce 5zł za pół litra? Piwo jest za mocne w procentach i na ogół do dupy w smaku. Diabli wiedzą co jest w składzie w dobie NWO. Po niektórych boli łeb, po dwóch już.

  Inne kwestie do dyskusji, nie mówię nie, ale podatek dochodowy od dochodów od średniej krajowej uważam za pozytywne "janosikowanie", zwłaszcza od naprawdę zamożnych. Oczywiście umiem sobie wyobrazić różne systemy, w tym taki gdzie państwo w ogóle nie doi obywateli, ale to już futurystyka i to śmiała.
 • @Piotr Marzec 09:53:33
  Krach musi zaboleć, na to nie ma rady, ani geniusza. Nawet przy upadku całej bankowości, to pieniądze drobnych ciułaczy gwarantują... ciułacze, bo system gwarancji potwierdza państwo, czyli podatnicy do określonej sumy maksymalnej, zatem zamożni dzielą lokaty do tej sumy. Braknie np 10 mld dolarów, które sobie nawet nie wyparują, bo ich nigdy nie było u nas, to tyle pożyczą zagranicą... na nasze konto żeby oddać ludziom np po 50 tys, czy mniej.

  System trzeba wyzerować jak formatowany komputer i załadować nowy system operacyjny, czyli coś podobnego do tego NAF. Szybka wymiana pieniędzy, emisja nowego. Jacek Rossakiewicz pisze o zerowaniu długów, taką zasadę mieli nawet żydzi co 7 lat. Ogłaszamy bankructwo i zerujemy. Dlatego nie można mieć zagranicą niczego, złota, rezerw, żadnych aktywów, bo zajmą. Straszą nawet zajęciem firm, samolotów, ale bez przesady, niewiele co jest skarbu państwa. Nie ma czego zająć... Polaków chyba jako niewolników.

  Można też spłacić długi rezerwami, emisjami.
 • @Sytro 22:12:09
  Sprawiedliwość społeczna - jej potrzeba wynika z kostyczności struktur prawnych, które nie nadążają za życiem, alienacją sądów tudzież ogólną fasadowością. Jest naturalna i uprawniona, jej domaganie się świadczy o zdrowym instynkcie Narodu.
 • @Marek Kajdas 22:48:11
  zgadzam się opinią, iż odkąd nasze browary wyprzedano zagranicznym markom, tego boskiego kiedyś napoju nie da się wziąć do ust.

  A jaką to propagandę wciskano, abyśmy się zgodzili na wyprzedaż ?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031