Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
555 postów 3594 komentarze

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Wojna o przyszłość ludzkości. Część 5.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Realia współczesności są banalnie proste. Światem rządzi niestety - tylko i wyłącznie pieniądz. Nie ma żadnych alternatyw. Dzisiaj nawet nauka - nie ma wiele do powiedzenia. Nauka i wiedza - są instrumentami zarabiania pieniędzy.

W ostatnich czterech odcinkach „sagi”- „Wojny o przyszłość ludzkości”, opublikowałem wywiad z
Panem Profesorem Romanem Zielińskim - na temat różnych aspektów obecnej Pandemii C-19, który przeprowadziła dn. 20.12.2020r - Pani Agnieszka Kisielewska, redaktor „Stolika Wolności”.
(To bardzo, ciekawy portal, poruszający rozmaite problemy współczesności).

Wywiad ten wywołał „burzę” protestów, ze strony Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej
(KGCiPM) - Polskiej Akademii Nauk, który próbuje podważyć i negować rozmaite opinie Profesora Zielińskiego, wysuwać rozmaite zarzuty pod jego adresem.

Z zawodu i powołania jestem lekarzem medycyny, z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie mikrobiologii
i szczepionek - (byłem nawet Prezesem kilku firm w Australii/USA, prowadzących badania nad szczepionkami)
ale oczywiście, moja wiedza w zakresie Biogenetyki Nuklearnej oraz Patologii Molekularnej czy epidemiologii – jest niewielka abym mógł dyskutować z Profesorem Zielińskim czy jego adwersarzami z Polskiej Akademii Nauk.

Osobiście uważam, że Pan Profesor Zieliński ma absolutną rację a członkowie Komitetu KGCiPM reprezentują głównie interesy wielkich koncernów farmaceutycznych (które im płacą za ich opinie).
Takie są realia współczesności.
Cytuję w całości całą odpowiedź Pana Profesora Zielińskiego na zarzuty naukowców PAN – tak aby każdy
z Państwa mógł to przemyśleć i sformułować swoją własną opinię w temacie – który obecnie jest niewątpliwie najważniejszym problemem współczesności (XXI wieku).

Dr Ryszard Opara

Poniżej 2-ga część odpowiedzi Profesora Zielińskiego na zarzuty „naukowców” PAN.
Jak do tej pory – nie było żadnej reakcji ze strony Komitetu – KGCiPM.

PROFESOR ROMAN ZIELIŃSKI ODPOWIADA 34 NAUKOWCOM Z PAN (część 2)
Dotyczy: Stanowiska Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN- (KGCi PM) w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2, z dnia 4 stycznia 2021 r.

Dnia 17 stycznia 2021 r.

Konstrukt mRNA jest oparty na wieloletnich badaniach:

Autorzy Stanowiska polemizują, że: „szczepionki anty-COVID-19 oparte są na opracowywanym przez
wiele lat modelu molekularnych szczepionek mRNA i poddawane były badaniom klinicznym zgodnie ze standardowymi procedurami. Ciekawe jest to, że nie rekomenduje się podawania ich ciężarnym kobietom”.

Prawdą jest, że badania nad technologią mRNA były prowadzone od wielu lat - głównie w terapii nowotworów.
W tym przypadku szacowanie ryzyka i korzyści jest zupełnie inne.
Należy pamiętać, że dla SARS-CoV-2 - śmiertelność według WHO wynosi 0,15%.
Badania kliniczne producentów konstruktu mRNA szacują częstość występowania objawów chorobowych
w grupie placebo wynoszącą 0,75% (Pfizer) do 1,3% (Moderma). Tym samym serwujemy konstrukt mRNA l
udziom zdrowym, którzy w minimalnym stopniu narażeni są na powikłania.
Dodam też, że badania kliniczne się nie zakończyły, mają trwać do 2023 r., a produkt mRNA jest dopuszczony
do użytku obecniew - jedynie trybie nagłym - „emergency”.

Należy także podkreślić, że jak dotąd model szczepionki mRNA nigdzie się nie sprawdził.
Koty zaszczepione mRNA masowo zdychały, a Moderna po wielu latach badań nad szczepionką mRNA
przeciwko wirusowi grypy, zawiesiła te badania, ze względu na liczne skutki uboczne.
Podawana obecnie szczepionka mRNA firmy Pfizer nie przeszła wszystkich wymaganych badań klinicznych i ma charakter szczepionki eksperymentalnej, która jest testowana na ludziach.

Firma szacuje ryzyko poważnych skutków ubocznych 1:1000, co przy zamiarze zaszczepienia 30 mln
Polaków dałoby 30 000 takich przypadków. Wiadomo też jest to wartość niedoszacowana ponieważ w
Wielkiej Brytanii ten odsetek wynosi 2,79% (za panelem CDC z 18.12.2020 r.)

W związku z tym, że szczepionka mRNA jest niedopracowana, firma Pfizer nie wzięła na siebie
odpowiedzialności za wynikłe z jej użycia skutki uboczne.
Skoro takie jest podejście producenta
do swojego produktu, jakim jest szczepionka mRNA, to jako niezależny naukowiec nie mogę wykazywać politycznej poprawności i nie zauważać problemu.

Problem syncytyny.

Autorzy Stanowiska polemizują z wypowiedziami internetowymi, za które nie mogę ponosić odpowiedzialności: (cyt.) „rzekomo negatywny wpływ szczepionki na procesy rozrodcze powodowany ma być podobieństwem
białka kolca wirusa i białka syncytyny.
W wypowiedziach internetowych mylone są pojęcia homologii i reakcji krzyżowych”.
Trudno odpowiadać mi za to, co pisze się w internecie. Ja tych pojęć nie mylę.
Homologia jest terminem ewolucyjnym i oznacza podobieństwo sekwencji, struktury i funkcji ze względu
na wspólne pochodzenie. Wyróżnia się zarówno ortologię jak i paralogię. Zależności te powszechnie
wykorzystuje się w analizach bioinformatycznych. Termin ten może odnosić się do genów i białek.
Jeśli chodzi o białka, to stopień ich podobieństwa wyraża się podobieństwem aminokwasowym lub podobieństwem strukturalnym.

W odniesieniu do rozpatrywanych białek, tj. białka kolca S i ludzkiej syncytyny, ich całkowite podobieństwo aminokwasowe wynosi 30%. Jednakże podobieństwo kluczowych fragmentów strukturalnych jest znacznie
wyższe (>70%).
Nawet 30% podobieństwa aminokwasowego przekłada się na podobieństwo strukturalne 75-90%.
Przy tak wysokim podobieństwie tych białek, zwłaszcza strukturalnym, istnieje uzasadniona obawa, że
system immunologiczny może zostać skierowany również na własne białko syncytynę.

Problem ten podnieśli lekarze niemieccy (Gallaher B. 2020). Ja referowałem ich stanowisko stwierdzając,
że nie wiadomo czy reakcja z białkami syncytyny zajdzie, gdyż takich badań nie przeprowadzono.
Zatem twierdzenia zawarte w Stanowisku są kłamstwem.
Na homologię białek wirusowych i endogennych zwraca również uwagę Lyons-Weiler (2020).
Zdaniem Autorów Stanowiska, nie wykazano wpływu (cyt.) „szczepienia przeciw COVID-19, na zdrowie reprodukcyjne kobiet”.
Nie jest to prawda, gdyż badania przeprowadzono tylko u szczurów, przy czym nie ma pracy opublikowanej w impaktowanym czasopiśmie na ten temat. Jest jedynie krótka notka w ulotce produktu mRNA.
U człowieka nie prowadzono takich badań, więc nie wiadomo jak produkt mRNA wpływa na ciążę.
Należy dodać, że z zasady nie zaleca się podawania mRNA kobietom w ciąży.

Dodatkowo w ulotce dla UK, zalecano unikania ciąży - w ciągu 2 miesięcy od podania mRNA.

W kolejnych ulotkach ten zapis usunięto (REG 174, Charakterystyka 2021). Należy też dodać, że szlaki
sygnałowe w komórce z udziałem syncytyny są bardzo słabo poznane. Dlatego obawy o ewentualny wpływ szczepionki na zdrowie reprodukcyjne ludzi są w pełni uzasadnione, tym bardziej, że syncytyna uczestniczy zarówno w procesie prokreacji, jak i jest obecna w plemnikach.
Jestem uprawniony do wypowiadania się w zakresie proteomiki ponieważ moje kwalifikacje zostały
potwierdzone w przyznanym mi grancie sieci badawczej COST (FA 0603).

Recenzja naukowa wypowiedzi publicystycznych.

Absolutnym kuriozum w odniesieniu do wywiadu dla Stolika Wolności jest stwierdzenie Autorów Stanowiska
(cyt.), że „powszechnym obyczajem w nauce jest poddawanie wszelkich wyników badań recenzji zewnętrznej, dokonywanej przez niezależnych specjalistów będących autorytetami z danej dziedziny.
Tezy z omawianych wywiadów takiego procesu nigdy nie przeszły. Członkowie Komitetu, jako profesjonaliści, mogliby takiej recenzji dokonać, jednak najpierw - tezy takie, musiałyby zostać sformułowane w sposób właściwy dla prac naukowych, a nie funkcjonować jedynie w postaci bezkrytycznie publikowanych enuncjacji medialnych”.

Pisząc to zdanie Autorzy Stanowiska udowodnili jedynie sprawne posługiwanie się erystyką stosując "ignoratio elenchi". Ten błąd logiczny polega na zboczeniu z właściwego tematu i skierowanie dyskusji na inne tory.
Tak też Autorzy uczynili przykładając do wywiadu prasowego komentującego dane zawarte w literaturze
naukowej miary oryginalnej pracy badawczej, w której przedstawia się własne wyniki.

W związku ze swoją własną logiką - grupa pod przewodem prof. dr hab. med. Michała Witta - powinna najpierw wydrukować swoje wypowiedzi w czasopiśmie medycznym, zanim zacznie je rozpowszechniać w mediach. Wreszcie mamy klasyczny argumentum ad verecundian, w którym coś jest prawdą tylko dlatego, że tak twierdzi jakiś autorytet.

Ten błąd został popełniony w dwóch formach.
Pierwsza polega na powołaniu się na konsensus 34 utytułowanych osób, który nie jest recenzowaną - czyli tzw. („peerreviewed”), opublikowaną naukowo (published) wypowiedzią. Druga forma błędu polegająca na powołaniu się na niekompetentny autorytet ma miejsce w odniesieniach do Konkret24, który jest kanałem informacyjnym, a nie publikacją naukową.
Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę na to, że zarzuty zawarte w Stanowisku są w istocie luźnymi
przemyśleniami jej Autorów, które nie mają żadnego potwierdzenia w najnowszej literaturze.
Niektóre z tych przemyśleń Autorów Stanowiska, jak na przykład brak endogennej odwrotnej transkryptazy
w komórkach ludzkich, są łatwe do zweryfikowania nawet w tak pospolitym źródle - jak anglojęzyczna Wikipedia
(Reverse_transcriptase 2021).

Z tej wiedzy korzystają na co dzień internauci, w tym studenci, uczniowie szkół średnich oraz inne osoby nie związane z medycyną. Zadają pytania, o możliwość skopiowania mRNA ze szczepionki na cDNA i jego
włączenie się do genomu. Możliwość taką wykluczają jedynie luminarze polskiej genetyki medycznej,
ponieważ według ich stanu wiedzy w komórkach ludzkich nie ma odwrotnej transkryptazy.
Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę, że wywiad ten nie był kierowany do Nature, lecz do Stolika Wolności,
dla szerokiej publiczności i nie zawiera on żadnych błędów rzeczowych. Stanowi on kompilację informacji zawartych w literaturze naukowej. Nie jest oryginalną pracą badawczą przedstawiającą jakiekolwiek wyniki
moich własnych badań. Przykładanie do tego artykułu metodologii prac badawczych i zarzucanie mi błędów metodologicznych jest nieetyczne.
Obowiązkiem każdego gremium jest przykładanie właściwej wagi do formy publikacji. Stosując logikę Autorów Stanowiska, dane przedstawione w nim też można uznać za niepotwierdzone hipotezy, gdyż Stanowisko nie zostało poprawnie przygotowane pod względem formy pracy badawczej. Podobnie jak Autorzy Stanowiska, również ja mógłbym się podjąć recenzji wyników przedstawionych w Stanowisku, ale najpierw powinno ono być zaprezentowane w postaci pracy naukowej.

Mój wywiad dla Stolika Wolności miał głównie zwrócić uwagę na kontrowersje jakie powstały pomiędzy
informacją zawartą w ulotce Pfizera dotyczącą budowy szczepionki mRNA, według której zawiera ona niereplikujący się konstrukt mRNA, a stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 16.12.2020 r., według którego
jest to replikująca się cząsteczka mRNA.
Ta fundamentalna kwestia dotycząca bezpieczeństwa tej szczepionki nie doczekała się żadnego wyjaśnienia
ze strony Urzędu Ministerstwa Zdrowia, jak również nie została podjęta przez autorów Stanowiska.
Ponadto zgodnie z opinią wybitnych polskich prawników, powołujących się na przepisy Komisji Europejskiej, szczepionka mRNA jest organizmem zmodyfikowanym genetycznie.

Autorzy Stanowiska również nie wypowiedzieli się w tej fundamentalnej kwestii.
Konstrukt mRNA jako jedyna możliwość walki z pandemią.
„Członkowie Komitetu mocno podkreślają, że jedyną naukowo umocowaną metodą kontrolowanego
przerwania epidemii SARS-CoV-2 jest zaszczepienie się szczepionką przeciw COVID19”.
No cóż, mamy argumentum ad numerum.
Słuszność poglądu wynika z faktu, że wielu specjalistów się pod nim podpisało.
Niestety, jest to mocno nienaukowe stwierdzenie!
Nie uważają tak bowiem ani twórcy szczepionki (Polack i inni 2020) ani CDC (V-safe 2020; Requirement 2021).

Zakończenie
Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że liczba 34 wybitnych naukowców, którzy podpisali się pod
Stanowiskiem oraz wspomagających ich, a wymienionych w Stanowisku innych instytucji, nie musi
automatycznie oznaczać, że to gremium ma rację.
Autorzy Stanowiska popełnili wszelkie możliwe błędy logiczne jakie zazwyczaj spotyka się w sposobie argumentowania osób, które chcą zdezawuować dany pogląd - wbrew istniejącym faktom.

Podobną argumentację stosują ateiści walcząc z teistami, politycy walcząc z opozycją.
Jednakże na takie zabiegi nie powinno być miejsca w dyskursie naukowym i to w odniesieniu do tak istotnej społecznie sprawy jak COVID 19.

Mój niepokój wywołuje fakt, że zewsząd dowiaduję się o utytułowanych naukowcach, w tym zajmujących
wysokie stanowiska, twierdzących, że przepływ informacji genetycznej jest wyłącznie jednokierunkowy.
Jak jeden mąż, jednym tchem bezlitośnie krytykują oni powszechnie znane i powszechnie obowiązujące, przynajmniej dotąd, podstawy genetyki i biologii molekularnej.
Wyśmiewają Centralny Dogmat Biologii Molekularnej, twierdząc bezpodstawnie, że F. Crick jedynie „żartował”.

Wracają jak widać czasy łysenkizmu, kiedy to nauka zaprzedała się całkowicie bieżącej polityce.
*(Łysenkizm - pseudonaukowe teorie i poglądy, których autorem był Trofim Łysenko, działający w czasach Stalina.Istotą łysenkizmu było zaprzeczenie istnienia genów i genetyki – RO.)

Jako niezależny naukowiec nie mogę milczeć i głośno powtarzam, że w komórkach człowieka i innych (Eukariota) może podlegać ekspresji endogenny, retrotranspozonowego pochodzenia enzym, odwrotna transkryptaza.
Stwarza to potencjalną możliwość (chociaż nie pewność), że mRNA ze szczepionki mógłby być przekopiowany
na cDNA, w genomie człowieka i każdego organizmu eukariotycznego (*organizmy jednojądrowe – RO).


Obecnie aktywnych jest ok 100 transpozonów LINE, które odpowiadają za 5% insercji u nowych urodzeń.
O roli i ekspresji retrotranspozonów, w tym u człowieka, jest mnóstwo literatury naukowej.
Ignorowanie tego faktu i nie dopuszczanie do dyskusji innych osób, wyśmiewanie ich i pokazywanie ich jako oszołomów, nie jest godne naukowca.
Tytuł zobowiązuje, przede wszystkim do działania na rzecz społeczeństwa i informowania go, a nie zamiatania
pod dywan głosów, które są odmienne od głównego nurtu.

Bardzo bulwersujące jest to, że wśród osób, które podpisały Stanowisko, znajdują wychowankowie Profesora
W. Gajewskiego, który był jednym z nielicznych naukowców w Polsce, który przeciwstawili się łysenkizmowi.
Za to zabrano mu katedrę i zabroniono nauczania. W stanie wojennym działał w podziemiu, w imię pomocy naukowcom i dostarczania wiedzy młodzieży. Dzisiaj jego studenci, zachowują się jak jego prześladowcy, nie pomni na tę Jego chwalebną kartę.
Trzeba pamiętać, że szczepionka mRNA jest cały czas w fazach testów, o czym pisze sam producent.

Dopuszczona jest do użycia jedynie wyjątkowo, o czym można przeczytać w ulotce producenta,
dokumentach UE i FDA.
W takiej sytuacji nachalna reklama i brak dyskusji stanowią ogromne zagrożenie dla istnienia narodu
i jego samostanowienia. Milczenie w takiej sytuacji jest wysoce nieetyczne.

Istnieje duża grupa naukowców, zarówno w Polsce/UE jak i na całym świecie, czego przykładem jest
Petycja dr. W. Wodarga, która ma inne zdanie.
Ośmieszanie ich oraz nie dopuszczanie ich do głosu, odmawianie im prawa do wypowiedzi,
szykanowanie, jest działaniem niegodnym naukowca i wpisuje się w koncepcję łysenkizmu.

Naukowiec powinien wątpić, a nie wierzyć bezrefleksyjnie w przekaz firmy farmaceutycznej.

Społeczeństwo oczekuje uczciwej debaty, dopuszczającej wszystkie głosy.
Do tej pory takiej debaty - tak naprawdę nie było.

W związku z tym pozostaje wypowiadanie się jedynie w mediach społecznościowych.
Dzieje się to w obliczu rosnącej liczby publikacji, pokazujących, że dotychczasowa polityka przynosi
więcej strat niż korzyści.
Dlatego inicjatywa jaką podjął Stolik Wolności jest bardziej cenna - niż tysiąc stanowisk uczonych gremiów.
Pokazuje potrzebę wiedzy, debaty a nade wszystko potrzebę „wzięcia sprawy w swoje ręce”.
Nawet najbardziej prowokujące stanowisko nie jest tak niebezpieczne dla społeczeństwa jak krytykowanie i ośmieszanie tych co zadają pytania oddolnych inicjatyw jak Stolik Wolności.

W trudnych czasach COVID okazuje się, że społeczeństwo zostało pozostawione samo sobie przez
naukowców, z których wielu nie wypowiada się lub paternalistycznie powtarza slogany firm farmaceutycznych.


Autorzy Stanowiska bezpodstawnie zarzucają mi dezinformację na temat wirusa SARS-CoV-2 i szczepionek przeciw COVID-19, które ich zdaniem pozostają w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy w zakresie
genetyki medycznej i diagnostyki laboratoryjnej.
Ponadto są oni zaniepokojeni brakiem podstaw naukowych takich wypowiedzi i ich ewidentną szkodliwością społeczną.
Na ten zarzut można jedynie odpowiedzieć „witamy w świecie Łysenki”.

W swojej odpowiedzi odrzuciłem wszystkie stawiane mi zarzuty.
Zadaniem sądu będzie rozstrzygnięcie, czy autorzy powyższego Stanowiska naruszyli moje dobra osobiste,
na straży których stoją art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.

Z poważaniem

Roman Zieliński

Upadek cywilizacji zachodniej dokonuje się na naszych oczach | Fronda.pl

 
Literatura
Bannert i Kurth. 2004. Retroelements and human genome. New perspectives on an old relations. PNAS 101: 14572-14579, www.pnas.org/content/101/suppl_2/14572
Borger i inni. 2020. Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveiilance 2020. External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular & methodological level: consequences for false positive results. cormandrostenreview.com/report/
CDBM 2021. Central Dogma of Molekular Biology. en.wikipedia.org/wiki/Central_dogma_of_molecular_biology
Charakterystyka 2021. Charakterystyka produktu leczniczego Comirnaty. Charakterystyka produktu leczniczego Moderna. www.urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urzędu-z-dnia-09012021-r-opublikacji-w-językach-narodowych-ue-decyzji-komisji
Complementary DNA 2020. en.wikipedia.org/wiki/Complementary_DNA
Crick F. 1956. Ideas on protein synthesis. search.wellcomelibrary.org/iii/encore/record/C__Rb1817413
Gallaher B. 2020. Response to nCoV2019 Against Backdrop of Endogenous Retroviruses” w Wodarg W., Yeadon M. 2020. Petition to EMA.
Georgoiu i inni. 2019. Retrotransposon RNA expression and evidence for retrotransposiotion events in human oocytes. Human Molecular Genetics, 18. doi:10.1093/hmg/ddp022
Grandi, Tramontano. 2018. Human Endogenous Retroviruses are ancient acquired elements still shaping innate immune Responses. Frontiers in Immunology 9. doi: 10.3389/fimmu.2018.02039
Hanks i Kazazian 2016. Roles of retrotranspozon insertions in human disease. Mobile DNA 7:
9. DOI 10.1186/s13100-016-0065-9.
Harris 2020. What zebra mussels can tell us about errors in coronavirus tests. 2020.NPR. www.npr.org/sections/health-shots/2020/06/15/871186164/what-zebra-musselscan-tell-us-about-errors-in-coronavirus-tests
Lyons-Weiler 2020. Pathogenic priming likely contributes to serious critical illness and mortality in COVID-19 via autoimmunity. Journal of Translational Autoimmunity 3,
doi.org/10.1016/j.jtauto.2020.100051
Nesse RM, Bergstrom, Ellison, Flier, Gluckman, Govindaraju, Niethammer D i inni. 2010.
Making evolutionary biology a basic sciemnce for medicine. PNAS 207.
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0906224106
Panel CDC 2020. WHO information notice for IVD users. 7 grudzień 2020. www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
Polack i inni, 2020. Safety and efficacy of BNT162b2 mRNA COVID vaccine. NEJM 27, DOI:10.1056/NEJMoa2034577
Polok K., Zielinski R. 2011. Mutagenic treatment induces high transposon variation in barley (Hordeum vulgare L.). Acta Agriculturae Slovenica, 97:179-188. DOI: 10.2478/v10014-011-0012-x
REA 2020 (Research Executive Agency). MSCA-IF evaluation step by step manual for evaluators vdocuments.mx/msca-if-evaluation-step-by-step-european-commission-manual-forevaluators-2018
Requirement 2021. Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test or Recovery from COVID-19 for All Air Passengers Arriving in the United States | CDC
REG 174 information for UK healthcare professionals. V. I, v.II.
Reverse transcriptase2021.en.wikipedia.org/wiki/Reverse_transcriptase#In_cellular_life
Uğur Şahin 2020. Wikipedia (17.01. 2021) en.wikipedia.org/wiki/U%C4%9Fur_%C5%9Eahin
V-safe 2020. V-safe active surveillance for COVID-19 vaccine. www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05 COVIDCLARK
WHO 2020. WHO information notice for IVD users. 7 grudzień 2020. www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
Zhang L, Richards, Khalil, Wogram, Ma H, Young, Jaenish. 2020. SARS-CoV-2 RNA reverse transcribed and integrated into the human genome. bioRxiv, doi.org/10.1101/2020.12.12.422516
Zielinski R, Polok K. 2020. PCR-yzm czyli o prawdziwej roli testów PCR. W (ed) Błochowiak M. Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. Fundacja Osuchowa.
 

KOMENTARZE

 • "Na ten zarzut można jedynie odpowiedzieć „witamy w świecie Łysenki”."
  --------------------
  Tak - zboczenia seksualne stały się tzw. orientacjami - co by to miało nie znaczyć - tzw. gender stał się nauką wyjnajdywania coraz to nowych płci a klimat ociepla się na skutek bezczelnego oddychania człowieka - i wnet Ziemia stanie się bardziej gorąca od Słońca.
  Wniosek?
  Nie trzeba być naukowcem z danej dziedziny - aby dostrzec, że dzieje się coś przerażającego wokół nas i z nami. Nie trzeba być natchnionym przez pozaziemskie siły aby zlokalizować to źródło z którego wybija smoła i siarka - od czasu szlabanu na Raj dla Adama i Ewy.
 • Debata ze społeczeństwem ?
  "Społeczeństwo oczekuje uczciwej debaty, dopuszczającej wszystkie głosy.Do tej pory takiej debaty - tak naprawdę nie było."

  Debata ze społeczeństwem ? elit (czytaj mafii) oderwanych od społeczeństwa a przyklejonych do stołków w brukselskim korycie jest od czasu utworzenia unii SCIENCE FICTION.

  Kto i kiedy słucha głosu ludu, nawet nie respektują podstawowe zasady i prawa do pokojowych protestów, tylko w ruch idą pałki, ataki gazem, kulami, psy i konie do rozpędzania protestów i tłumienia głosu sprzeciwu i krytyki.

  " Do tej pory takiej debaty - tak naprawdę nie było." i nie będzie bo mafia w Brukselii czy w Warszawie z pospólstwem nie debatuje tylko karze i wymusza i terroryzuje.

  A Mateusza Piskorskiego bez wyroku sądu bez procesu trzyma w więzieniu przez 3 lata i brudnym parchatym paluchem wskazuje na Białoruś że tam murzynów biją.

  Pozdrawiam :)
 • "Światem rządzi niestety - tylko i wyłącznie pieniądz."
  ...błąd logiczny, panie filozofie.

  "Nie ma żadnych alternatyw"...
  są, wystarczy zmienić dogmaty.
 • Co zawiera Pfizer, Astrazeneca? i inne.
  Pfizer i Moderna zawierają fragment materiału genetycznego wirusa.

  W ten sposób nasz układ odpornościowy uczy się rozpoznawać i zwalczać intruza.

  Jeśli później człowiek zostanie zarażony, To organizm szybko wytworzy odpowiednie przeciwciała.

  Natomiast, AstraZeneca i Janssen zawierają atenuowanego wirusa przeziębienia.

  Pozdrawiam serdecznie :)
 • @Alfax 15:01:49"Pfizer i Moderna zawierają fragment materiału genetycznego wirusa.
  W ten sposób nasz układ odpornościowy uczy się rozpoznawać i zwalczać intruza.

  Jeśli później człowiek zostanie zarażony, To organizm szybko wytworzy odpowiednie przeciwciała."
  ...
  można upaść z wrażenia.
  chyba, że to był żart.
 • @Alfax 15:01:49
  Nie jestem naukowcem ani lekarzem ani nawet pielęgniarką.

  Skoro na mutującego AIDS nie wynaleźli przez 40 lat skutecznej szczepionki/leku to jakim cudem w niespełna rok na mutującego wirusa grypy ?
 • @ABX 15:06:40
  Nie ma w tym nic śmiesznego, wyjaśniłem jedynie co zawiera.

  A to nie oznacza że ja to propaguję. Jestem przeciwnikiem eksperymentom.

  Przeczytaj najpierw i nie ośmieszaj się bo nie stać ciebie na żadne merytoryczne dyskusje jedynie zgryzliwe docinki nie wnoszące nic pozytywnego w wymianie informacji.

  https://alfax-2020.neon24.pl/post/158950,covid-19-ludzie-ryzyko-i-pospiech-oraz-fortuna


  Fragment.

  "Pozostaje pytanie co jest dla farmaceutycznych firm istotne ? 

  SKUTECZNOŚĆ ? czy WALKA o OGROMNE ZYSKI ?.

  Szczepionka przeciwko SARS-CoV-2, opracowana przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę farmaceutyczną AstraZeneca, walczy o swoje miejsce na Ziemi. A deklarowana skuteczność to jest 90 procent, więc niższa niż skuteczność 95 procent, o którą ogłaszają  firmy Sputnik V, Pfizer, BioNTech i Moderna.

  Pozostaje pytanie, jaka jest pewność, że te szczepionki będą skuteczne w praktyce ? 90% ? 95% ? a może tylko jest to biznesowa reklama ? fikcja by szybko uzyskać zezwolenie na masową produkcję i móc w krótkim czasie zarobić miliardy euro / dolarów.

  Skuteczność ?

  Nie można tego jeszcze z całą pewnością powiedzieć. Bo to, co jest "znane" o skuteczności, to wiemy jedynie z komunikatów w TV i prasowych. Prawdziwe dane te najważniejsze w oparciu o badania i analizy dotyczące szczepionek nie są jeszcze tak naprawdę nam dostępne do oceny.

  Zalecam więc szczególną ostrożność w poddawaniu się (nie do końca sprawdzonym w kwestii ewentualnych powikłań szczepieniom) eksperymentom i tym samym dobrowolnemu służeniu jako królik doświadczalny dla dobra nie tyle ludzi a bardziej dla dobra przemysłu farmaceutycznego.

  Uwaźam że dla potencjalnych klientów, zdrowiej będzie odczekać aż będą wyeliminowane  wszelkie uboczne działania w 99%  a nie polegać na dobrej wierze i deklarowanej przez producentów (liczących miliardowe zyski)  skuteczności  90 % a 95 % ... ? .

  Ważne jest by nie było setek tysięcy a może i miliony śmiertelnych ofiar na skutek nie dokładnie przetestowanych i w pośpiechu opracowanych szczepionek.

  Tak jak to już było w przeszłości z trującymi "lekami".

  Niech każdy dwa lub trzy razy się dobrze zastanowi przed podjęciem decyzji we wstrzykiwaniu sobie nie do końca sprawdzonych w kwestii szkodliwego, ubocznego działania nieznanych środków do organizmu. ■"

  https://vimeo.com/417745962

  https://vimeo.com/417833846

  Nie ma w tym nic śmiesznego !
 • @werka1321 15:17:28
  Proszę mnie dobrze zrozumieć.

  Ja NIE JESTEM ZWOLENNIKIEM SZCZEPIONEK !

  Podałem jedynie i to w skrócie co zawierają te preparaty,

  A w moich wcześniej opublikowanych postach wręcz alarmuję by nie poddawać się bez zastanowienia eksperymentom związanym z nie do końca sprawdzonym ubocznym działaniem tego czegoś zwanego szczepionką.
 • @Alfax 15:27:24
  "Nie ma w tym nic śmiesznego, wyjaśniłem jedynie co zawiera.

  A to nie oznacza że ja to propaguję. Jestem przeciwnikiem eksperymentom.

  Przeczytaj najpierw i nie ośmieszaj się bo nie stać ciebie na żadne merytoryczne dyskusje jedynie zgryzliwe docinki nie wnoszące nic pozytywnego w wymianie informacji. "

  no właśnie, przeczytaj co napisałeś w poprzednim poście i pomyśl, skąd ci się wzięło tyle do mnie?
  A może jesteś z tych, którym trzeba tłumaczyć to, co zrobili...?
 • @ABX 15:40:39
  Sama czy sam sobie tłumacz, bo to dla ciebie jest jedyne jałowe tutaj na forum zajęcie.

  Ps. Każdego się bez sensu czepiasz i pod każdym względem.

  Żegnaj.
 • @Alfax 15:45:31
  odchodzisz z tematu?
  po tym co wpisałeś i ...zmykasz stąd?
 • Prof. M Majewska Nie ukrywane cele pandemii i szczepień
  https://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2021/02/prof.maria_.dorota.majewska.2.450.jpg
  Do 12 lutego 2021 do amerykańskiej bazy danych VAERS (CDC) zgłoszono już 653 zgony po szczepieniach covid-19 (https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8), a do bazy Vigiaccess (Europa/WHO) zgłoszono 922 zgony i 84489 powikłań, włącznie z setkami zachorowań na covid, grypę i zapalenie płuc, zawałami serca, zatorami płuc, udarami mózgu, epilepsjami i innymi poważnymi chorobami (http://www.vigiaccess.org/).

  Ponieważ zgłaszanych jest tylko 1-2% wszystkich powikłań, całkowite liczby tych zgonów liczą się prawdopodobnie w dziesiątkach tysięcy. I są to tylko wczesne powikłania. Odległe, dewastujące dla zdrowia lub zabójcze pojawią się w ciągu kilku do kilkunastu miesięcy. Już dziś widać, że szczepionki covid-19 są najbardziej szkodliwe ze wszystkich stosowanych, bowiem liczby zgonów po nich w ciągu zaledwie 1,5 miesiąca przewyższają roczne liczby zgonów po wszystkich innych szczepionkach razem wziętych.

  Pomimo wszechobecnej propagandy proszczepiennej ze strony covidowych oligarchów, karteli farmaceutycznych oraz skorumpowanych rządów i mediów, niektóre rządy, organizacje i grupy społeczne wyłamują się ze szczepiennego terroru. Np. rząd Tanzanii skasował wszystkie szczepienia na covid w całym kraju, rząd Indii odmówił zatwierdzenia szczepionek Pfizera i Astra-Zeneca, w USA żołnierze masowo rezygnują z tych szczepień i w większości krajów Europy ponad połowa obywateli odmawia ich przyjęcia w obawie przed poważnymi powikłaniami.

  WHO przyznaje, że masowe szczepienia covid-19 nie zatrzymają pandemii, i że ich prawdziwym celem jest globalny reset. (https://www.cnbc.com/2020/08/21/who-warns-a-coronavirus-vaccine-alone-will-not-end-pandemic.html). Coraz bardziej jawnym ich celem jest depopulacja. Samozwańczy i wyjątkowo ignorancki ekspert od klimatu, szczepień i wszystkiego Bill Gates (uważany za jednego z głównych sponsorów pandemii i globalnych szczepień) głosi w swych wykładach: jeśli zrobimy „dobrą robotę” ze szczepieniami, to uda się nam zredukować ludzką populację o 10-15% – czyli planuje zgładzić szczepionkami ok. miliarda ludzi (https://www.youtube.com/watch?v=wfstBe1buaA).

  Jego plany odnośnie szczepień ludzkości są jednak nie tylko ideologiczno-eugeniczne, gdyż jak przyznał, jest to najbardziej intratny biznes na świecie, który daje mu zyski 20 do 1. Na razie zyskał na nim setki miliardów. (https://www.infowars.com/posts/bill-gates-deleted-documentary-why-he-switched-from-microsoft-to-vaccines/).

  Wszyscy politycy i obywatele świata muszą zdawać sobie z sprawę z tego, że całkiem już jawnym celem pandemii i szczepień jest eksterminacja jak największej liczby ludzi dla gigantycznych zysków garstki oligarchów. Przeraża, że niemiecki parlament ratyfikował agendę ID2020 oraz pakiet szczepień Billa Gatesa w celu globalnego wyludnienia, a Szwajcaria szykuje się do głosowania na ten program w marcu b.r. (https://www.naturalnews.com/2021-02-14-germany-ratifies-agenda-id2020-bill-gates-vaccination.html).

  O pogromach covidowych i szczepiennych w domach opieki dla starszych, niedołężnych osób słyszymy już od jakiegoś czasu. Teraz niepokojące wieści napływają z Wielkiej Brytanii, gdzie rząd podjął decyzję, by nie leczyć i nie ratować osób mających trudności w uczeniu się. To oznacza skazywanie ich (głównie dzieci i młodzieży) na śmierć, jeśli zachorują.

  Mamy tu do czynienia z sytuacją, gdzie rząd najpierw wymusza masowe szczepienia dzieci toksycznymi szczepionkami, które okaleczają je neurologiczne i czynią niezdolnymi do uczenia się, a potem je eliminuje, jako „kosztowny balast”. Na razie czytamy o takich procederach w UK, lecz można oczekiwać, że zawitają one także do innych „oświeconych” krajów zachodnich.

  Być może „zaściankowa”, katolicka Polska uchroni się przed nimi przynajmniej przez jakiś czas, choć zaniechanie leczenia schorowanych starszych osób jest w Polsce praktykowane.

  Polacy mieszkający w UK powinni mieć świadomość, co może grozić ich dzieciom. Nie wiadomo jakie są kryteria owej „niezdolności do uczenia się”, kto je ustanowił, na jakiej podstawie, i jak będą egzekwowane.

  Czy w szkołach i przedszkolach będą działały specjalne brygady selekcjonujące pewne dzieci do eliminacji?

  Takie praktyki stosowano w nazistowskich Niemczech, wynajdując dla nich „naukowe” uzasadnienia. Wygląda, że w XXI wieku stają się one akceptowalne ponownie.

  Ola Gordon
 • Były wyborca PiS od 2001 roku
  Szczepionkowy zamordyzm globalistów trwa w najlepsze. Kto by pomyślał, że głosując na PiS pod hasłami patriotycznymi, bogoojczyźnianymi, sprawiedliwości i praworządności, troski o szarego Polaka, będzie głosował na Rothschyldów, Sorosa, globalistów, banksterów, masonów i eskimosów. Jeszcze nie mogę dojść do siebie...Dlaczego dojna zmiana tak nagania na te pseudoszczepionki (bo to nie szczepionka tylko produkt genetyczny) jak tyle ludzi po nich umiera? O co tu chodzi? O depopulację Polaków. Bogaczom jest za ciasno na ziemi. "Zaszczepieni" są fabrykami nowych mutacji. Mówi się o tym od dawna. Więc mamy mutanty Nowaka, Kowalskiego, Zielińskiego, itd. Lekarze mówią prawdę medyczną o świrusie https://gloria.tv/post/zXLmNhSivqao6Cpterk3TFMeL
 • @Alfax Dr Bossche natychmiast zaprzestać "szczepień "-pismo do ONZ i WHO.
  COVID-19 Istnieje od bardzo dawna. W książkach medycznych jest od lat 60-tych jako jedna z przyczyn infekcji grypopodobnych, z tym, jest to coroczny wirus przeziębienia i grypy, że trwa krócej niż grypa i ma lżejszy przebieg. A psychopaci zrobili z tego histerię plandemiczną. Lekarze mówią o celowo robionej histerii "pandemii" i "szczepionkach"
  https://seed-us3.gloria.tv/ZZaGSMDMuccL1XxWyTaVHvCHE/4kp08xbrrs4dn8866an43fyxhcgdgw7mhwrwb5x.mp4
  Trwa destrukcja państwa polskiego którą dokonuje obecny rząd. Rząd występuję jako akwizytor szczepionek. A Tak zwana "Szczepionka" "COVID-19" wcale nie jest szczepionką, jest to komórkowa technologia modyfikacji genetycznej, celowo zaprojektowana, by przekonać ignorantów, aby ją przyjęli... to samopowtarzająca się choroba autoimmunologiczna, podobna do tego, co kiedyś nazywano... HIV... AIDS. To największa globalna masowa zbrodnia ludobójstwa, nigdy wcześniej nie przeprowadzana na tak ogromną skalę. Czy ktoś widział wstrząs anafilaktyczny, który trwa kilka sekund a później już ZGON. Wszystko jest ze sobą powiązane: Chemtrails z samolotów, "szczepionki" genetyczne "COVID 19"! Włókna Morgellans! Biologia syntetyczna! Przeprogramowanie ludzkiego DNA! Nano-czipy! Testy PCR! Moim zdaniem: każdy ma prawo wstrzykiwać sobie co chce, nawet i heroinę i cristel jeśli ma na to ochotę, lub takie hobby. Ale wara od ludzi którzy nie chcą być uzależnieni od igły i konsumowania GMO. https://www.bitchute.com/video/Z27bR8aTfPBz/

  Jest i on! Narodowy Kłamca Dworczyk łże jak tzw. Morawiecki. Dziś 500 zgonów na covid, to dużo, ale o 25 procent mniej niż wczoraj. Dodatkowe 450 rząd dopisał z 4 dni (niedoszacowanych) Wielkanocy.
  Mateuszowi na nosie można już pranie wieszać. Za to onże rusza w Polskę kontrolować wyszczepianie, bo siadło, w ramach Latającego Cyrku Matti Phizera. Choć cyrki niby też zamknięte...

  Morawiecki tekstem o "hubach" i równym dostępie do szczepień dla wszystkich właśnie przebił kolejne dno bezczelności. Gdzie szatan Allah nie może, tam głupka Judasza żyda Mateusza Morawieckiego pośle! Morawiecki to udający chrześcijanina mały lub średni żydek robiący bardzo dobrą robotę wielkim żydom Rothschildom i małym żydkom w Kijowie oczywiście kosztem Polaków.

  https://youtu.be/9E_mvH0tQ1U

  Jak się to sprawdziło, niesamowite, za ile nas sprzedał? nawet nie za 30 srebrników! Bardzo żałuję i dzisiaj jest mi wstyd, że głosowałem na PiS. Mało tego, byłem zaangażowany w wybory po stronie ugrupowania, dzisiaj sprawującego władzę w Polsce. Zawiodłem się, gdyż moi przedstawiciele rządzą nieudolnie, kłamią, marnotrawią środki publiczne a także mam podstawy sądzić, że kradną.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_norymberski
 • @Alfax
  Objawy morgellonki. Choroba Morgellonów jest bardzo rzadka, niemniej analiza przypadków pozwoliła wysnuć wniosek, że najczęściej z jej powodu cierpią kobiety w średnim wieku. Objawy związane z chorobą Morgellonów są charakterystyczne. To: zmiany skórne, którym zwykle towarzyszy silny świąd. To rany, wypryski, wysypka, otwarte owrzodzenia lub twarde, podskórne guzki, bolesna i swędząca, sucha i szorstka skóra, przekonanie, że na skórze bądź pod nią bytują robaki, które pełzają i gryzą, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zaburzenia emocjonalne, stany obsesyjne i lękowe, depresja, nadmierne wypadanie włosów, problemy z funkcjonowaniem pamięci krótkotrwałej.
 • Wiceminister zdrowia: Być może szczepienie będzie trzeba powtórzyć.
  Jak mówi wiceminister zdrowia, koronawirus mutuje. Według Kraski trudno powiedzieć, jak długo utrzymuje się ochrona po zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska był gościem TVP Info. Wiceminister został zapytany o to, czy prawdą jest, że niezbędne będzie na jesieni szczepienie przeciwko koronawirusowi trzecią dawką w przypadku osób, które przyjęły preparat na początku tego roku. W tej chwili nie odpowiem na to pytanie tak ani nie, ponieważ w tej chwili trwają badania. Być może będzie taka sytuacja, że trzeba będzie tą szczepionkę powtórzyć. Czy to będzie jesień czy to będzie następna wiosna – w tej chwili naprawdę trudno powiedzieć, jak na długo ta skuteczność szczepionki gwarantuje nam ochronę przed zakażeniem koronawirusem powiedział Waldemar Kraska.

  Przypomniał, że wirus powodujący chorobę COVID-19 mutuje i to dzieje się już teraz, na naszych oczach. To jest to niebezpieczeństwo, że trzeba będzie tą szczepionkę w jakiś sposób modyfikować – podkreślił gość TVP Info.

  Mutacja brytyjska dominuje w Polsce
  W środę szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówił, że w Polsce zdecydowanie dominuje brytyjska mutacja koronawirusa. W naszym kraju zdarzają się tylko pojedyncze przypadki zakażeń mutacją południowoafrykańską i brazylijską, a w Europie pojawiła się też odmiana nigeryjska dodał minister. To są wszystko mutacje, które są objęte tzw. alertem Światowej Organizacji Zdrowia, czyli potencjalnym wskazaniem tych mutacji, jako mutacji niezweryfikowanych jeszcze pod kątem sposobu rozprzestrzeniania się i skonkretyzowania informacji, dotyczących odporności na szczepienie powiedział w środę szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

  Ps...Widzę pewne choć nie pełne podobieństwo do tego żyda z opowieści Antoniego Słonimskiego, który chrzcił się cztery razy, ale ani razu się nie przyjęło. Kraska, wyszczep się na wszystkie odmiany wirusa naraz a normalnym ludziom daj spokój. A propos, kiedy szczepienia naszych ukochanych polityków. Nie spieszycie się, co? Aplikować po 100 dawek prosto w serce każdemu neobolszewikowi pisowskiemu. Ta metoda będzie na 100% skuteczna.

  Dlaczego niektóre konowały bezpodstawnie uważają się za mądrych? Wielki mędrzec z tego ministra. Dumał, dumał i wydumał. Jak wyszczać dziurę w śniegu. Następny kandydat na latarnię. Czy mogą być jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, że najważniejsi ludzie w PiS są w rękach koncernów farmaceutycznych i banksterów...? W sumie to stały dochód dla producentów szczepionek: produkcja, szczepienie, ogłaszanie nowej mutacji, produkcja, szczepienie, ogłaszanie... itd, itd...To o wiele lepsze niż dotychczasowa, dobra znajoma grypa. Choćby z tego powodu że mało kto chciał się na grypę szczepić, natomiast covidem zdołano wytworzyć taką panikę. Pandemia to ściema bo trzeba zarobić. Firmy farmaceutyczne produkujące szczepionki na tę wysoce zjadliwą i zmodyfikowaną genetycznie grypę, które was opłacają już zacierają łapy. Będą szczepić otumanionych 2, 3, 4 razy w roku, wspaniały biznes dla pejsatych właścicieli bigfarm i ich sprzedajnych pachołków, przy okazji doprowadzą do bankructwa kraju i wykupienia go za grosze przez banksterów z NY i ich popleczników. Fikcyjna pandemia musi trwać! Bo banda zdegenerowanych i skorumpowanych polityków i lekarzy zarabia gigantyczne kwoty na tej fikcyjnej pandemii a obywatele nie mogą się dostać do lekarza bo wszyscy walczą z fikcyjną pandemią zarabiając po osiemdziesiąt tysięcy złotych miesięcznie w przypadku lekarzy drenując budżet służby zdrowia i nie przejmując się że doprowadzili w ten sposób do śmierci dziesiątek tysięcy ludzi którym odebrano dostęp do pomocy medycznej! Bo według żydostwa druga dawka nie przynosi oczekiwanych skutku. A mianowicie ludzie na świecie którzy przyjęli dwie dawki nie umierają tak masowo jak oczekiwano.

  https://wolnemedia.net/obrazki2/prawda-covid-1.jpg

  https://i.ibb.co/tcN4yPf/ba8b459d910261d9b60e44b0c4b6c8f6241337ba.jpg
  Coroczne szczepienia Big Farmy. Big Farma chce nas szczepić co roku.
  https://www.freiewelt.net/nachricht/pharmaindustrie-will-jaehrlich-gegen-das-coronavirus-impfen-lassen-10084013/

  Szczepionek jest pełno, a paniki nie ma. Choć tv usiłuje nakręcać. Ludzie po prostu nie chcą się szczepić nieprzebadaną substancją. Świry kowidowe już się zaszczepiły z najstarszej grupy. Teraz szczepią się młodsi. W każdej wiekowej grupie jest szuria kowidowa. Niech się szczepią nawet fenolem. Ich wybór. A trzymajcie sobie te swoje obostrzenia ile tam chcecie. Kręcicie kolejne fale. Już ludzie mają to tam gdzie wy Polaków. Ludzie już przestali się bać. Rzygają tą waszą plandemią. Mają ludzi za ciemną masę. Te szczepienia to zarobek dla pejsów. Szczepcie się i co tydzień. Każdy normalny człowiek ma to w głębokim poszanowaniu czyli głęboko w dupie.

  Grypa też mutowała. Ale jej już ....nie ma. Wiadomo było że Covid będzie mutował. Każdy rozumny to wiedział. Czy państwo zdajecie sobie sprawę, że wirus niezmutowany zarażający i obecny u chorego opuszcza go będąc już zmutowanym. Ilu chorych tyle mutacji a tuman Kraska powinien wrócić do szkoły.

  Łapówki od Pfizera dla doradców Morawieckiego.. Znani lekarze opłacani przez producentów szczepionek? Dr Sutkowski odpowiada na zarzuty!

  https://youtu.be/qfyE-pZDKb4


  Dr Milewski doradca A Dudy. Jerzy Milewski: Epidemia strachu doprowadziła do załamania systemu służby zdrowia: Szczepionka niszczy nasze KOMÓRKI i niszczy kod GENETYCZNY w 7 i 9 min.

  https://youtu.be/PsgXI4MXrdI

  Dr Hałat u POSPIESZALSKIEGO o FAŁSZYWEJ PANDEMII.. Dr Hałat epidemiolog, były wiceminister zdrowia i dr Basiukiewicz w Warto Rozmawiać! Cała prawda...

  https://youtu.be/3cYPAviAf5w

  Dr. Hałat: UWAGA SZCZEPIONKI ŚMIERCI

  https://youtu.be/TFdwlbC7wmU

  Szczepienia GATESA mają wymordować setki mln ludzi. Szczepionki GATESA zabiły już w Indiach dziesiątki tys ludzi. Bill Gates a pandemia. Gniewecki: Albo jest prorokiem, albo zapowiada to, w czym sam macza palce

  https://youtu.be/a0ppNlTMeYE

  Kennedy:(jest synem Roberta F. Kennedy'ego i siostrzeńcem byłego prezydenta Johna F. Kennedy'ego.). Indyjscy lekarze obwiniają kampanię Gatesa o niszczycielski szczep szczepionkowy epidemia polio, która sparaliżowała 496 000 dzieci w latach 2000–2017. W 2017 r. rząd Indii cofnął program szczepień Gatesa i wyeksmitował Gatesa i jego kumpli z NAB. Wskaźniki paraliżu polio gwałtownie spadły. W 2017 roku Światowa Organizacja Zdrowia niechętnie przyznała, że ​​globalna eksplozja polio dotyczy głównie szczepów szczepionkowych, co oznacza, że ​​pochodzi z programu szczepień Gatesa. Najbardziej przerażające epidemie w Kongo, Filipinach i Afganistanie są powiązane ze szczepionkami Gatesa. Do 2018 roku ¾ globalnych przypadków polio pochodziło ze szczepionek Gatesa. W 2014 roku fundacja Gates Foundation sfinansowała testy eksperymentalnych szczepionek przeciwko HPV, opracowanych przez GSK i Merck, na 23 000 młodych dziewcząt w odległych prowincjach Indii. Około 1200 cierpiało na poważne skutki uboczne, w tym zaburzenia autoimmunologiczne i zaburzenia płodności. Siedem zmarło. Indyjskie śledztwo rządowe oskarżyło badaczy, których fundusze Gatesa, dopuściły się powszechnych naruszeń etycznych: naciskania na bezbronne dziewczęta ze wsi do udziału w procesie, zastraszania rodziców. W 2010 roku Gates Foundation sfinansowała próbę eksperymentalnej szczepionki przeciw malarii GSK, zabijającej 151 afrykańskich niemowląt i powodującej poważne skutki uboczne, w tym paraliż, drgawki i drgawki gorączkowe, u 1048 z 5049 dzieci. Podczas kampanii MenAfriVac firmy Gates 2002 w Afryce Subsaharyjskiej pracownicy firmy Gates zaszczepili siłą tysiące afrykańskich dzieci przeciwko zapaleniu opon mózgowych. U 50-500 dzieci doszło do paraliżu. ” W 2010 roku Gates przeznaczył 10mld $ na redukcję populacji szczepieniami. W 2014 roku Kenijskie Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich oskarżyło WHO o chemiczną sterylizację milionów kenijskich kobiet z fałszywą kampanią szczepień przeciwko tężcowi. Gatesa szczepionki bezpłodności w Tanzanii, Nikaragui, Meksyku i Filipin.

  Gdzie jest Ziobro? Czeka, aż winni ustalą jednolite zeznania!? Szokujące doniesienia Wirtualna Polska na temat akcji szczepień w Rzeszowie.
  Poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa: „Dyrektor Stanisław Mazur zarządził wielokrotne używanie małych strzykawek do tego samego rodzaju szczepionki”! Brak słów na skomentowanie tego kurestwa!
  Najnowsze badania naukowe na Harvardzie i MIT sugerują, że szczepionki mRNA mogą trwale zmienić DNA – czy 34 naukowców PAN przeprosi profesora Romana Zielińskiego?

  https://childrenshealthdefense.org/defender/science-mrna-vaccines-alter-dna/

  Będą nowe wirusy, poniżej obecne proroctwa które przed oficjalnym pojawieniem się problemów mówiły, że nadejdą, pieniądz straci wartość świat nie będzie już taki jak wcześniej..
  https://timeofcourageandlove.wordpress.com/
 • @Janusz Sanocki 03:53:17
  Szanowny Panie Sanocki/Opara.
  Wbrew twierdzeniom p. Opary, jest tak, że światem rządzą wyłącznie ludzie.
  Dodawanie mocy sprawczej rzeczom, jest podstawowym błędem tych, którzy pojmują świat według swoich fobii i fałszywych przekonań.
  Jeśli pisze Pan, że coś być "powinno" lub być "musi" a pomimo tego, jest inaczej, to jest to znak, że pańskie przekonania odstają od rzeczywistości, która odstaje od pańskiego wydumanego wzorca.
  Póki co, świat istnieje z powodu, który jest dla ludzi zagadką i choćby tylko z tego powodu, twierdzenie, że światem "powinni rządzić ludzie występujący w obronie i interesach większości i dla ich dobra", jest jedynie przejawem pańskich marzeń i braku trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość.
  W jednym ma Pan rację, w świecie, myśl zyskała palmę pierwszeństwa a kreacja rzeczy stała się podstawą funkcjonowania systemu. Szczególnie w zakresie finansów.
  Jeśli twierdzi Pan, że dogmatom brak miejsca, to tym bardziej jest Pan w błędzie. One są, istnieją i spełniają swoją rolę. To, że o nich wspomniałem, było żartem ale mającym oparcie w funkcjonującej rzeczywistości.
  Brak między nami porozumienia. Brak z powodów czysto praktycznych, takich, które wam' przesłaniają to co jest a co uważacie że powinno być inne niż jest. Jednym słowem zakłamujecie rzeczywistość mimo , że ją opisujecie.
  Dzieci myślą mniej a postępują racjonalniej.
  Tym gorzej dla Pana, panie Sanocki, że hołduje Pan postawie plotkarza i osoby małego formatu.
  Obgaduje Pan komentujących licząc na co?
  tu @Janusz Sanocki 09.04.2021 04:20:15
  ...na, poparcie, poklepanie przez myślącego podobnie, przynanie racji?

  Zaś pański przytyk:

  "Niestety Pan/Pani ABX - cały czas "szuka dziury w całym" - jego/jej głównym zadaniem jest wyszukiwanie problemów semantycznych...

  A sam/sama osobiście-nic jeszcze konkretnego nie napisał/nie napisała."

  pasuje jak ulał, do pańskiego udziału w temacie. Same konkrety.

  Pisze Pan, panie Sanocki tak, jakby to pisał p. Opara...ale, to mało istotne.
  Możecie się wymieniać zamieniać, podmieniać, jak wam wygodnie.
 • Program szczepień przyspiesza! Szef KPRM:
  Jeszcze dziś opublikujemy rozporządzenie dot. kwalifikacji do szczepień. Czego dotyczą zmiany?
  https://media.wplm.pl/thumbs/584/OTYwL3VfMS9jY19kMDM5Mi9wLzIwMjEvMDQvMDkvMTIwMC83OTgvYWNhZDFlMWE0OTdlNGZhNzk1NmQ4Y2JkZjRmNDdiY2MuanBlZw==.jpeg
  W piątek zostanie opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia poszerzające dostęp dla nowych zawodów do szczepień i kwalifikacji do szczepień powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

  https://wpolityce.pl/polityka/546377-program-szczepien-przyspiesza-czego-dotycza-zmiany

  Ps...Dworczyk, powiem ci tak: „wypierdalaj!” Co za wspaniała wiadomość „Kabaret Dworczyka” wznowił swoją działalność. Przecież już od dawna kwalifikacja to fikcja. Jest ona na podstawie formularza do wypełniania, lekarz nikogo nie bada. To w sumie faktycznie wszystko jedno, kto ten formularz potem „zatwierdzi”.

  Żadna szczepionka nie działa na wirusa który się mutuje jest już mnóstwo powikłań od niezbadanej szczepionki a nawet zgonów…leczyć a nie szczepić bo płacimy wam składkę zdrowotną i leczenia nie ma. Będziecie odpowiadać za zniszczenie gospodarki bezprawne i zrobienie z nas bankrutów dla naszego dobra pod pretekstem wirusa.  Opryski chemiczne odpowiadają za roznoszenie wirusa i epidemię nowotworów. Sprawdźcie kto stoi za opryskami. Wymyślili bajeczkę o ociepleniu.

  Kiedyś nie szczepiono dzieci, jeśli miały katar. Jeszcze niedawno zalecano szczepienia przeciwko grypie PRZED sezonem zachorowań. Teraz „szczepi się” w środku „pandemii”. Rządzą nami głupcy czy bandyci? A Króliczki doświadczalne już ustawiły się w kolejkę, bo tym co sobie certyfikatu szczepień nie wyrobią mogą zarządzić drugą kolejkę, gdzie trzeba będzie stawić się z własnym sznurkiem + torbą na prochy.. Uwaga, oszust sobie dworuje. Wiarygodny niczym Tusk skrzyżowany z Michnikiem.

  https://www.bibula.com/?p=124095

  Ks Prof Tadeusz Guz list Carycy Katarzyny "jak zniszczyć Polaków" plan został wykonany przez telewizję.
  https://www.youtube.com/watch?v=WEY2XIzUkOM&ab_channel=ChristusVinc

  Udało się w pełni, zrealizować ten szatański plan. Udostępniajcie bo to jest toczka w toczkę obecna sytuacja. Rodacy rozgrywają nas jak chcą a my czekamy. Na co?

  Ks. prof. Guz: Należy rozumnie podchodzić do lockdownu. Paraliżowanie gospodarki to błąd
  https://www.youtube.com/watch?v=iR7cTvcSjfM&t=73s&ab_channel=RadioWNET

  Ks. prof. Guz to gigant Wiary i Wiedzy. Niech będą dzięki Panu Jezusowi za tego księdza. Ks. prof. Guz ma to czego rządzącym i ich doradcom brakuje. Kościołów nie można zamknąć zgodnie z prawem. Nawet w stanie wojennym nie ma podstawy prawnej aby coś takiego zrobić zgodnie z porządkiem prawnym w Polsce. W krajach, gdzie kościoły puste są od lat, a w tej chwili zamknięte na zardzewiałe kłódki i łańcuchy, zachorowania są znacznie większe, niż u nas. Czechy, Francja, Niemcy, kraje skandynawskie....Tam już nie wiedzą co pozamykać, a świrus grasuje. Niezwykle mądrze i zdroworozsądkowo Ks. prof. Guz się wypowiada w przeciwieństwie do psychopatów z MZ. Jakie to smutne, że jeden katolicki ksiądz ma więcej mądrości niż grupa ministrów żydowskich. Czytając wypowiedź żyda i alkoholika, łapówkarza Horbana mam wrażenie, że uznał wiarę za przyjemność na poziomie zamkniętych galerii handlowych, salonów kosmetycznych, restauracji. Zaprawdę nie rozumiem dlaczego Episkopat nie walczy o otwarte kościoły? Czyżby nie znali zapisów Konkordatu?
 • Pełen stadion w Teksasie! Ponad 38 tys. kibiców bawiło się na meczu po zniesieniu lockdownu
  Pełen stadion w Teksasie! Ponad 38 tys. kibiców bawiło się na meczu po zniesieniu lockdownu. W poniedziałek (5.04.2021) na stadionie Globe Life Field w Arlington w Teksasie odbył się pierwszy po zniesieniu lockdownu mecz baseballowy z udziałem publiczności. Na trybunach pojawiło się ponad 38 tys. osób (na 40. tys. miejsc), żeby obejrzeć starcie Texas Rangers z kanadyjską drużyną Toronto Blue Jays. Texas Rangers stadium is completely full. This is the first full pro stadium or arena since March of last year. Love to see it. texas forever

  https://twitter.com/i/status/1379176739700670470
  Pełne obłożenie stadionu było możliwe dzięki decyzji gubernatora Grega Abbotta, który miesiąc temu zniósł wszelkie obostrzenia epidemiczne, chociaż zaszczepionych zostało niecałe 7% Teksańczyków. Decyzję o zezwoleniu na pełne obłożenie stadionu skrytykował prezydent USA Joe Biden. – Cóż, to jest decyzja, którą podjęli. Myślę, że to błąd powiedział Biden w wywiadzie dla ESPN. – Powinni posłuchać doktora Fauci, naukowców i ekspertów. Myślę, że to nie jest odpowiedzialne – stwierdził Biden. Gdy 2 marca 2021 roku gubernator Abbott ogłosił, że całkowicie znosi lockdown w Teksasie, Demokraci krzyczeli, że ta decyzja doprowadzi do katastrofy. Jednak od miesiąca odnotowuje się stały spadek liczby zakażeń i zgonów. A ludzie żyją normalnie!
  https://wprawo.pl/wp-content/uploads/2021/04/teksas-2-marca.png https://wprawo.pl/wp-content/uploads/2021/04/Teksas-koronawirus.png

  Źródło informacji: cnn.com, Twitter
  Gubernator Teksasu znosi nakaz maskowania i zezwala na otwarcie biznesów: „Ludzie nie potrzebują państwa, które mówi im, jak mają działać” . We wtorek (2.03.2021) gubernator Teksasu Greg Abbot zniósł wszelkie restrykcje epidemiczne obowiązujące dotychczas w tym stanie. Wszystkie firmy mogą się otworzyć na 100 procent. Dotyczy to wszystkich rodzajów biznesów w Teksasie. Znoszę nakaz zakrywania nosa i ust w całym stanie powiedział Abbot. Ludzie i firmy nie potrzebują państwa, które mówi im, jak mają działać dodał. Czyżby w Teksasie nie było już zakażeń i hospitalizacji z powodu covid? Oczywiście, że są, nawet jeśli ich liczba spada. A może zaszczepiono już całą populację, albo chociaż 70%? Nie! Według Johns Hopkins University zaszczepiono zaledwie 6,57% Teksańczyków. A jednak Abbot otwiera stan i pozwala ludziom normalnie żyć. Zbyt wielu Teksańczyków straciło możliwość zatrudnienia. Zbyt wielu właścicieli małych firm miało trudności z opłaceniem rachunków. To musi się skończyć. Nadszedł czas, aby otworzyć Teksas w 100% powiedział gubernator. Jeśli hospitalizacje z powodu covid w którymkolwiek z 22 regionów szpitalnych w Teksasie przekroczą 15% pojemności łóżek szpitalnych w tym regionie przez siedem dni z rzędu, wówczas sędzia hrabstwa może zastosować strategie łagodzenia skutków w swoim hrabstwie – powiedział Abbott. Co ważne, na szczeblu hrabstwa sędzia nie może posłać nikogo do więzienia za nieprzestrzeganie obostrzeń i nie może nałożyć żadnych kar na osoby, które nie noszą masek. Decyzję o całkowitym zniesieniu obostrzeń podjął też gubernator Missisipi, Tate Reeves. Zarówno Abbot, jak i Reeves, są członkami Partii Republikańskiej.

  Decyzję Abbota o otwarciu stanu skrytykowała należąca do Partii Demokratycznej sędzia hrabstwa Harris, Lina Hidalgo. – Za każdym razem, gdy wycofywano środki w zakresie zdrowia publicznego, obserwowaliśmy wzrost liczby hospitalizacji – napisała w oświadczeniu. Zarzuciła Abbotowi, że zniesienie restrykcji to „cyniczna próba odwrócenia uwagi Teksańczyków od błędów nadzoru państwa nad naszą siecią elektroenergetyczną”.

  Decyzję Abbota skrytykowali też burmistrzowie Houston i Dallas. Burmistrz Houston Sylvester Turner (Partia Demokratyczna) powiedział, że oświadczenie Abbotta „podważa wszystkie ofiary, których dokonali lekarze, pielęgniarki, pracownicy pogotowia ratunkowego, strażacy, policjanci, pracownicy miejscy i cała społeczność”.

  Burmistrz Austin Steve Adler (Partia Demokratyczna) powiedział, że wszyscy w mieście byli „po prostu oszołomieni” oświadczeniem Abbotta. Poinformował, że on i sędzia okręgowy Travis, Andy Brown (Partia Demokratyczna), wysłali list do biura gubernatora we wtorek rano „błagając go, aby tego nie robił”.

  Źródło informacji i cytatów: cnn.com  Ps..A ponieważ w poszczególnych stanach ostatnie słowo należy do gubernatorów, a nie rządu federalnego, Creepy Joe może im gówno zrobić. Każde stany rządzą się swoimi prawami. Szczęśliwi ludzie. Popyt na ziemię i mieszkania w Teksasie mocno wzrośnie. Są jeszcze wolne kraje regiony. U nas covid ciągle „groźny” ale kończy się na Bugu. Za rzeką już nie atakuje taki cwany. Texas, Floryda już dawno uwolniły swoje społeczeństwo od lockdownu wbrew zaleceniom socjalistów z rządu federalnego. I co? Zachorowalność na covid19 nie dość, że nie wzrosła, to nawet jest mniejsza niż w takich stanach, jak Kalifornia, gdzie do dzisiaj ludzie noszą namordniki. Natomiast na Białorusi nigdy nie wprowadzono lockdownu. To pewnie już 20-30% Białorusinów musiało umrzeć na Covid19 z powodu braku przestrzegania zaleceń WHO. Nic podobnego! Śmiertelność na Białorusi za ostatni rok była nawet mniejsza niż 5 lat temu, czyli przed rzekomą pandemią Covid19. Przecież nigdzie nie ma żadnej pandemii. Dowód. Proszę bardzo. Światowa organizacja zdrowia zmieniła kilka lat temu definicję pandemii. I teraz zwykła grypa sezonowa, może być uznawana za pandemię. Tak to działa. Wystarczy zmienić znaczenie wydarzenia i mamy problem. Republikańscy gubernatorzy Teksasu i Missisipi zrobili coś, co nie mieści się w głowach Demokratów pozwolili ludziom normalnie żyć i samodzielnie decydować o swoim losie. Dla covidowych zamordystów jest to nie do pomyślenia. W Polsce mamy covidowych zamordystów zarówno u władzy, jak i w opozycji. Jedynie Konfederacja apeluje o przywrócenie normalności. Pozostali starszą i terroryzują społeczeństwo. Pamiętajcie o tym przy urnach wyborczych.
 • @kula Lis 69 12:13:36
  chociaż zaszczepionych zostało niecałe 7%

  Dlatego ta informacja ani mnie nie cieszy ani nie interesuje tak naprawdę. Według opinii wirus grypy mutuje - więc szczepienia nie mają większego sensu.
 • Polowanie na lekarzy! Dr Basiukiewicz o wezwaniu na przesłuchanie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej [WIDEO]
  Paweł Basiukiewicz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, został wezwany na przesłuchanie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Wezwanie zostało wysłane 29 kwietnia 2021 roku, a sprawa dotyczy apelu naukowców i lekarzy wystosowanego do władz RP w sprawie szczepionek na SARS-CoV-2. Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek form przymusu i aby informacja o możliwych powikłaniach czy niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami została podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień i ich korzyści i zagrożeń zorganizowano rzetelną debatę publiczną napisano w apelu. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Grzegorz Wrona, wezwał do złożenia wyjaśnień sygnatariuszy apelu. Jednym z nich jest Paweł Basiukiewicz, który opublikował wezwanie na Twitterze.

  https://wprawo.pl/wp-content/uploads/2021/04/wezwanie-dla-Basiukiewicza.png
  W czwartek (8.04.2021) Basiukiewicz był gościem Doroty Łosiewicz w telewizji w Polsce. Zapytany o to, co powie podczas przesłuchania w Naczelnej Izbie Lekarskiej odparł, że wszystko, co miał do powiedzenie, wielokrotne już napisał i powiedział. Kontaktuję się z rzecznikiem poprzez kancelarię prawną. Przyznam, że to stało się dość przykre dla wielu osób, dla mnie też. Mamy pracę, mamy rodzinę, mamy obowiązki i nagle okazuje się, że musimy się tłumaczyć w jakiejś dziwnej sprawie. Czuję się zagrożony, dlatego skorzystałem z pomocy kancelarii prawnej wyjaśnił. Dr Basiukiewicz jest autorem raportu pt. „Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii”, w którym apeluje o odrzucenie zabójczej strategii „Zero Covid” i zastąpienie jej akceptacją ryzyka umożliwiającą odblokowanie służby zdrowia. Ze względu na niszczycielski dla więzów międzyludzkich, edukacji i gospodarki oraz łamiący prawa obywatelskie charakter większości metod niefarmaceutycznych z grupy dystansowania społecznego, w odniesieniu do choroby wywołanej przez SARS-CoV-2 należy je a priori odrzucić w szczególności śledzenie kontaktów, przymusową izolację i kwarantannę kontaktów, zakaz podróżowania, zakaz zgromadzeń oraz zamykanie przedsiębiorstw, szkół i granic. Metody walki z wirusem w służbie zdrowia powinny opierać się o zasadę akceptacji ryzyka, przez co należy rozumieć przyjęcie do wiadomości i pogodzenie się z faktem braku możliwości całkowitego przerwania transmisji wirusa nawet przy użyciu najbardziej drastycznych metod pisze Basiukiewicz.

  CZY ZACZĘŁO SIĘ POLOWANIE NA LEKARZY?

  https://youtu.be/L1I1kEYErxU

  Źródło informacji: Twitter, Telewizja wPolsce

  Ps... Brońmy dr Basiukiewicza, dr Bodnara jak kto może! Zaszczuwają kolejnych niezależnych lekarzy (poprzez izby lekarskie), a obywateli poprzez konferencje prasowe i rozporządzenia tam wydawane. Kiedy naród zrobi z tymi zbrodniarzami porządek? Jeszcze będzie 200-cie kilkadziesiąt mutacji koronawirusa, aby uszczęśliwić wszystkie narody na świecie, a potem będą mutacje regionalne, czyli zamordyzm i prześladowania do końca świata i o 1 dzień dłużej, jak mawiał klasyk lewactwa. I szczepienia co pół roku, albo rok(bo kasa się liczy). Będzie tak jak z mutującą grypą. Bo to jest przecież podrasowana grypa i będzie mutować wiecznie. Jeśli wykonają plan zniszczenia gospodarek krajowych, zdrowia i życia większości obywateli, zniszczenia więzi społecznych, edukacji itd. wynajdą kolejne wirusy, albo inne medialne straszaki i będzie git, ci co zostaną, to istoty bez zdrowia, własności, rodziny i przyszłości. Koronawirus znany jest od kilkudziesięciu lat. Zrobienie z tego pandemii, epidemii to było szaleństwem. Przecież ci wszyscy ”eksperci medialni”, jakoś „dziwnym sposobem, trafem” mają powiazania z koncernami oferującymi produkt medyczny zwany szczepionką, nad którymi nie ukończono badań! A wszyscy diagnozowani są na podstawie testu PCR, który wg wynalazcy Karego Mullisa nie nadaje się do diagnozowania! To wiemy już od 30 lat odkąd Mullis wynazł PCR (za który zresztą w 1993r. dostał nagrodę Nobla!) Te testy to loteria, to że ktoś był zdiagnozowany dodatnio, wcale nie stanowi, że jest zarażony… wg Mullisa. Testy to główny element utrzymujący społeczeństwo w strachu i panice, im więcej przeprowadzonych testów tym większe prawdopodobieństwo wyników dodatnich! Ta plandemia może trwać bez końca, o ile ludzie pozwolą. A niemyślące samodzielnie społeczeństwo, polega tylko na telewizorni i śpi, wierząc tylko w to co ekonometra Cyborg i rebe Niedzielski i historyk Pinokio Morawiecki ogłoszą na konferencji prasowej, na której ogłaszane są rozporządzenia a nie ustawy, które są dla nas obligujące! Nie ogłoszono stanu wyjątkowego, więc wszystko co ta banda marionetek sterowanych przez „starszych i mądrzejszych” z odpowiednimi korzeniami globalistów, robi bezprawnie, co potwierdzają wyroki sadowe! Tam gdzie prawo staje się bezprawiem, nieposłuszeństwo staje się obowiązkiem na Polaków. Wszędzie i aż do pozytywnego skutku!
 • EMA uznaje zakrzepicę za NOP po szczepieniu preparatem AstraZeneca, ale nadal zaleca jego stosowanie
  W środę (7.04.2021) Europejska Agencja Leków (EMA) wydała oświadczenie w sprawie preparatu AstraZeneca w związku z kolejnymi przypadkami zakrzepicy i zgonów po szczepieniu. Komisja ds. Bezpieczeństwa EMA doszła dziś do wniosku, że nietypowe skrzepy krwi z niską liczbą płytek krwi powinny być wymienione jako bardzo rzadkie skutki uboczne szczepionki Vaxzevria (dawniej szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca) czytamy w oświadczeniu. Zgłoszone połączenie zakrzepów krwi i małej liczby płytek krwi jest bardzo rzadkie, a ogólne korzyści ze szczepionki w zapobieganiu COVID-19 przeważają nad ryzykiem skutków ubocznych konkluduje EMA. A więc jednak EMA przyznała, że zakrzepica jest niepożądanym odczynem poszczepiennym po przyjęciu preparatu AstraZeneca. W poprzednim oświadczeniu, wydanym 18 marca, twierdzono, że chociaż taki związek jest możliwy, to nie został on udowodniony. Obecnie EMA przyznaje, że ten związek został udowodniony. Skrzepy krwi występowały w żyłach w mózgu (zakrzepica mózgowa zatok żylnych, CVST) i brzucha (trzewna zakrzepica żył i tętnic), wraz z niskim poziomem płytek krwi. W związku z powyższym EMA zaleca, żeby natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli po przyjęciu wystąpi którykolwiek z poniższych objawów: duszność, ból klatki piersiowej, obrzęk nóg, uporczywy ból brzucha, objawy neurologiczne, takie jak silne i uporczywe bóle głowy lub niewyraźne widzenie, małe plamy krwi pod skórą poza miejscem wstrzyknięcia. EMA przypomina pracownikom służby zdrowia i osobom otrzymującym szczepionkę, aby byli świadomi możliwości występowania bardzo rzadkich przypadków zakrzepów krwi w połączeniu z niskim poziomem płytek krwi występującym w ciągu 2 tygodni po szczepieniu. Jak dotąd większość zgłoszonych przypadków wystąpiła u kobiet w wieku poniżej 60 lat w ciągu 2 tygodni po szczepieniu. Na podstawie obecnie dostępnych dowodów nie potwierdzono konkretnych czynników ryzyka czytamy w oświadczeniu. Pełna treść pod linkiem

  Szczepionka AstraZeneca na COVID-19: EMA znajduje możliwy związek z bardzo rzadkimi przypadkami niezwykłych zakrzepów krwi z niską liczbą płytek krwi
  https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood

  Ps... Najbardziej szokujące jest nie to, że szczepionka powoduje śmierć. Najbardziej szokująca jest postawa polskich służb i instytucji. Ani na chwilę nie wstrzymali szczepień, przypadki NOP są wyciszane, instytucje, zamiast samemu dociekać i ujawniać zagrożenia odgradzają się od ofiar formularzami i komunikatami. W mediach dla zagłuszenia informacji o najcięższych przypadkach NOP promuje się „policjanta z Leżajska”. Jeszcze bardziej szokujące jest, że nie jest się w stanie ludzi, którym się to mówi, nakłonić do wzięcia tego pod uwagę! Zawsze znajdą swoje wytłumaczenie! Jak te barany, które pędzą w przepaść z zamkniętymi oczami i uszami! Jak w zlej bajce albo w strasznym snie! Szkoda tylko, że chodzi o naszych Rodaków i nasze Rodziny!
 • RAM
  Ja w innej ważnej sprawie.
  Szanowny p. Doktorze.Kieruję do Pana pytanie ,na które nie uzyskałem odpowiedzi od administratorów m.in. Czerwonego Korsarza.
  Dlaczego usunęliście artykuły blogera o nicku RAM.Czy to sprawka V kolumny ukraińskiej,ponieważ publikował dużo artykułów-tłumaczeń z włoskiej prasy niekoniecznie zgodnych z oficjalnym przekazem?
  Z wymienionym adminem rozmawiałem nawet telefonicznie-twierdzi że nie kojarzy blogera,blogera,który miał ponad 2000000 odsłon!!!.Czy to objaw samouwielbienia tego pana,n.b.publikującego tylko jakieś własne miałkie przemyślenia i celowy sabotarz portalu Neon-24.
  Proszę o odpowiedż.
 • @Monaco 09:31:57
  @Monaco 09:31:57
  Szanowny Panie,

  Ma Pan absolutną rację...
  W dzisiejszym świecie brakuje uczciwej debaty społecznej - akceptującej wszystkie głosy i wszystkie punkty widzenia.

  W dzisiejszym świecie rządzą układy i ludzie, którzy "teoretycznie" mają władzę bo zostali wybrani w "teoretycznie demokratycznych" wyborach. A kiedy dostali się do władzy - to ich głównym zadaniem nie jest praca i pomoc; zarządzanie społeczeństwem, które ich wybrało - dla dobra tegoż właśnie społeczeństwa -ale ich głównym zadaniem jest... utrzymać władzę...

  Mają do tego pieniądze państwowe; państwowe media, nawet rozmaite instrumenty władzy (sądownictwo, banki).
  Nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, w najgorszym przypadku mogą przegrać wybory...ale nawet wtedy dostaną wysoką emeryturę i ich przyszłość, życie - będzie całkowicie ustawione.

  W takim modelu funkcjonuje właśnie dzisiejszy świat i demokracja.
  Nie jest to najlepszy model funkcjonowania współczesności i absolutnie nie nadaje się na przyszłość...

  Tylko w takim modelu możliwa była kreacja "Pandemii Covid-19".

  Jednym z największych priorytetów współczesności jest zmiana warunków funkcjonowania świata - a początkiem tego byłby masowy, globalny dialog społeczny.
  Czy to jest - czy będzie możliwe...?
  Najbliższa przyszłość pokaże.

  Pozdrawiam serdecznie
 • @ABX 09:48:52
  Szanowny Panie ABX,

  Uprzejmie proszę powiedzieć - co i kto Pana zdaniem rządzi współczesnym światem - gdzie Pan widzi błędy logiczne.

  Światem powinni rządzić ludzie, którzy występują w obronie i w interesach absolutnej większości.
  Najważniejsza jest myśl i możliwość kreacji rzeczy - dla dobra ludzkości,
  które razem muszą być reakcją/odpowiedzią ludzkości - na rzeczywistość.
  Nie ma miejsca na dogmaty.

  Uszanowanie
 • @Alfax 15:01:49
  Witam Serdecznie,

  Myślę, że jest wiele problemów ze wszystkimi szczepionkami, które przede wszystkim - nie zostały jeszcze właściwie przebadane...
  Wszystkie, są w stadium jeszcze badawczym - eksperymentalnym...
  Aby tak naprawdę zbadać efekty działań szczepionek - trzeba kilka lat ptób klinicznych (byłem w tym interesie aktywny kilka lat).

  Nie znamy efektów uboczych szczepionek - w najbliższych latach.
  I to może byc największy problem - ale to się okaże za 2-3 lata

  Pozdrawiam równie serdecznie
 • @werka1321 15:17:28
  Szanowna Pani

  To jest właśnie główny problem.
  Właściwa ocena działań i skuteczności nowych szczepionek - to długi i skomplikowany wieloletni proces prób klinicznych.
  Najpierw na zwierzętach doświadczalnych - potem na ludziach - w różnych trzech fazach prób klinicznych.

  Nie mozna, nie powinno się nikomu podawać żadnego leku ani szczepionek, które nie zostały własciwie przebadane...
  Takie są właściwe procedury.

  Podawanie takich szczepionek - jak obecnie - może okazać się zbrodnią przeciwko ludzkości...
  A kto w ostateczności będzie winien; kto poniesie największą karę -
  chyba co do tego nie ma wątpliwości - LUDZKOŚĆ.

  Pozdrawiam serdecznie
 • „Lockdown to sposób zarządzania przez strach”. Konfederacja o kolejnym przedłużeniu obostrzeń epidemicznych [WIDEO]
  Podczas środowej (7.04.2021) konferencji prasowej politycy Konfederacji odnieśli się do kolejnego przedłużenia lockdownu, który ma obowiązywać do 18 kwietnia, przy czym nie wiadomo, czy nie będzie przedłużony po raz kolejny. – Jako Konfederacja nie uważamy, żeby ten sposób walczenia z epidemią był właściwy oświadczył poseł Michał Urbaniak. Urbaniak wskazał, że rząd miał dużo czasu, by zadbać o bezpieczeństwo lekowe Polaków, ale tego nie zrobił. – Dopiero tzw. czynnik społeczny, czyli zwykli obywatele zaczęli podnosić temat braku leków, zaczęli podnosić temat amantadyny, która mogłaby być takim lekiem na koronawirusa. Naturalnie należy to zbadać, tylko za późno to się dzieje. Teraz trwają takie badania, ale to jest co najmniej o poł roku za późno podkreślił. Lockdown to jest zarządzanie przez strach. To jest sposób wmawiania Polakom, że jeśli będą grzecznie siedzieć w domach, to wtedy wszystko będzie dobrze powiedział Urbaniak. Przytoczył też fragment szokującej wypowiedzi ministra Niedzielskiego, który w rozmowie z TVN24 powiedział: „Jeśli mnie pytacie, czy wrócimy do czasów sprzed pandemii, to nie. Nie wrócimy. Nigdy. Pokolenie dzisiejszych 50- i 40-latków będzie do końca swoich dni żyło w stanie zagrożenia epidemicznego”. Szanowni Państwo, albo chcemy powrotu do normalności, albo jest nam tutaj tworzony jakiś nowy system, w którym nikt nie będzie chciał żyć. Tak nie może być. Takich słów nie powinno być z ust ministra Niedzielskiego. Minister Niedzielski powinien zrobić wszystko, by sytuacja wróciła do normalności podkreślił Urbaniak.
  Zdaję sobie sprawę z tego, że pan premier Morawiecki, czy pan minister Niedzielski nie mieli nigdy takiej sytuacji, że do drzwi ich firm zapukał komornik, żeby zlikwidować przedsiębiorstwo, które jest zamknięte powiedział Bartosz Bocheńczak, członek Rady Krajowej partii KORWiN.
  Bocheńczak przytoczył też wypowiedzi lekarzy krytykujących utrzymywanie lockdownu. To, że obostrzenia nie działają, mówią już suche fakty. Mówi o tym wielu lekarzy, a mimo to rząd idzie dalej w zaparte i nie ustaje w dewastowaniu naszego życia gospodarczo-społecznego wskazał.

  Ps...Widać nagich królów i wszyscy analizują tę nagość. Amantadyna była prawdopodobnie pierwotnie lekiem na wirusy grypy pisze o tym w podstawowych wiadomościach, więc po co te badania? Jeśli Apap okaże się skuteczny to też zostanie zamrożony? Zakaz stosowania istniejącego leku, czy to już nie jest wystarczająca zbrodnia? Gdyby zwykły obywatel złamał prawo na szkodę ludzi to już byłby aresztowany. Widać jak na dłoni co się dzieje, a najbardziej załamuje brak skutecznych reakcji na wszelkie łamiące prawo posunięcia. Brakuje prawdziwych bohaterów. Samo Prawo zostało zlockdownowane? Lepiej chyba żyć w ZOO zamkniętym z małpami niż patrzeć na to co dzieje się w kraju i na co pozwalają sobie zarządzający polskimi zasobami ludzkimi politycy. Gdyby dziś rozczarowanie i gorycz ludzi wylała się z ich serc i umysłów to Polska byłaby zatopiona.
 • @Alfax 15:45:31
  Witam Szanownego Pana,

  Absolutnie zgadzam się z tym co Pan pisze...

  A Pan/Pani ABX - próbuje się każdego czepiać, pod każdym względem - co jest całkowicie bez sensu.

  Niestety Pan/Pani ABX - cały czas "szuka dziury w całym" - jego/jej głównym zadaniem jest wyszukiwanie problemów semantycznych...

  A sam/sama osobiście-nic jeszcze konkretnego nie napisał/nie napisała.

  No cóż - taki jest świat - tacy też są ludzie. Musimy to tolerować.

  Mimo wszystko - to też jest głos w dyskusji.

  Pozdrawiam serdecznie
 • „Morawiecki, Szumowski, Niedzielski i Dworczyk to przestępcy”.
  Konfederacja złożyła zawiadomienie do prokuratury ws. bezprawnego lockdownu [WIDEO]. W poniedziałek (29.03.2021) posłowie Konfederacji złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie bezprawnego lockdownu wprowadzonego przez rząd. Podczas konferencji prasowej przed budynkiem prokuratury poseł Artur Dziambor wskazał, że zamykanie Polski jest działaniem o charakterze politycznym, a nie zdrowotnym. W czasie tego zamknięcia społeczeństwa na bazie politycznych decyzji usłyszeliśmy już od premiera, że wygraliśmy z koronawirusem, dlatego, że trzeba było przeprowadzić wybory. Usłyszeliśmy od ministra zdrowia, że maseczki nie działają, a później ten sam minister wprowadzał przymus tych maseczek. Usłyszeliśmy od premiera i od następnego ministra zdrowia, że kolejne lockdowny nie będą tak ciężkie i długotrwałe. Tymczasem została całkowicie zniszczona polska edukacja, obnażone zostały problemy, jakie ma system zdrowia, upada polska gospodarka pomimo wielkiego samozadowolenia rządzących – powiedział Dziambor. To jest stan, z którego natychmiast musimy wyjść podkreślił. Poseł Michał Urbaniak wskazał, że w imię walki z wirusem rząd poświęca zdrowie i życie Polaków, co już doprowadziło do kilkudziesięciu tysięcy nadmiarowych zgonów. Na to nie może być naszej zgody. I dlatego tu w prokuraturze dzisiaj jesteśmy i będziemy interweniować powiedział Urbaniak. Mec. Marek Szewczyk wskazał, że wprowadzanie takich obostrzeń, jakie wprowadził rząd, jest możliwe tylko i wyłącznie podczas stanu nadzwyczajnego. A tego nie wprowadzono. Rząd musi ponieść nie tylko odpowiedzialność polityczną za swoje działania, ale również cywilną, a gdy dochodzi do popełnienia przestępstwa również odpowiedzialność karną podkreślił. Poseł Grzegorz Braun poinformował, że zawiadomienie do prokuratury dotyczy premiera Morawieckiego oraz ministrów Niedzielskiego, Szumowskiego i Dworczyka, których nazwał „czterema jeźdźcami Apokalipsy”. To są przestępcy. To są ludzie, którzy przyprawili naród polski o straty, uszczerbek na zdrowiu, majętności i życiu. Dziesiątki tysięcy zgonów, których nawet kreatywna księgowość pandemiczna nie zapisuje w rubryce „kowid”. Czyje to zatem ofiary? Morawieckiego, Niedzielskiego, Szumowskiego i „wielkiego szpitalnika” Dworczyka wskazał Braun.
  Trzeba przede wszystkim dostrzec przestępczy charakter tych działań podejmowanych nie w oparciu o prawa, ustawy i konstytucję, ale w oparciu o propagandowe narracje snute na kolejnych konferencjach prasowych, których celem najwyraźniej jest straszenie Polaków. Temu trzeba się przeciwstawić. Nie wolno nam milczeć, kiedy prawo jest łamane i nadużywane podkreślił Braun. Źródło informacji i cytatów: Facebook/Konfederacja


  Ps... Film jest już niedostępny...Niestety nie można odtworzyć tego filmu. Przestępcy to za mało, to zbrodniarze! To zdrajcy naszego narodu! Po doświadczeniach roku z sianiem covidowej psychozy i obecnej, już trzeci raz zarządzonej fali covidowej paniki, tylko szaleniec (albo degenerat) może oczekiwać pozytywnego wyniku stosując uparcie kolejny raz tą samą nieskuteczną metodę (zamykanie wszystkiego i wszystkich z nakazem noszenia bezużytecznych kagańców). Jest zasadnicza różnica między umierającymi na covid, a tymi którzy umierają z covidem, jako chorobą współistniejącą, po wątpliwych diagnostycznie testach, dotyczy ludzi schorowanych, w podeszłym wieku i tych, których nie leczono albo nie dzielono pomocy medycznej ze względu na paraliż służby zdrowia. Łamcie Zakazy Rządowe

  https://www.youtube.com/watch?v=zFXr5TCTQaQ
  Tak się składa, że tym „bandytom covidowym” włos z głowy nie spadnie. Wiadomo jak działa prokuratura i „niezawisłe i niezależne sądy”. wRealu24 „Skandal…” z dn. 29.03.2021 w ok. 40 minucie przedstawiono pismo Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście z dnia 25 stycznia 2021 r. o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko Prezesowi Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej wobec faktu, że „sprawca czynów zabronionych nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych”. Co teraz?
 • @ABX 10:46:02
  Szanowny Panie ABX,

  Najpierw - chciabym przeprosić Pana za niezrozumiały dla mnie fakt, że niestety coś jest niewłaściwego z moim komputerem albo też skryptem zarządzania Neon24.pl - i zdarza się dziwna rzecz, że moje komentarze - pojawiają się pod nazwiskiem Śp. Pana Janusza Sanockiego.
  Jak wszyscy wiemy - Pan Sanocki - już nie żyje od kilku miesięcy - ale czasem jakoś niezrozumiale dla mnie, moje komentarze pojawiają się pod jego nazwiskiem.
  Jeszcze raz Pana przepraszam za to - nie wiem jak temu zapobiegać w przyszłości (może muszę zmienić komputer) - może to jakieś działania hakerskie - nie wiem...

  Przechodząc do spraw merytorycznych - i Pana komentarzy...
  Ma Pan rację - światem rządzą ludzie - ale kto albo co rządzi ludźmi...?
  Dlaczego to ludzie mordują, zabijają; dlaczego wywołują wojny; różne konflikty; dlaczego to ludzie próbują przejąc kontrolę nad ludzkością?
  Jakie są narzędzia, które stosują ludzie - aby przejąć tę kontrolę.

  Tymi narzędziami są właśnie pieniądze - albo właśnie to co się dzieje ostatnio - kreacja Pandemii Covid-19; kreacja Pandemii Strachu...
  Medialna propaganda; ograniczenia, lockdowny; zakładanie maseczek...

  Wszystko to jest własnie robione po to aby przejąć całkowita kontrolę nad światem i ludzkością.

  Odnośnie kwestii dogmatów, tak jak i wielu innych spraw...
  Oczywiście mamy całkowicie inne zdanie - odnośnie niemal wszystkich spraw. Nie ma nawet sensu tego wszystkiego wymieniać. Bo i po co?
  Powiem jedno

  Panie ABX - ja w sumie stworzyłem Portal Neon24; który z rozmaitymi przerwami, zakłóceniami - działa na rynku medialnym prawie 11 lat.
  Napisałem już ponad 500 artykułów na Neon24; napisalem kilka tysięcy komentarzy; cały czas, codziennie administruję naszym portalem...
  to naprawdę dużo pracy i wysiłku...oraz pieniędzy...
  A co Pan w tym względzie zrobił?
  Pan tylko potrafi mnie (a czasem również innych) krytykować...
  Może czasami ma Pan nawet i rację - ale powiem Panu jedno.

  Najłatwiej jest w życiu krytykować, znajdywać błedy innych - to niewiele wysiłku ani pracy kosztuje; nie ma żadnego ryzyka...

  Proszę się zastanowić: może by Pan zrobił wreszcie coś pożytecznego, dobrego dla innych i konstruktywnego...

  Pozdrawiam i życzę sukcesów
 • Szanowni Państwo
  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie przepraszam, ale znowu pojawił się jakiś problem z moimi komentarzami. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale od czasu do czasu, kiedy np rano - automatycznie loguję się na swój komputer - jestem zalogowany, pod innym nazwiskiem (najczęściej Pana Janusza Sanockiego)

  Jak wszyscy wiem Pan Poseł - Ś.p Janusz Sanocki nie żyje już od kilku miesięcy; znałem go dosyć dobrze - ale nigdy nie mieliśmy wspólnych programistów czy programów komputerowych - a dzięja się czasami - takie właśnie niezrozumiale rzeczy.
  Muszę po prostu za każdym razem sprawdzam - logować się ręcznie - aby uniknąć takich problemów na przyszłość.

  Jeszcze raz bardzo przepraszam - liczę na wyrozumiałość - ale nie jestem w tych sprawach ekspertem.

  Przesyłam wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

  Ryszard Opara
 • @Ryszard Opara 13:40:58
  Panie Opara, spełniam pańską już drugą o to samo prośbę i zamieszczam odpowiedź na pytanie, które Pan zadał teraz i zadał je wcześniej, choć mam mieszane uczucia wobec tego, co Pan tu wyprawia.
  Wszystkie wpisy podpisane "Janusz Sanocki" zostały usunięte...czyżby zorientował się Pan co zrobił...?
  ...
  ...
  cytuję moją wcześniejszą odpowiedź
  .

  @Janusz Sanocki 03:53:17
  Szanowny Panie Sanocki/Opara.
  Wbrew twierdzeniom p. Opary, jest tak, że światem rządzą wyłącznie ludzie.
  Dodawanie mocy sprawczej rzeczom, jest podstawowym błędem tych, którzy pojmują świat według swoich fobii i fałszywych przekonań.
  Jeśli pisze Pan, że coś być "powinno" lub być "musi" a pomimo tego, jest inaczej, to jest to znak, że pańskie przekonania odstają od rzeczywistości, która odstaje od pańskiego wydumanego wzorca.
  Póki co, świat istnieje z powodu, który jest dla ludzi zagadką i choćby tylko z tego powodu, twierdzenie, że światem "powinni rządzić ludzie występujący w obronie i interesach większości i dla ich dobra", jest jedynie przejawem pańskich marzeń i braku trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość.
  W jednym ma Pan rację, w świecie, myśl zyskała palmę pierwszeństwa a kreacja rzeczy stała się podstawą funkcjonowania systemu. Szczególnie w zakresie finansów.
  Jeśli twierdzi Pan, że dogmatom brak miejsca, to tym bardziej jest Pan w błędzie. One są, istnieją i spełniają swoją rolę. To, że o nich wspomniałem, było żartem ale mającym oparcie w funkcjonującej rzeczywistości.
  Brak między nami porozumienia. Brak z powodów czysto praktycznych, takich, które wam' przesłaniają to co jest a co uważacie że powinno być inne niż jest. Jednym słowem zakłamujecie rzeczywistość mimo , że ją opisujecie.
  Dzieci myślą mniej a postępują racjonalniej.
  Tym gorzej dla Pana, panie Sanocki, że hołduje Pan postawie plotkarza i osoby małego formatu.
  Obgaduje Pan komentujących licząc na co?
  tu @Janusz Sanocki 09.04.2021 04:20:15
  ...na, poparcie, poklepanie przez myślącego podobnie, przynanie racji?

  Zaś pański przytyk:

  "Niestety Pan/Pani ABX - cały czas "szuka dziury w całym" - jego/jej głównym zadaniem jest wyszukiwanie problemów semantycznych...

  A sam/sama osobiście-nic jeszcze konkretnego nie napisał/nie napisała."

  pasuje jak ulał, do pańskiego udziału w temacie. Same konkrety.

  Pisze Pan, panie Sanocki tak, jakby to pisał p. Opara...ale, to mało istotne.
  Możecie się wymieniać zamieniać, podmieniać, jak wam wygodnie.
  nadużycie link skomentuj usuń
  ABX 09.04.2021 10:46:02
 • Panie Opara.
  Pan Sanocki posiadał, jak każdy, swoje hasło logowania. Ma to znaczyć że obsługuje Pan cudze konto posiadając do niego swobodny dostęp?
 • @Ryszard Opara 14:16:55
  Jest Pan chyba właścicielem tego portalu?
  Czy nie może Pan wydać dyspozycji, żeby konto zmarłego pana Sanockiego zostało zablokowane bez możliwości zalogowania? Np. poprzez nałożenie tzw. bana kontu zmarłego ale bez skasowania jego wpisów?

  Przecież mechanika banów na portalu chyba działa?...
 • @Ryszard Opara 5+++++! i pozdrawiam!
  W Polsce zamordyzm znacznie większy niż w Rosji i na Białorusi. Kuriozum.
  Terror sanitarny w pełnym rozkwicie, policja bez podstaw prawnych, skoro rozporządzenie premiera nie ma umocowania w ustawie? rozdaje mandaty na lewo i prawo, pierwsze mandaty już trzeba odkręcać przez nieodpowiedzialność i nieudolność, lekarze, którzy mają krytyczny stosunek do MZ są wzywani na dywanik. Covidioci, którzy noszą maski i się szczepią uczestniczą w dziele tworzenia neokomunizmu. „Największe szkody wyrządza milcząca większość, która po prostu chce przetrwać i podporządkowuje się wszystkiemu”. - Sophie Scholl, bojowniczka ruchu oporu przeciwko nazistowskiemu reżimowi(1921-1943)
 • Bardzo się boję, tylko nie mandatu ale waszej tępoty covidoidioci.
  Leczenie covid bez testu: osłuchanie przez lekarza i leki na zapalenie oskrzeli po tygodniu wyzdrowienie. Z testem brak badania i leczenia, zapalenie oskrzeli przechodzące w zapalenie płuc, szpital, respirator z tlenem/technicznym i zgon.
 • Panie Opara,
  czy jest Pan usatysfakcjonowany moją odpowiedzią?
  ABX 09.04.2021 14:25:08
  czy nadal widzi Pan dziury w całym, których się doszukuję?
 • Wszyscy
  Papież Franciszek wzywa do "globalnego zarządzania" i "powszechnego szczepienia”. Papież Franciszek zwrócił się do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego i wzywał do "globalnego zarządzania" w świetle COVID-19, zdecydowanie opowiadając się też za powszechnymi szczepieniami.

  https://dorzeczy.pl/religia/179068/papiez-franciszek-wzywa-do-globalnego-zarzadzania-i-powszechnego-szczepienia.html


  Ps...No i wyszło szydło z worka. To globalista a nie człowiek Kościoła. Fałszywy prorok. Żyd George Soros i Franek mają te same poglądy. Nadchodzą dla białych ludzi straszne czasy. Żyd Rothschild każe to sługa szatana musi wykonać. Czyli wracamy do korzeni, kiedy to korona i tiara kroczyły w przymierzu. Stary i skretyniały heretyk z Watykanu nie przestaje mieszać. Czas już odejść, bo inaczej Belzebub cię żywcem do piekła porwie. Ale Franek z tymi szczepieniami to skośnie pojechałeś. Franek ty się lepiej pomódl za zaginiona grypę.
  Wystawiono już za nią list gończy. I może sprawdź co oni ci dolewają do herbaty. Marksistowska urawniłowka? Większość duchownych z Ameryki łacińskiej to zdecydowanie socjaliści albo komuniści. Wiara to dla nich sprawa drugorzędna. To punkt, od którego musi być powrót do Kościoła przedsoborowego albo totalny rozkład. Tak się kończą eksperymenty z tolerowaniem homolobby w strukturach Kościoła, czyli rządami antychrysta. Czy Ojciec Św. jest wierzący? Może to prawda, że zakon Jezuitów jest przeżarty herezją. Kapitulacja Benedykta XVI naznaczona uderzeniem błyskawicy w kopułę bazyliki była symbolicznym znakiem nadejścia czasów ostatecznych wielkiej nierządnicy. Franek na starość nie idiocieje jak Biden, on był taki od początku a teraz gdy hierarchia kościoła jest w rozsypce publicznie wypowiada się za 'porządkiem światowym' opartym na władzy nie tylko silnych państw ale wybranych, superbogatych ludzi takich jak np. Bill Gates który już na poważnie chce walczyć z ociepleniem poprzez rozpylenie w górnych warstwach atmosfery pyłów blokujących promienie słoneczne, które to mają mieć efekt jak 'nuclear winter'. To już nie są żarty gdyż wygląda na to, że są tacy ludzie którzy dążą do zniszczenia ludzkości. Ten antypapież powinien być natychmiast wyrzucony z Watykanu bo działa na nieszczęście ludzi. Zmusić tego komunistę do abdykacji. Won z Rzymu diable! Zachodniej Cywilizacji potrzebni są ludzie twardzi, fundamentalistyczni, bezwzględni dla siebie i bezlitośni dla innych, nie idący na zgniłe kompromisy moralne, nie usprawiedliwiający zgnilizny w kościele czy tej zgnilizny moralnej LGBT na ulicach miast. Kościołowi potrzebna jest brutalna inkwizycja, niezależna od zdemoralizowanego Watykanu, tak samo jak Białej, świeckiej Europie potrzebna jest brutalna, ale sprawiedliwa Ultraprawica. Jeżeli nie zapomnimy na chwilę o miłosierdziu i bezlitośnie nie oczyścimy naszej Europy, to zrobią to za nas muzułmanie, lub pasożydy, ale zrobią to już dla własnych dzieci.

  https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/f3/22/5cb0bdd885a23_o_medium.jpg
  https://telewizjarepublika.pl/imgcache/420x300/c/uploads/news/pope_66.jpg

  https://pbs.twimg.com/media/DlwhPHOXgAAAsPg.jpg

  https://bi.im-g.pl/im/97/72/13/z20393879V,Papiez-Franciszek-obejmuje-rabina-Abrahama-Skorke-.jpg

  Jak przed 1000 lat potrzebujemy sojuszu krzyża i miecza, aby wspólnie oczyścić Europę z gnoju moralnego, degeneracji seksualnej i z kolonizatorów! (jeżeli słabo znacie łacinę, to możecie włączyć polskie teksty) March of the Templars (legenda em latim)

  https://youtu.be/VoF9HUvYPKs


  Ps..II..Eksperyment Calhoun'a. Przeprowadzony w latach 1968-1972 eksperyment, który, jak przysłowiowe jabłko Newtona, powinien oświecić ludzkość. Niestety do tej pory jednak nie oświecił, a stało się to raczej nie z niewiadomych powodów, lecz dlatego, że pewne grupy społeczne nie chcą do tego dopuścić…Ośmiu myszom zapewniono doskonałe warunki życia - miały bezproblemowy dostęp do wszystkiego co było im potrzebne do życia. Liczebność populacji rosła, by po pewnym czasie zacząć maleć aż do całkowitego wymarcia. Eksperyment trwał cztery lata. Powtarzano go kilkukrotnie na myszach i szczurach, a wynik zawsze był ten sam: Nieograniczony dostęp do pokarmu i brak zagrożeń spowodował wymarcie populacji. Najpierw znikały męskie osobniki alfa, o nic nie trzeba było walczyć. Samice stawały się coraz bardziej agresywne. Samce zaczęły bać się samic i zaobserwowano po raz pierwszy w świecie zwierzęcym homoseksualizm. Coraz mniej młodych i śmierć wszystkich... Lewicowi krętacze usiłują wytłumaczyć to przeludnieniem. Problem w tym, że myszy w największym rozkwicie nie zajęły nawet połowy przedzielonego im miejsca.
 • Wszyscy
  Operacja psychologiczna COVID-19. Metody łamania psychiki i tworzenia podporządkowania.
  Artykuł powstał na podstawie wykładów psychologa Richarda Grannona "Stand Up for yourself". Narracja Covid-19 to profesjonalna operacja psychologiczna zaprojektowana przez sztab psychiatrów i psychologów, mająca na celu całkowite zburzenie obecnej percepcji świata i stworzenie Nowego Ładu. Jest częścią Agendy 2030 realizowanej przez ONZ mającej na celu całkowite przemodelowanie życia i stosunków społecznych. Żeby to osiągnąć trzeba najpierw skłonić ludzi, żeby zgodzili się na wszystko. To, co się obecnie dzieje i techniki, które są stosowane oparte są na schemacie osaczania ofiary przez psychopatę, tylko że w skali makro. Wszyscy jesteśmy ofiarami. Będziemy ofiarami jeszcze przez kilka lat, dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, jakiej psychomanipulacji jesteśmy poddawani a także jak się przed tym bronić. Teraz przedstawię techniki, które są stosowane. W kolejnym artykule remedium.
  Techniki stosowane w Operacji COVID-19
  1. Gaslightnining - zaburzanie percepcji rzeczywistości. Ta technika polega na wmawianiu ofiarom, że rzeczywistość, którą widzą nie jest prawdą i że kwestie oczywiste wcale takimi nie są. Cechą naturalnej pandemii jest to, że ludzie najpierw obserwują pewne zjawiska a potem zaczyna się mówić o nich w mediach. Tutaj było odwrotnie. Żyliśmy normalnie i gdyby nie powiedzieli w środkach masowego przekazu, że jest jakaś pandemia to nikt by nawet tego nie zauważył. Przechodzili byśmy jak dotychczas normalne sezonowe okresy przeziębień i uważali byśmy to za normalne. Gaslightning doprowadził do tego, że znaczna część społeczeństwa zaczęła postrzegać choroby sezonowe dróg oddechowych jako śmiertelne zagrożenie. Gdyby ktoś rok temu powiedział lekarzom, że będą zamykać przychodnie, bo mogą do nich przyjść chorzy ludzie to puknęli by się w głowę. Teraz jednak stało się to częścią nowej percepcji rzeczywistości i zaczyna być uważane za normalne. Zauważcie, że mnóstwo rzeczy, które jeszcze rok temu uważaliśmy za niemożliwe stały się nową normalnością. Już nawet przestajemy kwestionować absurdy, które mnożą się z dnia na dzień.
  2. Wymuszanie narracji. Zdominowanie dialogu społecznego.
  Wymuszanie narracji polega na nieustannym bombardowaniu ofiary określonymi informacjami. Działa to na zasadzie kłamstwa, które powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Nawet ludzie, którzy na co dzień kierują się rozsądkiem zaczynają w ten rozsądek i trzezwą ocenę rzeczywistości wątpić. Zaczynają myśleć: może jednak jest ta pandemia?
  3. Przepowiadanie przyszłości - kreowanie wizji świetlanej przyszłości, która nastąpi po pokonaniu wirusa. Ale jeszcze musimy chodzić w maskach, jeszcze musimy zostać w domu, jeszcze musimy się zaszczepić. TO JESZCZE TYLKO DWA TYGODNIE. Zauważcie, że minął rok od kiedy zostaliśmy zamknięci na dwa tygodnie i granica świetlanej przyszłości coraz bardziej się przesuwa. Wszystko, co dobre ma zdarzyć się w przyszłości, która ciągle jest odsuwana w czasie i która tak naprawdę nigdy może nie nadejść. Ale tego wam wprost nie powiedzą.
  4. Obwinianie ofiary.
  Psychopaci nigdy nie przyznają, że to oni są winni doprowadzenia ofiar do sytuacji bez wyjścia. Nigdy nie przyznają, że to oni stworzyli sytuację, w której ofiary cierpią. Zamiast tego, będą wmawiać ofiarom, że to one są winne obecnego stanu rzeczy. Mówią, my chcieliśmy dobrze, ale to wasza wina, bo chcecie jeździć na urlopy, bo chcecie się ze sobą spotykać, bo chcecie obchodzić święta. My chcemy dobrze, ale to wasza wina, że się nie stosujecie. Prowadzi to do sytuacji, w której ofiara zaczyna postrzegać swojego oprawcę jako wybawcę z obecnego stanu rzeczy. Ofiara oczekuje, że oprawca znajdzie jakieś rozwiązanie. W ten sposób buduje się uległość.
  5. Izolacja.
  Izolacja jest najlepszą metodą złamania psychiki. Izolację od lat stosuje się w więzieniach wobec najgroźniejszych przestępców i wśród więźniów jest ona uważana za najgorszą karę. Izolacja prowadzi do rozmontowania psychiki, zakwestionowania poczucia własnej wartości, utraty poczucia sensu życia. Ofiara pozbawiona kontaktów społecznych popada w apatię i z czasem zgodzi się na wszystko by zmienić taki stan rzeczy.
  6. Atakowanie i ośmieszanie osób, które kwestionują status quo.
  Mamy tutaj do czynienia z ośmieszaniem lekarzy i naukowców dowodzących bezsensu covidowej narracji. Osoby te posiadają mocne argumenty i dowody naukowe na to, że obecna pandemia nie ma naukowych podstaw. Żaden instytut na świecie nie wyizolował do tej pory koronawirusa, na ulotkach testów PCR jest wprost napisane, że nie służą one do diagnozowania koronawirusa. Nie było prowadzonych żadnych badań, czy maseczki powstrzymują transmisję wirusa, nie były prowadzone też żadne badania bezpieczeństwa szczepionek przez niezależne instytuty naukowe. Faktem jest, że pandemia Covid-19 została wykreowana na podstawie testów nie służących do wykrywania koronawirusa. I wszystko inne, co się obecnie dzieje jest tego pochodną. Ludzie z tytułami naukowymi, pionierzy w swoich dziedzinach są ośmieszani i nazywani foliarzami i teoretykami spiskowymi. Jeżeli psychopata chce zniszczyć twoją pozycję i poczucie własnej wartości, zaczyna wpływać na to jak postrzegają ciebie inni. Jest zmasowana akcja pozbawienia autorytetu osób wywodzących się ze środowiska naukowego, kwestionujących covidową narrację. Przedstawianie ich jako zagrożenie a w skrajnych przypadkach pozbawianie prawa do wykonywania zawodu, bez względu na wcześniejsze osiągnięcia.
  7. Zmuszanie do wychwalania oprawcy i uznawania jego zasług.
  Podejmowanie prób zmuszenia społeczeństwa do przyznania, że to co się obecnie dzieje to nie porażka a zasługa rządu i osób utrzymujących obecny stan rzeczy. Bo gdyby nie oni to było by dużo gorzej. Więc albo społeczeństwo uzna to za sukces albo zostaną nałożone na nie sankcje, łącznie z permanentnym zamknięciem.
  8. Utrzymywanie podwójnej narracji.
  Zamykamy - otwieramy - zamykamy - otwieramy - zamykamy
  Po pewnym czasie każda ofiara przyzwyczaja się do stanu rzeczy i zaczyna dostosowywać się do sytuacji. Celem podwójnej narracji jest zaburzenie tego procesu a zaburzenie tego procesu prowadzi do rozkładu psychiki. Już, już zaczynasz się w tym wszystkim urządzać a tu kolejna zmiana narracji, która wybija cię z rytmu, kiedy jesteś krok od stabilności. Powoduje to dezorientację, która ma prowadzić do całkowitego złamania oporu. Pomyślcie, oni będą to z nami robić jeszcze kilka lat. Bądźcie świadomi i przygotowani na to, co się będzie działo. Bądźcie świadomi, że to tylko manipulacja, która ma was złamać, żebyście zgodzili się na wszystko.
  9. Odbieranie radości życia.
  Konstruowanie takiej rzeczywistości, żeby życie nie dostarczało żadnej rozrywki i przyjemności. Zamykanie klubów fitness, restauracji, lasów, odwoływanie świąt i wydarzeń kulturalnych. Ta technika była już stosowana podczas drugiej wojny światowej, kiedy Żydom zabroniono uprawiać sportu, muzyki na żywo i chodzenia do parków. Ma to doprowadzić ofiary do poczucia braku sensu życia, depresji, samobójstw i apatii. Równolegle utrzymywana jest narracja, że jak ofiara będzie wypełniać polecenia psychopaty, będzie się stosować, będzie współpracować, to być może to wszystko zostanie jej zwrócone.
  10. Narcystyczna furia
  Nadreakcja na wszelkie objawy oporu. Pośpiech. Wymuszanie. Wprowadzanie coraz to surowszych sankcji, kiedy nie wszystko idzie zgodnie z planem. To typowy objaw reakcji psychopaty wywołany utratą kontroli. Ma na celu zastraszenie jak największej ilości ofiar. Pamiętajcie, żeby nie ulegać strachowi. Jeśli widzicie wprowadzanie coraz większego ucisku to znaczy, że oni się boją. Boją się stracić kontrolę. Najlepszym rozwiązaniem jest stawienie biernego oporu.
  11. Doprowadzenie ofiar do wyuczonej bezsilności.
  Doprowadzenie ofiar do wyuczonej bezsilności odbywa się przez brak reakcji na cierpienia ofiary. Ma to dać ofierze poczucie i przekonanie, że nieważne co zrobi to i tak nie ma znaczenia i i tak niczego nie zmieni. Dobitnym przykładem zastosowania tej techniki było wprowadzenie lockdownu w dniu międzynarodowego Marszu o Wolność. Wielu ludzi ze środowisk stawiających opór zaczęło tracić nadzieję i już oficjalnie mówić, że to nie ma sensu. Oni chcą, żebyście tak właśnie myśleli. Celem tego jest wywołanie defensywnej apatii i niechęci do podejmowania jakichkolwiek działań. To jest wojna o umysły. Wojna ze świadomością. Ta wojna ma doprowadzić do całkowitej zależności ofiar od systemu władzy ma sprawić, że ludzie będą postrzegać oprawców jako osoby, które mogą ich z tego wybawić ma doprowadzić do psychicznego uzależnienia od samej narracji i jej elementów towarzyszących - lockdowny, szczepienia, maski. Teraz chcą przejąć Twoją świadomość, ale wkrótce sięgną po wszystko. I nie spoczną dopóki nie zabiorą Ci wszystkiego. Narracja Covid-19 to profesjonalna operacja psychologiczna zaprojektowana przez sztab psychiatrów i psychologów, mająca na celu całkowite zburzenie obecnej percepcji świata i stworzenie Nowego Ładu. Jest częścią Agendy 2030 realizowanej przez ONZ mającej na celu całkowite przemodelowanie życia i stosunków społecznych. Żeby to osiągnąć trzeba najpierw skłonić ludzi, żeby zgodzili się na wszystko. To, co się obecnie dzieje i techniki, które są stosowane oparte są na schemacie osaczania ofiary przez psychopatę, tylko że w skali makro. Wszyscy jesteśmy ofiarami. Będziemy ofiarami jeszcze przez kilka lat, dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, jakiej psychomanipulacji jesteśmy poddawani a także jak się przed tym bronić. To jest wojna o umysły. Wojna o świadomość i centralne znaczenie ma tutaj uwolnienie się od psychopatycznej narracji, wyznaczenie granic i określenie swoich wartości.
  1. Unikaj pasywnego odbioru informacji.
  Codziennie jesteśmy bombardowani informacjami, które mają wywołać w nas emocjonalny sztorm, wygenerować poczucie gniewu i bezsilności oraz stan permanentnego stresu wynikającego z ciągłej zmiany narracji. Informacje, które do nas napływają mają zmienić nasze zachowania i uczynić nas takimi, jakimi oni chcą. Jeśli myślisz, że jak jesteś świadomy i wiesz, co się dzieje to to na Ciebie nie wpływa to się mylisz. Człowiek wpatrzony w ekran telewizora lub smartfona przechodzi po jakimś czasie w stan quasi hipnozy. Przyjrzyj się osobom w swoim otoczeniu, jak wyglądają, kiedy oglądają telewizję lub przeglądają smartfon. Jaki mają wyraz twarzy? Nieobecny wzrok, opuszczona szczęka, zastygnięcie w jednej pozycji. Dzieje się tak dlatego, że po pewnym czasie oglądania telewizji lub czytania informacji fale mózgowe zwalniają i zaczyna się programowanie podprogowe. Wbrew pozorom taki sam wpływ mają treści anycovidowe publikowane na facebooku. Zauważyłeś, że przeglądając takie treści niepostrzeżenie mija ci kilka godzin a po skończeniu masz uczucie jakbyś był zawieszony w czasie? Pomijając już podły nastrój jaki towarzyszy ci po zmarnowaniu kilku godzin.
  Co zatem robić?
  1. Ogranicz czas, który przeznaczasz na absorbowanie przekazu medialnego. Wyznacz sobie określony czas, który będziesz spędzać na oglądaniu telewizji lub na facebooku i go nie przekraczaj. Jeśli już chcesz coś oglądać lub czytać rób to świadomie. nie rób kilku innych rzeczy na raz, skoncentruj się na jednej kwestii. Równoczesne jedzenie, sprzątanie, oglądanie telewizji i przeglądanie facebooka stwarza idealne warunki do programowania podprogowego, dlatego, że umysł nie jest w stanie skoncentrować się na jednej informacji i całą resztę napływających bodźców rejestruje podświadomie. Najlepiej było by odciąć się od tej narracji ale wszyscy wiemy, że w dzisiejszym świecie się tak nie da, więc jeśli musisz już w niej uczestniczyć rób to świadomie.
  2. Używaj techniki "szarej skały"
  Okaż im obojętność i rób swoje. Psychopaci karmią się naszymi reakcjami i naszą uwagą. Jeśli nie będziemy reagować poszukają sobie innej ofiary. Nie będą mieli wyjścia. Odetnij się psychicznie i emocjonalnie od reakcji jaką chcą wywołać. Cokolwiek chcieli by sprowokować - zachowuj cierpliwość i ignoruj. Cokolwiek chcieli by ci narzucić - zachowaj cierpliwość i ignoruj. Stosuj bierny opór. Kiedy społeczeństwo zastosuje bierny opór oni stracą władzę. Jest nas za dużo. O wiele prościej jest złamać czynny opór niż opór bierny polegający na zachowaniu cierpliwości i ignorowaniu absurdów.
  3. Wyznacz granicę, której nie przekroczysz.
  Psychopaci nakłaniają nas wszelkimi sposobami do pójścia na ustępstwa i tym samym przesuwają nasze granice coraz dalej i dalej. Najpierw daliście się zamknąć dla świętego spokoju, potem nosiliście maseczki dla świętego spokoju, teraz dajecie się szczepić dla świętego spokoju. Ile jeszcze jesteście w stanie poświęcić dla świętego spokoju? Za każdym razem, kiedy przesuwasz swoją granicę tracisz szacunek do siebie. Zauważ, że za każdym razem, kiedy godzisz się na jakieś ustępstwo coś w Tobie umiera, I o to im chodzi, żebyśmy stracili całkowicie szacunek do samych siebie, żebyśmy czuli się bezwartościowi.
  Zapamiętaj jedną zasadę : z tyranem się nie negocjuje. Tyran chce wszystkiego i sięgnie po wszystko. Ugłaskać tyrana ustępstwami można tylko na jakiś czas po czym tyran i tak sięgnie po więcej.
  Wyznacz swoje granice i ani kroku w tył. Tylko tak zachowasz swoją integralność, poczucie własnej wartości i człowieczeństwo.
  4. Poszukaj sobie celu, który będziesz realizować. Który będzie cię inspirował i motywował do życia. Nie czekaj aż to się skończy. Takie czekanie prowadzi do apatii, utraty chęci do życia i wyuczonej nieudolności. Oni chcą, żebyśmy czekali, oni chcą żebyśmy utracili zdolność kierowania swoim życiem, bo wtedy będziemy całkowicie od nich zależni. Jeśli chcesz żyć w lepszej rzeczywistości to sobie ją stwórz, nikt za Ciebie tego nie zrobi. Musimy jako ludzie przejąć kontrolę nad naszym życiem i nie pozwolić innym podejmować decyzji za nas. Jeśli nie wybierasz i nie podejmujesz decyzji to ktoś zrobi to za Ciebie i zapewniam Cię, że nie będzie to dla Twojego dobra.
  To my musimy być zmianą, którą chcemy zobaczyć w świecie. Żeby to zrealizować musimy dorosnąć. Wolność to odpowiedzialność. Społeczeństwo ludzi zachowujących się jak dzieci we mgle nigdy nie będzie wolne. Dopóki oczekujesz, że ktoś powie Ci co jest dla Ciebie najlepsze i jeszcze pokaże jak to zrealizować to niczego nie zmienisz. Dopóki nie wiesz, czego chcesz inni będą decydować za Ciebie.
  5. Określ się.
  Zadaj sobie pytania :
  jak ma wyglądać moje życie? czego tak naprawdę chcę?
  jakie są moje wartości, które chcę realizować?
  Ustal swoją filozofię życia. Jeśli tego nie zrobisz będziesz tylko dryfował i robił to, co robią inni.
  Jeśli obecnie masz depresję to znaczy, że nie podejmujesz własnych decyzji i że inni decydują za Ciebie. Depresja nie jest chorobą, jest sygnałem, że coś w życiu nie funkcjonuje, i zamiast łykać psychotropy należało by się zastanowić co.
  6. Zaufaj swojej intuicji.
  Jeśli wydaje Ci się, że coś jest nie tak, to tak właśnie jest. Jeśli intuicja ostrzega Cię, żebyś czegoś nie robił, to tego nie rób i po prostu odejdź. Nie racjonalizuj. Zaufaj swoim uczuciom i emocjom. One są potężnym narzędziem ochrony w świecie, w którym trudno jest polegać na umyśle.
  Jeśli masz do czynienia z sytuacją wywołującą dyskomfort, zapytaj siebie co naprawdę czujesz i co ma ci to zasygnalizować.
  7. Trenuj asertywność.
  Kiedy ktoś zmusza cię do robienia czegoś, co wywołuje dyskomfort po prostu tego nie rób.
  Znajdź sposób, żeby uprzejmie odmówić.
  Ktoś namawia Cię do szczepienia?
  Powiedz dziękuję, że o mnie myślisz ale nie skorzystam. Nie wdawaj się w dyskusję. Jeśli nie będziesz zainteresowany udziałem w dyskusji manipulant odpuści.
  8. Unikaj postawy : "A co ja mogę zrobić? To i tak niczego nie zmieni. " Oni chcą, żebyś tak myślał. To jest trik, który działa jak zaklęcie ale to zaklęcie łatwo można złamać.
  Ty decydujesz. Możesz odzyskać swoją świadomość i władzę nad swoim życiem. Wyobraź sobie w jakim świecie chciałbyś żyć i go sobie stwórz. Użyj wyobraźni i kreacji. Wyjdź ze strefy komfortu. Pokonaj swoje ograniczenia i się w końcu odważ. To nie siły zewnętrzne kontrolują twoje życie. To ty pozwalasz im się kontrolować. Jeśli brak Ci odwagi i kręgosłupa to jesteś tylko pożytecznym idiotą, który wcześniej czy później zacznie wykonywać rozkazy systemu, nawet jeśli się z nimi nie zgadza.
  9. Zaufaj sobie.
  Naucz się szukać informacji i je interpretować. Myśl samodzielnie. Wyznacz granice. Odzyskaj swoją siłę i pewność. Bądź gotowy podjąć ryzyko. Życie to ryzyko. Historia nie jest jeszcze napisana i nic nie jest przesądzone. Historia pisana jest teraz.
 • @kula Lis 69 02:51:15 dopisek
  Nowy Trocki! Globalna rewolucja bolszewicka mu się marzy. Trzeba wysłać pułk szwoleżerów do Watykanu, żeby pogonili bolszewika jak w 1920 spod Radzymina. Na Arce Adolfa czyli na niemieckim statku Seawatch IV którego właścicielem jest niemiecki kościół ewangelicki z katolickim zwożący do Europy ISISlamskich obcinaczy głów niewiernym powiewa teraz poza tęczową flagą upośledzonych także i bandera komunistycznych terrorystów.
  https://www.freiewelt.net/fileadmin/_processed_/9/d/csm_seawatch_4_antifa_beflaggung_9d2e090ab7.jpg
 • @kula Lis 69 02:51:15
  Koka pastora i wudu. Pastor Francis leczył się z depresji u postępowej judaistycznej psycholog w latach 60-70tych. Czyli joga, wudu, koka i te inne sprawy. W necie znajdziesz na ten temat info.
 • Większość ze światowych elit została już przejęta i opętana
  https://i.ibb.co/qgqXdXw/they.jpg
  To nie jest prawdziwy papież, to pacynka żydowskiej banksterki. A czego spodziewacie się po sympatyku Świetlistego Szlaku? Teraz już chyba najbardziej zagorzali wyznawcy Covida domyślili się o co w tym wszystkim naprawdę chodzi. Nastaje czas gdzie żyjący będą zazdrości tym co zmarli. Łagier dla wszystkich. Teraz faraonem ogłoszą Billa Gatesa, a zaszczepionych, niewolnikami i będzie git. Masońska ich mać! Z dedykacją dla sługi Lucyfera Międzynarodówka HD

  https://youtu.be/q3it_DdUUlg

  Ten papież to znak końca, człowiek zaprzedany, narzędzie szatana. Polecam przeczytać objawienie Św. Jana a szczególnie fragment dotyczący bestii i liczby 666.
  https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1101
 • @ABX 14:29:59
  Szanowny Panie ABX,

  Ma Pan rację - każdy posiadał swoje hasło do logowania.
  Ale ja - o ile wiem nie posiadałem (przynajmniej nie wiem o tym) hasła Pana Sanockiego.
  Po co - takie hasło byłoby mi potrzebne...
  Przecież ja nie piszę artykułów, ani nie komentuje pod jego nazwiskiem.
  Dlaczego miałbym to robić... Po co...
  Przecież wszyscy wiedzą, że Pan Sanocki nie żyje.

  Tylko po prostu, czasem, jakoś automatycznie, wchodzę na jego konto.
  Nie rozumiem tego.
  Po prostu, nie mogę się logować automatycznie, tylko za każdym razem muszę to zrobić sam - zalogować się na swoje konto.

  Jeszcze raz proszę wybaczyć.

  Pozdrawiam
 • @Kmieć 15:10:14
  Witam Szanowny Panie,

  Tak ma Pan rację - Tak powinienem już dawno zrobić - i tak zrobię w przyszłym tygodniu - mam nadzieję, że to będzie skuteczne, choć...
  Nie wiem dlaczego, ale czasem mój komputer różnie działa i nie bardzo rozumiem, co się dzieje - a ludzie jakoś nie mogą mi wytłumaczyć.

  Mechanika banów na portalu działa.

  Pozdrawiam
 • @ABX 14:25:08
  Szanowny Panie,

  Tak - wszystkie komentarze, które ukazały się pod moim artykułem ale pod nazwiskiem Pana Sanockiego - ja sam usunąłem - a potem dokładnie, te same treści - umieściłem jako komentarz pod własnym nazwiskiem...
  Było trochę roboty - ale udało mi się to samemu zrobić.

  Odnośnie Pana pytania: czy jestem ustaysfakcjonowany Pana odpowiedzią
  Trudno mi na to odpowiedzieć.
  Przyznałem się publicznie, że zrobiłem błąd; komentując pod nazwiskiem Pana Sanockiego; przeprosiłem; poprawiłem swoje komentarze...
  W niektórych sprawach się z Panem zgadzam, ale w większości...nie.

  Szanuję Pana zdanie - inne od mojego, ale w wielu sprawach calkowicie się różnimy.
  Nie będę pisał o konkretach, skoro Pan uważa mnie za plotkarza oraz osobę małego formatu - nie mamy naprawdę o czym dyskutować.
  Pominę to milczeniem.

  Pozdrawiam Pana
 • @kula Lis 69 15:12:29
  Szanowny Panie Kula Lis,

  Uprzejmie dziękuję za ocenę; za wszystkie Pana komentarze oraz linki.
  Wysyła Pan w swoich komentarzach - naprawdę wiele cennych informacji.
  Warto je wszystkie przeczytać i dobrze przemyśleć.

  Niestety, właśnie żyjemy obecnie w takiej rzeczywistości...

  Miejmy nadzieję, że jednak wkrótce, cała ludzkość w swoje większości - obudzi się z letargów i marazmów Pandemii Covid-19 - i zacznie działać.

  Pozdrawiam serdecznie
 • Szanowni Państwo
  Uprzejmie dziękuje wszystkim osobom, które przeczytały powyższy artykuł.

  Dziękuję taż za bardzo liczne i bardzo sensowne komentarze oraz linki.
  Jak widać temat jest dla Państwa bardzo interesujący i warto na takie tematy pisać. MUSIMY o tych sprawach rozmawiać - dyskutować.

  Wszystko po to aby ludzie zrozumieli realia obecnej rzeczywistości.

  Będę pisał na te tematy więcej - mam nadzieję - na dobrą pozytywną dyskusję publiczną.

  Przesyłąem wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia.
 • @Ryszard Opara 08:58:24"skoro Pan uważa mnie za plotkarza oraz osobę małego formatu - nie mamy naprawdę o czym dyskutować."
  To znaczy, że Pan, pisząc :

  "Absolutnie zgadzam się z tym co Pan pisze...

  A Pan/Pani ABX - próbuje się każdego czepiać, pod każdym względem - co jest całkowicie bez sensu.

  Niestety Pan/Pani ABX - cały czas "szuka dziury w całym" - jego/jej głównym zadaniem jest wyszukiwanie problemów semantycznych...

  A sam/sama osobiście-nic jeszcze konkretnego nie napisał/nie napisała.

  No cóż - taki jest świat - tacy też są ludzie. Musimy to tolerować.

  Mimo wszystko - to też jest głos w dyskusji.


  ....czuje się urażony...???
  dobre.
 • @Ryszard Opara 08:58:24"Tak - wszystkie komentarze, które ukazały się pod moim artykułem ale pod nazwiskiem Pana Sanockiego -
  ja sam usunąłem"...

  - By je napisać, musiał Pan być zalogowany na koncie p. Sanockiego.
  Na tyle długo, by o tym zapomnieć pisząc odpowiedzi do użytkowników.
  Będąc zalogowanym, pisał Pan z tego konta, co wszyscy już widzieli, ale mógł Pan również przeglądać prywatne wiadomości i wszystkie dane zawarte na koncie!
  - Czy użytkownicy portalu neon24 mogą czuć się bezpiecznie?
  - Jaką mają pewność, hehe, że ich konta pozostają wyłącznie w ich dyspozycji?
 • @ABX 13:20:31
  Szanowny Panie ABX,

  Naprawdę nie rozumiem czasami o co Panu chodzi...
  Wspomniałem kilkakrotnie, że jakoś "automatycznie" zostałem zalogowany na konto p. Sanockiego. Przyznałem się do tego, przeprosiłem blogerów.

  Jeżeli Pan, czy ktokolwiek z użytkowników portalu Neon24 czuje się niebezpiecznie albo uważa, że ja robię coś złego, jestem zagrożeniem - może po prostu sam się wyłączyć...
  Ja jestem człowiekiem dojrzałym, nie znam się na internecie, komputerach

  Jak widzę Pan - cały czas szuka tylko pretekstów aby mnie zrobić jakąś przykrość - jakoś zdyskredytować, zaszkodzić.
  A może chce Pan być może zdyskredytować, zamknąć portal Neon24.pl

  Jak widzę dyskusja z Panem jest bezsensowna.
  Kiedyś podjąłem decyzję, aby wogóle z Panem nie dyskutować...
  Pomijać Pana komentarze milczeniem...
  Teraz, czasem żałuję, że tak właśnie nie zrobiłem.

  Pozdrawiam Pana - życzę powodzenia.
 • @Ryszard Opara 00:56:47
  Jakoś mało przekonujące jest to, co Pan napisał.
  Że to przyznał? Ale co przyznał?
  Przecież zawiniło "automatyczne zalogowanie".


  Ryszard Opara 10.04.2021 08:38:17 "Tylko po prostu, czasem, jakoś automatycznie, wchodzę na jego konto."

  - No, ale jak to się dzieje czasem, to się można przyzwyczaić i się czasem zapomnieć.

  A teraz, Pan sobie sam opowie historię o tym, jak by Pan postąpił, gdyby system automatycznie logował mnie na pańskim koncie?
  Lub odwrotnie; system loguje Pana na moim...powinienem być z tego dumny i automatycznie reagować uśmiechem, że ktoś taki mnie nawiedził? czasem...
  A, że to czasem, było do czasu aż publika to zobaczyła......oczywiście winien jest użytkownik, który to zauważył i tego się czepił.
  No bo co się takiego stało?
 • @ABX 12:54:26
  No własnie - cóż takiego się stało?
  Jaki to ma wpływ - na to co się dzieje obecnie na świecie...?

  Mój artykuł był na temat wypowiedzi Pana Profesora Zielińskiego - i jakoś Pan na ten temat nic nie pisze...
  A to, że ja komentowałem niektóre wypowiedzi pod mylnym adresem...
  jakie to ma znaczenie. To były moje wypowiedzi. Do tego się przyznałem.

  Bardzo szanuję osiągnięcia naukowe Pana Profesora Zielińskiego oraz jego wypowiedzi na temat Pandemii Covid; szczepionek, testu PRC - i chyba to jest najważniejsze w tym artykule.
  Reszta jest bez znaczenia.

  Pozdrawiam Pana
 • @Ryszard Opara 13:11:19 "No własnie - cóż takiego się stało?"
  no właśnie, teraz proszę pisać z mojego konta. Jest mało prawdopodobne, że ktoś to zauważy.
  Będzie zabawa.
  W zasadzie, po coś się Pan "obnażył" i wyjawił, skoro towarzystwo zajęte jest swoimi sprawami?
  Z nimi można wszystko. Jak powiedział pewien "Ojciec"; "można ich lepić jak plastelinę".
  Dla większości najważniejsze jest, by pierwszemu najtrafniej przepowiedzieć to, co ich czeka i oczywiście mieć rację.

  "Reszta jest bez znaczenia."

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930