Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
416 postów 2198 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

PEKAO SA – Na SPRZEDAŻ - czy do likwidacji???

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Włoska grupa finansowa UniCredit SpA, która kontroluje od kilkunastu lat, Pekao SA - (jeden z największych Polskich Banków) – jest na skraju bankructwa. Akcje UniCredit S.p.A - spadły do najniższego od 20 lat poziomu w historii Banku.

 UniCredit S.p.A. Group – ZBANKRUTOWANE ??? 

Włoska grupa finansowa UniCredit SpA, która kontroluje od kilkunastu lat, Pekao SA - (jeden z największych Polskich Banków) – jest na skraju bankructwa.

Wskazują na to różne okoliczności oraz fakty, dziwnie niedostrzegane przez tzw. „Polskie” instytucje nadzoru (KNF/NBP), KPW; analityków giełdowych a także akcjonariuszy Banku.

UniCredit jest (był) właścicielem 50.10% akcji Banku Pekao SA. Od kilku lat obserwujemy spadek wartości akcji oraz pogorszenie „standingu” i wiarygodności tego włoskiego Banku.

Podaję kilka istotnych danych do analizy:

1. Akcje UniCredit S.p.A - spadły do najniższego od 20 lat poziomu w historii Banku. Spadek ten osiągnął na dzień 24.06.2016 wielkość >63%! Podkreślić należy, że tylko dnia 24.06.2016 akcje UniCredit, spadły o 18.97%. Według notowań Giełdy był to największy spadek wartości europejskiego banku, jaki zanotowano tego dnia.
(źródło: portal stoog.pl)

2. W dniu 15.04. 2016, UniCredit ogłosił Memorandum Informacyjne w związku z emisją dodatkowych akcji, koniecznych na pokrycie środków - na wypłatę dywidendy za rok 2015. Krótko mówiąc UniCredit SpA- nie ma pieniędzy na wypłatę dywidendy, która została uprzednio uchwalona, głównie po to – aby zatrzymać spadek kursu akcji banku.
Całkowity absurd finansowy! Trzeba pożyczać aby wypłacić dywidendę.!!!

3. Wg informacji podanych przez portal Bankier.pl – UniCredit, potrzebuje uzyskać w trybie natychmiastowym kwotę około 9 miliardów EURO !!! - na poprawę bieżącej płynności finansowej.
Czyli... na bieżące koszty funkcjonowania, wypłatę pensji, dywidendy...

4. „Tajemnicą poliszynela” GPW - jest fakt, że UniCredito - musi w najbliższym czasie sprzedać Pekao SA – aby wogóle mieć szansę przetrwania. (źródło: Bankier.pl).
5. Zmiany w Zarządzie Banku są również znamienne: Rezygnację ze stanowiska prezesa Zarządu UniCredito zgłosił - Frederico Gizzoni, juz kilka miesięcy temu.
Chętnych na razie brak a przecież to „ciepła, dobrze płatna posadka”.
Mówiąc serio: Prezes Zarządu UniCredit, to jedna z najbardziej prestiżowych pozycji w świecie bankowym - znakomite wynagrodzenie, oraz przywileje – jakie stwarza pieniądz.

6. W dniu 16 czerwca 2016 roku, odbylo się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pekao SA – a oto jedna z uchwał – chyba najważniejsza – (cytuje w całości ten komunikat):
 
                             Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i 6 oraz § 33 ust 1 pkt 2 i 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje

                                          § 1
Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka A. za rok 2015 w kwocie 2.290.398.459,80 zł (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100) dzieli się w ten sposób że:

1) 99,7% zysku netto Banku, tj. kwotę 2.283.489.295,80 zł(słownie dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 80/100) przeznacza się na dywidendę,

2) kwotę 6.909.164,00 zł (słownie sześć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka bankowego.

                                         § 2
Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 8,70 zł (sł: osiem złotych 70/100).

                                         § 3
Dzień dywidendy ustala się na 22 czerwca 2016 roku.

                                         § 4
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2016 roku.

                                         § 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:
 liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 184.628.558 akcji co stanowi 70,34% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

 łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.628.558.,

 za przyjęciem uchwały oddano 184.628.558 głosów,

 przeciw uchwale oddano 0 głosów,

 głosów wstrzymujących się oddano 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Czyli – 99,7% wszystkich zysków Banku zostały przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Tylko 0.03% - na fundusz ogólnego ryzyka. Kwota 6,9 mln zł – absurdalna kpina, biorąc pod uwagę miliardowe obroty Banku oraz bardzo trudną sytuację na rynku kredytowym .

Sprawą oczywistą jest fakt, że UniCredit, które stoi pod płotem bankructwa „pompuje kasę” z Pekao SA.

Odpowiedź na pytanie: co dalej dla Pekao SA – jest oczywista i szczególnie interesujaca dla akcjonariuszy i depozytariuszy tego Banku. Wbrew pozorom - bankructwo UniCredit, może pociągnąć za sobą upadek lub niewypłacalność Pekao SA. Dowodem jest fakt, że:

7. UniCredito – zdecydowało się w trybie przyspieszonym dnia 13.07.2016 sprzedać 10% akcji - kapitału zakładowego Pekao SA.
Wg raportu Nr 16/2016: Informacja o ustaleniu przez UniCredit S.p.A. ceny sprzedaży i liczby akcji w transakcji sprzedaży akcji stanowiących około 10% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. - w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. I ciekawostka:
Informacja ta nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrbucji bezposrednio czy pośrednio na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii oraz Japonii.

Oto treść podana przez GPW:
"W nawiązaniu do informacji prasowej opublikowanej w dniu dzisiejszym, UniCredit S.p.A. ("UniCredit") niniejszym ogłasza, iż sprzedał 26,2 miliona akcji zwykłych Banku Pekao S.A. ("Bank" lub "Spółka") stanowiących ok. 10,0 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje zostały sprzedane inwestorom instytucjonalnym, za cenę 126 PLN każda w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu ("Oferta Prywatna").
Wpływy brutto UniCredit z Oferty Prywatnej wyniosły ok. 3,3 mld PLN (ok. 749 mln EUR). Cena uwzględnia dyskont, wysokości 6% w stosunku do ostatniego ogłoszonego wstępnego kursu zamknięcia Pekao...

Po przeprowadzeniu Oferty Prywatnej UniCredit zachowa kontrolny pakiet akcji w Pekao stanowiący 40.1% kapitału zakładowego Spółki. W związku z Ofertą Prywatną, UniCredit zobowiązał się przestrzegać - 90-dniowy okres ograniczenia zbywalności pozostałych akcji Banku, z zastrzeżeniem zwyczajowych carve-outs...

Morgan Stanley&Co.International plc; Citi; UBS Ltd i UniCredit Corporate & Investment Banking pełniły rolę Współprowadzących Księgę Popytu - dla Oferty Prywatnej.

Osobiście uważam, że sytuacja Pekao SA, jego depozytariuszy - jest poważnie zagrożona, z uwagi na sytuację finansową UniCredit S.p.A, który praktycznie jest bez wyjścia.
Potrzebna jest „mała iskra” – aby wywołać pożar wartości akcji i depozytów.  To na dzisiejszych rynkach finansowych jest bardzo łatwe do przewidzenia.

Na marginesie. „Prywatyzacja” i zakup kontroli Banku PEKAO SA, przez UniCredit S.p A., budziła przez lata olbrzymie kontrowersje. Prywatyzacji dokonał Jan Krzysztof Bielecki, były Premier Rządu RP (1991r), potem jego doradca d.s. Prywatyzacji Sektora Bankowego. Nastepnie przedstawiciel Rządu RP w EBOR. Wtedy właśnie on - JKB – sprzedał UniCredit pakiet kontrolny Pekao SA.

Potem, dziwnym zbiegiem okoliczności, Jan K. Bielecki - został Prezesem Zarządu Pekao SA.

Wielu twierdziło: Pekao - sprzedano UniCredit SpA - za absolutnie, rekordowy bezcen.

W 2006r. utworzono Komisję Sejmową, której zadaniem było zbadanie zasad i okoliczności prywatyzacji Sektora Bankowego w Polsce. Było to za czasów „pierwszej tury” rządów PiS - Prawa i Sprawiedliwości. Komisji przewodził poseł Artur Zawisza.
Po dojściu do władzy Platformy Obywatelskiej – Komisja została zlikwidowana a cała dokumentacja przepadła.

Może warto byłoby wrócić do sprawy w obronie interesów Polskich Banków??? . (w tym Pekao SA).

Grupa UniCredit – sprawowała kontrolę nad Pekao SA, przez ostatnie 18 lat. W tym czasie UniCredito dokonał wielu różnych spekulacji, niekorzystnych dla Pekao SA - dla przykładu:

1. „wyciągnięto z Banku” wiele miliardów zysków – w formie dywidendy. W sumie kwoty te, już dawno, znacznie przekroczyły cenę zakupu Banku Pekao SA - przez UniCredit.

2. „wyprowadzono” olbrzymi majątek z Pekao SA - sprzedano większość aktywów Banku Pekao SA – Grupie Pirelli (powiązanej personalnie z władzami UniCredito). Miliardy sprzedano za grosze - 10%?

3. Ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przegłosowana w 100% - Dywidenda – to kolejny dowód, że UniCredit, chce maksymalnie wyeksploatować Pekao SA – i szybko Bank sprzedać.

4. Warto by naprawdę policzyć ile pieniędzy UniCredit – wypompował z Polski – a przecież to wszystko export dochodów, wieloletniej pracy i wysiłków polskich obywateli.

Może warto podusmować: Jakie Polska miała korzyści z obecności UniCredito w Naszym kraju – zanim będzie po wszystkim.!!!

Czy ktokolwiek: Komisji Nadzoru Finansowego, NBP; Ministerstwa Finansów, Komisji Papierów Wartościowych albo z tzw. „Polskich Polityków”, kiedykolwiek nad tym się zastanawiał???

Wiem, że to pytanie retoryczne. Większość polskich polityków i urzędników nadzoru jest w kieszeniach właśnie tych „zagranicznych – polskich” banków.

Mam jednak wielką  nadzieję – że niedługo to się skończy.

Ryszard Opara

KOMENTARZE

 • "kondycja " tzw. banków
  Szerszy ogół ludności mógł o tym usłyszeć jak geszefciarze ukazali sie w swoich machinacjach finansowych w czasie tzw. "kryzysu" w 2008r. Przez ostatnie lata raczono nas crash testami banków,gdzie aktywa były niższe ni11% ,potem nawet 9% nie przeszły. Na polecenie KE w Polsce chyba zostala juz zatwierdzona przez sejm ustawa o grabieży oszczędności zgromadzone przez Polaków w tzw.bankach.Nazywa się to "ratowaniem".
  W/w bank skutecznie ogolociłbyły prezes premier "Siwy i taki chory".
  Jak do tej pory - PIS "da".
  I daje.Jak stara lampucera-po garach.
 • @Autor
  "Wskazują na to różne okoliczności oraz fakty, dziwnie niedostrzegane przez tzw. „Polskie” instytucje nadzoru (KNF/NBP), KPW; analityków giełdowych a także akcjonariuszy Banku."

  Szanowny Panie.
  Wymienione przez Pana "polskie" instytucje nadzoru są bardzo zajęte wyszukiwaniem kolejnych SKOK-ów które trzeba doprowadzić do bankructwa.
 • ...
  Tajne umowy rządu z Unicredit
  http://janpinski.neon24.pl/post/66882,tajne-umowy-rzadu-z-unicredit | 28.06.2012


  Bank ukradnie Twoje pieniądze
  https://robertbrzoza.pl/ekonomia/bank-ukradnie-twoje-pieniadze/
 • Lider Polonii
  Raz jeszcze zachęcam do powrotu na dużą scenę polityczną, szkoda zmarnować potencjał jaki pan posiada. Polakom brakuje prawdziwych liderów, nie ma sensownej opozycji. Dlaczego lidera nie ma cała Polonia /a przecież głosuje/, może więc to miejsce dla pana, panie Ryszardzie. Pozdrawiam, Jerzy Nowicki
  -----------------------------------------------------------------
  Tak pisałem kilkanaście dni temu, a tymczasem zauważam, że na południu Polski w Tarnowie wyrasta taka właśnie osoba,która chce organizować Polonię, pan radny Ciesielczyk. Podaję dowód;

  22-13 lipca w Tarnowie odbyło się Pierwsze Forum Gospodarcze Polonii Świata, w którym wzięli udział przedstawiciele 23 państw, w tym tak egzotycznych, jak Indonezja, Emiraty Arabskie czy Wietnam. Forum zostało zainicjowane przez radnego tarnowskiego Marka Ciesielczyka w czasie jego spotkania z Prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej, Frankiem Spulą w lutym 2016 w Chicago.

  Relacja filmowa z Forum tutaj:
  https://www.youtube.com/watch?v=hDvkRXUF9_k
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  Może to z nim właśnie trzeba współpracować panie Ryszardzie? Co pan o tym sądzi? Pozdrawiam, Jerzy Nowicki
 • Moje wyczucie ósmym zmysłem.
  Tylko zazdrościć im takiej dywidendy:)
  Może być tak, że do upadku infrastruktury PKO SA w Polsce nie dojdzie, a gdy akcje PKO SA spadną, to wykupią je inne banki działające w Polsce i gładko oddziały PKO SA, staną się placówkami innych banków. Ponownie któryś raz zmieni się logo dawnego BPH i tyle. Polska ma, jak czytałem na stronie http://www.nbp.pl , najnowocześniejszy system wzajemnego ratowania się banków komercyjnych pod egidą NBP, za pomocą bonów pieniężnych działających elektronicznie. Kraje zachodnie nawet takiego nowoczesnego systemu nie mają.
 • @
  Poczekać aż zbankrutuje (drobni oszczędzacze są chronieni przez BFG) i odkupić na 1% dzisiejszej ceny?

  Kto: NBP / Skarb Państwa,
  oszczędzić polskich kredytobiorców, postawić w stan wymagalności wierzytelności zagraniczne?
 • @laurentp 22:45:34
  czyżby Pekao S.A. miał być kolejnym Elektrimem, Optimusem czy Boryszewem?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031